Number of articles: 58

Archive:
... Onderdanigheid moet beoefen word ...   2017-01-30

... Onderdanigheid moet beoefen word  ...

 


1 Pet 5: 5  Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

 


Efes 5: 21  en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

 


Het jy al agter gekom, deesdae doen almal net wat hulle wil. Niemamd wil meer gesê word deur iemand anders nie. Persoonlik dink ek dit is die reuse invloed wat die televisie op ons het.

 


Die programme. Ek kyk nou die dag kinder programme saam met my kinders. Groot was die skok hoe kinders vir hulle ouers sê wat moet gebeur. Die ouers word almal afgemaak as "dom".

 


Selfde tussen mans en vrouens wat getroud is, dieselfde tussen mens en God. Almal het 'n sê. Almal se opinie is reg. Almal kan net doen wat jy wil, anders is die ander 'n boelie.


 

Daar is geen selfbeheersing nie! Geen selfdissipliene nie. Geen nederigheid nie. En met dit uit die weg, is elkeen sy eie god. Hy besluit self. So is satan ook uit die hemel gegooi!

 


Selfdissipliene,  selfbeheersing, nederigheid, onderdanigheid, is geoefende eienskappe. Beoefen dit! Want as ons dit kan regkry, dan sal ons dit regkry om aan God onderdanig te wees. Kruisig die vlees!


… Subjection needs to be practised ...   2017-01-30

…  Subjection needs to be practised ... 

1 Pet 5: 5  Likewise, younger ones, be subject to older ones, and all being subject to one another. Put on humility. For God resists proud ones, but He gives grace to the humble.

 


Eph 5: 21  submitting yourselves to one another in the fear of God.

 


Have you realised, nowadays everyone just do whatever they like. No one wands to be told by someone else what to do. Personally I think it is the huge influence that television has on us.

 

 

The programs. The other day I was watching children's programs with my children. Great was the shock to see that children now tell heir parents what to say and how things should happen. The parents are all dismissed as "stupid".

 

 


The same between men and women who are married, the same between man and God. Everyone has a say. Everyone's opinion is right. Everyone can just do whatever they want, otherwise the other a bully.

 


 

There is no self-control! No self discipline. No humility. And with that out of the way, each one is His own god. He decides. For this same reason Satan was thrown out of heaven!

 

 

Self discipline, restraint, humility, obedience is practised character trait. Practise it! For if we can do that, then we'll willing to subject to God. Crucify the flesh!... Almal het deel aan die kerk - oud en jonk ...   2017-01-29

... Almal het deel aan die kerk - oud en jonk ...Heb 13: 17  Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

 


1 Kor 16: 16  dat julle ook onderworpe moet wees aan sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en arbei. Fil 2: 12  Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het

 


Ons kyk na ons kinders en dan verwag ons van hulle om na ons te luister. Hoekom? Want deur ons ondervinding wat ons opgedoen het kan ons vir hulle baie probleme spaar.

 


Wanneer hulle dan nie na ons luister nie, en hulle kry seer, gaan ons hulle nie verkwalik nie, maar ons gaan saam hulle hartseer wees Maar ons sal dink, as jy maar net geluister het!

 


Nie net eis Christus gehoorsaamheid aan hom nie maar Hy wil hê dat ons gehoorsaam moet wees aan die wie voor ons gekom het. (Natuurlik net as hulle gehoorsaam aan Hom is).

 


Ek glo omdat hulle soveel ondervinding al opgedoen het. Dus is daar nie net 'n plig op die wat gehoor moet gee nie, maar ook op die wat wysheid moet deel. Almal het deel aan die kerk.


… All share in the well being of the church - old and young ...   2017-01-29

…  All share in the well being of the church - old and young ...Heb 13: 17  Yield to those leading you, and be submissive, for they watch for your souls, [as those who must] give account, that they may do it with joy and not with grief; for that [is] unprofitable for you.


 

1Cor 16: 16  See that you also submit to such ones, and to everyone working and laboring with [me].


Phil 2: 12  Therefore, my beloved, as you have always obeyed ...

 


We look at our children and we expect them to listen to us. Why? Because of our experience that we have gained. Through it we can save them a lot of problems.

 


If they do not listen to us, and they get hurt, we are not going to blame them, but, we are going to bear their grief ... But we will think ... If only you have listened!

 


Not only does Christ require obedience to Him, but He wants us to be obedient to those who came before us. (Of course, only if they are obedient to Him).

 


I believe because they have gained so much experience. So there is not only a duty on those who need to be obedient, but also on those whom has wisdom to share. Everyone has a part in the church.

 


... Kies jy vandag wie jy gaan dien ...   2017-01-28

... Kies jy vandag wie jy gaan dien  ...Heb 2: 24  Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is  12:9  Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

 


Ek onthou toe ek kind was hoe maklik mans hierdie woorde gebruik het: "vrouens moet aan mans onderdanig wees! - dit staan so in die bybel!" Natuurlik is dit nie die helfde van wat daar staan nie.

 


Staan daar nie "vrouens julle moet .... JUL ... mans onderdanig wees nie"? En dan nog ... "EN ... mans julle moet jul vrouens lief hê, soos Christus Sy kerk liefgehad het"! HY ... het vir Sy kerk gesterf!

 


My pastoor het eendag gesê: "mans, as julke die tweede doen, sal jou vrou nie 'n probleem hê om die eerste te doen nie!

 


Wel kerk ... BRUID VAN CHRISTUS ... Hy Het vir jou kom sterwe! Letterlik! Daarom, is dit jy wat die eerste behoort te doen! Waarom is jy dan so wederstrewig?

 


My Woord sê: "Draai links", dan gaan jy regs? Of "stop", dan gaan jy aan? My Woord is nie 'n aanbeveling nie! Dit toets jou onderdanigheid - jou liefde aan my!

 


Veel meer werd is gehoorsaamheid, as enige offer! Was Jesus nie gehoorsaam tot in die dood in vir jou nie? Het Ek nie my lewe vir jou neergelê nie? Is daar enige groter offer as dit?

 


Ek ... eis ... onderdanigheid! Is die vlees dan groter as die Gees? Kies jy wie jy gaan dien.

 


Wel, vir my en my huis, ons, sal die Here dien!


… Choose today, whom you will serve ...   2017-01-28

…  Choose today, whom you will serve ...Heb 2: 24  Therefore as the church is subject to Christ


12: 9  Furthermore we have had fathers of our flesh who corrected [us], and we gave [them] reverence. Shall we not much rather be in subjection to the Father of spirits and live?

 


I remember when I was a child how easily men used these words "woman should be obedient to men - it is written like that in the bible!"! Of course, it was not half of what actually was written.

 


Was it not written " wife's be obedient to ... YOUR ... husbands ... BUT ... also, men you must love your wife's, the way Christ loved His Church"? ... HE ... died for His church!

 


My pastor once said: "men, if you do the latter, then your wifes would not have a problem to do the first.

 


Well church ... BRIDE OF CHRIST ... HE came and died for you on a cross! Literally!  For this reason, it is you who should do the first ... be obedient to Him. Why then are you so full of rebellion?

 


My Word says "turn left", then you turn right? Or "stop" ... then you continue? My Word is not a suggestion! It tests your obedience - your willingness to be obedient, ultimately your love towards me.

 


Much more worth to me is obedience than any sacrifice.  Was Jesus not obedient unto death ... for you? Did I not lay down My life for you? Is there any Bigger sacrifice than My sacrifice?

 


I ... demand ... obedience! Are the flesh then more than the Spirit? You choose whom you will serve.

 


Well for me and my house, we'll serve the Lord.

 


... Die Hoof van die gemeente - Hy maak gee die missie - niemand kan Sy missie verander nie ...   2017-01-27

... Die Hoof van die gemeente - Hy maak gee die missie  - niemand kan Sy missie verander nie ...


Efes 1: 22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

 


Enige mens wie sy eie besigheid begin het natuurlik 'n visie vir sy besigheid. Hy het 'n droom vir daardie besigheid. En Hy stel dinge in plek om by daardie droom uit te kom wat hy het.

 


Nou stel hy mense aan, en gee vir hulle 'n missie om by daardie droom uit te kom, en hulle moet dit doen want dis waarvoor hy hulle aangestel het.

 


Hy is die hoof van daardie besigheid, en as jy nie sy visie volg nie of sy missie uitvoer nie dan kan jy mos nie deel van sy besigheid wees nie. Jy gaan mos sy droom verongeluk. Hy sal jou moet laat gaan.

 


Die Vader het 'hierdie droom vir die mens. Dat die mens by Hom sal kom bly. Maar Hy is 'n Heilige God. Die mens nie. So die Vader maak toe 'n plan. Hy soek toe na iemand wie hierdie droom kan uitvoer.

 


"Ek sal gaan!" was Jesus se woorde. Die Vader gee Hom toe 'n missie. Gaan maar vir my 'n geestelikke kerk. In die tuin van Getsemanie is die druk so groot op Jesus dat Hy sê: " Vader laar hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie maar U wil!

 


Maar God het hierdie droom vir ons gehad en Jesus hierdie missie, en vir ons betaal Jesus toe die prys. En aan die kruis is Jesus se laaste woorde: "Dit is volbring"!

 


Jesus het alles gedoen, Hy het sy missie voltooi. God stel Hom toe aan as Hoof van die gemeente. Nou het Jesus ook hierdie droom en missie vir elkeen. Luister na Hom. Verbind jou aan Sy missie.

 


Bou Sy Kerk! Hy is die Hoof. Al die ander in die gemeente is gelyk. 'n Driehoek het net een punt wat boentoe wys. Daar is net een wat die mag het om die missie te verander. Dis Hy. Anders is jy uit.… The Head of the church - gives the mission to the church - no one may altar His mission ...   2017-01-27

…  The Head of the church - gives the mission to the church -  no one may altar His mission  ...

 


Eph 1: 22  And He has put all [things] under His feet and gave Him [to be] Head over all [things] to the church, 23  which is His body, the fullness of Him who fills all in all.

 


Any man who his own business, of course, has a vision for his business. He has a dream for that business. Then he puts things in place to get to that dream he has.

 


Now he appoints people and give them a mission to get to that dream, and they do it because that's why he appointed them.

 


He is the head of that business, and if you do not share his vision nor execute his mission then you can not possibly be part of his business. You're going to derail his dream. He will have to let you go.

 


The Father had and has this dream for man. That man will come and stay with him. But He is a holy God. Man not. So the Father created a mission. Then He looked for someone who could execute this mission.

 


"I'll go!" was Jesus' words. So the Father gave Him that mission. Go build me a spiritual church. In the Garden of Gethsemane, the pressure was so great on Jesus that He said, "Father let this cup pass from me; yet not my will but your will!

 


But God had this dream for us and Jesus had this mission, so Jesus paid the price. And on the cross, Jesus' last words was: "It is finished!"

 


Jesus did everything He should have done, he completed his mission. Then God set Him to be the Head of this church. Now Jesus has the same dream and mission for everyone. Listen to Him. Commit yourself to His mission.

 


Build His Church! He is the Head. All others in the congregation are equal. A triangle has only one point pointing upwards. There is only one who has the power to change the mission. It is the Head -Jesus Christ. Follow Him, His dream, His mission, are you in? Otherwise, you're out.

 


… Each member of the body has his purpose ...   2017-01-26

…  Each member of the body has his purpose ...1Cor 12: 20  But now indeed many [are] the members, yet only one body. 21  And the eye cannot say to the hand, I have no need of you; nor again the head to the feet, I have no need of you.

 


22  But much rather the members of the body seeming to be weaker are necessary. 25  that there not be division in the body, but [that] the members should have the same care for one another.

 


A team is not a team where the one conducts himself as more important than the other. When a player of a national team returns to his home club he cannot act if he is more important than the other players.

 


He cannot say ... I do not need you! How is he going to play on his own? He is nothing without the other players.

 


So also in the church ... EACH MEMBER in the church is equally important ... that is why God gave each member specific gifts and talents to reach the world! You are there for a reason! BUT ... So is the one sitting in front of you, behind you and next to you!

 


Why is there difficulties in churches, why are there no revival in your town? Maybe revival must first begin in the church? Ask God what your purpose are, you are there for one!

 


... Gaan sê die Here ...   2017-01-25

...  Gaan sê die Here ...Mar 16: 15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

 


Net gister modereer ek 'n eksamen vraestel ... en daar is 'n vraag ... hoekom moet 'n polisieman vinnig op 'n toneel kom? Een van die punte is .... daar kan dalk 'n persoon wees wat besig is om te sterwe wat vir jou belangrikke informasie gee kan gee ....

 


As jy besig is om te sterwe? Wat sal die laaste paar sinne wees wat jy sê? Op flieks sê soldate altyd ... Sê vir my vrou of kinders ek het hulle baie lief ... Of ... Selfs die hof ag die laaste woorde van 'n sterwende persoon as baie belangrik ...

 


Watter uitsprake het Jesus nie alles gemaak voor Hy gesterwe het nie ... Die laaste ... DIT IS VOLBRING! ... WOW ... WAT 'N SAMEVATTING! Hy het ook geweet hy sou na drie dae opstaan ...

 


Jesus los vir ons .... SY ... kerk ... Hierdie woorde in hierdie vêrs ... Markus 16:15 ... Hoe belangrik is dit nie? Van alles wat Hy kon sê ... Kies Hy dit ... Waarom vra jy nog wat kan ek doen? Gaan ... Sê die Here!… Go ... Says the Lord ...   2017-01-25

 …  Go ... Says the Lord  ...


Mar 16: 15  And He said to them, Go into all the world, proclaim the gospel to all the creation.

 


Just yesterday I moderated an examination paper ... and there's was a question ... why should a policeman quickly arrive at a scene? One of the points .... there may be a person who is dying that could give you all important information ....

 


If you were dying? What will be the last few sentences that you say? In movies soldiers always say ... Tell my wife or kids I love them ... Even the courts considers the last words of a dying person as extremely important ...

 


What defying statements  did Jesus not make just before He died ... The last ... IT -  IS - FINISHED! ... WOW ... WHAT A proclamation! He also knew he would rise after three days ...

 


Jesus leaves us .... His ... church ... These words in this verse ... Mark 16:15 ... How important is it? From he could have said ... he choose this ... Why are you still asking God, what can I do? Go ... Says the Lord!... Verlug die druk deur samewerking - JESUS IS OPPAD! ..   2017-01-24

... Verlug die druk deur samewerking - JESUS IS OPPAD!  ...Mat 24: 14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde

 


Die week het 'n klerk verloor. Nou moet ek my werk en sy werk doen - en dis die einde van die jaar, en die einde van 'n kursus, en die die druk hoog op almal om alles klaar te kry. Tyd is min.

 


Ek het net weer besef hoe belangrik 'n span is. Elkeen het sy takie en as jy nie jou deel doen nie word die ander een se druk net groter!

 


So ook in die liggaam. Hier is ons taak .... die evangelie wat verkondig moet word aan die ganse wêreld. Hoe? Deur ons getuienis! Ons lewe as die liggaam.

 


Studies toon dat slegs 20% van enige kerk betrokke is by die kerk. Hulle dra by finansieel deur hulle 10des is by byeenkomste en help. Nou is my vraag wat doen die ander 80%?

 


Kom ons meet onsself, wat doen ek in die liggaam? Waar is my fokus? Waar is my naasteliefde? Want God sê dis net so belangrik om hulle lief te hèt as wat jy en ek Hom liefhet.

 


Kom ons verlig die druk, op mekaar, wat daar is om die taak af te handel. Kom ons vra God wat is ons deel? Ek kom ons vat 2017 vas en doen ons deel! Ons .... - saam .... Is dIe KeRK!… Ease the pressure through working together ..... JESUS IS COMING ...   2017-01-24

…  Ease the pressure through working together ..... JESUS IS COMING ...Mat 24: 14  And this gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all nations. And then the end shall come.

 


This week I lost an clerk. Now I have to do my job and his job - and it's the end of the year and the end of a course, and the pressure is high on everyone to get everything ready. Time is running out.

 


This just caused me to realise how important a team is. Everyone has his task and if you do your part the pressure on others just gets bigger!

 


So also in the body. This is our task .... the gospel to be preached to the whole world. How? Through our testimony? Out lives ... as the body.

 


Studies now show that only 20% of any church is involved in the church. They contribute financially and assist with events. Now my question where is the other 80%?

 


Let us look at ourselves, what am I doing in the body? Where is my focus? Where is my charity? For God says it's just as important to a love others as it is to love him.

 


Let us relieve the pressure on each other, we are here to complete a task. Ask God what is my purpose? Then let's take 2017 down !!! Do your part! .... TOGETHER .... We are the Church.!

 


... Spanwerk kort ...   2017-01-23

...  Spanwerk kort ...1 Kor 12: 4  Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5  en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here;

 


6  en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

 


Ek wil vanoggend die wêreld se beste rugbyspan as voorbeeld gebruik .... die All Blacks. Het jy al ooit gewonder hoekom hulle so goed as 'n span saamwerk? Ek glo dis hulle verskeidenheid!

 


Tog is dit hulle eenheid! Hulle weet waar en wanneer om hulle fokus te skuif en so ook hulle sterkpunt. Hulle weet wie om waar te gebruik en dan gebruik hulle die sterkstes in daardie geval.

 


Die Vader en Jesus en die Gees is God en hulle werk saam in die liggaam. Aan dje een gee hulle hierdie talent, en aan die ander daardie, of aan die een die gawe en aan die ander daardie gawe.

 


Die een maak hulle sterk om hierdie gebied en die ander op daardie, 'n verskeidenheid, en dit besef ons tog te goed! Ons probleem kom in by die eenheid! Te veel wil hulle eie ding doen.

 


Dink net as ons weet wie waar sterk is en wie waar goed en so ons aanvalshoek op die vyand kan verander? As ons bidders kort dan is hulle voor of leraars dan hulle, of pastore, of genesers dan hulle!

 


Vra God wat jou sterpunt is, of miskien weet jy al, en begin bedien. Alles gaan oor bedienning. Daarsonder, is ons net 'n huis vol dowes en 'n huis vol verlamdes! Wie gaan begin?… Teamwork lacks ...   2017-01-23

…  Teamwork lacks ...


1 Cor 4:4  But there are differences of gifts, but the same Spirit. 5  And there are differences of ministries, but the same Lord.

 


6  And there are differences of workings, but it is the same God working all things in all. 7  But to each one is given the showing forth of the Spirit to [our] profit.

 


This morning I want to take the world's best rugby team as an example .... the All Blacks. Have you ever wondered why they are so good, together working as a team? I believe it's diversity!

 


Yet ... it is their unity! They know when and where to move their focus to a different strong point. They know who to use where and who to use when. When to defend, when to attack (kick and run).

 


The Father and Jesus and the Holy Spirit is God, and they work together in the body. To one he a give this a talent, and to the other that, or the one this gift, and to another that gift.

 


One He strengthened in this area and the other one that, a variety, and that we realise too good! Our problem comes in with the unit! Too many wants to do their own thing. And thinks they must do everything.

 


Imagine if we knew who is strong where and we could change our point of attack on the enemy? If we  short prayer warriors then they take the lead, or teachers then them, or pastors, or healers than they!

 


Ask God what your strong point is, or maybe you already know then start to minister in that.

 


Everything is about ministry. Without, we're just a house full of deaf people and a house full of lame! Who will start?... Word groot ...   2017-01-22

... Word groot ...Efes 4: 11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,

 


13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

 


Ek kyk nou die dag na 'n vriend se kind, wat ek al ken van 4 jaar oud ... skielik toe staan hierdie 21 jarie volwassene hier voor my .... waar? Hoe? Ek voel ek het iewers iets gemis!

 


Ek dink aan myself, al die lesse wat ek al in die lewe geleer het. Hoe ek gegroei het. Hoe sou dit nie gewees het as ek dalk die regte mentor gehad het nie?

 


Mentors is baaaaaaaie belangrik en daar is heeltemal te min van hulle in die kerk. Dis mentors wat mense help om te groei! Dis mentors wat ons help om ons potensiaal te bereik .... Mentors help ons om "groot te word"!

 


Is jy die mentor wat wekruip is sy liggaam? Wie mentor ons? Ons is so verskillend maar saam .... Mamma mia wat 'n verskil kan ons nie maak nie? Prys God vir verskeidenheid! Dis ons!… Grow up ...   2017-01-22

…  Grow up  ...Eph 4: 11  And truly He gave some [to be] apostles, and some [to be] prophets, and some [to be] evangelists, and some [to be] pastors and teachers, 12  for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.

 


13  And this until we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a full-grown man, to [the] measure of [the] stature of the fullness of Christ;

 


The other day I looked at a friends child, whom I know from about 4 years old .... suddenly this 21 year old adult was standing here in front of me .... how did it happen? When? It was so fast I felt I missed something somewhere.

 


Then I thought about myself and the lessons life told me. How I moved into adulthood. How different my life would have been if I had the influence of an mature adult?

 


Mentors is extreeeeeeemly important, and there are not enough of them inside the church! It is mentors who helps people to grow. It is mentors whom helps us to reach our full potential. Mentors helps us to grow into spiritual adulthood.

 


Ask yourself this question,  am I the mentor, which God wants to use? Am I hiding somewhere in the body? Who am I mentoring?  We are so different but ..... Mamma mia .... What a difference cant we make? Praise God for variety ... Thats us!... Een vir almal .... En .... Almal vir een ...   2017-01-21

... Een vir almal .... En .... Almal vir een ...1 Kor 12: 18  Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 19  As almal een lid was, waar sou die liggaam wees?

 


 20  Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. 21  En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie ... ... ...

 


24  ...... maar God het die liggaam saamgestel ..... 25  sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, ...... 26  En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.  27  Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

 


My kinders is gek oor die muskitiers, en hulle lese het al deel van ons saam eet geword .... As ons "cheers by die etenstafel" is dit wat ons sê ... "Een vir almal en almal vir een" .... "FAMILY FIRST!"

 


Een van die ongelooflikste dinge is hoe 'n analoog horlosie lyk binne, met al sy radjies en vere en goette! Ja nee kyk die horlosiemaker weet wat hy doen! Alles werk saam en alles het sy taak. As een deel nie werk nie dan staan die Horlosie!

 


So ook met enige "kerk". Daar is te veel mense op hierdie aarde wat deesdae dink hulle is die kerk en basta met die ander! Vir GOD is kerk belangrik soveel so dat Hy Homself ons bymekaarsit!

 


Dink jy dat jou persoonlikheid, manier van dink en redeneer, hoe jy dinge doen, jou talente en jou gawes 'n toeval is? Dink weer! Presies het God jou gemaak - perfek! Sondat jy inpas om iewers 'n kerk te help om te "werk". Om sy potensiaal te bereik! Jy is nie per toeval daar nie!

 


As jy nie jou deel doen nie ... dan staan die horlosie" .... Vra God wat is jou taak en lewe dit uit sodat die liggaam - kan doen waarvoor hy bedoel is ....… One for all .... And .... All for one ...   2017-01-21

… One for all .... And .... All for one  ...


1 Cor 12: 18  But now God has set the members, each one of them, in the body as it has pleased Him.


19  And if they were all one member, where [would be] the body?

 


20  But now indeed many [are] the members, yet only one body. 21  And the eye cannot say to the hand, I have no need of you; nor again the head to the feet, I have no need of you .......

 

 


24  ..... but God tempered the body together ....... 25  that there not be division in the body ...... 26  And if one member suffers, all the members suffer with [it]; if one member is glorified, all the members rejoice with [it].  27  And you are the body of Christ, and members in part.

 


My children loves the three musketeers .... their saying became part of our family .... when we cheers then we say ... One for all and all for one ..... FAMILY FIRST!

 


One of the most amazing things is how an analogue watch looks like on the inside ..... All the gears and springs and things .... Really, a watch maker must knows what he is doing ..... Everything works together and everything has a purpose .... If one part does not work the watch does not work ....

 


Even so with the church ...., There are to many people on this earth, thinking they are the church and dam the rest! For God the church is important,  even to the extend that He himself placed us together. 


 

Do you think your personality, the way you think and reason, the way you do things your abilities and gifts happened by accident? Think again. Precisely .... that is how He made you. 

 


Why, so that you would fit in and be needed .... perfect to work! So that the church couuld reach its full potential.  You are there for a reason.

 


If you do not do your share ... then the "watch is broken"!   Ask God what his plan for you is ....  so that the body could function and reach its full potential!

 


... Ek gee jou lewe ...   2017-01-20

... Ek gee jou lewe  ...Joh 1: 4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.Joh 6: 33  Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee.

 


Somtyds gebeur daar dinge in ons lewe wat die lewe uit ons uittrek! Dan laat dit jou voel jy wil eerder sterwe! En ja daar is soveel mense om ons wat seer het as gevolg van mense om hulle.

 


As iemand wat self daar was, sonder hoop, sonder enige goeds om my, iemand wat totalle alleenheid al ervaar het, die duisternis gesmaak het, dood in die oë gekyk het - luister .... alles kan omkeer, alles kan verander!

 


Dis jammer om dit te sê, maar hoor my hart vandag, as dit goed gaan - wie het die bron van lewe nodig? As ons fondamente geruk word deur 'n "aardbewing" dan hardloop ons na die Bron van lewe!

 


Prys die Here dan vir "aardbewings!". Want beter is dit om sonder 'n oog of 'n hand of 'n voet in die Koninkryk van God in te gaan, as om alles te hê en die Koninkryk van God te mis!

 


As jy jouself dan daar bevind waar die lewe uit jou gewurg was, gaan na die Bron van lewe - Hy is die lewe gewer en kan die lewe vir jou teruggee met die verskil,die lewe in Hom ... Is ewig.
… I give you life ...   2017-01-20

…  I give you life ...


Joh 1: 4  In Him was life, and the life was the light of men.Joh 6: 33  For the bread of God is He who comes down from Heaven and gives life to the world.

 


Sometimes things happens in our lives, which drains the life from us! Then you feel you rather want to lay down and die! And yes there are so many people around, hurting because of other people around them.

 


For someone who was there myself, without hope, without a future, someone who experienced total loneliness, tasted darkness, stared death straight in the eyes - listen .... everything can turn, everything can change!

 


It's sad to say it, but hear my heart today, if things go well - who needs the Source of life? If our foundations are shaken by an "earthquake" we all run to the source of life!

 


Praise God then for "earthquakes". For better is it to go into the Kingdom of God without an eye or a hand or a foot, than to have everything and miss the Kingdom of God!

 


If you find yourself there where life was strangled from you, go to the Source of life - He is the life giver and restores life in you ... with this difference, the life he now gives ... is life eternal!... Ek en julle ...   2017-01-19

... Ek en julle  ...


Joh 15:4  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. 


5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

 


Wie het al twee "ballroom dansers" gesien dans? Hulle vloei ongelooflik saam! Die dans is asemrowend soos hulle passies en treë presies in mekaar pas. Saam is hulle great!

 


Dis wat Jesus vir sy kinders hier sê. Die lewe is soos 'n dans, en ons dans saam met Hom daardeur. Maar so goed doen ons dit saam Hom, dat as Hy nie daar is nie, dan dans ons nie. Ons val rond.

 


Wil jy die beker wen? Sonder Hom is daar geen dans nie! Sonder hom sukkel ons en struikel ons! Val ons rond! Sonder Hom kan ons nie wen nie! Sonder Hom kan ons niks doen nie! Bly in Hom!… You and Me ...   2017-01-19

… You and Me  ...


Joh 15:4  Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine, so neither [can] you unless you abide in Me. 5  I am the Vine, you [are] the branches. He who abides in Me, and I in him, the same brings forth much fruit; for without Me you can do nothing.

 


Who has ever watched two "ballroom dancers" dancing? Together they areincredible! The dance is spectacular as each step fits exactly into each other. Together they are great!

 


That's what Jesus is telling his children here. Life is like a dance, and we dance through it with him. But so well we do it with him, that if he is not there, then we cannot dance. We stumble around.

 


Do you want to win the competition? Without him there is no dancing! Without him we struggle and stumble! We fall. Without him we cannot win! Without him we can do nothing! Stay in Him!
... Met julle altyd ...   2017-01-18

...  Met julle altyd ...Joh 14:11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.

 


 12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

 


Lank na 'n begrafnis, is dit slegs in die familie lede, of baie goeie vriende, in wie se harte die oorledene agtergebly het. Hoekom? Omdat hulle binne in 'n verhouding gestaan het.

 


Soms sal hulle selfs met die oorledene 'n gesprek voer, of aan hom dink, en so verlaat hy hulle harte nooit.

 


Besoekkers vergeet vinnig van die mens wie weggegaan het. Omdat ons Jesus se familie is bly Hy altyd in ons harte, met hierdie verskil .... HY ... LEWE !!!

 


En wat nog beter vir ons is, is dat Hy by die Vader is, waar Hy vir ons intree, omdat Hy ons ook in Sy hart dra! Daarom is ons nooit sonder Hom nie en daarom kan Hy deur ons voortlewe!

 


Jesus moes glo dat die Vader in Hom is en Hy in die Vader en dit het Hy aan ons kom bewys deur die werke wat Hy kom doen het.

 


Nou is dit tyd dat ons begin glo dat Hy in ons is en ons in Hom. Hy sal dit bevestig in die werke deur ons!… With you, always ...   2017-01-18

…  With you, always ...


Joh 14: 11  Believe Me that I [am] in the Father and the Father in Me, or else believe Me for the very works themselves.

 


 12  Truly, truly, I say to you, He who believes on Me, the works that I do he shall do also, and greater [works] than these he shall do, because I go to My Father.

 


Long after a funeral, it is only in the hearts of family members, or close friends, in whom the deceased continues to live. Why? Because they stood in a relationship.

 


Sometimes they'll even have a conversation with the deceased, or think of him, and so he lives on in their hearts forever.

 


Visitors at any funeral quickly forgets the man who is gone. Because our Jesus is family He will always be in our hearts, with this difference .... HE ... LIVES !!!

 


And even greater for us, is that He is with the Father, where He intercedes for us, because He also carries us in his heart! Therefore, we are never without him, and therefore he can continue to live through us!

 


Jesus had to believe that the Father is in Him and that He is in the Father, furthermore He came and declared it through the works He did.

 


Now it is time that we begin to believe that He is in us and that we are in Him. He will confirm it through our works.


 

... Jou liggaam gee uiting aan wie jy is ...   2017-01-17

... Jou liggaam gee uiting aan wie jy is ...Efes 1: 22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

 


In ons land het ons al baie verskillende leiers gehad ... en wat 'n groot invloed het 'n leier nie op die mense wat hom volg nie? En wat ook al hy doen, so doen die wat hom volg.

 


Staan hy bekend vir ongeregtighede, dan is dit hoe sy voelgelinge gesien word. Staan hy vir vrede, dan is dit hoe sy volgelige gesien word. Staan hy bekend as korrup, dan is dit hoe sy volgelinge gesien word

 


Hoekom, want hy is hulle hoof. en sy volgelinge word gesien as sy regterhand, met ander woorde, ander kyk na hulle en sê hulle doen soos hy doen.

 


Wanneer ander na ons kyk, hoe beleef hulle Jesus? Want hulle kyk na ons en sê, so is hulle hoof! En soos die hoof is, so is hulle ook!

 


God het Hom as ons Hoof gegee! En ons as Sy liggaam. Daarom kan die liggaam nie net doen wat hy wil nie! Die liggaam gaan waar die hoof sê hy moet gaan.

 


Sodat, die res kan sien, as hulle na die liggaam kyk wie die hoof is, omdat hulle hom nie kan sien nie.


 

… Your body expresses who you are ...   2017-01-17

… Your body expresses who you are  ...Eph 1: 22  And He has put all [things] under His feet and gave Him [to be] Head over all [things] to the church, 23  which is His body, the fullness of Him who fills all in all.

 


In our country we have had very different leaders ... and what a great impact a leader does not have on the people, those who follow him? And whatever he does, so those who follow him.

 


If he is known for injustices, so also his followers. Is he known for peace, so also his followers. Is he known as corrupt, then it is how the world sees his followers.

 


Why, because he is their head. and his followers are seen as his right hand, in other words, others looks at them and say they do as their leader does.

 


When others look at us, how do they experienced Jesus? Because they will look at us and say, so their leader is also! As their head is, so are they!

 

God gave Him as our Head! And we are His body. Therefore, the body cannot do what it wants! The body goes where the head tells them to go.

 


So that the rest could see, when they look at the body, who the head is. Because He is declared by the body.... Die liggaam van Christus word deur die Gees van Christus gelei ...   2017-01-16

...  Die liggaam van Christus word deur die Gees van Christus gelei ...Rom 8: 8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; 9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

 


As iemand in 'n polisie uniform aan jou deur klop en sê: "meneer, ek is 'n polisieman, maak oop die deur"! Gaan jy die deur oopmaak? Sommige mense sal dadelik die deur oopmaak, (die naiewes).

 


Ander nie! Hulle sal eers vir 'n identifikasie kaart vra (die verstandiges). Want 'n uniform is net nie genoeg identifikasie nie.

 


Ons as Christine is dikwels naief met die betrekking tot die identifikasie van ander wat sê " ons is kinders van God:. Ons luister na wat hulle sê, en dan glo ons sommer hulle is van God! Sonder om seker te maak!

 


As iemand sê ... "ek is van God" is dit nie genoeg nie! Wees verstandig! Luister na die stem van die Here in hierdie vêrse! Slegs die wie die Gees van God het, hulle is kinders van God!

 

Hulle wandel nie ....... in ....... die vlees nie! Hulle wandel in die Gees! M.A.W. Kyk na hulle lewenstyl!Hoe goed ken jy daardie prediker op die cd/radio/Tv? Wees verstandig!… The body of Christ is led by the Spirit of Christ ...   2017-01-16

…  The body of Christ is led by the Spirit of Christ ...


Rom 8: 8  So then they who are in the flesh cannot please God. 9  But you are not in the flesh, but in [the] Spirit, if [the] Spirit of God dwells in you. But if anyone has not [the] Spirit of Christ, he is none of His.

 


If someone in a police uniform knocks on your door and say: "mister, I am a policeman,  open the door!" Will you open the door? Some people will immediately open the door. ( the naive).

 


Others will not! They will first ask for an identification card (the wise)! Because an uniform is just not enough identification!

 


As Christians are sometimes naive concerning the identification of other children of God. We listen to what they say, and then we easily believe they are from God. And this is without making sure whom they are!

 


If someone says ... "I am from God!" it is just not enough! Be wise! Listen to God's voice in these verses! Only those who has the Spirit of God, they are children of God!

 


They do not walk .....in .....the flesh! They walk in the Spirit! In other words! You need to know their lifestyles! How good do you know the preacher on that tape/cd/video, the one on the Tv? Be wise!

 


... Die buitentoe bewys van 'n binnetoe werk ...   2017-01-15

... Die buitentoe bewys van 'n binnetoe werk ...


Mat 28: 19  Therefore go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

 


Mark 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

 


Iemand het eenkeer gesê jy kan aan enige mens se loop sien of hy 'n polisieman is .... hoekom? In die kollege het jy geleer om op jou hak eerste te trap en jou voet te "rol" tot by die toon.

 


Nou as jy dit vir 6 maande aanmekaar vir ure agtermekaar gedoen het, en jy het dit reg gedoen word dit instink, hulle praat van spier geheue, so ook met skiet, karate, boks enige sport ....

 


In Jesus se tyd was daar twee dinge wat Hy ingestel het, wat nuwe Christene moes doen wat hulle sou maak uitstaan osdat ander sou kon sê, ok, daai is seker 'n Christen, en dit was die waterdoop en die nagmaal!

 


En dit is so maklik, selfs Jesus homself het dit gedoen! Waarom so baie rediasies? Waarom so baie vrae? Ek verstaan nie? Bekeer jou en laat jou doop!
… The outward sigh of an inward work ...   2017-01-15

…  The outward sigh of an inward work  ...


Mat 28: 19  Therefore go and teach all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

 


Mark 16: 15  And He said to them, Go into all the world, proclaim the gospel to all the creation. 16  He who believes and is baptised will be saved, but he who does not believe will be condemned.

 


Someone once said you can look at any man and you will be able to see if he is a policeman .... Why? because in college you learned to drill, heel first and "roll" your feet to your toes.

 


Now if you've done that for hours and hours 6 months, and you have done it right it becomes instinct, or muscle memory, so also with shooting, karate, boxing any type of sport ....

 


In Jesus' day, there were two things Christians did so that others would be able to say, okay, that's certainly a Christian, and that was water baptism and communion!

 


And it's so easy, even Jesus himself did it! Why so many discussions? Why so many questions? I do not understand? Repent and be baptised!

 


... Toe te rus, opbou tot 'n volwasse man, opgroei ...   2017-01-14
... Toe te rus, opbou tot 'n volwasse man, opgroei ...

Efes 5:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,

13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;

15 maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,

16 uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

As ek kyk na my seuns, nou 11 en 9 en hoe lank hulle geword het - het die tyd ongelooflik vinnig verbygevlieg! Al wat ek kan sê is dat enige babatjie groei!

Wanneer ons Christene word word ons gesien as "babatjies", en verwag die Here dat die mense wat Hy saamgevoeg het, mekaar sal toerus, opbou, en laar groei tot 'n volwasse sterk Christen.

Hoekom? Anders bly jy 'n babatjie Christen, en dit is vrek gevaarlik! Hulle val maklik vir verkeerde lering, en word om die bos gelei deur praatjies van slim mense en dwalende geeste!

Hoe verhoed ek dit? Wees deel van 'n kerk waarnatoe die Here jou roep - Hy sal dit in jou hart bevestig! Maar passop! Wees versigtig! Aan die vrugte sal jy die boom ken!

Almal is nie apostels nie, almal is nie profete nie, almal is nie leraars nie, almal is nie herders nie en almal is nie evangeliste nie! Wie is jy? Hoe het Hy jou aangestel in Sy liggaam? Jy is iemand besonders!

… The perfecting, edifying, full-grown man, grow up ...   2017-01-14
… The perfecting, edifying, full-grown man, grow up ...

Efes 5: 11 And truly He gave some [to be] apostles, and some [to be] prophets, and some [to be] evangelists, and some [to be] pastors and teachers,

12 for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.

13 And this until we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a full-grown man, to [the] measure of [the] stature of the fullness of Christ;

14 so that we no longer may be infants, tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine, in the dishonesty of men, in cunning craftiness, to the wiles of deceit.

15 But that you, speaking the truth in love, may in all things grow up to Him who is the Head, [even] Christ;

16 from whom the whole body, fitted together and compacted by that which every joint supplies, according to [the] effectual working in the measure of each part, producing the growth of the body to the edifying of itself in love.

If I look at my sons, now 9 and 11, how tall they have grown! Time has flown by! Al that I can say is that every baby grows!

When we become a Christian we are seen as babies! Then the Lord expects those He has placed together, will edify each other help each other grow, help each other to become a full grown Christian. 

Why? Or else you will stay a baby Christian, and that is extremely dangerious. They easily fall for a wrong teaching, are deceived by talks of deceitful people, and spirits.

How do I overcome that? Be part of a church wherever God is calling you to be! He will confirm it in your heart! But be warned. Be careful! You will know the tree by it's fruit.

Not all is apostles, not all prophets, not all teachers, not all evangelists, and not all are pastors! Who are you? How did He appoint you? Where do you fit into His body? You are someone special!


... Die ware aanbidders van die kerk sal Hy openbaar ...   2017-01-13
... Die ware aanbidders van die kerk sal Hy openbaar ...

Joh 4: 23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Heb 13: 15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

Het jy al gesien by 'n rugbywedstryd hoe opgewonde toeskouers raak? As die kamera op hulle draai kan jy of hulle misnoë of hulle opgewondenheid duidelik waarneem.

Dis nog meer fantasties om tussen die skare te wees! Jy word meegevoer deur die gees wat daar heers en as die skare .... oe, dan oe jy saam, of as die skare skree dan skree jy ook!

God soek dat die kerk Hom so in dieselfde Gees behoort te aanbid! Daar is heeltemal te veel "christene" wat Hom aanbid op hulle eie voorwaardes!

So spreek die Here! Met die mond bely julle my maar julle hart is vêr van my af! ............ Luister na die Gees ... Hy sal nooit teen die Woord van God gaan nie! Toets elke gees of hy uit die Here is!

Aanbid Hom in Gees en in waarheid! Hy verdien sulke aanbidding! Dis wat Hy van Sy kerk verwag!
… The true worshippers of the church He will reveal ...   2017-01-13
… The true worshippers of the church He will reveal ...

John 4: 23 But the hour is coming, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to worship Him. 24 God [is] a spirit, and they who worship Him must worship in spirit and in truth.

Heb 13: 15 By Him, then, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, [the] fruit of [our] lips, confessing His name.

Dit you ever notice the crowd with a rugby/soccer match how excited they get? When the camera catches them you can either see their excitement or dismay!

It is even greater to be inbetween the crowd! You are carried away by the spirit of the crowd .... When the crowd says ...oew you also do, or if the crowd shouts, then you also shouts! 

God seeks that the church also worship Him in the same Spirit. There are to many "Christians" who worship Him on their oen terms.

Thus says the Lord! With the mouth you declare me but your hearts are far from me! ......... Listen to My Spirit ..... He will never go against the Word of the Lord your God. Test every spirit if he is from God.
... Gemeenskap met mekaar ...   2017-01-12
... Gemeenskap met mekaar ...

1 Joh 3: 3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus .....

6 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. 

7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Ek onthou nog op skool .... Wanneer ons take gegee was in groepsverband dan is daar die wat hulle deel doen, ook die wat niks doen nie, en die wat net praat maar niks bydra nie - hulle wil net speel.

Nou daar is 'n ou gesegde, van sit en staan kom niks gedaan! Wat die onderwyser verwag het is dat die groep gemeenskap moes hê. Hulle het dieselfde taak, dieselfde visie en missie. 

Hy wou hê die groep moes saamwerk met 'n gemeenskaplikke taak en dit saam uitvoer! Nie elkeen sy eie idee hê en sy eie ding doen nie.

So is dit ook met dissiepelskap! Die Here wil hê ons as groep - "kerk" - moet gemeenskap met mekaar hê, en gemeenskap is nie speletjies nie. Dis om as groep een missie en een visie te hê!

Waarom, want dit is wat mense saambind en die taak op hande laat klaarmaak. Waaroor het ons gemeenskap? Die Vader, Seun en Heilige Gees! Die maak van dissiepels en om hulle te leer om alles wat God ons gee, te onderhou!

Gemeenskap is belangrik - daarsonder mis ons die punt van dissiepelskap en is ons op ons eie missie - nie Syne nie!
… Fellowship with one another ...   2017-01-12
… Fellowship with one another ...

1 Joh 3: 3 that which we have seen and heard we declare unto you, so that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship [is] with the Father and with His Son Jesus Christ .....

6 If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. 

7 But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.

I remember at school .... When we were given tasks in groups than there are those who do their part, also those who do nothing, those whom just talk but has nothing to contribute - wanting only to play.

Now there's an old saying, of sitting and standing around nothing gets done! What the teacher expected is that the group should have fellowship, having the same job, the same vision and mission.

He wanted the group to work together with a Communal task and do it together! Not everyone have his own idea and do his own thing.

So it is with discipleship! The Lord wants us as a group - "church" - to have fellowhip with each other, and fellowship is not games. It's for a group to have the same mission and vision!

Why, because that is what binds people together and motivates them to finish the task at hand. What do we have fellowship about? The Father, Son and Holy Spirit! Making disciples and to teaching them to obey everything that God gave us!

Fellowship is important - without it, we miss the point of who we are and then we are on our own mission - not His!
..Ander se getuienis dat ek 'n kind van God is, wees swaarder as my eie ...   2017-01-11
...Ander se getuienis dat ek 'n kind van God is, wees swaarder as my eie ...

Gal 5: 24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. 25 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.

Ons leer ons kinders dat hulle van der Poelle is ..... En ons sê altyd vir hulle " van der Poelle gee nie op nie". Daarom probeer altyd net jou beste, dan sal ander sê - dis 'n van der Poel.

Dit gaan ook 'n keuse maak - ek maak 'n keuse om my lewe op 'n sekere manier te lewe! Al is dit nou goeie of slegte keuses!

As Jesus ons dan gered het, en Hy het aan ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gegee .... EN ..... Sy Gees is in ons binneste geplaas ..... en dit was ons eie keuse ..... laat ons dan lewe soos iemand wat die Gees van God in hom het!

Laat ons luister en doen wat die Gees vir ons sê .... Is ons dan nie geestelik nie? Geestelikke mense doen soos geestelikke mense ..... lewe soos geestelikke mense .... En ..... praat soos een wat geestelik is!

Dan sal ander nie anders kan sê - dis 'n kind van God nie! 
Other peoples testimony that I am God's child weighs more than my own ...   2017-01-11
Other peoples testimony that I am God's child weighs more than my own ...

Gal 5: 24 But those belonging to Christ have crucified the flesh with [its] passions and lusts. 25 If we live in [the] Spirit, let us also walk in [the] Spirit.

We teach our children that they are van der Poelle ..... and we always say to them "van der Poele gee nie op nie" ..... For that reason, always give your best, then others will say ..... That is mr van der Poel!

It is about making a choice ..... I am making a choice to live my live a certain way ..... and it depands on my choices ..... good or bad!

If Jesus then saved us ..... and He gave us a new heart and a new spirit .....AND ..... He placed His Spirit within us ..... and that was our own choice ..... let us then live as one with God's Spirit in Him! 

Let us then listen and do what the Spirit tells us to do ..... AREN'T WE THEN SPIRITUAL? Spiritual people do things like spiritual people ..... lives like spiritual people ..... and talks as one who is spiritual!

Then others will be able to say ..... That ..... Is a child of God!
... Die Here Bouer van sy gemeente ...   2017-01-10
... Die Here Bouer van sy gemeente ...

Mat 16: 15 Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? 16 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

17 Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

18 En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Ek kyk nou die dag hoe 'n span manne saambou aan 'n muur by my skoonpa se huis. Binne drie dae tie staan daar hierdie pragtige muur. 

Nou daar was 'n span wat saamgewerk het, maar net een was die bouer! Tog het hulle saam gebou aan die muur! Dit was egter die bouer met die planne, die visie, die een wat die opdragte gegee het.

Die ander het by sy, planne, sy visie ingeskakel en na hom geluister en gedoen soos hy gesê het. Dink net hoe sou daardie muur lyk as elkeen sy eie visie gehad het van hoe die muur moes lyk?

Maklik om dan te verstaan hoekom die "kerk" so snaaks lyk deesdae - of hoe? Die probleem ..... Hulle luister nie na die Bouer nie! Hulle volg nie Sy instruksies nie! Nee hulle doen wat hulle goed dink!

Hou tog op intripeteer! Kinders van God, Vlees en bloed kan nie aan jou openbaar Hoe die Bouer wil hê jy moet bou nie! Elkeen kan nie sy eie visie en sy eie planne hê nie. Luister na Jesus Christus!

Luister na Sy Woorde - anders bou jy op intripetasie, op die emosie van 'n mens! Jesus is die Seun van God, en jy is jy .... Ons is deel van die bouer se bouers! Dis belangrik om te onthou!
The Lord is the Builder of His church ...   2017-01-10
The Lord is the Builder of His church ...

Mat 16: 15 He said to them, But who do you say I am? 16 And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God.

17 Jesus answered and said to him, You are blessed, Simon, son of Jonah, for flesh and blood did not reveal [it] to you, but My Father in Heaven.

18 And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and [the] gates of hell shall not prevail against it.

The other day I was watching how a team of was huilding a wall at my father in law's house. Within three days there stood this beautiful wall.

Now there was a team that worked together, but only one was the builder! Yet together they built the wall! But it was the builder's plans, they followed, his vision, he was the one who gave the instructions.

The others carried out his plans, his vision and they listened to him. Imagine how that wall would look like if everyone had his own vision of how the wall should look like?

Then it is not difficult to understand why the "church" looks so far from God's vision - or what? The problem ..... the builders (in the team) do not listen to the Builder! They do not follow his instructions! No, they do what they see fit!

Stop interpreting! Children of God, Flesh and blood cannot reveal to you how the Builder wants you to build build! Everyone cannot have his own vision and own plans. Listen to Jesus Christ!

Listen to his words - otherwise you build on your own interpretation, the emotions of a man! Jesus is the Son of God, and you are you .... We are part of the Builder's builders! It is important to remember!
... Missie: Verkondig en Leer ...   2017-01-09
... Missie: Verkondig en Leer ...

Mark 16: 15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Mat 18; 19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

As my kinders met hulle nefie of vriende army - army speel, dan trek hulle soos army manne aan en dis net guns waar jy kyk en army goette. Hulle het radio's en 'n basis en jy hoor net, dis die missie of dat is die missie en dan speel hulle vir ure! 

So klein, en tog weet hulle in hulle onkunde dat hulle 'n missie moet hê. Hulle wil weet : wat is ons planne? Hulle weet hulle moet 'n plan hê - anders wat is die doel van hierdie speletjie!

Ons as Christene verloor baie fokus met hoekom ons hier is. Hoekom ons as Sy kerk (sy liggaam) nognie dood is of weggeneem is nie ---- en glo my daardie dag kom! 

Wat is jou plan Christen? Wat het jou Bevelvoerder hierbo in die vêrse vir ONS ALMAL gesê om te doen? Doen ONS DIT? Al is dit net 1 x per dag. 

As daar so baie diewwe en rowers en moordenaars is, is dit nie dalk omdat hulle nie weet van 'n beter weg nie. Kyk al die kindertjies in die straat! Met hulle bottels vol gif wat hulle inasem? 

Wat is hulle toekoms - wie gee vir hulle om? Of sal iemand anders dit doen?

Hoe sal hulle hoor as daar niemand is wat verkondig en leer nie? Hoe sal hulle wat Hom nie ken nie, weet om hulle lewens te verander. Wat is Sy missie vir Sy kerk? Of het ons ons eie?
… Mission: Preaching and Teaching ...   2017-01-09
… Mission: Preaching and Teaching ...

Mark 16: 15 And He said to them, Go into all the world, proclaim the gospel to all the creation. 16 He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned.

Mat 18: 19 Therefore go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things, whatever I commanded you. And, behold, I am with you all the days until the end of the world. Amen.

When my children plays with their friends or nephew army -army, then they get dressed as army men, and it is just guns and army things wherever you look! They have radio's and a base and you just hear, this is the mission or that is the mission. Then they play for hours ...

So small, yet they know they need a mission. They want to know: what is our plan? They need a goal, or what is the goal of this exercise? 

Are we as Christians not loosing focus of why we are here? Why we as his church (His Body) we are not yet dead or raptured? And believe this, that day is coming!

What is yur plan Christian? What did your Commander above tell US ALL to do? Are we doing it? Even then if only once a day? 

If there then is so many thieves, and robbers and murderers, is it not that they do not know of a better way? Look at all the children on the street with their bottles full of poison they inhale!

What is their future - who cares about them? Or will someone else do it? 

How will they know if there is no one preaching or teaching? How will they, who does not know Him know how to change their lives? What is His mission for His church? Or do we exercise our own?
... Maak dissiepels van Jesus deurdat hulle doen soos jy doen ...   2017-01-08
... Maak dissiepels van Jesus deurdat hulle doen soos jy doen ...

1 Tes 1: 5 Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.

6 En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, 7 sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje.

Ons nuwe Generaal stap nou die dag by ons werk in en sê dat ... As jy wil studente leer, moet ju hulle kan wys hoe om polisieman te wees. As jy sê doen 10 push ups, dan moet jy ook dit kan doen.

As jy hulle wil vertel - so vul jy registers in, dan moet jy hulle wys en nie vertel daarvan nie. So maak jy dan polisiemanne! Hierdie is ook 'n bybelse begrip.

Dit is presies wat die apostels vir dissiepels hier sê. Maak dissiepels (volgelinge)! Wys mense om een te wees, laat hulle eerstens Jesus volg, dan jou!

Jy kan mense sê hoe om Jesus te volg, maar as jy nie hulle wys nie, hoe sal hulle dit doen? Hoekom is daar so 'n wanbegrip van dissiepelskap? Uiterse swak voorbeelde! 

Kom ons wees anders - kom ons wys hulle hoe! Laat die dowes hoor en laat die blindes sien!
… Make desciples for Jesus - let them do what you do ...   2017-01-08
… Make desciples for Jesus - let them do what you do ...

1Thes 1: 5 For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in [the] Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind [of men] we were among you for your sake.

6 And you became imitators of us and of the Lord, welcoming the word in much affliction, with joy of [the] Holy Spirit, 7 so that you were examples to all who believe in Macedonia and Achaia.

Our new General came to visit the other and said ... If you want to teach students you must also be able to show them to be a policeman. If you say do 10 push ups, then you should also be able to do it.

If you want to teach them to fill in registers, you must be able to show them and not only to tell them. That is how you make an policemen! Hallo - this is also a biblical concept.

This is exactly what the apostles is trying to teach the disciples here. Make dissiepels (followers)! Show people how to be one, let them follow Firstly Jesus, by following you!

You can tell people how to follow Jesus, but if you do not show them, how will they know? Why is there such a misconception of discipleship? Extremely bad examples!

Let's be different - let's show them how! Let the deaf hear, and let the blind see! 
... Ek en jy is 'n kunswerk, om kunstige dinge te doen ...   2017-01-07
... Ek en jy is 'n kunswerk, om kunstige dinge te doen ...

Exodus 35: 30 Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê: Kyk, die HERE het Besáleël, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep;

31 en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk;

32 en om kunstige planne uit te dink, om dié uit te voer in goud en silwer en koper,

33 en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk—om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid.34 Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Ohóliab, die seun van Ahísamag, van die stam van Dan.

35 Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van ‘n ambagsman en ‘n kunstenaar en van ‘n bewerker van veelkleurige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van ‘n wewer hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink.

Ek het die afgelope 2 jaar begin om kitaar te speel, en ek kan myself darm nou al help - het selfs al die voorsang gelei, en 8 liedjies geskryf en gekomponeer. 

Ek sê altyd vir mense en kan nie sê ek het dit gedoen nie want hoe maklik is dit om iets neer te skryf? Die Gees sê en ek skryf neer? Ek is gladnie kunstig nie - maar Hy het my geroep en Hy vervul my.

Is jy 'n geesvervulde kind van God? Hierdie is vir jou - om kunstig te wees! Hoekom kan ons, want ons erf God se karakter en Sy persoonlikheid! Kyk - die aarde en sterre en planete - ALS SY KUNS!

Doen jy grafiese werk, vra Hom, moet jy programeer, kort jy wysheid, kennis, verstand, bekwaarmheid, moet jy planne bedink, snywerk met stene doen, goed maak, beeldhouwerk, houtwerk, kunswerke, ander onderrig ... alles is deel van God se karakter ... Alles deel van ons erfporsie.
Is jy 'n ambagsman, kunstenaar, nutsman, maak jy allerande goed met jou hande, werk jy met jou verstand? Alles en is alles is daar kuns! Kyk om jou - kuns net waar jy kyk!

Alles kom uit die harte van mense - en wie dink jy het dit daar geplaas - kyk na vanggees - dis 'n kunswerk - elke preek is 'n kunswerk, elke maatskaplikke daad - is kuns! Jy is God se meesterwerk!

Wat jy ook al kortkom, waarvoor hy jou ook al geroep het, wat jy ook al in jou hart begeer om te doen, vra om deur Sy Gees vervul te word - Hy kan help - dis jou en my erfporsie!
… We are Gods artwork to create artful things ...   2017-01-07
… We are Gods artwork to create artful things ...

Exod 35: 30 And Moses said to the sons of Israel, See, the LORD has called the son of Uri the son of Hur, by the name Bezaleel, of the tribe of Judah.

31 And He has filled him with the spirit of God in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all kinds of work,

32 and to devise designs, to work in gold, and in silver, and in bronze,33 and in the cutting of stones to set, and in carving of wood, to make any kind of skillful work.

34 And He has put in his heart that he may teach, he and Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.

35 He has filled them [with] wisdom of heart to work all kinds of work; of the smith, and of the skillful worker, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in bleached linen], and of the weaver, of those who do any work, and of those who work out artful work.

I started this past two years to play guitar, and I can help myself now - even did the worship, and even wrote and composed 8 songs.

I always tell people, and cannot say I did it ... for how easy is it to write something down? The Spirit says ... I write? I'm not at all artistic - but he called me and he filled me to be full of art!

Are you a spirit-filled child of God? This is for you - to be artistic! Why can we, because we inherited God's character and his personality! You - the earth and stars and planets - IT IS ALL ART!

Do you do graphics design, ask him, do you have to program, need wisdom, knowledge, understanding, work, must you devise plans, do cut works, work with bricks, make up, sculpture, woodwork, artwork, teach others ... all part of God's character ... All part of our inheritance.

Are you a craftsman, artist, handyman, do you make all sorts of things with your hands, do you work with your brain? All and all, these are art! Look around you - art wherever you look!

Everything comes from the hearts of people - and who do you think puts it there - look at vanggees - it's a work of art - every sermon by preachers is a work of art, every sosial work is an work of art! You are God's masterpiece!

Whatever you lack, to do whatever he has called you for, whatever you feel you need to do in your heart, ask to be filled with His Spirit - he could help, wants to help - it's our inheritance!
... Die Gees getuig deur ons ..   2017-01-06
... Die Gees getuig deur ons .. Hand 1: 8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees ... Hand 26: 22 Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot ... Hand 5: 32 En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is ... 1 Joh 5:6 ... en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid ... Om enige saak te bewys het ons getuies nodig, of getuienis. Nou die dag was hier 'n aardbewing in ons omgewing, en jy moes die verskillende getuienis hoor! Sommige het gesê, dis die weermag wat oefen, ander hulle tanne het geklap, ander hulle eie stories, alles saam het ons darem gesê - hier was 'n aardbewing! Jesus se laaste opdrag sê - Gaan - maak dissiepels van al die nasies ... Hy sê gaan getuig! Dan sê Hy ook ... Moenie bang wees oor wat jy gaan sê nie, in daardie oomblik sal vir jou gegee word wat om te sê. Gegee word? ... Dis presies wat Sy Gees doen. Wil jy Sy teenwoordigheid beleef? Getuig van Hom! Begin net praat oor Hom - Sy Gees sal oor jou kom, en voor jy weet dan is dit nie meer jy wat praat nie, maar die Gees wat deur jou getuig. Dis ons lewens wat getuienis is dat Jesus opgestaan het en lewe! Die manier wat ons dinge doen en sê ... Getuig van ons as kinders van God! Waarvan getuig jou doen en late! Dink voor jy doen en dink voor jy iets sê, want dit gee 'n getuienis aan iemand anders!
… The Spirit testifies through us ...   2017-01-06
… The Spirit testifies through us ... Act 1: 8 But you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you. And you shall be witnesses to Me ... Act 26: 22 Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot ... Act 5: 32 And we are His witnesses of these things. And [so] also [is] the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him ... 1John 5:6 ... And the Spirit is He who bears witness, because the Spirit is the truth ... To confirm any case, we need witnesses, or something that testifies about what happened. The other day here was an earthquake in our region and you should have heard the different testimonies! Some said ... It was the army practicing ... Some said their body shivered ... Others their own stories ... Butneverything said one thing ... Here was an earthquake! Jesus' last instruction was ... Go - make disciplines of all the nations ... He is saying ... Go witness ... But He also says ... Do not be afraid of what to say ... In that moment the Spirit will give you what to say ... Given what to say? ?.. That is exactly what His Spirit does ... Do you want to experience His presence? ... Testify about Him. His Spirit will come over you, and you will find it is no more you speaking but His Spirit through you! Think before you talk and think before doing things ... Because whatever you say or do ... Testifies about something!
... Gebed dis lewegewende water ...   2017-01-05
... Gebed dis lewegewende water ... 1 Tim 5:17 Bid sonder ophou. Rom 8: 26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. 27 En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek hou deesdae baie van 2 soorte sporte ... Gym en squash ... Een dingñ wat jy baie nodig het terwyl jy dit doen is water ... jy neem baie water in ... want jy liggaam kan nie sonder water nie. Hoe waar die is weet ek nie, maar daar is gesê jou liggaam kan weke en weke sonder kos gaan ... maar as jou liggaam nie water kry nie dan sterf jy? In dieselfde lig ... wil die Gees vanmôre vir my en jou verduidelik dat ... gebed vir jou gees net so belangrik is as water vir jou liggaam. Dit kan nie daarsonder - sekerlik sal jy sterwe. Uit persoonlikke ervaring is dit defnitief die waarheid. Toets jouself ... hoe minder tyd en ek en jy in gebed spandeer ... hoe vêrder van God voel ons en ... hoe swakker is ons geestelik ... en hoe swakker ons in die gees is ... hoe ... sterker is die vlees in ons! Bid ... maar ... bid ook in die gees (hoe? luister wat jou die Gees in jou deur jou gees wil sê, en spreek wat Hy spreek) ... drink gebed ... dis ... lewende water!
… Prayer is life giving water ...   2017-01-05
… Prayer is life giving water ... 1 Them 5:17 Pray without ceasing .... Rom 8: 26 Likewise the Spirit also helps our infirmities. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. 27 And He searching the hearts knows what [is] the mind of the Spirit, because He makes intercession for the saints according to [the will of] God. These days I love two types of sports ... Gym and squash ... and one thing you constantly need while participating ... is water ... you take in a lot of water because your body needs it, and cannot without! How true this is I do not knoe, but it is said your body can go for weeks on end without food, but not without water .... without water your body will die. In this light ... the Spirit wants to testify to you and me this morning that ... prayer for your spirit ... is just as important as water for the body ... it cannot life without it ... Certainly you will die spirituality. From personal experience this is certainly true ... Test yourself ... the less time we spent in prayer ... How further from God we feel ... And, how weaker we are spiritually ... And, how weaker we are in the spirit, how stronger the flesh in us becomes ... Pry ... But, also pray in the spirit (How, Listen to what the Spirit in you, wants to say throuB your spirit, and say alout what He says) ... Drink ... Prayer ... It is Living Water ...
… Be hospitable to one another - love one another - minister to each other ...   2017-01-04
… Be hospitable to one another - love one another - minister to each other ... 1 Pet 4: 8 And above all things have fervent love to yourselves, for love will cover a multitude of sins. 9 Be hospitable to one another, without grudging; 10 each one as he received a gift, ministering it to yourselves as good stewards of the manifold grace of God. 11 If anyone speaks, [let it be] as [the] words of God. If anyone ministers, let him do it as of the ability which God gives, so that God may be glorified in all things through Jesus Christ, to whom is the glory, and the might forever and ever. Amen. Before I was born again - when I had gone hrough the darkest time - I had a lot of friends - who would party and we would braai and go "clubbing"! If we had problems - we would sosiolise visit each other, and just "jol"! If we wanted to celebrate - yes you are right, then wewould party and go out! But througa it all I was alone and empty! Then I was reborn! I found Jesus! But do you know what made me a stronger Christian? What showed me there is another way - a better way a Godly way? The hospitality of other reborn children of God! For me it was my Oudtshoorn "Dad" as I called him - Uncle Herold! Him and his wife's hospitality - that's what made the difference. I cannot remember how many times he invited me after church - to visit and have a meal with them, - in the beginning I said no many times and made excuses - but he kept on asking and insisted! That gesture and love and chats we have had, made a HUGE impact on my life! Let us do likewise!
. Wees gasvry teenoor mekaar - wees lief vir mekaar - bedien mekaar ...   2017-01-04
... Wees gasvry teenoor mekaar - wees lief vir mekaar - bedien mekaar ... 1 Pet 4: 8 Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek. 9 Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. 10 Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. 11 As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Nog voordat ek in wedergebore was - toe ek deur die donkerste tyd in my lewe gegaan het - het ek ongelooflik baie vriende gehad - wat wou partytjie hou en kuier en braai en gaan "jol"! As ons probleme gekry het - dan kuier ons, as ons alleen gevoel het, dan kuier ons harder! As ons iets wou vier - ja jys reg, dan partytjie ons en gaan uit! Maar deur dit alles was ek alleen! Toe kom wedergeboorte! Ek het Jesus gekry! Maar weet julle wat het my as 'n Christen sterk gemaak? Wat het my gewys daar is 'n ander manier - 'n beter weg 'n Godelikke heenkome? Die gasvryheid van ander wedergebore kinders van God! Vir my was dit my Oudtshoorn "Pa" soos ek hom genoem het - oom Herold! Sy en tannie Ria se gasvryheid - dis wat die verskil gemaak het. Ek kan nie onthou hoeveel keer hy my by die kerk genooi het - om by hulle te kom kuier of te kom braai of the kom eet nie - in die begin het ek baie nee gesê - maar hy het aangehou! Daardie gebaar en liefde en geselsies het 'n GROOT invloed op my lewe gemaak! Laat ons net so doen!
… The Lord Himself gives us gifts, and a calling, what is yours? ...   2017-01-03
… The Lord Himself gives us gifts, and a calling, what is yours? ... Efes 4: 7 But to every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. 8 Therefore He says, When He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts to men ... 11 And truly He gave some [to be] apostles, and some [to be] prophets, and some [to be] evangelists, and some [to be] pastors and teachers, 12 for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. In the police, the wrong candidates is appointed in posts ... the end result is that the organisation is suffering ... but all fingers are pointing at the lower ranks who do not make any decisions? in the church works like this, God gives His people gifts and talents to serve people, showing them the way to him, some to establish churches, others to teach them, others to take care of them and others to assist. Why? ... so they will learn where they fit into the body, and to find their calling to minister! The problem arises when one man has to do everything, or someone who God has given a gift in a ministry is doing something else and his heart is not in it. Even worse, if he is there for a position. To everyone God gives gifts! What is yours! Where do you fit in? What is your calling? If you do not find your calling and minister according, you will not experience fulfillment as He attended for you! What did he lay on your heart?
. Die Here self rus on toe en gee ons 'n roepping, wat is joune? ...   2017-01-03
.. Die Here self rus on toe en gee ons 'n roepping, wat is joune? ... Efes 4: 7 Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. 8 Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee ... 11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, In die polisie word mense in poste aangestel wat nie bevoeg is daarvoor nie. Lang storie .... maar die uiteinde is die organisasie ly daaronder en alle vingers wys na die laer range ... wat nie die aanstallings maak nie? In die kerk werk dit so, God gee sy mense gawes en talente om mense te bedien, en hulle die pad na Hom te wys, Dan om kerke te stig, dan om hulle te leer, en om hulle te versorg en by te staan. Hoekom, sodat hulle sal leer waar hulle inpas in die liggaam en ook so hulle bedienning sal vind en hulle roepping sal uitlewe. Die probleem ontstaan wanneer een man alles moet doen, of iemand wat God nie 'n gawe gegee het nie, in 'n bedienning staan waar sy hart nie in is nie. Nog erger as hy daar is vir aansien! Elke mens gee God Gawes! Wat is joune! Waar pas jy in? Wat is jou roepping? As jy dit nie vind en uitleef nie - sal jy nie vervulling beleef soos wat Hy dit vir jou bedoel het nie! Wat is op jou hart gelê?
… Do you understand ...   2017-01-02
… Do you understand ... 1 Cor 14: 13 So then he speaking in a language, let him pray that he may interpret. 14 For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. 27 If one speaks in a language, [let it be] by two, or [at] the most three, and in succession. And let one interpret. Sometimes after presenting a lesson to students - you ask them, do you understand? Does someone have any questions? Then there usually comes a lot of questions or there is an silence! That silence usually says one thing - the students - they are on a diffrent planet! Excitement, a movement and questions means they are with you - then you may conclude! The same with speaking in tongues, usually you will find a silence after - this tells you as the one whom exercised the gift two things - they do not understand, and even my own mind is unfruitful. With other words - you and the audience does not understand what was said - so what does it help is it is not interpreted? All are waiting for the summary the translation! A thought! That is what is important, or what does it help? It lets only the one speaking feel and experience God's presence- all wants too! For this reason share the thou t placed in your heart - it will not be a word for word translation - it's a thought - a summary - all are waiting! Build, encourage comfort!
... Verstaan jy? ...   2017-01-02
... Verstaan jy? ... 1 Kor 14: 13 Daarom moet hy wat in ‘n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. 14 Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. 27 En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê. Somtyds na jy 'n les aangebied het vir studente dan vra jy "verstaan julle"? "Het iemand 'n vraag"? Dan is daar gewoonlik 'n doodse stilte of 'n klomp vrae wat jou kant toe kom - meestal stilte. Daardie stiltes - dit sê gewoonlik een ding - die studente is op 'n ander planeet! Opgewondenheid en 'n geskarrel en vra beteken hulle is met jou - dan kan jy opsom! Omdat die gawe van spreek in tale gewoonlik gepaartgaan met 'n stilte moet ons wat in 'n taal gepraat het 2 dinge besef. My verstand en hulle wat dit gehoor het se verstand is "onvrugbaar"! Met ander woorde - jy en hulle wat hoor weet nie wat gesê is nie, so almal wag vir daardie opsomming, 'n gedagte, die uitleg! Dis wat belangrik is, anders wat help die praat in tale ander? Dit laat net die een wat gepraat het God se teenwoordigheid ervaar - almal wil. Daarom deel die gedagte wat by jou opkom! Dit is nie woord vir woord nie - die Gees sit dit in jou hart - almal wag! Bou, stig bemoeddig!
. Vra en jy sal ontvang ..… Ask and you shall receive  ...   2017-01-01
... Vra en jy sal ontvang ... 1 Kor 13:1  Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.   14: 2  Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede ... 22  Die tale is dus ‘n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges   Een van die wonderlikste uiterlikke tekens van die doping met God se Gees is om in "tale te spreek".   Kyk ek is een van dai mense wat God neem op sy Woord, en as Hy sê jy kan in ander tale praat as jy deur die Gees gedoop word - dan is dit so!   Nou of jy dan in 'n ander taal van mense praat (soos met die pinksterdag toe Petrus en die ander dissiepels dit gedoen het) ; en of jy die tale van engele praat - ek wou dit beleef. En ek het, en ek doen!   Een Pinkster vra ek die Here toe : "Vader gee my asseblief om in tale te praat, en die woorde: Kuru manto shanto didi manto" kom by my op! Ek was do opgewonde! En vra toe ook vir die uitleg!   Praat as ek praat het die Here gesê! Wow! In your face unbelievers! Van toe af het dit al baie gebeur!   Dis jammer ons geloof laat ons so in die steek! Wat 'n getuienis vir die ongelowige? "Vra - en jy sal ontvang!"   … Ask and you shall receive  ... 1 Cor 13: 1  Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I have become [as] sounding brass or a tinkling cymbal.   14: 2  For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one hears, but in spirit he speaks mysteries ...  22  So that tongues are not a sign to those who believe, but to those who do not believe.   One of the most amazing outward signs of the baptism with God's Spirit is the speaking in "tongues".   See I'm one of those people who takes God at his Word, and when he says you will speak in tongues if you are baptized in the Spirit - so be it!   Now if you then speak in a language of other people (such as in the day of Pentecost, when Peter and the other disciples did it); and if you speak the languages of angels - I wanted to experience it. And so I did!   During a Pentecostal service I asked the Lord, "Please Father I also want to speak in tongues, and the words: Kuru Manto shanto Didi Manto" came to mind! I was so excited! Then also I asked for the interpretation!   Speak when I speak! Wow! In your face unbelievers! From then on it happened many times and more sentences!   It is a pity we have so little faith! What a testimony to the unbeliever? "Ask - and shall receive!"