Number of articles: 58

Archive:
Wedergeboorte is om van Vader te verander   2017-03-30

... Wedergeboorte is om van Vader te verander ...

 

 

Joh 8: 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.

 

 

Joh 1: 12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

 

 

Ek onthou as kind het ns deur 'n egskeiding gegaan. Albei oues het weer getrou, en ek het 'n stiefpa gekry. In daardie dae - vir 'n 12 jarige seun was dit heel nuut. Hier is hierdie ander man en jy moes vir hom ook pa sê.

 

 

Ek neem aan vir aangenome kinders was dit dieselfde, jy het jou beologiese pa en dan die man wat jou aangeneem het. Nou almal weet, goed of sleg, hierdie twee mans was defnitief nie dieselfde nie.

 

 

Hulle was anders! Maar tog was albei maak nie saak wat nie pa, en jy as kind het van pa na pa gegaan. Dis wat die skrif hier vir ons verduidelik, en Jesus is baie duidelik wanneer hy hier met "kerkmense" praat.

 

 

As ons hom verwerp, het ons God nie as Vader nie maar die duiwel, want dis sy natuur om Hom en God se wette te verwerp, inteendeel die duiwel wou self God wees, en dis wat die natuur van die mens ook wil doen - self god wees van sy lewe.

 

 

Nou, ons kons ons natuurlikke pa nie kies nie, so ook nie die natuurlikke in ons om sonde te wil doen nie, maar wat ons kan kies is om van Vader te verander, en as ek dit doen, dan verander my natuur.

 

 

Dis wedergeboorte! Om van Vader te verander! Dis 'n keuse! Hoe? Om te glo in Sy Naam, en Sy naam is Christus! DIESELFDE BOODSKAP VIR ELKE NASIE, RAS EN TAAL!

 

 

"Gaan maak dissiepels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees! Hoekom? Sodat ons Familie kan word, Een Vader, Een Here!Een liggaam!

 

Being born again is to change your father   2017-03-30

 

… Being born again is to change your father ...

 

 

Joh 8: 44 You are of the Devil as father, and the lusts of your father you will do.

 

 

Joh 1: 12 But as many as received Him, He gave to them authority to become the children of God, to those who believe on His name,

 

 

When I was a child we went through a divorce. Both parents re married and I got another dad. At 12 this was something new, and you also had to call this man father.

 

 

I guess for adopted children it was the same. You had your biological father and then this man whom adopted you. Now, everyone knows these two men, good ot bad, were not the same!

 

 

Still both men were called father, and you moved from one to the other! This is what the scripture tries to explain to us and Jesus is clear when he speaks to church goers here...

 

 

When we reject Him, we do not have God as our Father but the devil, because it is his nature, to reject Him and Gods laws! As a matter of fact, he himself wanted to be God, and so does the man who has the him as father, his nature, he wants to be god of his own life!

 

 

Now we cannot choose our natural father, and so also the nature in us that always wants to sin, bur what we can choose is to change our father! And when I do that, my nature will change!

 

 

That is new birth! To change your father! It's a choice! How? To believe in His Name, and His Name is Christ! THE SAME GOSPEL "MESSAGE" FOR EVERY NATION AND RACE AND TONGUE!

 

 

 

"Go ye therefore, and make disciples of everything nation tongue and tribe, and baptise them in the name of the Father, Son and Holy Spirit!"

Wedergeboorte is om die natuur van 'n mens te verander - dit kan net deur God gedoen word : deur God gebore, vind plaas deur Jesus aan te neem en in Hom te glo ...   2017-03-29

... Wedergeboorte is om die natuur van 'n mens te verander - dit kan net deur God gedoen word : deur God gebore, vind plaas deur Jesus aan te neem en in Hom te glo ...

 

Joh 3: 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word?

 

 

Ons het 'n spreekwoord wat sê: So gemaak, en so laat staan! Ek wil 'n stelling maak ... dis moeilik om die Here te vind wanneer dit goedgaan - maar wanneer dit sleg gaan - is elkeen 'n gebeds vegter!

 

 

Prys die Here dan vir slegte omstandighede! ... ? ... God se Woord leer my ... Wat baat dit my ek het alles wat my hart begeer, maar ek het nie die Here nie!

 

 

Dit is onbeskryflik hoe baie ek as mens verander het sederd ek Jesus aangeneem het as my Here! My natuurlikke geneigtheid was inwaards gefokus maar my Goddelikke natuur uitwaards!

 

 

Niemand kan dieselfde wees na wedergeboorte nie - niemand kan deel hê aan God EN S y Koninkryk voor wedergeboorte nie - nou bly die vraag ... Wil ek God so deel van my lewe hê?

 

 

Want dit kos 'n prys en daardie prys van redelikheid kom neer op die basiese vereiste wat God daar stel ... gee My jou liggaam as 'n lewendige aan God welgevallige offer! En dis die minimum vereiste!

 

 

Ek moet kies! En die prys vir my besluit is Groot! Sonder daardie keuse vir enige volwassene is ek sonder God en sonder 'n toekoms!

 

 

Joh 1: 12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; 13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.

 

Through New Birth the nature of man is changed which can only be done by God - Born of God is excepting Jesus and believing in Him   2017-03-29

… Through New Birth the nature of man is changed which can only be done by God - Born of God is excepting Jesus and believing in Him ...

 

 

John 3: 4 Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old?

 

 

We have this saying in Afrikaans which says: "Made that way, and left that way!" I want to make a statement ... it's hard to find God when things are going well - but when time comes - one is a prayer warrior!

 

 

Thank God then for bad times! ... ?... God's Word teaches me ... What does it help me I get all my heart desires, but I do not have the Lord!

 

 

It is indescribable how much I have changed as a person since I have accepted Jesus as my Lord! My human nature was focused inward ... but my Godley nature is focused outwards!

 

 

Nobody can be the same after rebirth - no one can partake of God and His Kingdom before rebirth - now the question is ... Do I want to have God as part of my life?

 

 

This comes at a price and that price is what He deems reasonable ..." give me your body as a living sacrifice holy acceptable unto God! And that's the minimum requirement!

 

 

I have to choose! And the price for my decision is great! Without that choice for any adult I am without God and without a future!

 

 

John 1: 12 But as many as received Him, He gave to them authority to become the children of God, to those who believe on His name,13 who were born, not of bloods, nor of [the] will of [the] flesh, nor of [the] will of man, but [were born] of God.

... Om in te pas ...   2017-03-28

... Om in te pas ...

 

 

Rom 7: 21 Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.

Jer 17: 9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

 

 

Het jy al by vreende mense gekom en dan voel jy dat jy net nie by hulle inpas nie? Dis so of julle verhouding net nie sal uitwerk nie want hulle praat oor dinge waaraan jy geen belangstelling het nie!

 

 

Dan kom jy weer by ander wild vreemdes en julle "kliek" net! Dit gaan baie oor ons natuur! Ons kan ons natuur self nie verander nie, ons belangstellings kan dalk verander maar wie ons binne is nie!

 

 

En dit is presies wat die Here vir ons met wedergeboorte wil verduidelik! Ons natuurlikke ingesteltheid is om sonde te doen! ... Om ongehoorsaam aan Hom te wees ... En al manier om die natuur van 'n mens te verander is om weer gebore te word met 'n ander natuur!

 

 

Ek het eendag die domste uitlating gemaak toe ek nog 'n jong man was en dit was om te sê dat ek altyd dieselfde sal bly ... maar blo my as jy wedergebore word verander jy as mens handomkeer!

 

 

Soos die prediker eenkeer vir 'n tienerseun geantwoord het wat hom in die rede geval het deur voor ander te sê ... Ek glo nie in God nie, want hy bestaan nie!

 

 

Die prediker vra hom toe baie beleefd ... weet jy 50% van alles in die wêreld? Nee antwoord die seun ... Nou het jy al ooit gedink ... Wat van as die Here leef in daardie ander 50% waarvan jy niks weet nie?

 

 

God leef, en Hy is elke dag vir Sy kinders 'n belewenis, Hy praat, redeneer, verskyn in drome, en wys Homself in gesigte. Hy red , maak heel en gee liefde ... Om deel te het daaraan, moet ons wedergebore wees! Dis al manier om by Sy Koninkryk in te pas!

To fit in   2017-03-28

 

… To fit in ...

 

 

Rom 7: 21 I find then a law: when I will to do the right, evil is present with me.

Jer 17: 9 The heart [is] deceitful above all things, and desperately wicked; who can know it?

 

 

Have you met new people and then you feel that you just do not fit in with them? It's as if your relationship just will not work out because they talk about things you have no interest in!

 

 

Then again you meet strangers you just "click"! It's has a lot to do with our nature! We cannot change our nature itself, our interests may change, but who we are inside we cannot change ourselves!

 

 

And this is exactly what the Lord explains to us with rebirth! Our nature is to sin! ... To disobey Him ... And the only way to change the nature of a man is to be born again receiving a different nature!

 

 

I once made the dumbest statement when I was a young man and it was that I will always will remain the same ... but if you are reborn you completely change as a person and become much different!

 

 

As a preacher once told a teenage boy who interrupted him by saying ... I do not believe in God, because he does not exist!

 

 

The preacher asked him very politely ... do you know 50% of everything the world? No replied the boy ... Now have you ever thought ... What if the Lord lives in that other 50% of which you know nothing about?

 

 

God lives, and He is an everyday experience for His children, he speaks, reasons, appears in dreams, and show himself in visions. He saves, heals and gives love ... if we want to partake in that ... we must be born again! It's the only way to fit into His Kingdom!

Om te kan sien   2017-03-27

... Om te kan sien ...

 

 

Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

 

 

God het dit vir ons moontlik gemaak om weer die verhouding tussen Hom en ons te herstel. Sodat ons wat skuldig was deur die Koning se wette te oortree ... onskuldig bevind kan word omdat Hy self besluit het om in ons plek skuldig bevind te word ... op alle getuienis teen ons!

 

 

Daarom kan die getuienis teen ons - as ons glo - in wat Hy kom doen het - nie teen ons gebruik word nie. Wanneer hy dan oordeel - en ons word in Christus gevind - verklaar hy ons geregverdig, m.a.w. Ons word onskuldig verklaar deur die Een teen wie ons oortree het.

 

 

Daarom kan ek nie myself onskuldig laat verklaar op grond van enige iets wat ek doen, gedoen het of probeer doen nie! Want ek het teen Hom oortree - en Hy sê ... as ek vergewe wil word - glo in wat Hy kom doen het.

 

 

As ons eerlik met onsself is ... dan sal ons weet dat ons defnitief nie gehoorsaam aan God was nie - en dit is juis sonde - ongehoorsaamheid aan God! Kyk na Adam en Eva, net een wet - wat neerkom op gehoorsaamheid! So het die mensdom se probleme begin - en so ook ons s'n.

 

 

Die vêrs ... Jesus se eie woorde ... sê: Hierdie is die reine Goddelikke waarheid ... as 'n mens nie deur God gebore ... word nie ... van bo af gebore word nie ... kan jy nie deel word van ... of deel hê aan God se Koningryk nie! Nie nou hier op aarde nie, en ook nie in die Koningryk wat gaan kom nie!

 

 

My eie omstandighede as volwassene ... was as gevolg van my eie keuses ... en eers toe ek ... deur God ... weer gebore word ... het ek verander ... en as gevolg daarvan ... my omstandighede!

To see   2017-03-27

… To see ...

 

 

John 3: 3 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God.

 

 

God made it possible for us to restore the relationship between Him and us. So that we that were guilty by violating the King's laws can be acquitted because He decided to be found guilty in our place ... on the evidence formed against us!

 

 

Therefore, the evidence against us - if we believe - in what he came to do - cannot be used against us. When he then judge - and we are found in Christ - he declares us justified, so we are declared innocent by the One against who we have transgressed.

 

 

So I cannot declare myself innocent based on anything I do, have done or will do! For I have sinned against him - and he said ... if I want to be forgiven - I need to believe in what He did.

 

 

If we are honest with ourselves ... we will know that we definitely did not obey God - and this is precisely what sin is - disobedience to God! Look at Adam and Eve, only one law - which amounts to obedience! That was where mankind's problems began disobedience - and so did ours.

 

 

This verse ... Jesus' own words ... says, This is the Gods honest truth ... if a man is not born of God ... ... born from above ... he cannot share in ... or partake of God's Kingdom! Not here on earth, and not in the Kingdom to come!

 

 

My own circumstances when I am an adult ...is because of my own choices ... and only when I ... am born of God ... I myself can change ... and as a result ... my circumstances will!

... Uit genade ........... gered! Nie deur werke! ...   2017-03-26

... Uit genade ........... gered! Nie deur werke! ...

 

 

Rom 4: 4 Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste; 5 aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

 

 

Ek kry so een x elke 2 weke 'n tuinman. En hy het vir my gesê hy soek R120 vir die dag se werk. Ek het ingestem en wanneer hy kla die dag se werk gedoen het dan verwag hy daardie R120.

 

 

Gee hom bietjie R100 dan soen jy hoe ongelukkig hy raak, maar heng ek ek het al gesien hoe kollegas die horrie piep kry as daar 'n R20 van hulle salaris afgaan, hulle soek alles want hulle glo hulle het daarvoor gewerk.

 

 

My punt is dit, as my sonde - dit wat ek gedoen het teen God - enigsins reggestel kon word deur iets wat ek moet doen, dan sal elkeen van ons die minste wou doen? Dan as ons gewerk het sal ons sekerlik aandring dat ons betaling moet kry! Ons sou vir God sê Vergewe want ek het gedoen!

 

 

Nou sê die Here, Ek betaal die prys vir jou sonde, sodat jy en ek nie kan aandring op vergifnis nie - want het ons nie teen Hom gesondig nie? Is dit nie Hy wat moet vergewe nie?

 

 

Deur hoogmoedigheid het ons oortree, nou deur nederigheid sal ons herstel word! As Hy dan die werke gesoen het is dit Hy wat die loon kan uitgee want dis Hy wat dit ontvang het!

 

 

Maar Hy gee dit verniet! Vir die wat glo in Sy werke! Weet dit, ons kan onsself nie red deur enige werke of om iets te doen nie. Hy het gewerk daarom moet ons glo in Sy werke! En as ons glo, dan verklaar Hy ons regverdig - omdat ons glo in Sy werke!

 

 

Dis nederigheid wat sê, ek het teen U gesondig, red U my, want ek kan myself nie red nie! Ek glo aan die pad wat U vir my daar gestel het - uit genade sal ek gered word!

… Saved through grace .......... Not by works! ...   2017-03-26

… Saved through grace .......... Not by works! ...

 

 

Rom 4: 4 But to him working, the reward is not reckoned according to grace, but according to debt. 5 But to him not working, but believing on Him justifying the ungodly, his faith is counted for righteousness.

 

 

Every two weeks I get a gardener. He told me he wants R120 for a day's work. I agreed - so when he completed a day's work then he expects that R120.

 

 

Give him only R100 then you see how unhappy he gets, but jeez I've seen colleagues getting furious if a R20 is deducted of their salary, they want every sent because they believe they worked for it.

 

 

My point is this, if my sin - that I did against God - could be remedied by anything I do, then each of us will do the least! Then if we finished doing the work we will certainly insist that we must get payment! We would say to God forgive me because I did this or that!

 

 

Now the Lord, paid the price for our sins, so that you and I cannot insist on forgiveness - because we sinned against him! It is He who should forgive us!

 

 

Pride caused us to transgress, now through humility we will be restored! If now He did the works it is only He who can share the wages because it is he who received it!

 

 

But he gives out the wages for free! For those who believe in His works! Knowing this, we cannot save ourselves by any works or doing something. Therefore He worked and we must believe in His works! And as we believe, He then declares us righteous - because we believe in His works!

 

 

It's humility that says, I have sinned against You, please save me, because I cannot save myself! I believe in the way you have created for me - by grace I shall be saved!

Soos 'n Vader het Hy ons lief, soos 'n Regverdige Koning regeer Hy   2017-03-25

... Soos 'n Vader het Hy ons lief, soos 'n Regverdige Koning regeer Hy ...

 

 

Jes 53: 5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

 

 

God weet wie is die wat aan Hom behoort. Kom ons sê daar is hierdie koning van 'n land, en hy maak 'n wet wat sê, as sy onderdane gevang word dat hulle steel dan moet hulle met 'n sambok geslaan word!

 

 

Nou kom die polisie na hom toe en sê vir hom, dat hulle een van sy onderdane gevang steel het. Sekerlik sal die koning sê dat hulle hom met die sambok moet slaan! Maar dan sê hulle vir hom dat dit sy eie kind is!

 

 

Sou die koning sy kind oorsien dan sal sy ander onderdane sekerlik die koning as onregverdig bestempel! Nou sê die koning neem my en bind my teen 'n boom vas, dan slaan julle my met die sambok!

 

 

Sekerlik sal almal te hore kom van die koning se liefde vir sy kind en ook hoe regverdig hy opgetree het!

 

 

Is dit dan nie juis wat God vir my en jou ook doen nie, deur Homself aan die kruis vas te laat spyker, sodat hy ons straf op Hom kan neem nie?

 

 

Is Hy nie 'n regverdige Koning nie? Is Hy nie 'n liefdevolle Vader nie? Watter een van ons sal nie ons kinders se straf vat nie? Hy is 'n beter Vader as wat ons ooit sal kan wees!

He loves us with a Fatherly love, He is a Just Ruler   2017-03-25

 

… He loves us with a Fatherly love, He is a Just Ruler ...

 

 

Isa 53: 5 But He [was] wounded for our transgressions; [He was] bruised for our iniquities; the chastisement of our peace [was] on Him; and with His stripes we ourselves are healed.

 

 

God knows who are His. Let's say there is this king of a country, and he makes a law that says, if one of His subjects is caught stealing they must be whipped!

 

 

Now the police come to him and tell him that they caught one of his subjects stealing. Surely the king will say that they must whip him! But then they say to him that it was his own child!

 

 

Would the king overlook this matter because it is his child? Then surely his other subjects will say that the king is not just! But now the king say, take me and bind me to a tree, then whip me!

 

 

Surely everyone will hear about the king's love for his child and how just he is!

 

 

Is it not true that God gave himself for me and you in this way? He was nailed to a cross for me and you to take our punishment on him?

 

 

Is He not a righteous King? He is not a loving Father? Which one of us will not take our child's punishment? He is a better Father than we will ever be!

So anders is ons God as wat ons ooit kan besef en uit redeneer   2017-03-24

... So anders is ons God as wat ons ooit kan besef en uit redeneer ...

 

 

Jes 43: 25 Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.

 

 

Ons hoor baie die gesegde van mense - onsself het dit al voorheen gebruik - ek sal hom vergewe maar vergeet sal ek dit nie kan doen nie! En so aanvaar ons dit as die norm!

 

 

Hoe Heilig is onse God nie! Is Hy darm nie anders as wat ons mense ooit is of sal wees nie? Hoe anders is Sy weë nie? Sal Hy iets sê en dit nie doen nie?

 

 

Dink net die vrymoedigheid waarmee die man/vrou na God toe kan gaan wat sy/haar hart vir die Here gegee het, en vir vergifnis gevra het?

 

 

Nie as nie, maar wanneer Hy vergewe is dit asof daardie sonde nooit bestaan het nie!

 

 

Hoekom sal Hy verkies om dit so te doen? "om My ontwil". Nie omdat ek so oulik is nie! Maar omdat Hy so anders is! Sodat die wie jou ken en die verandering sien sal kan sê: Jesus moet regtig lewe!

 

 

Met my pa se begrafnis en die getuienis van wat op sy sterfbed gebeur het, het maar as 200 mense opgestaan en hulle harte aan God gegee! Want sy storie drup van wie God werklik is!

 

 

Hy is God van genade! God wat ons liefhet! God wat tot aan die einde vir ons baklei! God van Geloof, en Hy is ons God! Anders, anders is die Here God Almagtig!

 

 

Nee as Hy ons regverdig verklaar, verklaar Hy ons onskuldig! En as onskuldig dan kan geen getuienis bestaan wat die teendeel bewys nie! Want daar is nie! Alles weggevee! Skoon en nuut dis wie ons is!

… So different is our God! More than we can ever imagine or debate about! ...   2017-03-24

… So different is our God! More than we can ever imagine or debate about! ...

 

 

Isa 43: 25 I, I [am] He who blots out your sins for My own sake, and will not remember your sins.

 

 

Often we hear this saying of people - even we used it before - I will forgive him, but I will never forget! And we accept it as the norm!

 

 

How Holy is our God? He is so much more different than we will ever be! How different is His ways? Will He say something and not do it?

 

 

Just think of the boldness a person has who has given their hearts to Him, and who has asked Him for forgiveness?

 

 

Not maybe, but when He forgives it is as the sin never took place!

 

 

Why would he choose to do it in this fashion? “for My own sake"! Not because I am such a good person! But because of the fact that He is so different! So that those who knew you and experience the change would say: It must be true! Jesus lives!

 

 

With my father’s funeral and the testimony with what HAPPENED ON HIS DEATH BED, more than 200 people stood up and gave their hearts to the Lord. Why, because his story explains who God is.

 

 

He is God of Grace! God who loves us! God who will fight until the end for us! God of faith, and He is our God! Different, different is the Lord God Almighty!

 

 

No, when He justifies us, He declares us not guilty and says we are free to go! And then when we are declared not guilty, it means no evidence could be found against us. Why? Because there is none! Everything deleted! Clean and neat, that is who we are in His sight!

Ek word geregverdig deur my geloof in wat Jesus kom doen het   2017-03-23

... Ek word geregverdig deur my geloof in wat Jesus kom doen het ...

 

Rom 3: 21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, 22 die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo

 

 

In daardie laaste oomblikke voor my pa se dood, toe hy nog geveg het teen die "monsters" in sy kamer het hy 'n besluit gemaak om regtig te glo in die werk wat Jesus kom doen het vir hom.

 

 

Hy het besef hy gaan nie gered word omdat hy die bybel gelees het nie, of omdat hy gebid het nie, ook nie omdat hy weet daar is n Vader en Seun en Heilige Gees nie.

 

 

Hy het besef hy gaan gered word omdat hy sy hart vir die Here gegee het, omdat hy geglo het dat Jesus aan die kruis kom sterf het om in ons plek te kom sterwe!

 

 

Hy het verstaan dat al sy sondes (die getuienis teen hom) nou op Jesus sou neerkom, en dat Jesus vir hom die straf sou dra.

 

 

Hy het besef dit was Jesus se handeling wat hom gered het, en daarom sou hy gered word omdat hy glo in wat Jesus kom doen het.

Daarom het alles toe verander, die "monsters" het verdwyn en Engele het hulle verskyning kom maak!

 

 

Geloof het hom kom red, en omdat die Vader sy geloof gesien het, het Hy hom regverdig verklaar. Daar is niks wat ons kan doen om onsself te regverdig nie, want ons het teen Hom gesondig! Net Hy kan ons regverdig verklaar!

 

 

Op Sy manier! Nie deur om op my manier te fokus nie! Glo in Jesus!

 

I am justified through believing in what Jesus have done   2017-03-23

… I am justified through believing in what Jesus have done ...

 

 

Rom 3: 21 But now a righteousness of God has been revealed apart from Law, being witnessed by the Law and the Prophets; 22 even the righteousness of God through the faith of Jesus Christ, toward all and upon all those who believe.

 

 

In those last moments before my father's death, when he was fighting against the "monsters" in his room, he made a decision to really believe in the work that Jesus did for him.

 

 

He realized that he would not be saved because he read the Bible, or because he prayed, nor because he knows there is a Father and Son and Holy Spirit.

 

 

He realized he was going to be saved because he had given his heart to the Lord, because he believed that Jesus came to die on the cross in our place!

 

 

He understood that all his sins (the evidence against him) would now also come down on Jesus, and that Jesus himself would suffer the punishment for those sins.

 

 

He realized it was Jesus' act that saved him, and therefore he would be saved because he believed in what Jesus did.

 

 

Because of this everything changed the "monsters" disappeared and Angels made their appearance!

 

 

His faith came to save him, and because the Father saw his faith, he declared him righteous. There is nothing we can do to be justified ourselves, because we have sinned against him! Only He can justify us. In His way! Not by focusing on my way! Believe in Jesus!

Hoe word ek geregverdig? Want daar kan geen getuienis teen my gekry word nie   2017-03-22

... Hoe word ek geregverdig? Want daar kan geen getuienis teen my gekry word nie ...

 

 

Jes 53: 6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

 

 

Ek is hierdie droom gegee waar ek in 'n hof was en ek was in die beskuldigde bank. Die aanklaer was die satan en tussen hom en my het hierdie groot streepsak vol sonde gestaan.

 

 

Die hof was stampvol en ons het gewag op die regter. Ek het net gehuil en gehuil want ek het al die getuienis teen my gesien - ek het geweet ek is skuldig en die regter gaan my kom vonnis.

 

 

Ek het in die gang afgekyk so deur die trane en gehuil en Jesus het in die gang afgestap gekom, by die onderkant van die trappe het Hy sy hoof gebuig, en na die regterstoel gestap - toe huil ek eers!

 

 

Nog voor iemand iets kon sê, staan Hy op, stap met die trappe af en kom raak aan my skouer as om my te troos, net daar verdwyn al die "getuienis" teen my en my aanklaer ook!

 

 

Die hof bars uit in 'n gejuig en dis pandemonium! Ek het die hofgangers erken as van my studente en ander kennisse.

 

 

Jesus het my regverdig verklaar, daar was nie genoegsame getuienis teen my nie, so die aanklaer kon my nie aankla nie - hierdie skuldige man het vry weggeloop!

 

 

Hoekom, want die getuienis teen my was reeds gebruik as getuienis teen Hom op die kruis toe die Vader Hom ge-oordeel het! Daarom - is ek toe geregverdig!

 

 

2 Kor 5: 21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Why am I justified? Because no evidence could be found against me   2017-03-22

… Why am I justified? Because no evidence could be found against me ...

 

 

Isa 53: 6 All we like sheep have gone astray; we have turned, each one to his own way; and the LORD has laid on Him the iniquity of us all.

 

 

I was given this dream where I was in a court and I was in the accused. The prosecutor was satan and between him and me was this big bag full of sin.

 

 

The court was packed and we waited for the judge to arrive. I just cried and cried because I saw aal the evidence against me - I knew I was guilty, and the judge will sentence me for sure it's just a matter of time

 

 

I looked down the hallway through the tears and just cried and I saw Jesus came walking down the hallway and he stopped at the bottom of the stairs, he bowed his head and walked to the judgement seat - then I cried non-stop!

 

 

Before anyone could say anything, He got up, walk down the stairs and came to touch my shoulder as to comfort me, in that same moment all the "evidence" against me disappeared and my prosecutor also!

 

 

The court burst into a cheer and it was pandemonium! I recognized the court-goers as some of my students and some other acquaintances.

 

 

Jesus declared me righteous, there were no evidence to use against me, so the prosecutor could not charge me - this guilty man was justified and got off scot free!

 

 

Why, because the evidence against me was already used as evidence against Him on the cross when the Father Judged Him! So - because of that I was justified!

 

 

2 Cor 5: 21 For He has made Him who knew no sin, [to be] sin for us, that we might become [the] righteousness of God in Him.

... Ek het teen God gesondig, die net God wat my kan vergewe en regverdig verklaar ...   2017-03-21

... Ek het teen God gesondig, die net God wat my kan vergewe en regverdig verklaar ...

 

 

Rom 3: 23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, 24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

 

 

God het vir Adam en Eva gesê: Moenie eet nie ... anders sal julle sekerlik sterwe! Ons weet hulle het ge-eet tog het hulle nie gesterwe nie.

 

 

Daarom kon hierdie sterwe niks anders beteken as om geestelik te sterwe nie. Adam en Eva is uit God se teenwoordingheid verwyder ... uit die paradys gesit!

 

 

Hoekom, want hulle het gesondig daarom het dit hulle ontbreek aan die Heerlikheid van God - so ook ons want as ons sondig kan ons nie deel het aan hierdie heerlikheid nie.

 

 

Omdat ons teen God sondig is God die enigste Een wat iemand weer regverdig kan verklaar om deel te het aan Sy Heerlikheid!

 

 

Hy besluit om ons genade te gee, en omdat dit trots is wat ons teen Hom laat optree het is dit negerigheid wat ons sal terugbring! Ons eie wil het ons uit Sy teenwoordingheid geneem en daarom net in Sy wil sal ons kan terugkom.

 

 

Wat is Sy manier waarmee hy sal tevrede sal wees? Geloof in wat Jesus gedoen het! Nederigheid wat sê ek kan myself nie red nie!

 

 

Dis my gebed Here om geregverdig te word! Om weer deel te het aan U Heerlikheid! Laat my tog nader kom Vader!

 

 

Ek glo dis deur my eie wil en trotsheid dat ek verwyder is daarom vra ek U vergifnis, in nederigheid buig ek voor U neer - ek glo in die weg wat U vir my gemaak het, ek kan myself nie red nie! ek glo in Christus Jesus!

I have sinned against God, thus it is only He whom can forgive me and declare me justified   2017-03-21

… I have sinned against God, thus it is only He whom can forgive me and declare me justified...

 

Rom 3:23 for all have sinned and come short of the glory of God, 24 being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus;

 

 

God told Adam and Eve: Do not eat ... or you will surely die! We know they ate yet they not die.

 

 

Therefore this die could have only meant to die spiritually. Adam and Eve were removed from God's presence ... expelled from paradise!

 

 

Why, because they have sinned and fell short of the glory of God - so do we if we sin, because if we sin, we cannot share in this glory.

 

 

Because we have sinned against God, God is the only One who can justify us to share in His Glory!

 

 

He decided to give us grace, and because it is pride that caused us to act against him it would be humbleness which will cause us to return! Doing our own will, took us out of His presence and therefore only through His will, we will be able to return.

 

 

What is His way that will satisfy Him? Faith in what Jesus did! Humility that says I cannot save myself!

 

 

It's my prayer Lord to be justified! To get back into Your Glory! Let me come close Father!

 

 

I believe it's by my own will and pride that I was removed I ask your forgiveness, humbly I bow down before you - I believe in this way that you have provided for me through Jesus, I cannot save myself! I believe in Jesus Christ!

...Ons redding kom neer op geloof in wie Jesus is, en God se beofte in Sy Woord ...   2017-03-20

...Ons redding kom neer op geloof in wie Jesus is, en God se beofte in Sy Woord ...

 

 

Num 2: 19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

 

 

Toe ek daardie meisies uit die stroom in die see trek - met Goddelikke krag van bo, want ek kon myself nie eens help nie ... en ek bring hulle op die strand ... was hulle gered ... Klaar ... hulle kon niks doen vêrder om gered te word nie ... my vrou se woorde was ... Sjoe vandag het jy hulle gered!

 

 

Die Woord (in die bybel) leer ons ... en in hierdie Woord glo ons ... dat Jesus God se Seun is ... en dat hy al ons sondes ... Van alle tye ... in die verlede, en die wat in die toekoms sal gebeur ... op Hom geneem het kruis toe.

 

 

Hy Jesus ... het in ons plek ... aan daardie kruis gehang ... dit moes eintlik ons gewees het ... wat deur God gestraf word oor ons sondes ... maar Jesus is op die kruis ... vir ons ... en in ons plek gekruisig.

 

 

Daarom ... het Jesus ... daar aan die kruis ... ons Redder geword ... Hy het ons gered van 'n gewisse dood en straf ... deur in ons plek te sterwe!

 

 

Hy het aan die kruis ... toe Hy sterf gesê ... DIT IS VOLBRING ... Hy het so die totale werk wat nodig was om gered te word ... volbring ... daarby dan kan geen mens iets byvoeg nie.

 

 

Al wat nou vir ons oorbly is om in Sy werk, wat Hy gedoen het te glo. Dan sal God ook vir Jesus sê ... Waneer ons in hierdie geloof na Hom toe kom ... Sjoe, vandag het jy hulle gered!

To be saved comes down to this ... Faith in whom Jesus is, and it's a promise from God   2017-03-20

 

… To be saved comes down to this ... Faith in whom Jesus is, and it's a promise from God ...

 

 

Num 23: 19 God [is] not a man that He should lie, neither the son of man that He should repent. Has He said, and shall He not do it? Or has He spoken, and shall He not make it good?

 

 

When I pulled those girls from the current in the sea - with Godly power from above, because I could not even help myself ... and I brought them to the beach ... they were saved ... Finish ... they could do nothing any thing further to be saved ... my wife's words were ... Wow today you saved them!

 

 

The Word (the Bible) teaches us ... and in this Word ... we believe that Jesus is the Son of God ... and that all our sins ... of all time ... in the past, and those of the future ... He took on him took the cross.

 

 

He ... Jesus ... hung on that cross ... as a substitute for us ... it actually should have been us hanging there ... being punished by God for our sins ... but Jesus took our place ... and were crucified in our place.

 

 

Therefore ... there on the cross ... Jesus ... became our Savior ... He saved us from certain death and punishment ... by dying on our behalf!

 

 

He went to the cross ... and just before He died He said ... IT IS FINISHED ... He completed the work of salvation ... He did finished everything we need to be saved ... finished ... no man can add anything.

 

 

All that remains is for us to believe in His work, which he did. Then God will also say to Jesus ... When we come to Him in this faith ... Wow, today you saved them!

... My omstandighede kan nie keer dat ek gered word nie, ek word gered deur God se krag ...   2017-03-19

... My omstandighede kan nie keer dat ek gered word nie, ek word gered deur God se krag ...Rom 4: 20  En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee 21  en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.

 


As slegheid of enige sonde kon veroorsaak het dat mense nie gered word nie, sou ek nooit die Here ontmoet het of met Hom kon praat nie.

 


Dis nie my goedtheid wat my sal red nie al is ek die mees voorbeeldigste mens op aarde! Ons word gered deur ons geloof in God se Woord wat sê hy neem die aan wat in Jesus Christus glo!

 


Ek glo Jesus sit aan die regterhand van die Vader en Hy tree elke dag in vir ons! As ons maar net glo dat God ons wil red!

 


Ek glo dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood laat opstaan het is dieselfde krag wat Hy gebruik om ons wedergebore te maak. Hoe verduidelik enige wedergebore kind van God wat met hom gebeur het?

 


So se Jesus: "die wind waai waar hy wil maar niemand weet waarheen hy gaan of waar hy vandaan kom nie, so is dit ook met elke mens wat uit God gebore is. Glo is God se krag, glo dat Hy ons wil red, glo in Sy Woord!

 


Hebr 7: 25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.
… My circumstances cannot prohibit that I am saved I am saved by God's power ...   2017-03-19

…   My circumstances cannot prohibit that I am saved I am saved by God's power ...Rom 4: 20  He did not stagger at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, 21  and being fully persuaded that what God had promised, He was also able to perform.

 


If badness or sin had the power to prohibit any one from being saved, I would have never met the Lord nor would I have been able to talk to Him.

 


It's also not my goodness which has the power to save me even if I was the most exemplary man on earth! We are saved by faith in God's Word which says he saves those who believes in Jesus Christ!

 


I believe Jesus sits at the right hand of the Father, and he intercedes for us every day! If only we believe that God will  and wants to save us!

 


I believe the same power God used to resurrect Jesus from the grave is the same power that he uses to cause us to be born again. How does a born-again child of God explained what happened to him?

 


Jesus said: "The wind blows where it wishes but no one knows where it comes from or where it is going, so is it with everyone who is born of God. Believe in God's power, believe that He wants to save us, believe in His Word!

 


Heb 7: 25  Therefore He is able also to save to the uttermost those who come unto God by Him, [since He] ever lives to make intercession for them.

... Redding is 'n geskenk van God, aan die wat dit glo en dit aanvaar as 'n geskenk van God ...   2017-03-18

... Redding is 'n geskenk van God, aan die wat dit glo en dit aanvaar as 'n geskenk van God ...Joh 1: 12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

 


'n Geskenk is nie 'n geskenk as jy iets daarvoor moet doen nie ... Ek sê altyd vir die studente dis omkoop!

 


Toe my pa op sy sterfbed vir my vra: "maar is dit nie te laat vir my om my hart vir die Here te gee nie?" is dit presies wat ons ook doen ... Ons dink ons moet eers iets gaan doen om dit te "verdien"!

 


Dadelik het die Heilge Gees vir my gesê: "Sê vir jou pa van die man op die kruis langs Jesus". Hy het net vir die Here dit gesê: "Here dink aan my vandag as U in U Koninkryk kom!"

 


Jesus het vir hom gesê: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

 


Die Here het vir Hom die ewige lewe gegee - verniet, en daar was niks wat hy moes doen behalwe om te glo in Jesus en Sy geskenk te aanvaar nie.

… To be saved is a gift from GOD, to those who believe and accept it as a gift from God ...   2017-03-18

 

…  To be saved is a gift from GOD, to those who believe and accept it as a gift from God   ...John 1: 12  But as many as received Him, He gave to them authority to become the children of God, to those who believe on His name,

 


A gift is not a gift if you have to do something in exchange for it ... I always tell students that's a bribe!

 


When my father, on his deathbed said to me, "but it is not too late for me to give my heart to the Lord?" that's what we also do ... We think we need to do something to "earned" it!

 


Immediately the Holy Spirit said to me, "Tell your father about the man on the cross next to Jesus." He just said to the Lord: "Lord, remember me when You come into Your kingdom."

 


Jesus said unto him, Truly I say to you, Today you shall be with Me in Paradise.

 


The Lord gave him eternal life - for free, and there was nothing he had to do fitst. He only had to believe in Jesus and accept this gift.

 

...Dis nie iets wat ek van weet, wat my redding bring nie, maar die geloof uit die hart ...   2017-03-17

...Dis nie iets wat ek van weet, wat my redding bring nie, maar die geloof uit die hart    ...

 


My pa het op al sy aansoekke vir werk geskryf wanneer daar gevra was - geloof: christen! Ons het ook kerk toe gegaan. Sy eie woorde op sy sterfbed - toe ek hom vra of hy al sy hart vir die Here gegee het was: maar ek het 'n bybel, en ek lees daarin en ek bid.

 


En ek weet, hy het geweet van Jesus, die Vader en die Heilige Gees. Tog het hy daardie agtermiddag ... toe hy op die drumpel van die dood was besef om te weet van God is nie genoeg om gered te word en hemel toe te gaan nie.

 


Jak 2: 19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

 


Die vrug van bekering is nie om te weet nie, maar om met die hart te glo, dat Jesus aan die kruis vir my kom sterf het, dat hy begrawe was en dat God Hom uit die dood opgewek het sodat ek kan lewe. Hy het dit alles gedoen en so vir my 'n redder geword!

 


Rom 10: 9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

… It is not knowing something which causes me to be saved, but believing with the heart that does ...   2017-03-17

… It is not knowing something which causes me to be saved, but believing with the heart that does  ...

 


My father wrote on all his work applications, where they asked - Faith: Christian! We also went to church. His own words on his deathbed - when I asked him if he had ever given his heart to the Lord was: but I have a Bible, and I read it and pray.

 I also know he knew about Jesus, the Father and the Holy Spirit. Yet that afternoon ... when he was on the brink off death, realised to know God is not enough to be saved and to go to heaven.

 


Jas2: 19  You believe that there is one God, you do well; even the demons believe and tremble.

 


The fruit of repentance is not to know, but to believe with the heart, Jesus died on the cross for me, that he was buried, and that God raised him from the dead so that I can live. He did it all, and in doing so became a Saviour for me!

 


Rom 10: 9  Because if you confess the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from [the] dead, you shall be saved.

... Niks wat ek kan doen sal my redding verseker nie, inteendeel dis geloof in wat Hy gedoen het wat vir my redding bewerkstellig ...   2017-03-16

... Niks wat ek kan doen sal my redding verseker nie, inteendeel dis geloof in wat Hy gedoen het wat vir my redding bewerkstellig ...

 


Ek het altyd gesê ek probeer om 'n Christen te wees, maar wat het dit enigsins met geloof te doen? Geloof beteken ek aanvaar dat ek een is omdat Jesus ook vir my kom sterf het.

 


Om te glo dat 'n Christen is het niks uit te waai met iets wat ek eers moet doen nie - baie mense word so uitgevang! Jy moet saterdag kerk hou, jy moet 'n langbroek dra, jy moet 'n hoed dra, jy moet die wette onderhou, jy moet 'n pak klere aantrek kerk toe, jy moet net die klavier speel en en en ...

 


As ek dit doen dan glo ek dat ek 'n Christen is omdat ek die dinge doen, en wat het dit uit te waai met om te glo dat Hy die werke klaar gedoen het? Dis absurt! Kleinlik! 'n Vals lering!

 


Rom 3: 20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

 


Efes 2: 9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

 


Gal 2: 16  terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

… There is nothing which I can do that can save me, but believe in what He did will save me ...   2017-03-16

… There is nothing which I can do that can save me, but believe in what He did will save me  ...

 


I always said I am trying to be a Christian, but what has this at all to do with believing? Believing means I accept that I am one, because Jesus came to die for me.

 


To believe that I a Christian has got nothing to do with the fact that I first need to do something to be one - many people are caught by this lie, for example - You should have church on Saturdays, you must wear long pants, you must wear a hat, you have to keep the law, you have to wear a suit to church, you just have to play the piano and and and ...

 


If I do this, then I believe I am a Christian because I do things a certain way, and what it has to do with the believe that Jesus already did the works? It absurd! Petty! A false doctrine!

 


Rom3: 20  because by the works of the Law none of all flesh will be justified in His sight; for through the Law [is] the knowledge of sin.

 


Eph 2: 9  not of works, lest anyone should boast.

 


Gal 2: 16  knowing that a man is not justified by works of the Law, but through faith [in] Jesus Christ; even we believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith in Christ, and not by works of the Law. For all flesh will not be justified by works of law.

 

... Slegs geloof in Jesus as my Redder - sal vir my redding bring ...   2017-03-15

... Slegs geloof in Jesus as my Redder  -  sal vir my redding bring ...Joh 3: 16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

 


Eendag swem ek en my vrou by Dias strand en 3 dogtertjies swem so om ons. Skielik kom daar 'n stroom en trek my en hulle see in, ek gryp toe na hulle en die gryp my so vas ek kon amper nie uit nie.

 


Hulle het baie groot geskrik en ek ook. Ek weet as die Here my nie daar gesit het nie sou daardie drie blondekoppies diep in die see in getrek gewees het. Dalk het ek hulle lewe gered?

 


Weet jy baie van ons baljaar so in hierdie lewe en as die eerste sterk stroom kom, sleep hy ons in die moeilikheid in. Dis mos eers dan dat ons besef - ons het nou iemand nodig om ons te red.

 


My eie lewe kan hiervan getuig ... ek het gedink alles loop goed en toe die "stroom" kom wou ek opgee en het amper verdrink. Todat ek na Jesus kon gryp en Hy my uitgetrek het.

 


In hierdie lewe is daar net 1 Redder wat ons uit ons stroom kan red en Hy is Jesus Christus! Dit is net Hy wat die ewige lewe kan gee. Ek het alles gelos en in Hom geglo.

 


Op my pa se sterfbed - het hy ervaar niks anders het saakgemaak nie - dis net Jesus en geloof in Sy reddende handeling wat enige krag dra! Geen meer redenasies - net pleinweg ... Ek glo!

 


Joh3: 36  Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

 

… Believing that only Jesus is my Saviour - will save me ...   2017-03-15

…  Believing that only Jesus is my Saviour - will save me ...John 3: 16  For God so loved the world that He gave His only-begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

 


One day my wife and I was swimming at Dias Beach and 3 girls was swimming next to us. Suddenly the water pulled back and nearly pulled us into the sea, I grabbed them and they grabbed me so tightly I could hardly get out.

 


We got a big fright. I know if the Lord did not place me there these three children could have ended up deep into the sea. Maybe I even saved their lives?

 


Do you know many of us is playing so much in this life that when the first "strong current" comes, it pulls  us into trouble. It's only then that we realised - we now need someone to save us.

 


My own life can testify about this ... I thought everything was ok then a "current"  nearly caused me to drown. Until I grabbed unto Jesus and He saved me.

 


In this life there is only one Savior and He is Jesus Christ! It is only He who can give eternal life. I dropped everything else and believed in Him.

 


On my father's death bed - he experienced that nothing else mattered - it's only Jesus and faith in His actions that carries any power! No more arguments - just plainly ... I believe!

 


Joh3: 36 He that believeth on the Son hath everlasting life; but he that believeth not the Son, life will not see, but the wrath of God abideth on him.

 

... As ek my bekeer is dit logies vir my om die Here heeltemal te volg ...   2017-03-14

... As ek my bekeer is dit logies vir my om die Here heeltemal te volg ...1 Tes 1: 9  ... hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien

 


Ek het hierdie vriend wat rook, en toe hou hy op. Ek vra hom toe eendag toe ek hom weereens sien kougom kou waarom hy so baie kougom kou? Sy woorde aan my was dat hy die gewoonte van sigarette rook moes vervang het met die kougom anders sukkel hy om op te hou.

 


Dis presies wat hierdie vêrs ons wil leer. Ons probleem is sonde doen, en om te sê ons hou op is nie genoeg nie, want as ons nie iets kry om te doen in die plek daarvan nie, val ons maklik weer terug in daardie gewoonte.

 


Nou waarmee vervang ons daardie gewoonte? Met 'n ander gewoonte! Draai weg van sonde en dan dien die Here!

 


Om nie die sondige gewoontes te vervang met die dien van die Here nie maak ons net Godsdienstig! Josua homself het gesê: "kies julle vandag wat julle gaan doen, maar vir my en my huis, ons sal die Here dien"!

… If I repent it is only logical to turn to God wholly ...   2017-03-14

…  if I repent it is only logical to turn to God wholly ...


1Thes 1:9 ... how you turned from idols to God in order to serve the living and true God,

 


I have this friend who smokes, and then he stopped. One day, after I saw him chewing gum, I asked him why he chews so much gum? His words to me were that he was struggling to quit the habit of smoking cigarettes, so he replaced the smoking habit with the habit of chewing gum, it helps.

 


That's exactly what this verse is teaching us. Our problem is sin, and to say we want to quit is not enough, because if we do not find something to do in it's place, we will easily fall back into that habit.

 


Now with what will we replace that habit? This verse teaches us to turn away from sin and serve the Lord!

 


Not to replace this habit of sinning, with serving the Lord, means that we are only Religious! Joshua himself said: "Choose you this day what you will do, but for me and my house, we will serve the Lord"!

 

... Bekering laat ons sonde agterlaat ...   2017-03-13

... Bekering laat ons sonde agterlaat ...


Jes 55: 7  Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.

 


Na my bekering het ek baie van die goed wat ek gedoen het ophou doen, nie omdat dit nie vir my lekker was nie - nee - sonde is altyd lekker anders sou ons dit maklik gelos het - maar hierdie dade het nie met die Nuwe Gees in my saamgestem nie.

 


Nou kan derduisende ander wedergebore Christene ook getuig dat hulle lewenswandel ook verander het, selfs die apostel sê, die dinge wat ek gedoen het, doen ek nie meer nie.

 


Daar is absoluut niks wat ons vir God kan wegsteek nie, soos die vrou wat hulle wou doodgooi in Johannes 8, het Hy haar hart geken, en ook vir haar gesê gaan sondig nie meer nie.

 


Maw hy erken haar dade as sonde en weet wat in haar lewe aangaan. Hy sê vir haar hy sal haar nie verrodeel nie maar daar is iets wat sy moet doen - moenie aanhou daarmee nie!

 


Joh 8: 11  En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

 


Nou om watter rede ooit sal die Here vir ons sê Hy maak ons nuut, gee ons 'n ander lewe, plaas sy Gees in ons binneste, gee ons 'n nuwe hart ... maar ons kan aanhou met die goed wat ons gedoen het?

 


Bekering beten ek verander, ek beweeg weg van, ek draai om, ek loop op 'n ander weg, 'n beter weg! 

… Repentance causes us to leave sin behind ...   2017-03-13

…  Repentance causes us to leave sin behind ...Isa 55: 7  Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; and let him return to the LORD, and He will have mercy on him; and to our God, for He will abundantly pardon.

 


After my repentance I stopped doing many of the things I was doing, because it made me feel bad - but - sin is always nice otherwise we would not do it - but the works I was doing did not agree with the Spirit in me.

 


Now thousands of other born-again Christians will also testify that their lives has changed, even the Apostle says, the things I did, I do no more.

 


There is absolutely nothing we can hide from God, like the woman who believers wanted to kill in John 8, he knew her heart, and told her to sin no more.

 


John 8: 11  And she said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I give judgment. Go, and sin no more.

 


He recognised her acts are sinful and know what is going on in her life. He tells her he will not condemn her, but there was something she had to do - stop doing what she was doing!

 


Now for what reason ever, will the Lord tell us after He made us new, gave us a different life, put his Spirit in our hearts, give us a new heart ... that we could continue with the same things that he saved us from?

 


Repentance means ... I change, I move away from, I turn, I am walking on a different path, a better way!

 

... Om te probeer regmaak waar ons verbrou het kom natuurlik na bekering en raak 'n lewenstyl ...   2017-03-12

... Om te probeer regmaak waar ons verbrou het kom natuurlik na bekering en raak 'n lewenstyl ...Hand 26: 20  maar ek het eers aan die mense ... verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas.

 


Ek onthou hierdie spesifiekke geval na by bekering waar die Gees my na 'n man toe gestuur het wat ek nie kon verdra nie. Ek was kwaad vir hom omdat ek gevoel het hy was deels verantwoordelik vir die dinge wat in my lewe verkeerd gegaan het.

 


Die Gees sê toe vir my ek moet hom om vergifnis gaan vra omdat ek baie lelikke dinge oor hom gesê het - en dat ek hoop hy sal my vergewe. Ek was nie baie ingenome nie - maar was gehoorsaam.

 


Daardie handeling het my net laat besef dat daar werklikwaar iets in my binneste plaasgevind het, boonop was ek nog geestelik beloon ook deur die Vader.

 


Nie enige mens sal dit doen nie want mense sien hulle self mos maklik belangrikker as ander. Maar die Gees bring nederigheid in ons binneste.

 


Ai en daar het dit nie ge-eidig nie, omdat ons so maklik foute maak is dit wat die Here van ons verwag - restutisie. Onthou, ons is anders as die wêreld en ons doen dinge anders.

 


Saggéüs is vir ons 'n fantastiesse voorbeeld, en wat het Jesus vir hom gesê? Luk 19: 20 Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.

 


Kom ons doen werke wat by bekering pas! Die wêreld sê ... EK, EK, EK ... Die Woord van God sê ... Dien, dien, dien ...

 

… To rectify our wrongdoings comes naturally after repentance and becomes a lifestyle ...   2017-03-12

…  To rectify our wrongdoings comes naturally after repentance and becomes a lifestyle ...Act 26: 20  But to those ... I made known [the command] to repent and to turn to God, doing works worthy of repentance

 


I remember this specific incident after my repentance where the Spirit sent me to a man whom I could not stand. I was angry with him because I felt he was partly responsible for the things that went wrong in my life.

 


The Spirit told me I should go and ask him for forgiveness because of all the bad things I said about him  - and ask him to forgive me. I was not impressed - but obeyed.

 


That action caused me to realise that there actually happened something inside of me, I was also spiritually rewarded by the Father.

 


Not everybody would do that because people easily see themselves as more important than others. But the Spirit brings humility to our hearts.

 


And yes, it does not end there because we easily make new mistakes but it is what the Lord expects of us - restitution. Remember, we are different from the world and we do things differently.

 


Zacchaeus is a good example, and what did Jesus say to him? Luke 19: 20 Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham.

 


Let's do the works worthy of repentance! The world says ... Me, me, me ... The Bible says ... serve, serve, serve ...

... Beleidenis van sonde bring aan ons lewe en bekragtig ons ...   2017-03-11

... Beleidenis van sonde bring aan ons lewe en bekragtig ons ...Psalm 38: 18  (38:19) Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde.

 


Ek ken 3 woordjies wat so belangrik is, wat so kragtig is, en wat so baie omstandighede al verander het. Tog met die afwesigheid daarvan maak dit die ontvanger daarvan en die draer daarvan ongelukkig!

 


"Ek is jammer". Ongelooflik! Maar eerder as om ons eie omstandighede te verander sal ons weier om dit te sê - deur 2 ander woorde - wat so baie van ons in gevangeniskap hou, en dit is "trots en hoogmoed".

 


"Trots en hoogmoed" is ons vyand - veral by ons mans! Hulle maak ons dood - dag en nag! Hier is iets wat die Here my geleer het - al lank terug. Hulle "krag en mag" van lê in my hande!

 


Nou as "trots en hoogmoed" ons weerhou van om om 'n glimlag te sien, of om in vrede met iemand anders saam te lewe waarom sal ons aan hulle mag oor ons gee deur ongelukkig rond te loop?

 


51: 4  (51:6) Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë

Kyk na David - kyk wat het hy aangevang! Tog sê die Here, hierdie is 'n man na aan my hart? Psalm 51 sien ons hoe breek hy die krag en mag van "hoogmoed en trots"!

 


Omdat alles aan God behoort, is Hy die primêre Persoon om "Ek is jammer" voor te sê. Die res is 'n bonus en ongelooflik belonend!

 


1Joh1: 9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

 


Hy vergewe dadelik - onvoorwaardelik - uit Sy GROOT liefde uit wat Hy aan die Kruis bewys het en ons beloning is lewe - Hallo! Om aan ander te bely Bring God eer wat ons dan bekragtig.

 


Al wat dan tussen my en jou en vrede staan is ... EK IS JAMMER! ... Probeer dit!

… Repentance brings us life and empowers us ...   2017-03-11

…  Repentance brings us life and empowers us ...Ps 38: 18  For I will declare my iniquity; I am anxious from my sin.I know three little words which are so important, that is so powerful, which has changed the lives of so many people. Yet its absence causes the recipient and the bearer of it to live unhappily!

 


"I am sorry". Incredible! But rather that we change our own unhappiness, we will refuse to say it - by the power of one other word - which keeps so many of us in captivity, and it is "pride".

 


"Pride" is our enemy - especially men! It kills us - day and night! This is something the Lord has taught me - a long time ago. It's "power and authority" lies in my hands!

 


Now if "pride" is withholding a smile from me, or for me to live in peace with someone else why will I give it power over me so that ... I ... am ... walking around unhappy?

 


51: 4  Against You, You only, have I sinned, and done evil in Your sight

Look at David - look what he has done! Yet the Lord, says this is a man after my own heart? Psalm 51, we see how he broke the power and authority of "pride" over him!

 


Because everything belongs to God, He is the primary person to repent to and say to "I am sorry". The rest is a bonus and incredibly rewarding!

 


1Joh1: 9  If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

 


He forgives immediately - unconditionally - It is shown to us by His unconditional love at the Cross and our reward is life! Repenting to others brings glory to God and he then empowers us

 


All that between you and me and for peace is ... I AM SORRY! ... Try it!

... My berou en droefheid oor sonde is een van die eerste vrugte van ware bekering ...   2017-03-09

... My berou en droefheid oor sonde is een van die eerste vrugte van ware bekering ...

 


2 Kor 7: 10  Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

 


Ek onthou eendag toe ek so in standerd 6 (gr 8) was, speel ek en my ma op die bed. Sy het toe 'n ou batten van die gevangenisdiens by haar en maak of sy dit gaan insluk.

 


Ek slaan toe agter op die batten en die ding kap haar hart in die keel dat dit stukkend is - ek het duidelik nie gedink nie - sy het net omgedraai en gehuil.

 


Ek het baie sleg gevoel, en saam 'n traan gepluk in my eie kamer, en was baie jammer oor wat ek gedoen het - veral nadat sy my net liefde wou gee soos 'n ma maar doen. Het dit nooit weer gedoen nie.

 


Ek dink nie ons weet hoe seer ons God maak om sonde te doen nie, en al wat Hy vir ons wil gee is liefde - en dit is waaroor die kruis gaan - God se liefde vir ons.

 


Met bekering is dit presies wat ons agterkom - hoe seer ons God maak omrede sonde (enige) werklikwaar 'n gruwel in Sy oë is. Daarom met bekering pluk ons saam 'n traan en vermy om dit weer te doen.

 


Sonde doen is soos om self 'n paar klappe en skoppe by die kruis uit te deel. Want is dit nie waarvoor Hy kom sterf het nie? Ons vryheid! Om nke meer slaaf te wees nie?

 


Sonde doen is om te sê: Here die kruis is nie genoeg vir my nie. Ons kan oorwin! Om nie weer 'n sondige lewenstyl te handhaaf nie! Bekeer jou want die Koningryk het naby gekom!

… My sorrow and feeling ashamed about my behaviour is one of the first fruits of true repentance ...   2017-03-09

…  My sorrow and feeling ashamed about my behaviour is one of the first fruits of true repentance ...

 


2 Cor 7: 10  For the grief according to God works repentance to salvation, not to be regretted, but the grief of the world works out death.

 


I remember one day when I was in Standard 6 (Grade 8) my mom and I was playing on the bed. She had an old batten, of the prison service, in her hand and pretended to swallow it ...

 


I struck the back of the batten and she got heart - I clearly was not thinking - she just turned and cried.

 


I felt so bad, went to my own room and cried, I really felt sorry for what I did - especially after she only wanted to give me some love as a mother do. It never did something like that again.

 


I do not think we know how much we hurt God doing sinful things, and all that He wants to give us is love - it is what the cross is all about - God's love for us.

 


With repentance this is exactly what we come to understand - how much we hurt God because sin (any) truly is an abomination in His sight. Therefore, people normally cries with repentance, shedding a tear and do everything to avoid it.

 


Sin is also like handing out a few slaps and kicks at the cross. Because is this not what He came to die for? Our freedom! So that we could be freed from being a slave to sin!

 


Doing sin is like saying ... God the cross is not enough for me. But we can overcome! So that we do not continue in sin having a sinful lifestyle! Repent for the Kingdom is at hand!

... Bekering is 'n verandering in ons lewenstyl ...   2017-03-08

... Bekering is 'n verandering in ons lewenstyl ...2 Kor 5: 17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

 


Toe my pa op sy sterfbed sy hart vir die Jesus gee het hierdie volgende veranderings opmerklik plaasgevind ... Die "monsters" het verdwyn ...

 


Engele het hulle verskyning gemaak ... Hy kon die koninkryk sien ... Die goue hekke, kon musiek hoor ... Iemand op dromme hoor slaan ... Kon onderskei tussen goed en sleg - reg en verkeerd ...

 


Hy kon die koningryk ingaan ... Nikodemus het gesê in Joh 3 dat as 'n mens nie wedergebore is nie sal hy die Koningryk van God nie sien nie en daarin sal hy ook nie gaan nie ...

 


Nou as in die geestes realm so groot verskil gemaak het, watse inpak sou dit nie op sy manier van lewe gehad het nie?

 


Dit het my lewe en lewenstyl verander - my bekering het my 'n nuwe mens gemaak! So getuig der duisende ander ook - bekering verander lewens, aan die vrugte wat hulle dra sal jy hulle uitken!

 


Waarlik die vrug van bekering is verandering - 'n nuwe skepsel!

 


1Tes 1: 9  Want hulle vertel self aangaande ons watter ...  hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien.

… Repentance is a change in one's lifestyle ...   2017-03-08

…  Repentance is a change in one's lifestyle ...2 Cor 5: 17  So that if any one [is] in Christ, [that one is] a new creature; old things have passed away; behold, all things have become new.

 


When my father, on his deathbed, gave his heart to Jesus the following noticeable changes immediately occurred ... The "monsters" disappeared ...

 


Angels made their appearance ... He could see the Kingdom ... See golden gates ... could hear music ... Someone beating on drums ... Could distinguish between good and bad - right and wrong ...

 


He could enter the kingdom ... Nicodemus said in John 3 that only when a man is born again he will be able to see the Kingdom of God if not he will not be able to enter into it ...

 


Now if there was such a great change in the spiritual realm, what impact would it not have had on his way of life?

 


It changed my life and lifestyle - being born again made me a new person! So also thousands of others will testify - to be born again changes lives, fruit they will bear and so you will recognize them!

 


Surely the fruit of repentance is change - becoming a new creation!

 


1Thes 1: 9  For they themselves witness ...  how you turned from idols to God in order to serve the living and true God ... 

... Bekering is 'n verandering van regering in my hart ...   2017-03-07

... Bekering is 'n verandering van regering in my hart ...Mat 15: 19  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 20  Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak ...

 


Het jy al gesien die gemprs wat dit veroorsaak as iemand diesel in sy petrolkar gooi, of andersom? Dit kos 'n hele opperasie om die voertuig weer reg te laat werk!

 


Ons was geskep om op een manier te werk! Ons sê maklik wanneer iemand iets doen soos hierbo - "daai is die duiwel se kind" of soos wat ek gewoonlik vir my kieddies sê : "my skat, daai man het nog net nie vir Jesus in sy hartjie nie"!

 


En dit is presies die punt. Wanneer dinge soos hier bo 'n lewenstyl is - is dit defnitief nie die Jesus wat ek ken wat in daardie hart regeer nie.

 


Hoekom weet ek dit, want ek het self op albei paaie gestap! Die probleem is voor bekering weet jy nie  dat jy 'n ander lewe kan het nie, dat jou lewe 'n keuse is en dat die lewe hierbo,  defnitief nie God se plan vir jou is nie.

 


Ek voel net jammer vir my pa wat op sy sterfbed eers sy hart aan die Here gegee het, en toegelaat het dat Jesus se Gees die regering in sy hart oorneem - dat hy nooit saam met Jesus hier op aarde kon leef nie. Elke dag! Sjoe, die anderse lewe wat hy darm sou gehad het?

 


Al hoe om 'n regering te verander en die resultate vir hulle besluite is om 'n nuwe regering in bewind te kry. Ek stem vir Jesus! Maar Hy regeer alleen - verkies Hom vandag nog

 


Mat 12:35  Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn.

 

 

… Repentance is having a change of ruler ship in the heart ...   2017-03-07

…  Repentance is having a change of ruler ship in the heart ...

 


Mat 15: 19  For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies; 20  these are [the things] which defile a man ...

 


Have you ever seen the mess it causes someone throws diesel in his petrol car, or vice versa? It takes a whole operation to get the vehicle working again!

 


We were created to work one way. If someone does something above we easily say - "that is the devil's child" or I usually say to my kieddies: "My darling, that man just does not have Jesus in his heart yet"!

 


And that is exactly the point. When things like above is a lifestyle - it is definitely not the Jesus I know who does reigns in that heart.

 


Why I know this, is because I walked on both roads! The problem is before repentance you do not know you can have a different life! Your destiny is a choice, and that - is not what God planned for you!

 


I just feel sorry for my father who only gave his heart to the Lord on his deathbed - allowing Jesus's Spirit to take over the government in his heart - he will never know how it would be like to live with Jesus on earth. Every day! Wow, the different life he would have had?

 


The only way how to change government in one's heart and the results of those decisions is to get a new government in power. I vote for Jesus! But he does not govern with any other - elected Him even today!

 


Matthew 12:35 A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.

... Bekering is 'n verandering in my denk raamwerk - en my houding ...   2017-03-06

... Bekering is 'n verandering in my denk raamwerk - en my houding ...Mat 21:28  Maar wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. 29  En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. 

 


30  Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. 31  Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God.

 


Toe Jesus my die eerste keer in Sy teenwoordigheid toegelaat het kon ek nie een woord uitkry nie, ek het net aanmekaar gehuil. In Sy teenwoordigheid, wat so Heilig is, is daar geen verskonings nie!

 


Glo my maar hierin - daar is nie enige tyd om te redeneer nie - da is nie eens 'n gedagte by jou van vrae vra nie - jy weet net een ding - jy is so skuldig soos kan kom - daarom die trane!

 


Selfs my pa het dit op sy sterfbed geleer alles wat jy gedink het - oor die woorde van dokters, proffesore dominees, pastore, vriende en al jou studies en al jou redenasies rondom wat reg en verkeerd is, beteken absoluut niks as dit verskil met die bybel - Sy Woord - nie!

 


Ons het almal met ons rug na God toe gestaan wat sonde doen betref - ons wou nie hoor wat Hy daaroor te sê gehad het nie - want ons wou net ons eie kop volg!

 


Bekering is wanneer ons ophou om nee te sê vir God en vir Sy Woord - en omdraai sodat ons na Hom kan kyk - aangesig tot aangesig. Dis maklik om iets oor iemand te sê as jy wegkyk, maar 'n ander as jy in sy oë kyk!

 


God verwag bekering! Is ons bereid om te draai? Is ons bereid om al ons voorafopgestelde idees oor wie en wat Hy is -eenkant te sit - en by Hom self te hoor? Hy roep ons - KOM!

 

… Repentance is changing my attitude - changing my mind   2017-03-06

…  Repentance is changing my attitude - changing my mind  ...Mat 28: 28  But what do you think? A man had two sons; and he came to the first and said, Son, go work in my vineyard today. 29  He answered and said, I will not. But afterwards he repented and went.

 


 30  And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I [go], sir; and did not go. 31  Which of the two did the will of [his] father? They said to Him, The first. Jesus said to them, Truly I say to you that the tax-collectors and the harlots go into the kingdom of God before you.

 


When Jesus allowed me, for the first time, into his presence, I could not get one word out, I just cried and cried. In his presence, it is absolute holiness, there is no time for excuses!

 


Trust me in this - there isn't any time for any arguments or trying to work out something - not even a thought for asking any questions  - you know only one thing - you are as guilty - hence the tears!

 


Even my father learned about it on his deathbed everything we were thought - even the words of doctors, professors,  reverends, pastors, friends and all your studies and your arguments about what is right and wrong means absolutely nothing if it differs with the Bible - His Word!

 


We all stood with our backs to God where sinning was concerned - we did not want to hear about what He was saying - because we just wanted to follow our own head!

 


Repentance is when we stop saying no to God and to His Word - and turn around to face Him, so that we can look at him - face to face. It's easy to do something to someone or say something about them if you do not face them , but it is something else when you look them in their eyes!

 


God expects repentance! Are we willing to turn? Will we be prepared to set aside all our preconceived ideas about what is right and what is wrong - and hear from Him ourselves? He is saying to us - COME!

Bekering is wat die Here verdien   2017-03-05

Bekering is wat die Here verdien ...

 


Op my pa se sterfbed het my pa ook hierdie een besef - God het my lief! En sonder God in my, gaan hy sonder God sterwe! Al was sy lewe hoe deurmekaar God is reg om hom te vergewe en aan te neem.

 


God het 'n ongelooflikke daad gedoen om vir my en jou te bewys dat Hy ons liefhet. Inteendeel ... Hy ... het alles gegee -watter groter offer kan enige persoon vir 'n vriend doen as om vir hom te sterwe?

 


Wat nog meer as dit is - ons was nie eens vriende nie! Inteendeel ons was vyande! Tog lê Hy sy lewe vir ons neer sodat ons 'n ander lewe kan het! Nou verwag die Here net hierdie een ding van ons 

 


Bekering! Hand 3: 19  Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word ...

 


Nie net het Jesus gekom vir die kruis nie, nee Hy het gekom met 'n boodskap en het so ingeval die dag toe Hy begin preek het ...  Mat 4:17  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

 


Dis die boodskap wat Hy wil het ons moet stuur .. Luk 24: 47  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies ...

 


Dit was Petrus se boodskap ... Handelinge 3:19 en dit was Paulus se boodskap ... 30  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer ...

 

… Repentance is what God deserves ...   2017-03-05

…  Repentance is what God deserves  ...

 


On my father's deathbed, my father realized this one - God loves me! And without God in me, he die without God! All his life was confused how God is ready to forgive him and accept.

 


God has a BREATHTAKING act done for me and prove to you that He loves us. On the contrary ... He ... gave them all -What greater sacrifice any person for a friend to do than to die for him?

 


What is even more than that - we were not even friends! Instead we were enemies! He lay down his life for us so that we have a different life might have! Now the Lord expects just this thing of us

 


Repentance! Act 3:19  Therefore repent and convert so that your sins may be blotted out ...

 


Not only did Jesus come to the cross, no he came with a message and so should the day when he started preaching ... Matthew 4:17  From that time Jesus began to preach and to say, Repent! For the kingdom of Heaven is at hand.

 


That's the message that he wants us to send .. Luke 24: 47 and that repentance and remission of sins should be proclaimed in His name among all nations,  ...

 


It was Peter's story ... Acts 3:19 and it was Paul's message ... Act 17:30 Truly, then, God overlooking the times of ignorance, now He strictly commands all men everywhere to repent, ...

 

... Ons het Sy Woord geglo ...   2017-03-04

... Ons het Sy Woord geglo ...


Met die woorde van my pa - op sy sterfbed "maar is dit nie te laat nie" het hy dieselfdegevoel as wat ek gevoel het sowat 1 jaar terug ...

 


Wat sal God te doen wil het met iemand soos ek - kom ek face dit - ek, soos hy - so ook die man langs Jesus op die kruis - was hopeloos verlore in ons sondige lewenstyl!

 


Maar ons het geglo in God se liefde vir ons in sy Woord wat sê ... Dat toe ons nog verlore was in ons sonde het Hy Sy seun vir ons gestuur (Rom 5:8). Dat ons net hoef te glo - in Jesus se werk (Joh 3:16).

 


Dat ons glo al was ons verlore was dit Hy wat altyd na ons geroep het. Rom 10: 21  Maar van Israel sê Hy: Die hele dag het Ek my hande uitgebrei na ‘n ongehoorsame en teësprekende volk.

 


Wat Hy wil  nie hê, is dat ons sonder Hom moet sterf nie maar eerder dat ons saam met Hom moet lewe in die Hemel ... 2Pet 3:9 ...  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

 

Hy roep ons ... Mat 11: 28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

 


En ... HY SAL ONS RED EN AANNEEM AS SY KINDERS AS ONS NET KOM DIT MAAK NIE SAAK HOE ONS VERLEDE LYK NIE ... Jes 1:Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

 

We believed His Word   2017-03-04

…  We believed His Word  ...

 


With the words of my father - while he was dying "but it is not too late", he felt the same way I felt  about 1 years ago ...

 


What would God want with someone like me - let's face it - both of us - including the man next to Jesus on the cross - was hopelessly lost in our sinful lifestyle!

 


But we believed in God's love for us in His Word which says ... that when we were lost in our sins, He sent His son to die for us (Romans 5: 8). We only had to believe - in Jesus' work (John 3:16).

 


We believed that even though we were lost, it was he never stopped calling us. Rom 10: 21 But of Israel he says: All day long I stretched out my hands to a disobedient and gainsaying people.

 


He does not want us to die without him, but rather that we live with him in Heaven ... 2 Peter 3: 9 ...

The Lord is not slow concerning His promise, as some count slowness, but is long-suffering toward us, not purposing that any [of us] should perish, but that all should come to repentance.

 


At this moment He is calling for us ... Matthew 11: 28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.

 


And ... HE WILL RECEIVE US AND SAVE US IF WE WOULD JUST BELIEVE AND CALL ON HIS NAME THEN WE WOULD BE HIS CHILDREN, AND IT DOES NOT MATTER HOW OUR PAST LOOKED LIKE ... Isaiah 1:  18  Come now, and let us reason together, says the LORD; though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be like wool.

 

 

Slegs in Jesus kan die gees lewend gemaak word ...   2017-03-03
... Slegs in Jesus kan die gees lewend gemaak word ...

Efes 2: 4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—

Ek het reeds verduidelik dat my pa op sy sterfbed geestelik dood was as gevolg van sy lewenstyl, al het hy sy eie bybel gehad en al het hy daarin gelees en al het hy geweet van die Vader en Seun en Heilige Gees.

Ek het met hom gepraat oor dat hy sy hart vir die Here moes gee - hom verduidelik dat wedergeboorte esensieel is. Hy het my nog gevra of dit nie te laat was nie? Dadelik het die Heilige Gees my herhinner aan die man langs Jesus op die kruis, en ek het die boodskap oorgedra.

Na my pa vir die soveelste keer ingesluimer het - het hy wakker geword na my gekyk en gesê - ek is reg - op daardie oomblik het hy sy hart aan die Here gegee en dadelik het die atmosfeer in die kamer verander!

Toe hy nadat hy geslaap het, weer bykom, het hy my gevra wie die twee manne is wat by sy voettenend staan. Dit was net ek daar in die fisiese. Toe ek vra sê hy hulle het wit klere aan.

Weg was die monsters en dit was die begin van die verskyning van engele. Ja werklik GROOT GENADE EN BARMHARTIGHEID het die Hers ons gewys. God strek sy hand uit na ons om ons lewend te maak deur Christus. Hierdie boodskap is dalk jou genadetyd - gryp die oomblik!
Only through Jesus the spirit can be quickend ...   2017-03-03
… Only through Jesus the spirit can be quickend ...

Efes 2: 4 But God, who is rich in mercy, for His great love [with] which He loved us ... 5 (even when we were dead in sins) has made us alive together with Christ (by grace you are saved),

I have explained that my father - on his deathbed - was spiritually dead because of his lifestyle, even though he had his own Bible and read in it, and knew of the Father, Son and Holy Spirit.

I talked to him about the need to give his heart to the Lord - and I explained that being born again is essential to be saved! He asked me if it was not too late? Immediately the Holy Spirit reminded me of the man next to Jesus on the cross, and I relayed the message. 

After my father for the umpteenth time fell asleep - he woke up looked at me and said - it is time - and he gave his heart to the Lord - and immediately the atmosphere changed in the room!

When he woke again, he asked me who the two men was who stood at the end of the bed. It was just me there in the physical. I asked him what they were wearing and he said white clothes.

Gone were the monsters and that was the beginning of the appearance of angels. Yes really GREAT GRACE AND MERCY the Father showed us. 

God stretches out his hand and offered my father life on his deathbed, and gave it through Christ. This message may be your time of grace - seize the moment!
Sonde is gevaarlik   2017-03-02
... Sonde is gevaarlik ...

Eseg 18: 4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

Kol 2: 13 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het ...

Op my pa se sterfbed voordat hy sy hart vir die Here gegee het - het hy getuig van monsters in sy kamer - van die geestelikke atmosfeer om Hom - en dit was duidelik - God was afwesig by Hom.

Sy gees was sonder God - tog het hy aan my gesê - toe ek hom vra of hy wedergebore is (al sy hart vir die Here gegee het) ... "maar ek het 'n bybel en ek lees elke aand 'n stukkie ...

Wat was dan fout? Sy siel was "dood" ... sy gees "dood" ... tog het hy daar gelê en praat, lggaam, siel en gees en al 3 was nog "lewendig"! 

Adam en Eva was gewaarsku " julle sal sekerlik sterwe" - as hulle aan God ongehoorsaam was tog het hulle gelewe! Wat is die sterwe dan? Want dit was nie net vir eendag in die toekoms nie! 

Gisteraand sit ek by my seun en ek wonder, wat as ek nou doodgaan? My oë gaan toe en ek sterwe? 

Ons vat sonde te ligtelik op! Sonde maak ons geestelik dood - en as ons in die sonde lewe dan sal ons sekerlik sonder God sterwe!

In daardie voor laaste staduim op my pa se sterfbed, ... Voor hy sy hart aan Christus gegee het was dit sy toekoms! Sonder God! 

Al het hy 'n bybel gehad, en daarin gelees, en van Jesus geweet, sou hy sonder God sterf omdat hy in sonde geleef het! Moenie sonde goedpraat nie! Dit ligtelik vat nie - sonde bring die dood!
Sin is dangerous, ...   2017-03-02
… Sin is dangerous, ...

Ezek 18:4 Behold, all souls [are] Mine. As the soul of the father, also the soul of the son, they [are] Mine. The soul that sins, it shall die.

Col 2: 13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses ...

On my father's deathbed - before he gave his heart to the Lord - he testified about "monsters" in his room. In the spiritual atmosphere around him - and it was clear - God was absent (from him).

His spirit was without God - yet he told me - when I ask him if he is born again (gave his heart to the Lord) ... "but I have a Bible and I read a bit every night ...

What was wrong? His soul was "dead" ... his spirit "dead" ... yet he laid there and talked he was ... body, soul and spirit, all three were still "alive"!

Adam and Eve were warned "you will surely die" - should they be disobedient to God, yet they lived! What is the "die" then? Because it was not just for one day in the future!

Last night I sat with my son and I wondered, what if I die now? My eyes close, and I die?

We take sin FAR to lightly! Sin causes our spiritual death - and if we live in sin, then we will surely die without God!

In this penultimate stage on my father's deathbed ... Before he gave his heart to Christ hat was his future! Without God!

Although he had a Bible and read it, and knew about Jesus he would die without God because he lived in sin! Do not condone sin! Do not take sin lightly - sin causes spiritual death!
Kommunikasie met God word slegs herstel deur 'n Goddelikke natuur ...   2017-03-01
... Kommunikasie met God word slegs herstel deur 'n Goddelikke natuur ...

Jes 59:1 Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; 2 maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.

Die grootste probleem wat ons met verhoudinge het is as die ander persoon iets doen waarvan ons nie hou nie, en as hy aanhou daarmee is dit sekerlik die einde van dié verhouding.

So ook in ons land, ons staan in verhouding tot die staat en as ons sy wette verbreek dan gaan hy ons sekerlik straf. 

Dit is ons probleem, en nie net ons s'n nie maar ALMAL s'n! Rom 3: 23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God ...

Ons het hierdie natuurlikke ge-aartheid om sonde bo gehoorsaamheid aan God te kies, want wat is sonde anders as om nie na God te luister nie? 

Om Jesus te kies is om te kies om in verhouding met God te staan, want as ons Hom kies, maak Hy kommunikasie moontlik, deur hierdie skeidsmuur af te breek, en dan Sy Gees in ons te plaas!

Dis deur hierdie Gees waardeur ons aan God gebind word, maar dan kom die volgende stap ... Gehoorsaamheid! Ons doen dinge anders, lewe anders en is anders want hoe kan ons nog dieselfde bly? 

'n Sondige natuur veroorsaak wel 'n gebrek aan verhouding, maar 'n Goddelikke natuur herstel kommunikasie - en kommunikasie kom van twee kante af.
Communication with God is only made possible through a Godley nature ...   2017-03-01
… Communication with God is only made possible through a Godley nature ...

Isa 59: 1 Behold, the LORD's hand is not shortened so that it cannot save, nor is His ear heavy so that it cannot hear. 2 But your iniquities have come between you and your God, and your sins have hidden [His] face from you, from hearing.

The biggest problem we have with relationships is when the other person does something we do not like, and if he should continues doing it surely it will be the end of that relationship.

So also in this country, we are in relationship with the state, and it's laws governs this relationship, if we do not obey them, surely we will be punished.

It is not just our problem, but everybody's! Romans 3: 23 for all have sinned and come short of the glory of God ...

We have this nature to sin and more easily sin than be obedient to God, for what is sin other than disobedience?

To choose Jesus is to choose to be in a relationship with God, because if we choose Him, He makes communication possible, by breaking down this barrier between us and God, throuh His Spirit in us.

Through His Spirit He binds us to God, but then comes the next step ... Obedience! We do things differently, live differently and are different for it is not possible to remain the same!

A sinful nature causes relationship problems, but a Godly nature restores communication - communication comes from two sides.