Number of articles: 54

Archive:
Oorwinning begin met my eie keuses ...   2017-02-27
... Oorwinning begin met my eie keuses ...

Jak 3:14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. 15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; 16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.

Ai ons kan darem lekker vir onsself lieg somtyds. Ons doen dinge verkeerd en dan wil ons vir onsself wysmaak dit is nie eintlik verkeerd nie maar ons weet voor ons sielle ons het fouteer.

Hoe sê ons maklik, "maar hulle verdien dit" of, "maar almal doen dit", of "dit kom my toe", of "dit het geen effek op my nie", of "ek is beter", of "ek sou dit beter gedoen het"!!! 

Presies net soos die mense van hierdie wêreld ook doen! Dis vir hulle soos 'n tweede natuur, en dit is juis die punt, ons doen goed eintlik teen ons Goddelikke natuur.

Ons is anders, want ons het die Gees om ons te lei en dit is sy werk om ons na Jesus toe te draai! 

Ons moet ophou verskonings uitdink! Agter onsself skuil want dis presies wat die vyand teen ons gebruik, hierdie ding van hoe belangrik ek is! Oorwin die vyand deur ander eerste te stel!
Victory stars with my choices ...   2017-02-27
… Victory stars with my choices ...

Jas 3: 14 But if you have bitter jealousy and strife in your hearts, do not glory and lie against the truth. 15 This is not the wisdom coming down from above, but [is] earthly, sensual, devilish. 16 For where envying and strife [are], there [is] confusion and every foul deed.

Oh we can sometimes easily lie to ourselves. We do things wrong and then we to tell ourselves it is not actually our fault! 

How do we then say, "but they deserve it" or, "but everyone does it" or "I deserve it," or "it does not affect me" or "I'm better," or "I could do it better "!!!

Exactly what the people of this world do! For them its like a second nature, and this is precisely the point, we do things against our Godley nature.

We are different because we have the Spirit to lead us and it's his job to cause us to turn to Jesus!

We must stop our excuses! Hiding behind ourselves, that's exactly what the enemy uses against us, this thing of how important I am! Conquer the enemy ... put by other's first!
... My aksieplan teen die vyand 8 ... Weerstaan die vyand deur aan God onderdanig te wees ...   2017-02-26
... My aksieplan teen die vyand 8 ... Weerstaan die vyand deur aan God onderdanig te wees ...

Jak 4: 6Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 7 Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

As ons Jesus enigsins ken sal ons weet dat Hy van ons gebruik maak, en dat hy ons geestelik beloon vir gehoorsaamheid! Maar ... Dit kos 'n prys wat Hy verwag ... en dis om in die geloof te stap.

Die vyand aan die ander kant, kom deur leuns, en om agteraf te wees en om skelm te wees en om ons te truuk ... sodat ons nie in geloof wil stap nie, want hy wil nie hê ons moet geestelik sterf!

Hy sal së ... "Het God regtig gesê? "Klink dit bekend? (Eva) ... Of ... Dis jyself, jou eie stem, moenie dit doen nie, wat gaan die mense sê ... Of ... Jy verbeel jou, jy gaan 'n gek van jouself maak, moennie, die mense gaan vir jou lag! 

... Of ... "doen dit Here sal jou beskerm!" ... OF ... "geniet die lewe man" ... Of ... "jy verdien dit, dis joune vat dit" ... en en en, alles slinkse leeuns om ons weg te lok van die man/vrou wie God vir ons beplan het!

Wat daarvan as God vir jou iets sê om te doen en jy doen dit en dit verander iemand se denkrigting en daardie persoon verander honderde lewens? God het nog nooit - selfs in ons leeftyd - opgegee nie! Hy bou nogsteeds aan Sy Koningryk! En Hy maak gebruik van sy kinders wat in die geloof stap!

Weerstaan die vyand nou! Wees onderdanig aan die Here! Hy het GROOT planne met jou lewe! Just do it!
My action plan against the enemy 8 ... Resist the enemy through submission ...   2017-02-26
… My action plan against the enemy 8 ... Resist the enemy through submission ...

Jas 4: 6 But He gives more grace. Therefore He says, God resists the proud, but He gives grace to the humble. 7 Therefore submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you.

If we know Jesus in any way we will know that He makes use of us, and that He spiritually rewards obedience! But ... at a price which He expects ... and that in for us to walk in faith.

The enemy on the other hand, comes through lies, and deceit and cunningness and tricks us ... so that we do not walk in faith, because he does not want us to grow spiritually!

He will say ... "Did God really say?" Sound familiar? (Eve) ... Or ... It's you yourself, your own voice, do not do it, what will the people say? ... Or ... You imagine yourself, you're going to make a fool of yourself, oh - don't do it, the people are going to laugh at you ... "it will never work"!

... Or ... "do it God will protect you!" ... OR ... "enjoy life man" ... or ... "you deserve it, it's yours, take it" ... and and and everything is deceitful, lies to lure us away from the man / woman whom God planned for us to become!

What if God tells you to do something and you do it and it changes someone's thinking and that person changes hundreds of lives? God has never - even ieven in our lifetime - given up on building unto His Kingdom! He uses his children iwho walkes in faith!

Come on! Resist the enemy now! Become Obedient to the Lord! He has BIG plans for your life! Just do it!
My aksieplan teen die vyand 7 ... Gee jou lewe vir Jesus ...   2017-02-25
My aksieplan teen die vyand 7 ... Gee jou lewe vir Jesus ...

Openb 12:11 ..., en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Almal van ons sê,"die dag as daar vir my gesê word - kies , of jy sê Jesus is nie God nie, of ek skiet jou dood, of jou kinders of jou vrou", dan sal ons Jesus kies! 

Maar sal ons regtig, of dink ons ons sal eers eendag daardie keuse moet maak? Sal ons Jesus kies of sal ons Hom verloën? 

Wat is verloën anders as om te maak of ons Hom nie ken nie? Het Peterus nie 3 x gesê ... ek ken Hom nie? 

Maar ons ken Jesus mos! Ons weet waarvoor Hy staan, wat reg is in Sy oë en wat verkeerd is, want in ons woon Hy deur die Gees!

Dis hoe ek die vyand kan oorwin! Ek gee alles op om vir Hom te lewe! Om te wys met my eie lewenstyl dat ek Hom ken! Dat ek losgekoop is van die sonde, dat ek vry is om die regte besluite te maak en nie te swoeg onder groepsdruk nie!

Wanneer laas het ek of jy aan iemand of vir onsself gesê, weet jy ek gaan dit nie doen nie want ek weet Jesus sal nie daarvan hou nie?

Of maak ons of ons Hom in daardie situasie nie ken nie? Kom ons offer ons lewens op, kom ons het onsself nie liewwer as wat ons Hom het nie! Kom bely dat ons Hom ken!
My action plan against the enemy 7 ... give your life to Christ ...   2017-02-25
… My action plan against the enemy 7 ... give your life to Christ ...

Rev 12:11 ...and because of the word of their testimony. And they did not love their soul until death.

All of will say, "the day when someone tells us - choose or you say Jesus is not God, or I will kill you, or your children or your wife", we will choose Jesus!

But will we really, or do we think that maybe one day we will have to make that choice? Will we choose Jesus or we will deny him?

Is denying Him then any different than to pretend we do not know Him? Did Peter not 3x say ... I do not know him?

But we know Jesus don't we? We know what He stands for, what He considers is right and what is wrong, because he lives in us through the Spirit!

That's how I can conquer the enemy! I give everything to live for Him! To show throuh my lifestyle that I know Him! To show He has redeemed me from sin, that He has set me free to make the right decisions and not to suffer under peer pressure!

When was the last time you or I told someone or even ourselves, I will not be able to do it, because I know Jesus will not like it?

Or do we act as if we do not know Him in any given scenario? Let us sacrifice our lives, let us deny ourselves, and gi e Him glory! Testify that we know him!
. My aksieplan teen die vyand 6 ... My getuienis ..   2017-02-24
... My aksieplan teen die vyand 6 ... My getuienis ..

Openb 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Wel daar was 'n tyd terug hierdie advertensie op supersport oor hierdie absolute finatikuste wat hulle spanne ondersteun - vir wedstryde het hulle letterlik uit hulle pad gegaan en sommer uitgestaan tussen die ander mense om the wys hulle ondersteur die bulle, stormers, charks of cheetahs!

As jy na hulle gekyk het het jy sommer dadelik geweet wie hulle ondersteun en niemand sal sommer gou hierdie getuienis verander nie -"nie eens dieref wat hulle span laat verloor het nie"!

Waarvan getuig ons? Hoekom is dit so dat ons as kinders van God so stil is, wanneer dit by ons getuienis kom? Of is dit ons vrees vir hulle wat na ons gaan kyk en sê - ja en dan noem hy hom 'n Christen?

Of laat ons toe dat die vyand deur mense werk om ons stil te maak - dis presies wat hy wil hê dat ons moet swyg dat ons moet stilbly, want dan het hy ons net waar hy ons wil het!

Hy gebruik valse getuies teen ons en sê en doen net wat hy - wil want ons bly stil! Hy oorwin ons deur ons stilbly! En nee in hierdie geval is stilbly defnitief nie die antwoord nie!

Ons is die kinders van die Almagtige God, losgekoop en gereinig deur die Bloed van die Lam! Ons doen dinge anders, lewe anders, glo anders, praat anderswant dit is Hy wat ons kom verander het deur Sy Gees in ons te kom plaas!

Daarom sal ons in hierdie wêreld wees maar nie deel an hiedie wêreld nie! Ons kan dalk val maar ons sal opstaan, mense kan ons weggooi maar hy koop weggooi kinders - ander verklaar ons waardeloos deur hulle teenkanting, tog betaal Hy die Hoogste prys! 

Ja waarlik ons is die kinders van die Almagtige Here God, dis hy wat ons geroep het dis Hy wat ons verander het wie kan ons uit Sy hand uit praat, of beledig of ruk en vermoor? Ons sal Hom oorwin deur ons getuienis!
My action plan against the enemy 6 ... My gtuienis ...   2017-02-24
… My action plan against the enemy 6 ... My gtuienis ...

Rev 12:11 And they overcame him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony. And they did not love their soul until death.

Well a time back there was this ad on super sport of these absolute fanatic people supporting their teams - with games they literally went out of their way and stood out amongst others supporters supporting their teams the bulls, stormers, charks or cheetahs!

If you just look at them you immediately knew who they support and no one will change their minds - "not even when the referee causes their team to loose"!

What are we testifying about? Why is it that we as children of God gets so quiet when it comes to our testimony? Is it our fear of those who look at us and say - yes, and then he calls himself a Christian?

Do we keep on allowing the enemy to silence us through people? That's exactly what he wants us to be - silent ... to keep quiet, because then he has us just where he wants us!

He uses false witnesses to testify against us and what do we do? We keep quite! He defeated us through our silence! And no, in this case keeping silent is not the answer!

We are the children of Almighty God, redeemed and cleansed by the Blood of the Lamb! We do things differently, live differently, think differently, speak differently because it is He who called us and changed us through placing His Spirit in us!

Therefore, we are in this world but not part of THIS world! We may fall but we will rise, people can throw us away but He buys abandoned children - others may declared us worthless by their resentful words, yet He paid the Highest Price for us!

Truly we are the children of the Almighty Lord God, it's He who has called us, it is He whom changed us, who can talk us out from His presence? Who will be able to take us from His hand and murder us? We will have victory over the enemy through our testimony!
My aksieplan teen die vyand 5 ... Jesus se bloed het ons bevry uit slawerny ..   2017-02-23
... My aksieplan teen die vyand 5 ... Jesus se bloed het ons bevry uit slawerny ..

Hebr 9:12 ... maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring ... 

Kyk ons is menslik en omdat ons menslik is maak ons foute - is so - daarom sê Jesus ook, laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi! 

Nou deur eie ondervinding kan ek nou al sê, wanneer ons sonde doen is dit die eerste ding wat die vyand wil wegvat ons kindskap. Hy sal ons maklik laat verstaan ons is sonder God.

Ons moet weet wie ons is in Christus Jesus! Sy bloed het ons vir ewig verlos, vir ewig is ons losgekoop vir ewig behoort ons aan Hom! 

Sy bloed het die oorwining gebring en die vyand weet dit al te goed dis vir ons wie hy wil maak vergeet van die krag wat daar in die bloed is! 

Ons het nodig om die bloed van Jesus oor onsself en ons gesin te pleit! As die bloed van 'n lammetjie -in Egipte- wat 'n voorbeeld was van Sy bloed wat sou kom, die Israeliette beskerm het, hoeveel te meer nie die bloed van die Lam van God nie! 

Sy boed sal ons die oorwinning gee in versoekkings!
My action plan against the enemy 5 ... Jesus' blood set me fre e from slavery ...   2017-02-23
… My action plan against the enemy 5 ... Jesus' blood set me fre e from slavery ...

12 ... but by [His] own blood [He] entered once for all into the Holies, having obtained eternal redemption [for us] ...

See we are human and because we are human, we make mistakes - so - as Jesus also said, let the one who is without sin cast the first stone!

Now by my own experience I can say, when we sin, it is the first thing that the enemy wants us to forget, and that is that we are God's children. He will easily convince us that we are without God.

We must know who we are in Christ Jesus! His blood saved us forever, forever He redeemed us forever we belong to Him!

His blood brought the victory and the enemy knows it too well, for through His blood we are victorious! Do not forget the power that is in the blood!

We need the blood of Jesus over ourselves and our families. If the blood of a lamb -in Egypt- that was an example of His blood, who was to come, rotected the Israelites how much more, will the Blood of the Lamb of God not protect us and help us to be victorious in temptations!
My aksieplan teen die vyand 4 ... Ken die Woord - dis al waarheid ..   2017-02-22
... My aksieplan teen die vyand 4 ... Ken die Woord - dis al waarheid ..

Efes 6: 17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—

Enige persoon wat kinders het sal vir jou sê dat wanneer hulle verstandjies ontwikkel word hulle nie meer jou woord sommer so wil aanvaar as die laaste finale antwoord nie - nee hulle wil redeneer met jou! 

Veral as dit by iets kom wat hulle voel hulle manier van doen of wat hulle wil doen is baie beter as wat jy nou vir hulle sê. DAN se ons maklik vir hulle ... Want ek sê so!!! Of ek is die mamma of ek is die pappa en jy is die kind ... Luister nou!

Dit is presies wat die vyand ook doen ... hy wil met ons redeneer wanneer dit by versoekkings kom ... klink dit bekend ... " het God regtig gesê?" of "as jy hier afspring sal die Here sekerlik sy engele stuur om te keer dat jy val"? 

Ja presies wat die vyand met Eva en met Jesus gedoen het en met ons doen ... hy wil redeneer oor of God regtig dit gesê het!

Jesus het nie redeneer met hom nie, Hy het God se Woord as finaal aanvaar ... die hoogste outoriteid! Het slegs die woord gekwoteer en die vyand het nie 'n keuse gehad om weg te gaan nie! Eva wou redeneer en ons weet almal wat volgende gebeur het! 

Ons moet die Woord ondersoek en weet wat God te sê het oor die lewe, wanneer ons dan in versoekking kom moet ons aan die vyand die Woord kan kwiteer - niks anders - geen redenasies!
My action plan against the enemy 4 ... Know the bible it is the ultimate authority ...   2017-02-22
… My action plan against the enemy 4 ... Know the bible it is the ultimate authority ...

Eph 6: 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God

Anyone with children will tell you that when they begin to reason they no longer just accept your word as the final answer - no they want to reason about everything with you!

Especially when it comes to something that they want to do their way or they do not believe that something you said is what they want to do right now. Then we easily say to them ... Because I say so !!! O I'm the mommy or daddy and you are the child ... Listen now!

This is exactly what the enemy does ... he wants us to reason when it comes temptations ... does this sound familiar ... "Did God really say?" or "if you jump of, surely the Lord will send his angels to keep from getting hurt"

Yes, exactly what the enemy did with Eve and Jesus ... he wants to argue about what God really said.

Jesus did not argue with him, he accepted God's word as final ... the highest authority! Then He only quoted the word and the enemy did not have a choice but to go away! Eve wanted to reason with him and we all know what happened next!

We need to know the Word of God and what it says about life, then when we are tempted we need quote the Word - nothing else - no arguments! Study the Word!
My aksieplan teen die vyand 3 ... My geloof sal my red   2017-02-21
... My aksieplan teen die vyand 3 ... My geloof sal my red ..

Efes 6:16 Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus ...

Jong, die vyand is slinks en lieg vreeslik baie om my en jou geloof te verander - eintlik te verminder en dan weg te vat. Ek het al baie gesien hoe hy sonde mooi maak en dit deur ander mense.

Sonde bly sonde en Jesus bly Heilig! Ek sê altyd Jesus se Woord verander nooit! As Hy vir jou iets geleer het deur Sy Gees - en jy het dit aanvaar as die waarheid hou daarby! 

Byvoorbeeld: Jesus leer jou almal vat vermoeid en belas is kom na my toe - Ek sal jou rus gee! Hy leer jou dat jou lewe 'n sabbat moet wees, nie net een dag nie. 

Hier kom 'n prediker en leer jou nee, nee, nee, jy moet die sabbat hou! Saterdae mag jy niks doen nie! Stelselmatig laat hy jou weer wettiese dinge doen en voor jy jou kon kry, moet jy dit doen of dat doen anders gaan jy nie gered word nie! Of jy behoort nie aan Hom nie.

Ons glo daar is net Een God en dat Jesus vir ons kom sterf het, sodat ons kan lewe. Ons glo dat ons onself moet bekeer. Ons glo dat sonde gestraf word, en dat daar 'n hemel en 'n hel is. Ons glo dat ek so moet lewe asof Hy enige oomblik kan kom.

Ons glo dat jy wedergebore moet wees om gered te word! Ons geloof sal ons red! Want die Woord bevestig ons geloof! Hierdie is die Woord van God : Glo en jy sal gered word! 
My action plan against the enemy 3 ... By my faith I shall be saved   2017-02-21
… My action plan against the enemy 3 ... By my faith I shall be saved ...

Eph 6:16 Above all, take the shield of faith, with which you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

Man, the enemy is so cunning and a lier, he wants to actually reduce and steal our faith. I have often seen him causing sin to look attractive through other people.

Sin remains sin and Jesus through stays Holy! I always say Jesus' Word never changes! If He has taught you something by His Spirit - and you accept it as the truth keep on believing it!

For example, Jesus teaches you ... all who are weary and burdened, come to me - I will give you rest! He teaches you that your life is a sabbat and, not just one day.

Now another preacher teaches your no, no, no, you should keep the Sabbath! Saturdays, you may not do anything! Gradually he leads you to do legalistic things and tells you that you should do it otherwise you will not be saved! Or you do not belong to him.

We believe there is only one God and that Jesus come to die for us so that we might live. We believe that we should repent from sin. We believe that sin be will be punished, and that there is a heaven and a hell. We believe that we should live as if ... at any moment He will return

We believe that you must be born again to be saved! Our faith will save us! For the word confirms our faith! This is the Word of God: Believe and you will be saved!
My aksieplan teen die vyand 2 ... Die Woord en gebed bring lewe...   2017-02-20
... My aksieplan teen die vyand 2 ... Die Woord en gebed bring lewe...

Efes 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God— 18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Somtyds voel ek magteloos wanneer ek my motor ingee by 'n motorhandelaar om aan die enjin te laat werk. Ek weet absoluut niks van wat onder daardie enjinkap aangaan nie, so ek kan maklik om die bos gelei word, deur mooi praatjies - wat weet ek nou?

Gelukkig het ek 'n man ontmoet wat vanaf sy huis werk en ek voel ek kan hom regtig vertrou met my motor en met my leke ervaring - kyk hy ken van motors se binnegoed! Ek kan lekker met hom praat en hy verduidelik en wys my baie mooi.

Alles wat ons weet van die geesteswêreld is wat aan ons openbargemaak is deur die Woord, en somtyds probeer ons daarteen werk en veg op dieselfde manier as wat ek self my motor se enjin sou kon regmaak - dit sal nie maklik gebeur nie!

Waar vat ek en waar los ek? Daar is een wat weet hoe om hierdie onsigbare vyand te beveg - Hy het al en Hy het oorwin en Sy Naam is Christus Jesus! Ons moet Bid Bid Bid - by elke geleentheid wat ons kry!

Gebed bring lewe, gebed verander lewens verhale, gebed red mense uit die kloue van die dood, gebed gee stel jou pa aan Jesus voor op sy sterfbed, gebed verander ons toekoms - gebed laat die vyand agteruit beweeg, verongeluk sy planne! Bid sonder ophou - Bid!
My action plan against the enemy 2 ... The Word and prayer brings life...   2017-02-20
… My action plan against the enemy 2 ... The Word and prayer brings life...

Eph 6:17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God, 18 praying always with all prayer and supplication in [the] Spirit, and watching to this very thing with all perseverance and supplication for all saints.

Sometimes I feel powerless when I take my car to a dealership to work on the engine. I know nothing of what's under that hood, so I can easily be tricked through sweet talk - what do I know?

Luckily I met a man who works from his home and I feel I can really trust him with my car and my experience - he knows about the insides of a cars! I can to talk to him and he explaines everything to me in detail. 

Everything we know about the spirit world is revealed to us through the Word, and sometimes we try to fight against the enemy and in the same way as I myself would fix my car's engine - with no experiance it will not happen!

Where do I start? There is one who knows how to fight this invisible enemy - He already overcame him and His name is Jesus Christ! We must pray pray pray - at every opportunity we get!

Prayer brings life, prayer changes life stories, prayers saves people from the clutches of death, prayer introduces your father to Jesus on his deathbed, prayer changes our future - prayer causes the enemy to retreat, prayer ruins his plans! Pray without ceasing - Pray!
Die Woord hou my op die pad ...   2017-02-19
... Die Woord hou my op die pad ...

Ps 119: 9 Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. 10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. 12 Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!

Net soos die liggaam nie sonder kos kan gaan nie - net so kan die Gees ook nie sonder die Woord nie. As ons dan weet dat die vyand kom met verlydings, en leeuns, is dit nie waarmee ons moet aanval en verdedig nie?

Nou hoe sal ek myself verdedig of aanval as ek nie die waarheid ken nie? Kan ek gaan op die woord van mense alleen? Waarteen sal ek dit vergelyk? 

Ek moet die Woord bestudeer, en moet op die Woord mediteer want dit is lewe! Ons verstaan alreeds dit is God se Woord wat die standaard stel, ons kan nie dat een dag verbygaan sonder om die bybel te lees nie!
The Word keeps me from harm ...   2017-02-19
… The Word keeps me from harm ...

Ps 119:9 BETH. With what shall a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word. 10 With all my heart I have sought You; do not let me wander from Your commandments. 11 I have hidden Your word in my heart, so that I might not sin against You. 12 Blessed [are] You, O LORD; teach me Your statutes.

Just as the body cannot live without food - in the same manner the Spirit cannot do without the Word. If we know that the enemy comes with deceit and lies, how would I be able to measure if I do not know God's Word?

The Word is the only truth! I cannot go on the word of men alone! Against what will I be able to compare?

I need to study the Word, and meditate on it because it is the sourse of life! We already understand it is God's Word that sets the standard, so, we cannot go one day without reading the bible!
Weet wie my vyande is 8 - Die vyand en die Woord ...   2017-02-18
... Weet wie my vyande is 8 - Die vyand en die Woord ...

1 Tim 4 1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, 

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

Hier is die vraag ... Wie stel die standaarde? As jong polisieman het ek myself in 'n rowwe kultuur bevind toe ek net uit die polisie akademie kom.

Die eerste ding wat daar aan my gesê was, deur ouer polisiemanne is ... Vergeet alles wat jy in die akademie geleer is, hier buite werk dinge anders!

Met die nuwe opleiding het dit gebeur dat die studente na die akademie uitgeplaas word na polisie stasies en dan weer terugkom vir 3 weke - dit was ongelooflik om te sien dat dieselfde kultuur nogsteeds geld, en dat die oormeerderheid nog hulle eie dinge op hulle eie manier doen. Waar is die standaarde?

As ons Christene wil wees sluit ons aan by Christus se kerk, nie by Piettie of Kosie s'n nie! Dis Christus wat die standaarde bepaal! Sy Woord is die waarheid! Nie die woorde van Piettie of Kosie nie. 

Piettie of Kosie kan niemand hemel toe vat nie! Hulle kan ons dalk nou laat beter voel oor onsself en daardie sonde waarin ons lewe, waar ons ons eie reëls gemaak het, maar Christus se Woord verander nie!

Passop! Ons moet die Woord ken! Moenie enige preek glo nie! Gaan lees die Woord self in kontext, kyk wat om dit staan, die wêreld is vol vals leeraars - waarvan Mnr Internet nr 1 is!
Knowing my enemies 8 - The enemy and the Word ...   2017-02-18
… Knowing my enemies 8 - The enemy and the Word ...

1 Tim 4 1 But the Spirit expressly says that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and teachings of demons, 2 speaking lies in hypocrisy, being seared in [their] own conscience, 

3 forbidding to marry, [saying] to abstain from foods which God has created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.

Here's a question ... Who sets the standards? As a young policeman, I found myself in a rough culture when I just came out of the police academy.

The first thing that I was told by older police officers were ... Forget everything you learned in the academy, out here things works differently. 

With the new training it happened that the students went to police stations after a year and then returned for three weeks to the Academy - it was amazing to see that the same culture stil exists, and that every police station do certain things their own way. Where is the standards?

If we want to be Christians we join Christ's church, not Piettie or Kosie's! It is Christ that determine the standards! His Word is truth! Not the words of Piettie or Kosie.

Not Piettie nor Kosie or anybody else can take us to heaven! They can perhaps, for now cause us to feel better about ourselfves, and we can continue in that sin which we live in, but be aware we made up our own rules. Christ's wWord does not change!

We need to know the Word! Do not believe every sermon! Go to the Word and test the sermon in context. The world is full of false teachers - of which Mr Internet is nr 1!
Weet wie my vyande is 7 - Die vyand beplan vir die dag as jy hom nie verwag nie ...   2017-02-17
... Weet wie my vyande is 7 - Die vyand beplan vir die dag as jy hom nie verwag nie ...

Efes 6: 13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Ek onthou hoe ons in die onluste gebiedde van die oosrand gewerk het hier in die vroër negentigs. Ons was jonk en regtig roekeloos - as ek nou terugkyk kan ek dit sien.

Ons het koëlvaste baadjies gehad maar die goed was swaar en ons het dit vermy soos die pes. Een dag is 'n jong polisieman van 20 doodgeskied, en hy is in sy bors getref - dit was nie 'n goeie gesig nie.

Ons het onsself nie voorberei dat so iets met ons kan gebeur nie, soveel so dat ons nie eens omgegee het om agter mans met wapens aan te hardloop nie.

Hier sê die Here vir ons dat daar dae kom wat die vyand ons gaan aanval. Daarom moet ons voorbereid wees en sulke dae te verwag.Hy sal versoekkings na ons toe bring om ons te laat val en ons moet voorbereid wees.

Hy gee ons die toerusting om onsself te verdedig en terug te baklei. Maar die onus lê nog steeds by ons om die volle wapenrusting op te neem. Elke gedeelte is belangrik. 

Ons moet reg dink, "wake-up" wees, kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Ons moet ons hart beskerm, en die Gees se blyplek. Seker maak ons is wie ons sê ons is, laat jou ja jou ja wees en jou nee jou nee in geregtigheid wandel. Jou handel en jou wandel wees volgens God se wil. 

Behou jou geloof - dat God elke oomblik by jou is en gebruik Sy Woord waarteen die vyand nie kan veg nie! Dit, is ons aanvals -wapen. Wees reg om aan te val en te verdedig - weghardloop is ook 'n opsie.
Knowing my enemies 7 - The enemy prepares for the day you do not prepare for him ...   2017-02-17
… Knowing my enemies 7 - The enemy prepares for the day you do not prepare for him ...

Eph 6: 13 Therefore take to yourselves the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

I remember how we worked during the riots, of the East Rand, in this early nineties. We were young and really recklessly - this I can see when Iook back.

We had bullet proof vests but they were so heavy and we avoided it like the plague. One day a young policeman of 20 was shot dead, and was hit in his chest - it was not a good sight.

We have not prepared ourselves that something like that could happen to us, we did not even worry about running after men with guns. not so much so that we even cared not to run after men with guns. 

Here the Lord tells us that there will be days that the enemy will attack us. Therefore, we must be prepared. The enemy wants us to fall and we must be prepared.

Here the Lord tells us that there are days that the enemy will attack us. Therefore we must be prepared and expect these days.

He gives us the tools to defend ourselves and fight back. But the onus still lies with us to put on the full armor. Each section is important, so be prepared!

We need to guard our thoughts, be "wake up" to be able to distinguish between right and wrong. We must protect our heart, and the Spirit's home. Make sure we are who we say we are, let our yes be yes and our no be no, walk in righteousness. Let our actions and your walk be according to God's will.

Keep your faith - Every moment God iswith you, and use His Word which the enemy can not fight against! It is our offensive weapon. Be ready to attack and defend - run is also an option.
Knowing my enemies 6 - The tactic of the enemy is not to forgive, but forgiving will save a soul ...   2017-02-16
… Knowing my enemies 6 - The tactic of the enemy is not to forgive, but forgiving will save a soul ...

2 Cor 2: 10 But to whom you forgive anything, I also [forgive]. For if I forgave anything, for your sakes I forgave [it] to him in the person of Christ; 11 so that we should not be overreached by Satan, for we are not ignorant of his devices.

Look we are not stupid - Satan and his demons are focused on Christ's church (the larger church - His body) to destroy her! They want to kill every soul.

And we may say what we want to, for years we fell right into his net (his plans - his methods). May the Lord open our eyes - because there are still some of our brothers and sisters being deceived!

He plays us off against one other! Then there are those who have been hurt in the church as a result of the negligent lifestyles or choices of people in the church - such as relationships that was formed.

"And what does gandhi say? Was it not for Christians - I would be one! Then even Christians co es with the same saying! Well he never knew us our Jesus!

Is there one soul not important for the Lord? Did he not came to die for every person on earth? Or do I consider myself so highly ranked that I can choose who should be saved?

With tears in our eyes, and on our knees, we should beg for mercy! Look what he did for us! Forgive, others, do not bind them, we all know that the hell was not made for man - it is a horrible place, where souls will be suffering and tortured and in pain for all eternity! Can we really say - they deserve it?

Break his grip on the church. Release people to find God - forgive as He forgives! Not to forgive not only destroyes the person focused on, but also the carrier of it.
Weet wie my vyande is 6 - Die vyand se taktiek is onvergifnis maar vergifnis red 'n siel ...   2017-02-16
... Weet wie my vyande is 6 - Die vyand se taktiek is onvergifnis maar vergifnis red 'n siel ...

2Kor2:10 Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het—as ek iets vergeef het—dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie;11 want ons is met sy planne nie onbekend nie.

Kyk ons is nie stupid nie - satan en sy demone se fokus is Christus se kerk (die groter kerk - sy Liggaam) om haar te vernietig! Om elke siel wat hulle kan, dood te maak.

En ons kan nou maar sê wat ons wil vir jare het ons reg in sy stik (sy planne - sy metodes) getrap. En mag die Here ons eie oë oopmaak - want nogsteeds is daar van ons broers en susters wat in hierdie net van hierdie "voelvanger" vasgeving sit.

Hy speel ons teen mekaar af! Dan is daar die wat seergekry het in die kerk as gevolg van die nalatige lewenstyl of lewenskeuses van mense in die kerk - soos verhoudings wat onder mense in die kerk ontstaan het.

"En wat sê ghandi was dit nie vir Christene nie - sou ek ook een wees! Dan sê Christene - dieselfde! Wel hy het nooit ons Jesus geken nie!

Is een siel nie vir die Here belangrik nie? Of is daar sielle vat vir Hom onbelangrik is? Het Hy nie vir elke mens op die aarde gesterf nie? Of ag ek myself so groot dat ek kan kies wie gered moet word?

Met trane in ons oë, op ons kneë moet ons pleit om genade! Kyk wat het Hy vir ons gedoen! Spreek vry, moenie ander bind nie, maak hulle los, ons weet almal die hel was nie gemaak vir die mens nie - dis 'n vreeslikke plek van aanhoudende leiding en pyn vir 'n ewigheid! Kan ons sê - hy verdien dit?

Breek sy greep op die kerk. Maak mense los om die Here te vind - Vergewe soos Hy vergewe! Onvergifnis bring nie net 'n einde aan die persoon op wie gefokus word nie, maar ook die draer daarvan.
Weet wie my vyande is 5 - verdediging is die sleutel - om 'n wrok te koester ...   2017-02-15
... Weet wie my vyande is 5 - verdediging is die sleutel - om 'n wrok te koester ...

Efes 4: 26 Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; 27 en gee aan die duiwel geen plek nie.

Een van die dinge wat ons suid afrikaanse rugbyspanne baie goed aan moes begin werk het is verdediging. Ek onthou nog toe dit die super 12 was hoe baie drieë daar teen ons gedruk was.

Hulle spanne het die heeltyd aangeval en gate in ons verdediging geslaan - ons moes ons spel aanpas,dit was 'n geval van "do or die". Nou doen ons baie beter!

Hkerdie vyand van ons kyk ook vir oop gate in ons verdediging, en omdat hy hou van aanval is dit waar hy toeslaan. Ons moet ons verdediging opskerp! 

Kom ons kyk na 'n paar areas waar ons swak is en waar hy toeslaan. Hier is om kwaad te bly vir iemand. Die Woord leer ons hier ons moenie gaan slaap en kwaad bly vir iemand anders nie.

Hoekom, dan gee ons vir hulle "grondgebied". 'n Plek waar hulle kan veg en ons in die versoekking bring om ag gevolg van die feit dat ons kwaad is te sondig. Om iemand anders op 'n manier of terug te kry of skade aan te doen.

Ook gee hulle geen oop deur waardeur hulle kan inkom nie. Wat ook al die plek in ons lewe is waar ons die heeltyd val. 

Hoe meer ons ingee en sonde doen in 'n sekere area hoe sterker word daardie versoekking om te sondig - dit weet ons! Hoekom, want dis waar hulle opereer - dis hulle wat dan aanval in daardie areas - en net dit, "the devil did not make you do anything"! You did it all by yourself.

Ons moet ons verdediging opskerp, gee hulle nie plek nie, maak die deure toe. Wees sterk in die Here! Hou jou besig met Hom en Sy dinge!
Knowing my enemies 5 - defence is the key- to stay angry ...   2017-02-15
Knowing my enemies 5 - defence is the key- to stay angry ...

Ephes 4:26 Be angry, and do not sin. Do not let the sun go down upon your wrath, 27 neither give place to the Devil.

One thing South African rugby teams had to work on in the past was defense. I remember when it was still the Super 12 how much tries the other teams scored against us

They constantly attacked the holes in our defense and scored a lot of tries - we had to adjust our game, it was a case of "do or die". Today we do much better!

This enemy also look for open holes in our defense, and they like attacking there . We need to be more concentrated on our defense!

Let's look at a few areas where we are weak and where he attacks. This verse warns us not to stay angry at someone. The Word teaches us we should not go to sleep and stay angry.

Why, then we give them "territory". A place where they can stand and fight and tempt us because of the fact that we are angry - to sin. To "get back" at someone or to cause them harm.

Also do not give them any open door through which they can enter. This is were there is a place in our lives where we constantly fall.

The more we give into sin in a particular area the stronger that temptation becomes - we know this! Why, because that's where they operate - it is they who then attack in those areas - yes but remember, "the devil did not make you do anything!" You did it all by yourself.

We must sharpen ur defense, do not give them any place, close those doors. Be strong in the Lord! Be involved in your church and activities of the church. It after all His church!
.. Weet wie my vyande is 4 - die GROOT bedriër ...   2017-02-14
... Weet wie my vyande is 4 - die GROOT bedriër ...

Efes 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 

12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Ons speel nou die aand liga met squash. Toe ons by die baan kom het verkeerde spelers teen mekaar gespeel, en ek moet toe iemand speel wat ek eers die volgende week sou speel.

Skielik is my "game plan" hoe om my opponent aan te pak by die ruit uit, en moes ek vinnig anders begin dink, want geen opponent is dieselfde nie - en om 'n opponent te wen kort jy 'n "game plan".

Ons volgende opponent wat daarvoor verantwoordelik is dat so baie van ons met versoekkings verloor is die grootste bedriër van alle tye - so goed dat sommige Christene nie glo dat hulle teen hom en sy travante moet veg nie - hy oortuig ons dat hy nie in die prentjie is nie!

Almal van ons "face" hierdie geestelikke vyand of sy travante die een of ander tyd - "ons worstelstryd is ...", en die geveg is so werklik dat die vêrs sê dat ons moet "kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte!"

Soos die wêreld buite ons staan, en die vlees binne ons is, 'n werklikheid is, net so kan ons glo dat hierdie vyand ook 'n werklikheid is en daarop uit is om ons geestelik te "vermoor"!

Maar Jesus het hom oorwin daarom kan ons wat in Christus is hom ook oorwin, Jesus sê self so - ek glo Jesus!

Knowing my enemies 4 - the deceiver ...   2017-02-14
Knowing my enemies 4 - the deceiver ...

Eph 6:10 Finally, my brothers, be strong in [the] Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. 

12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the world's rulers, of the darkness of this age, against spiritual wickedness in high [places].

The other evening in squash I had to play a certain opponent in the league. When we got there the wrong players played against each other, and I had to play a different opponent.

Suddenly my "game plan" was out the window, and I had to quickly start re-thinking my strategy, because no opponent is the same - and to win an opponent you need a "game plan".

Our next opponent is responsible that so many of us fall in temptations and he is the biggest deceiver of all time - so good that some of us, Christians, do not believe that we are fighting against him and his fallen angels - he deceived us in believing that he is not even in the picture at all!

All of us "face" these spiritual enemies one time or another - "we ... wrestle against ...", and the battle is so real that the verse tells us to "be strong in the Lord and in the power His might! "

The world is external, and the flesh internal, and we know it is a reality. How is it then possible that we do not believe this spiritual enemy is here and he is out to cause our death?

But Jesus was victorious over him, and it was Jesus who said to us who are in Him, we will also become victorious - I believe Jesus!
Weet wie my vyande is 4 - die GROOT bedriër   2017-02-13
... Weet wie my vyande is 4 - die GROOT bedriër ...

Efes 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 
12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Ons speel nou die aand liga met squash. Toe ons by die baan kom het verkeerde spelers teen mekaar gespeel, en ek moet toe iemand speel wat ek eers die volgende week sou speel.

Skielik is my "game plan" hoe om my opponent aan te pak by die ruit uit, en moes ek vinnig anders begin dink, want geen opponent is dieselfde nie - en om 'n opponent te wen kort jy 'n "game plan".

Ons volgende opponent wat daarvoor verantwoordelik is dat so baie van ons met versoekkings verloor is die grootste bedriër van alle tye - so goed dat sommige Christene nie glo dat hulle teen hom en sy travante moet veg nie - hy oortuig ons dat hy nie in die prentjie is nie!

Almal van ons "face" hierdie geestelikke vyand of sy travante die een of ander tyd - "ons worstelstryd is ...", en die geveg is so werklik dat die vêrs sê dat ons moet "kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte!"

Soos die wêreld buite ons staan, en die vlees binne ons is, 'n werklikheid is, net so kan ons glo dat hierdie vyand ook 'n werklikheid is en daarop uit is om ons geestelik te "vermoor"!

Maar Jesus het hom oorwin daarom kan ons wat in Christus is hom ook oorwin, Jesus sê self so - ek glo Jesus!
… Knowing my enemies 4 - the deceiver ...   2017-02-13
… Knowing my enemies 4 - the deceiver ...
Eph 6:10 Finally, my brothers, be strong in [the] Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil.

12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the world's rulers, of the darkness of this age, against spiritual wickedness in high [places].

The other evening in squash I had to play a certain opponent in the league. When we got there the wrong players played against each other, and I had to play a different opponent.

Suddenly my "game plan" was out the window, and I had to quickly start re-thinking my strategy, because no opponent is the same - and to win an opponent you need a "game plan".

Our next opponent is responsible that so many of us fall in temptations and he is the biggest deceiver of all time - so good that some of us, Christians, do not believe that we are fighting against him and his fallen angels - he deceived us in believing that he is not even in the picture at all!

All of us "face" these spiritual enemies one time or another - "we ... wrestle against ...", and the battle is so real that the verse tells us to "be strong in the Lord and in the power His might! "

The world is external, and the flesh internal, and we know it is a reality. How is it then possible that we do not believe this spiritual enemy is here and he is out to cause our death?

But Jesus was victorious over him, and it was Jesus who said to us who are in Him, we will also become victorious - I believe Jesus!
. Weet wie my vyande is 3 - om die vlees te oorwin ...   2017-02-12
... Weet wie my vyande is 3 - om die vlees te oorwin ...

Ek onthou hoe my pa my leer swem het, ek was 7. Hy het my op die duikplank laat staan van die diep swembad toe ... toe stamp hy my af! Kyk toe ek dai water tref - toe swem ek.

Uit my eie sou ek nooit eers in die water klim nie want ek was net te bang, dit was wie ek was, maar my pa het gesien hy moes myself van myself red, want ek kon myself nie sover kry om in te klim nie.

God - ons Vader - het ook gesien dat ons nie onself van ons eie vlees kan red nie dit was dan wie ons was. Hy het ons gehelp deur 2 dinge ... 1) Jesus se dood en opstanding, en dan ook 2) Sy Gees in ons - deel van ons gees!

Sterf saam Jesus, en staan saam met Hom in 'n nuwe lewe op. Hier is God se raad om ons vlees te oorwin:

Rom 8:13 ... maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam (die vlees) doodmaak, sal julle lewe ... Ek het Sy Gees gekry in my ... deur te doen wat Hy sê ek moet doen sal ek nie die ou goed doen nie ...

Rom 13:13 Laat ons welvoeglik wandel ... 14 ... beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie ... as drank my probleem was - bly weg van drank en en en ... vat daardie tyd en gee dit vir die Here, doen iets saam Hom!

Gal 5:16 Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig - ek rig my lewe in en doen goed; en dit raak my lewe om ander te help.

Dus hoe oorwin ek die vlees? Ek moet wandel in die gees! Daardeur plaas ek een in beheer ( ek maak hom die regerende party)! 
Knowing my enemies 3 - to have victory over the flesh ...   2017-02-12
… Knowing my enemies 3 - to have victory over the flesh ...

I remember how my father taught me how to swim, I was 7. He let me climb on the diving board of the deep pool ... then he pushed me off! When I hit that water - I could swim.

On my own I would not have even made it into that pool, because I was just too afraid, it was who I was, but my father saw he had to save me from myself ... I could not get myself to climb in.

God - our Father - also saw that we ourselves can not deliver ourselves from our flesh, this was just who we were. He helped us by doing two things ... 1) Jesus' death and resurrection, and then 2) His Spirit in us - being part of our spirit!

Die in Christ and stand with him in a new life. Here is God's answer to overcome our flesh:

Rom 8:13 ...But if you through [the] Spirit mortify the deeds of the body (the flesh) you shall live. I received His Spirit in me ... by doing the things he says I must do ... I will not do the things I did

Rom 13:13 Let us walk becomingly, as in [the] day; not in carousings and drinking; not in co-habitation and lustful acts; not in strife and envy ... If drinking was my problem - stay away from alcohol and and and ... take the time you have and give it to the Lord, do something with Him!

Gal 5:16 I say, then, Walk in [the] Spirit and you shall not fulfill [the] lusts of [the] flesh. 24 But those belonging to Christ have crucified the flesh with [its] passions and lusts - I focus on doing good. Helping others to help themselves.

So how do I overcome my flesh? I have to walk in the spirit! Thereby I put the spirit in charge (I make him the ruling party).
... Weet wie my vyande is 3 - om die vlees te oorwin ...   2017-02-11
... Weet wie my vyande is 3 - om die vlees te oorwin ...

Ek onthou hoe my pa my leer swem het, ek was 7. Hy het my op die duikplank laat staan van die diep swembad toe ... toe stamp hy my af! Kyk toe ek dai water tref - toe swem ek.

Uit my eie sou ek nooit eers in die water klim nie want ek was net te bang, dit was wie ek was, maar my pa het gesien hy moes myself van myself red, want ek kon myself nie sover kry om in te klim nie.

God - ons Vader - het ook gesien dat ons nie onself van ons eie vlees kan red nie dit was dan wie ons was. Hy het ons gehelp deur 2 dinge ... 1) Jesus se dood en opstanding, en dan ook 2) Sy Gees in ons - deel van ons gees!

Sterf saam Jesus, en staan saam met Hom in 'n nuwe lewe op. Hier is God se raad om ons vlees te oorwin:

Rom 8:13 ... maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam (die vlees) doodmaak, sal julle lewe ... Ek het Sy Gees gekry in my ... deur te doen wat Hy sê ek moet doen sal ek nie die ou goed doen nie ...

Rom 13:13 Laat ons welvoeglik wandel ... 14 ... beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie ... as drank my probleem was - bly weg van drank en en en ... vat daardie tyd en gee dit vir die Here, doen iets saam Hom!

Gal 5:16 Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig - ek rig my lewe in en doen goed; en dit raak my lewe om ander te help.

Dus hoe oorwin ek die vlees? Ek moet wandel in die gees! Daardeur plaas ek een in beheer ( ek maak hom die regerende party)! 
Knowing my enemies 3 - to have victory over the flesh ...   2017-02-11
… Knowing my enemies 3 - to have victory over the flesh ...

I remember how my father taught me how to swim, I was 7. He let me climb on the diving board of the deep pool ... then he pushed me off! When I hit that water - I could swim.

On my own I would not have even made it into that pool, because I was just too afraid, it was who I was, but my father saw he had to save me from myself ... I could not get myself to climb in.

God - our Father - also saw that we ourselves can not deliver ourselves from our flesh, this was just who we were. He helped us by doing two things ... 1) Jesus' death and resurrection, and then 2) His Spirit in us - being part of our spirit!

Die in Christ and stand with him in a new life. Here is God's answer to overcome our flesh:

Rom 8:13 ...But if you through [the] Spirit mortify the deeds of the body (the flesh) you shall live. I received His Spirit in me ... by doing the things he says I must do ... I will not do the things I did

Rom 13:13 Let us walk becomingly, as in [the] day; not in carousings and drinking; not in co-habitation and lustful acts; not in strife and envy ... If drinking was my problem - stay away from alcohol and and and ... take the time you have and give it to the Lord, do something with Him!

Gal 5:16 I say, then, Walk in [the] Spirit and you shall not fulfill [the] lusts of [the] flesh. 24 But those belonging to Christ have crucified the flesh with [its] passions and lusts - I focus on doing good. Helping others to help themselves.

So how do I overcome my flesh? I have to walk in the spirit! Thereby I put the spirit in charge (I make him the ruling party).
... Weet wie my vyande is 2 ...   2017-02-10
... Weet wie my vyande is 2 ...

Rom 8:6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

As ons kyk na ons parliment is wat saak maak 2 partye, die regerende party, en die oposie party. Nou ons kan almal getuig hulle sit nie langs dieselfde vuur nie, tog deel hulle een "huis" (dieselfde regering).

Maar daar is net een wat regeer, omdat hulle die meerderheid is, en so is daar een wat wil regeer daarom doen hulle alles om self te kan regeer.

Net so is dit in ons liggaam. Ons is die "huis" wanneer ons die Here kies is "twee partye" binne in ons wat wil regeer - 1) die gees en die oposisie 2) die vlees! Omdat ons die huis is is alby altyd teenwoordig, waar ook al ons mag gaan. 

Die een is aan God onderdanig en die ander kan nooit wees nie - so lees die vêrs! Nou as die flees deel is van ons is dit mos ontmoontlik om die vlees self te oorwin! Dis dan ons! Die ou mens, wie ek was! 

Die vraag is wie laat ons toe om die regerende party te wees? Rom 8:5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Wat is die dinge vd vlees ...

Galasiërs 5:19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; 20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

 21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
Knowing my enemies .. 2.   2017-02-10
… Knowing my enemies ...

Rom8:6 For to be carnally minded [is] death, but to be spiritually minded [is] life and peace 7 because the carnal mind [is] enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can [it be]. 8 So then they who are in the flesh cannot please God.

If we look at our Parliment there are matter 2 parties that really matters, the ruling party, and the opposition. Now we all know, they do not sit around the same fire, yet they share the same "house" (the same government).

But there's only one who rule, because they are the majority, the other wants to rule and they would do anything to become the majority.

So it is also in our bodies. We become the "home" when we choose the Lord Jesus Christ. Within us there are then also "two parties" which wants to rule - 1) the spirit - the new man, and the opposition, 2) the flesh - the old man! Because we are the home both are always present - wherever we go.

One yields to God and the other can will never - explained in these verses! Now the flesh in us - is ourselves and is impossible to overcome by ourselves! Because it is us! The old man!

The question is now, who do we allow to be the ruling party?

Rom8:5 For they who are according to the flesh mind the things of flesh, but they who are according to the Spirit the things of the Spirit.

Gal5:9 Now the works of the flesh are clearly revealed, which are: adultery, fornication, uncleanness, lustfulness, 20 idolatry, sorcery, hatreds, fightings, jealousies, angers, rivalries, divisions, heresies, 

21 envyings, murders, drunkennesses, revelings, and things like these; of which I tell you before, as I also said before, that they who do such things shall not inherit the kingdom of God.
... Weet wie my vyande is ...   2017-02-09
... Weet wie my vyande is ...

1 Joh 5:19 Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. Col 1:13 Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, 14 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

Nou die dag praat 'n afrigter met my oor 'n span se bewegings wat hulle glo doen, en as hulle oor 2 weke teen daardie span speel, wil hy weet, of dit wat hulle doen wettig is, en of hulle dit op so 'n manier mag stopsit?

Dit sê vir my net een ding - hulle het daardie span gaan dophou, om informasie in te win sodat hulle weet hoe om daardie span te wen. Slim! Ek wens ons Christene wil meer verstaan oor ons vyande sodat ons fokus na oorwinning kan skuif!

Die Woord leer vir ons dat die satan die heerser is oor die wêreldse sisteme en dit is juis waaruit God Sy kinders kom red het. Ons is in hierdie wêreld - maar nie van die wêreld nie. 

Ons moet die ou mens aflê, en ons met die nuwe mens beklee! Daar moet verandering plaasvind ons kan nie albei het nie. Kies vandag nog wie julle gaan dien sê Joshua, maar vir en my huis, ons sal die Here dien.

God is so ernstig hieroor dat Hy sê: 1 Joh 15:15 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.17 En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

Sy kinders dink anders, lewe anders, is anders as die wêreldse mense. Kan ander die verskil in ons sien?
Knowing my enemies ...   2017-02-09
Knowing my enemies ...

1 John 5: 19 We know that we are of God, and all the world lies in evil. 1 Col 5:13 [For He] has delivered us from the power of darkness and has translated [us] into the kingdom of His dear Son; 14 in whom we have redemption through His blood, the remission of sins.

The other day a coach came to speak to me about a team's movements whom they are going to play against in a few weeks. He wanted to know, if a certain move they do is legal, and whether they may stop it in a certain manner.

This tells me only one thing - they have been watching that team, to get information so that they know how to win them. Clever! I wish that we as Christians want to understand more about our enemies so that we can focus on countering their moves!

The Word teaches us that Satan is the ruler of the systems of this world and that is precisely from which God saved us. We are in this world - but not of this world.

We must put off the old man and put on the new man! This needs to happen we cannot have both. Choose today whom you will serve says Joshua, but for me and my house, we will serve the Lord.

1John 5:15 Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, 16 because all that [is] in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 

17 And the world passes away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever.

His children think differently, live differently, different than the worldly people. Can other difference in our view? 
My pad na oorwinning loop deur 'n oorlog...   2017-02-08
... My pad na oorwinning loop deur 'n oorlog...

Efes 21 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 2 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

Het jy al agtergekom as jy in 'n groep staan en mense bespreek iemand, en daardie persoon kom aangestap en hy sluit aan by die groep is daar so snaakse atmosfeer, maar hy voel dit gladnie - en weet van niks?

Dit is presies so met ons as Christene, ons is in 'n oorlog betrokke en beweeg elke dag op 'n slagveld, en oral lê gewonde Christene - miskien onsself ook, net omdat ons nie besef ons is in een nie.

Dit is die eerste stap na oorwinning! Ons moet besef ons is elke dag in 'n oorlog betrokke, en die geveg is aan! Hoekom? Omdat ons die dag toe ons kant gekies het - vir Jesus gekies het - vir satan verraai het! 

Hoekom lewe mense wat in die wêreld is (wat nog nie kant gekies het nie) - so anders as ons? Want hulle word nie aangeval nie! Hierdie skrif wys ons op 3 vyande wat ons op verskillende maniere aanval.

1) "die loop van hierdie wêreld" 2) "die owerste van die mag van die lug" en 3) " die begeerlikhede van die vlees". Al 3 moet verskillend hanteer word en al 3 het een doel voor oë - om ons te wond en uiteindelik geestelik dood te maak!

Maar wat maak ons as Christene? Ons bewapen ons nie met die wapens wat die Here voorsien nie, ons trek nie die wapenrusting aan nie want ons glo nie ons is in 'n oorlog elke dag nie.

Jesus het ons geroep om te wen! Om in oorwinning te lewe! Hy het reeds die vyand oorwin - nou is dit ons beurt! Hy roep ons daartoe - het ons uitgesoek daarvoor - Hy het vertroue in ons! Passop die vyand kom vir jou!
… The road to victory goes trough a war ...   2017-02-08
… The road to victory goes trough a war ...

Eph 2: 1 And He [has made you alive], who were once dead in trespasses and sins, 2 in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience; 

3 among whom we also had our way of life in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the thoughts, and were by nature the children of wrath, even as others.

Have you ever noticed when you stand in a group and a person is discussed, and that person came walking towards you and he joins the group there area strange atmosphere, but he does not feel it at all - because he is unaware of what happened?

This is exactly what happenes to us as Christians, we are involved in a war and every day we move on a battlefield, and everywhere wounded Christians are lying around - perhaps ourselves, just because we do not realize we are in one.

This is the first step to victory! We must realize that we are in war, and the battle is on! Why? Because we made a choice - we chose Jesus - and in doing so we betrayed satan!

Why does people who are in the world (the ones who did not make that choice yet) live so differently than us? Because they are not attacked! This script shows us three enemies that attack us on different times in different ways.

1) "the course of this world" 2) "the prince of the power of the air" and 3) "the lusts of the flesh." All three should be treated differently, and all three have one goal - to wound us and eventually kill us spiritually!

But what do we as Christians? We are not armed with the weapons provided to us from the Lord, we do not put on the armor because we do not believe that we are in a war - every day.

Jesus called us to victory! To overcome the enemy! He already conquered him - now it's our turn! He called us for this - we were hand picked - He has confidence in us! Watch out - the enemy is coming for you!
... Gekoop om self in te bly ...   2017-02-07
... Gekoop om self in te bly ...

1Cor 6:13 ... en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam ...19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

Ek onthou nog toe ek hierdie huis van ons gekoop het en die dag toe die huurders wat hierin gebly het hier uit is. Net een woord -siessa! Dit was so vuil! Vet tot in die kaste.

Daar was 'n erge rookreuk in die matte, die ou het so kwaai gerook hier in die sitkamer - en ek lieg nie - dat die nikotien die buitelyne van die kaste teen die wit muur getrek het! 

Daar was so baie krake en die erf so vuil dat ek die huis wou teruggee het. My skoonma het vir my gesê - gee die huis net 'n kans! 

Vuil kan skoon en stukkend kan regemaak word - sy het die potensiaal van die huis raakgesien toe ek verblind was deur die vuilheid en die krake.

Nou na 10 jaar is dit 'n ander plek, en sy oorspronklikke waarde het verdriedubbel! 

Dis presies soos ek vir die Here moes gelyk het toe hy my gekoop het, vuil en stukkend! Maar soos my skoonma sien hy die potensiaal in ons. Ander het ons afgeskryf maar Hy het ons ingeskryf - dis nou ons naam in die boek van die lewe!

Die Heilige Gees het ingetrek in die vuil huis en ons heeltemal "gepimp my blyplek"! Hy het ons oorgedoen en ek glo ons waarde het ook vir Hom gestyg - moet wees!

Nou as die Gees wat in hierdie liggaam bly nie tevrede was met die vuilheid toe nie, hoe op dees aarde sal hy nou tevrede wees as ons modder in sy blyplek inbring en dit op sy mure smeer?

Nee hy maak skoon om koppe te draai sodat ander sal sê, waarlik - kyk - hier bly God. Ons liggaam is nie ons s'n nie, dit behoort aan die Here - Hy het daarvoor betaal! 
… Bought to stay in ...   2017-02-07
… Bought to stay in ...

1Cor 6:13 ...But the body [is] not for fornication, but for the Lord; and the Lord is for the body .. 19 Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit in you, whom you have of God? And you are not your own 20 for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God'

I remember when I bought this house and the day the tenants moved out. Just one word - discusting! It was so dirty! Fat in the cupboards against the walls all over!

There was a severe smell of sigarets in the carpets, the guy who stayed here smoked so much in the living room - and I do not lie - that the nicotine has drawn the outlines of the cupboards against the white walls!

There were so many cracks in the house and the yard so dirty that I wanted to give the house back. But my mother in law told me - just give the home a chance!

Dirt can be cleaned and something broken can be fixed - she saw the potential of the house when I was blinded by the dirt and cracks.

Now after 10 years, it is a different place, and its value has tripled!

It must have been exactly how I looked to the Lord when he bought me, dirty and broken! But as my mother in law saw the potential in the house, He saw something special in us. Others wrote us off but he "wrote us in" - that's our names in the book of life!

The Holy Spirit came into this dirty house and completely "pimped his home!" He overhauled us and I believe our value also increased to him - must be!

Now if the Spirit living in this body was not satisfied with the filthey condition then, how on earth will He be satisfied now, if I bring mud into his home, to spread it on the walls?

No he cleans so that heads of others will turn and say, really - look - here is where God stays! Our body is not ours, it belongs to God - He paid for it!
... Heiligmaking is waarvoor ons geroep is ...   2017-02-06
... Heiligmaking is waarvoor ons geroep is ...

1Tes 4:3 Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; 4 dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, 5 nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; ... 7 Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.

Ek is nou die dag by 'n geleentheid, en terwyl die spreker praat is daar hierdie klein dogtertjie wat aanhoudend die stilte breek deer hart te praat - die hele geleentheid deur tot aan die einde.

Nou die heeltyd sê hulle vir haar "shuut", en "moennie"en bly stil en, en en ... - ek het defnitief te naby gesit! Maar die gaan net aan.

Ek het later ongemaklik gevoel, en gedink aan my eie - kan jou nou sê - die sou al lankal 'n paar houe op die bout in die badkamer gekry het - en het hulle ook nie! Maar ons is almal anders, en maak ons kinders anders groot - nou wonder ek of ek nie dalk te hoë standaarde gestel het nie?

God stel net sulke hoë standaarde vir Sy kinders, en Hy is sommer reguit - jy hoef nie te wonder nie. Kyk nou maar hier ... God draai nie doekkies om met Sy kinders nie ... Hy sê vir hulle ...

Ek wil hê dat julle julle lewens vir my moet gee! Met lewens bedoel ek stel julle liggaame vir my beskikbaar - vir my gebruik! Ek wil julle gebruik! Maar dan moet julle julle self ontneem van immoralityd, want my Gees en immoralityd gaan nie hand aan hand nie!

Skoon moet julle wees sodat julle eer aan My Naam kan bring! Met eerbied en lof! So roep Ek julle dan om rein te wees. Word rein in die liggaam - sonder immorele dade! 
… Called to sanctification ...   2017-02-06
… Called to sanctification ...

1Thes 4:3 For this is the will of God, your sanctification, for you to abstain from fornication, 4 each one of you to know how to possess his vessel in sanctification and honor 5 (not in the passion of lust, even as the nations who do not know God), ... 7 For God has not called us to uncleanness, but in sanctification.

The other day I was at an event, and while the speaker was speaking there was this little girl who persistently broke the silence by speaking in a loud voice - throughout the event

The parents were throughout saying to her "shuut" and "no -keep quiet" and don't and and so on ... - I definitely was to close! But she just went in that loud voice!

Later I felt uncomfortable and thought of my own -and I can tell you right now - If she was mine I would have taken her out a long time ago and spanked her - and my boys have experience of this! 

But we are all different, and bring up our children different asking myself if I was not to hard on them, setting the bar to high?

God sets equally high standards for his children, and he is straight forward - you do not have to wonder. Look at these verses for example ... God does not come with long stories to His children ... He says to them ...

I want you to give your life to me! With life, I mean offer up your bodies as a living sacrifice - for My use! I want to use you! But then you need to clean yourself from immoralityd because my spirit and immorality does not go hand in hand!

You must be clean so that you can bring honor to my nName! With honour and praise! So as I called you then to be clean. Be clean in the body - without immoral acts!
... God se plan teen immoralityd ...   2017-02-05
... God se plan teen immoralityd ...


2 Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. 3 Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. 4 Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. 


5 Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.


Dis ongelooflik hoe mense altyd net die probleem kan raaksien maar niemand kom op met oplossings daarvoor nie. 


So is ons God nie, Hy sien raak dat immoralityd ons nie net vleeslikke skade bring nie maar ook geestelikke dood. Daarom leer Hy ons van Sy plan hoe om ons aan die lewe te hou.


Sy primere oplossing vir sexuele immoralityd is in die huwelik, waar die man en die vrou daarop gewys word dat elkeer 'n plig teenoor die ander het. 


So moet julle twee nie julle van mekaar weerhou nie anders mag julle dalk in die versoekking kom weens die gebrek aan selfbeheersing. 


Wanneer ons onself van mekaar ontneem, maak dit die deur na versoekkings oop. Laat die huwelik eerbaar wees! Wat 'n groot verantwoordelikheid is daar nie op ons geplaas nie? 


Christus het sy eie lewe neergelê vir Sy bruid die vraag wat ons vir onsself moet vra is dit, is ek bereid om my lewe vir my maat neer te lê? Is ek bereid om hom/haar sterk te maak? 


Ons kan in oorwinning lewe, ons kan sexuele immoralityd oorwin! Die wêreld is besig om te verval in allerhande immoralityd, want die wêreld luister nie na die Woord van Christus nie - is ons bereid om te luister?
God's plan to cope immorality ...   2017-02-05
God's plan to cope immorality ...

2 But, because of the fornications, let each have his [own] wife, and let each have her own husband.

3 Let the husband give to the wife proper kindness, and likewise the wife also to the husband. 4 The wife does not have authority over [her] own body, but the husband. And likewise also the husband does not have authority [over his] own body, but the wife. 

5 Do not deprive one another, unless [it is] with consent for a time, so that you may give yourselves to fasting and prayer. And come together again so that Satan does not tempt you for your incontinence.

It's amazing to see how people always comes up with problems but nobody takes time to come up with solutions.

This is not how our God opperates, he sees that immoralityd does not only bring damage to out physical bodies but it also causes our spiritual deaths. Therefore He teaches us His plan how to keep us alive.

His primary solution for sexual immoralityd is the marriage, where the husband and wife are reminded that each has a duty towards the other.

So, do not refuse one another otherwise you may perhaps find yourselves tempted due to our lack of self-control.

When we deprive ourselves of one another, we open the door to temptations by the enemy. Let the marriage be honorable! What a great responsibility is not placed upon us?

Christ laid down his life for his bride the question is are we also committed in that way to our partners, are we also willing to lay down our lives for them? Am I be prepared to keep him / her strong?

We can live in victory, we can overcome sexual immorality! The world is falling into an immoral society, because the world does not listen to the Word of Christ - are we willing to listen?
Aanvaarding van God se standaarde ...   2017-02-04
... Aanvaarding van God se standaarde ...

Daar is oral studies gedoen en die grootste faktor wat manne laat struikel en val, wedergebore of nie, is die sexuele.

En elkeen het sy eie opinie oor hierdie dinge, maar omdat ek in God se span wil wees, omdat ek self kies om heilig te lewe, en omdat Hy al een is wat bepaal wie Syne is, al dan nie, is Sy opinie tog seker die enigste opinie wat sal tel of hoe? 

Dis nie 'n sitkom, 'n koerantberig of enige film wat ons behoort te oortuig wat die standaard is nie. Dit is net sy Woord en dit is ons maatstaf!

Nou sal mense sê, ja maar dinge verander, en dit is reg en die kerk moet kan aanskuif met die tyd maar, God se Woord staan vas en niemand het die reg of die outoriteid om dit te verander nie.

Wat is God se standaard?

1 Cor 6:10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders ... of egbrekers of wellustelinge of sodomiete ... sal die koninkryk van God beërwe nie ... 11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.13 ... En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam. 18 Vlug vir die hoerery.

Wat is dan seksuele immoralityd? Hier gelees ... Sex voor die huwelik, buite egtelikke sex, enige iets met kinders te doen, gedagtes vol van immoralityd, enige iets wat vir die doel gebruik word om jou sexueel op te wek!

En dit was sommige van julle! Maar daar is hoop en daardie hoop begin by bekering. Gee ales oor in die hand van die Here. Ken Hy nie alles van ons af nie? Of dink ons daar is iets wat ons vir Hom kan wegsteek?

Hoe word ek ontslae van hierdie sonde en hoe bly ek staande en bly ek heilig? Bekering, my liggaam stel as 'n offer aan God, te luister na die Heilige Gees en Jesus na te volg - Hy is die Woord, die Weg die lewe en die Waarheid!
Accepting God's standards ...   2017-02-04
Accepting God's standards ...

Lots of studies were done and the biggest factor that makes men stumble and fall, reborn or not, is the sexual.

And everyone has his own opinion about these things, but because I want to be in God's team, and I choose to live a holy life, and because He is the only One who will decide who is his, or not, his opinion is surely the only opinion that will count in the end?

It's not a sitcom, a newspaper article or any film that will determain His standard. It's just His Word and it is our benchmark!

Now people will say, yes, but things change, and it is true and the church must move on with the times but, God's Word stands firm and no one has the right or the authority tochange it.

What is God's standard?

1Cor6:9 ... Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor abusers, nor homosexuals,10 ... shall inherit [the] kingdom of God. 11 And such were some of you. But you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 13 ... But the body [is] not for fornication, but for the Lord; and the Lord is for the body.18 Flee fornication.

What is sexual immorality then? Here read ... Sex before marriage, sex outside marriage, anything involving children, thoughts of immoralityd, anything used for the purpose of arousing our sexuality!

And such were some of you! But there is hope and that hope begins with repentance. Give everything into the hands of the Lord. Does He not know everything about us? Or do we think there are things we can hide from him?

How do I get rid of these sins and how do I keep standing and remain holy? Repentance, offer my body up as a sacrifice to God, listening and following the Holy Spirit and Jesus - He is the Word, the Way of life and the Truth!
... God se gesin vorm saam 'n weermag teen die vyand ...   2017-02-03

...  God se gesin vorm saam 'n weermag teen die vyand ...Efes 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 


13  Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

 


Kinders hou niks van tande borsel nie! Ons vertel altyd vir ons twee hoe belangrik is dit om jou tande te borsel, anders kom Kosie Kiem en hy vreet jou tande op. Selfs ons ouers het dit gedoen.

 


Maar ons sien die twyfel by hulle, was maar so by ons ook .... Wie is die kosie kiem? Wys hom vir ons! En omdat hy onsigbaar is ... Sukkel hulle om ons te glo ... Soos ons ook maar nie wou glo nie.

 


Hulle verstaan geel tanne, 'n stink mond, en 'n slegte smaak in die mond, want dis die sigbaar en tasbare ... Maar wat veroorsaak hierdie sigbare en tasbare ... Juis die onsigbare en ontasbare!

 


Die skrif sê vir ons ... WORD WAKKER ... huis van God! Julle is in 'n oorlog betrokke! MAAR ... hierdie oorlog is nie teen iemand wat ons kan sien nie ... Dit is teen die deur wie hulle aandryf word!

 


Die duiwel en sy demone ... Wie onsignaar is ... (Die Kosie Kiemme) ... EN ... net omdat ons hulle nie kan sien nie ... BETEKEN ... Nie dat hulle nie daar is nie.

 


Ons verstaan mense se swak gedrag ... a.g.v. dronkenskap, alleenheid, gode/dinge wat hulle dien, weiering om na God se Woord te luister, hulle fleeslikke begeertes ... ens ...

 


Dis alles dinge wat ons kan sien en wat tasbaar is ... MAAR WAT HULLE DRYWE ... die onsigbare en ontasbare ... DIT ... verstaan ons nie!

 


Nou fokus ons op die sigbare en ons baklei teen die tasbare ... SO SAL ONS NOOIT WEN NIE! Verskuif jou fokus!!! Verg die onsigbare met die Here! HY IS GEES! Veg! Maak oorlog! Ons is in een!… God's household - together forms an army to fight the enemy ...   2017-02-03

… God's household - together forms an army to fight the enemy  ...Efes 6:11  Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12  For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the world's rulers, of the darkness of this age, against spiritual wickedness in high [places].

 


13  Therefore take to yourselves the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

 


Children do not like brushing teeth! We always tell ours how important it is to brush your teeth, or else "Gerry Germ" will eat their teeth. Even our parents told us that story.

 


But we see the doubt in them, it was so with us also .... Who is this Gerry Germ? Show him to us! And because he is invisible ... They struggle to believe us ... Just like we also did not want to believe.

 


They do understand yellow teeth, a stinking breath and a bad taste in the mouth, because it is visible and touchable ... But what causes this visible and touchable ... Precisely the invisible and untouchable!

 


Scripture tells us ... Wake up ... house of God! You are involved in a war! BUT ... this war is not against someone we can see ... It is against those who are causing them to act in a certain way!

 


The devil and his demons ... Who is invisible and untouchable ... (The Gerry Germs) ... AND ... just because we can not see them it ... DOES ... NOT ... mean they are not there.

 


We understand people's bad behaviour ... because of ... drunkenness, loneliness, gods / things they serve, refusing to listen to God's Word, their fleshly desires ... etc ...

 


It's all things which we can see and touch ... BUT WHAT DRIVES THEM ... the invisible and  untouchable ... THIS ... we do not understand!

 


Now we focus on the visible and we fight the untouchable ... THIS WAY WE WILL NEVER WIN! Shift your focus !!! Fight the invisible with the Lord! HE IS SPIRIT! Fight them! Make war! We are in one!

 


... In God se gesin streef ons daarna om as 'n span saam te kompeteer ...   2017-02-02

...  In God se gesin streef ons daarna om as 'n span saam te kompeteer ... Filip 1:27  Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie,

 


 28  en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teëstanders nie. Dit is vir hulle wel ‘n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God;

 


Toe ek op skool was het ek vir die 0/19 b span gespeel vir Afrikaanse Hoër skool - Sasolburg. Ons was net so +/- 330 seuns. Ons span het nie na iets gelyk op papier nie maar 1989 het ons die onmooontlike gedoen.

 


In daardie jaar het ons teen groot skole kompeteer met 700 + seuns. Maar ons het besluit, hulle het ons nie gekies vir die A span nie nou bly ons die hele jaar B span. Al het hulle ons gevra om A span te kom speel het ons B span gebly!

 


Ons opponente het almal ons afgelag tot ons begin saamspeel het, ons was in een gees, het vir mekaar gespeel, het saam geveg vir die oorwinning, niemand het opgegee nie, ja ons was 'n span en toe wen ons daardie jaar die vaal driehoek troefee vir die beste 0/19b span.

 


Ons is deel van God se huis, en glo dit as jy wil of nie ... Dit is ons keuse! Staan vas in die waarheid! Ander sal kritiseer want hulle weier om die Woord te glo, en ons sal vir hulle soos die vyand lyk en voel.

 


Eintlik is dit hulle eie gees wat hulle aankla voor God. Hoewel ons dan vir hulle swak lyk sal die Here ons versterk en Homself in ons openbaar. Dan sal ons sterk lyk vir die wat glo! Staan vas, dra mekaar se laste, stry die stryd, veg voort. Wees 'n span!… In Gods household we strife to compete together as a team ...   2017-02-02

…  In Gods household we strife to compete together as a team ...Phil 1: 27  Only let your conduct be as becomes the gospel of Christ, so that whether I come and see you, or else am absent, I may hear of your [affairs], that you stand fast in one spirit, striving together with one mind for the faith of the gospel,

 


 28  and terrified in nothing by your adversaries. [For this is] to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.When I was still in school ... i played for the u/19 b team for Afrikaans High school in Sasolburg. We were about +/- 330 boys. We did not look like anything on paper but in 1989 we did the impossible!In that year we competed against bigger schools with 700 + boys. So we made a decision ... we were not selected for the A team ... now we stay for the whole season in the B team. Even when we were asked to play for the A team we stayed with the B team. Our opponents all laughed at us but only until we began playing together and they got a surprise. We all fought together for a victory and not one player ever gave up in the match. yes we played as a team and that year we won the u/19 b trophy for the best u/19 b team in our region. We are part of God`s House and believe it or not we ... it is our own choice! So stand in the truth ... even though others will criticise ... because they refuse to believe the Word of God ... in fact we will look to them as the enemy!     

 


Actually it is their own spirit accusing them in the presence of God ... So thus we may appear weak to them ... it is God who will strengthen us ... and reveal Himself in us and through us ... then we will appear strong for those who believe ... So stand firm ... carry each others burdens ... fight for what is right ... fight on! Be God`s team!   ... As deel van God se gesin het ons gemeenskap met mekaar ...   2017-02-01

... As deel van God se gesin het ons gemeenskap met mekaar ...1Joh 1: 2  en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is—

 


 3  wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.

 


Ek was nou die dag deel van 'n kompetisie. Jy kon 'n " beach bakkie wen". Ek en my vrou het sonder die kieds gery vir die "lucky draw". Die kieds het geweet van die "beach buggy" en ons kans om te wen.

 


Ons het gepraat van hoe lekker ons dit sou geniet. Nou veronderstel jou ons het gewen. Nou bel ek hulle en sê "ons het gewen"! Oh, die vreugde darm! Eerstens ons s'n - en dan hulle s'n!

 


Nou omdat administrasie eers afgehandel moes word sou ons eers 3 dae later die beach buggy kon kry. Maar ons sou hulle al kon vertel hoe mooi hy lyk, Hoe lekker hy ry, en hoe great dit gaan wees.


 

Dan sou hulle kon deel in die blydskap, en hulle sou saam ons uitsien, en vir almal al kon vertel oor die prys wat ons gewen het. Hulle sou met versekering kon weet - daardie prys is ook ons prys!

 


Presies so met die ewige lewe! Elke kind van God weet, dat ons vir ewig by God gaan bly na hierdie lewe! Ons weet dat by God die ewige lewe is. En ons het dit gekry (nie gewen nie. Dis 'n geskenk, nie 'n prys nie).

 


Dink net die blydskap toe God dit aan ons - as deel van sy huis - kom openbaar het! Daarom vertel ons ander van die geskenk wat God aan ons kom openbaar het.

 


Hulle het dit nog nie gesien nie, maar hulle kan deel in die vreugde daarvan - todat God dit ook aan hulle openbaar. Dan het ons en hulle dit gesien en ons deel dieselfde vreugde! Ons het gemeenskap.

 


En so vertel ons en hulle vir ander van die geskenk en ons nooi hulle om deel te hê daaraan. Maar ons hoef hier nie te wag vir 'n administrasie periode nie. Dis ons s'n dadelik. Nou deel die vreugde!


… As part of Gods household we have fellowship with each other ..   2017-02-01

…  As part of Gods household we have fellowship with each other ...1 John 1: 2  (for the Life was revealed, and we have seen [it] and bear witness, and show to you the everlasting Life, who was with the Father and was revealed to us),

 


3  that which we have seen and heard we declare unto you, so that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship [is] with the Father and with His Son Jesus Christ.

 


The other day i was part of a competition. You could have won a beach buggy. My wife and I drove without kids for the lucky draw. The kids knew about the beach buggy and our chance to win it.

 


We talked about how we would enjoy it. Now suppose you we won. Then we could have told them the good news and said "we won!" Oh, the joy! First ours - and then theirs!

 


Now because of administration we first had to wait for 3 days before we could get the beach buggy. But we could already go home and tell how good it looks, how good it is driving, and how great it is going to be.

 


Now they could share in the same joy as us, and together we could look forward to receiving it. They could also now share the news about the prise, and cause some excitement.

 


Also so with eternal life! Every child of God knows that we are going to stay with God forever after this life! We know  God has eternal life. And we know we have already received it (not won it. It's a gift, not a price).

 


Remember the joy when God gave us eternal life - when we became his children? How we have received it and shared this revelation with joy! Why because we wanted others to share in the joy!

 


They have not seen it yet, but they can share in the joy - until God reveals it to them also. Then we and them would have seen it , and then us both could continue to share the news and joy!

 


In this way we have fellowship. Sharing with others this revelation and this gift. But here we do not have to wait for an administration period. It's ours immediately. Now share the joy!