Number of articles: 48

Archive:
Uit die Gees gebore   2017-04-29

... Uit die Gees gebore ...

 

Joh 3: 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie ... 8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

 

 

Jare gelede het ek hierdie "attitude" gehad van ... die wêreld skuld my iets! Ek was daarop uit om net na my eie belange om te sien. No , matter what! Ek was natuurlik blind vir my eie foute en het die probleme vir my lewe - by ander gesoek.

 

 

Dit het waarlik 'n Goddelikke ingryping geneem om my te verander! Ek was negatief, ge-ireteerd, en het net fout gesoek. Toe gee ek myself en my omstandighede en my hartseer aan die Here oor.

 

 

Ek het my hart vir hom gegee want ek kon defnitief nie meer so aangaan nie! Hy het my met ope arms ingelaat sonder om veroordelend te wees.

 

 

Ek is toe ... uit die Gees gebore, Hy het Sy Gees in my binneste geplaas, en omdat Sy Gees, Sy natuur is ... het my eie natuur verander ... hoe dan anders?

 

 

Ek as mens het verander! My uitkyk op die lewe was anders. Ek was nuutgeskape - oorgemaak. Dit is wat die Gees van God doen. HY VERANDER JOU EN AS JY BEREID IS DAN VERANDER ALLES OMTRENT JOU, EN OM JOU.

 

 

JA HY... IN ONS IS WAT DIE VERSKIL MAAK! Om my wêreld te verander - begin in my hart - dit kan net verander om my natuur te verander - my natuur kan net verander deur die Gees van God met my natuur te "meng"!

 

 

Eseg 36 vanaf vers 26 verduidelik dit vir my ...

Born of the Spirit   2017-04-29

 

… Born of the Spirit ...

 

 

John 3: 5 Jesus answered, Truly, truly, I say to you, Unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God ... 8 The Spirit breathes where He desires, and you hear His voice, but you do not know from where He comes, and where He goes; so is everyone who is born of the Spirit.

 

 

Years ago I had this "attitude" of ... the world owes me something! I only wanted to further my own interests. No, matter what! Of course I was blind to my own mistakes and looked for the problems in my life - in what other people did to me.

 

 

It truly took a Godley intervention to change me! I was negative, irritated, and just negative about life and people. Then I give myself and my problems and my grievances to the Lord.

 

 

I gave my heart to him because I could not go on living like that. He received me with open arms, without being judgmental.

 

 

I was ... born of the Spirit, He placed His Spirit within me, and because His Spirit, is His nature ... it changed my own nature ... how else?

 

 

I was a changed man. My outlook on life was different. I was re - created. This is what the Spirit of God do. HE CHANGES YOU AND IF YOU ARE WILLING THEN EVERYTHING ABOUT YOU AND YOUR CIRCUMSTANCES WILL CHANGE.

 

 

YES HE IS IN US ... AND THAT MAKES THE DIFFERENCE! To change my world - starts in my heart - it can be changed only through changing my nature - my nature can only be changed by "mixing the Spirit of God with my nature (spirit)!

 

 

Ezek 36 from verse 26 explains this for me.

Waarmee die Gees heel eerste wil help   2017-04-28

... Waarmee die Gees heel eerste wil help ...

 

 

Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: 9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; 10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; 11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

 

 

Kyk een van die dinge waarmee ek nie geseën is nie is om 'n handy man te wees. Ek kan sien as daar fout is iewers - wie kan nie? - maar dit is waar ek stop. Dan kry ek profesionele in.

 

 

Om ons verhouding met God reg te maak het ons ook 'n Profesioneel nodig en Hy is die Gees van God. Hy sal ons altyd na Jesus wys. Hoekom? Want Jesus is God se plan vir ons.

 

 

Nadat Hy in my ingebore was - was my lewe nooit meer dieselfde nie. Daar is altyd en die heeltyd hierdie konstante kommunikasie tussen my en God en Hy is die een wat die moontlik maak.

 

 

Hy herstel ons en leer ons hoe om 'n kind van God te wees. Sonder Hom is dit onmoontlik om God te behaag. Hy is die 911 call sentrum - altyd beskikbaar - altyd gewillig om te luister en altyd gretig om vir ons rigting te gee.

 

 

Hy is die onsigbare vriend wat die wêreld nie kan sien nie en nie kan hoor nie! Hy is God in ons!

The first priority the Spirit wants to help me with   2017-04-28

… The first priority the Spirit wants to help me with ...

 

 

John 16: 8 And when that One comes, He will convict the world concerning sin, and concerning righteousness, and concerning judgment. 9 Concerning sin, because they do not believe on Me; 10 concerning righteousness, because I go to My Father and you see Me no more; 11 concerning judgment, because the ruler of this world is judged.

 

 

One of the things I am not blessed with is being a handy man. I can see if there is something wrong somewhere - who cannot? - But this is where I stop. Then I get in a professional.

 

 

To fix our relationship with God, we also need a professional and He is called the Spirit of God. He will always point us to Jesus. Why? Because Jesus is God's plan for us.

 

 

After He was born into me - my life was never the same again. There is always this constant communication between me and God and He is the one that makes it possible.

 

 

He restores us and teach us how to be a child of God. Without him it is impossible to please God. He is the 911 call centre - always available - always willing to listen and always eager to give us direction.

 

 

He is the invisible friend that the world cannot see and cannot hear! He is God in us!

Die Heilige Gees is wat God se kinders skei van die res   2017-04-27

... Die Heilige Gees is wat God se kinders skei van die res ...

 

 

Joh 14: 17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

 

 

'n Kerkganger sonder die Gees is soos 'n kar sonder 'n battery. Hy lyk soos een, het die potensiaal om alles te kan doen wat een kan doen maar hy het net nie die vuur om aan die gang te kom nie.

 

 

Dit is die Gees van God wat ons met God "connect". Hy is die deur waardeur ons vrylik kan beweeg. Hy is die stem van die Vader en die Seun. Hy is die Helper aan ons geskenk.

 

 

Hy is God in ons! Dit is deur die Heilige Gees wat Jesus opgewek was uit die dode en dit is deur hierdie selfde Gees waardeur ons ook die lewe ontvang! Hy maak die verskil!

 

 

Nog altyd was Hy daar (Gen 1:2), en die Gees het oor die waters gesweef, Hy het vir Josef wysheid gegee (Gen 41:38), Hy het Moses en die leiers gehelp (Num 11:17), Josua (Deut 34; 9), Gideon (Rig 14:6), Simson (Rig 14:6), en David (2Sam 23:2)! Jesus en al die dissiepels!

 

 

Nou is Hy hier om my en jou ook te help! Hy sit met die sleutel van die lewe in Hom, en as ons wil weet waaroor die lewe gaan, wat my doel op hierdie aarde is, hoekom ek is waar ek is, en hoe ek by my skepingsdoel kan uitkom dan het ek Hom nodig!

 

 

En Hy bly in die kind van God - praat Hy luister - en is gretig om te help!

It is the Holy Spirit Whom separates God's people from the rest   2017-04-27

… It is the Holy Spirit Whom separates God's people from the rest ...

 

 

John 14: 17 the Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it does not see Him nor know Him. But you know Him, for He dwells with you and shall be in you.

 

 

A churchgoer without the Spirit is like a car without a battery. He looks like one, has the potential to do everything one can do but he just does not have the fire to get up and go.

 

 

It is the Spirit of God that connects us to God. He is the doorway through which we can move freely. He is the voice of the Father and the Son. He was given to help us.

 

 

He is God in us! It is through the Holy Spirit that Jesus was raised from the dead, and it is by this same Spirit by whom we receive life! He makes the difference!

 

 

He has always been there (Genesis 1 2), and the Spirit moved over the waters, He gave Joseph wisdom (Gen 41:38), he helped Moses and the leaders (Numbers 11:17), Joshua ( Deuteronomy 34: 9), Gideon (Judges 14: 6), Samson (Judges 14: 6), and David (2 Sam 23: 2)! Jesus and all the disciples!

 

 

Now He is here to help me and you! He has the key to life in Him, and if we want to know what life is all about, what my purpose on this earth is, why I am where I am, and where I am going, I need Him to teach me, to reach the reason I was created!

 

 

And He remains in the child of God - speak He listens - and He is eager to help!

Help my Here   2017-04-26

...  Help my Here ...

 

 

Joh 14: 16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid ... Joh 16: 7 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

 

 

Ek sien die rol van 'n instrukteur juis as die van 'n "helper". Ons help sivielle mense om iets anders te word - 'n polisieman, want jy word nie een gebore nie, nee jy word een gemaak! Jy vat die persoon en leer hom die kultuur, wat nodig is om 'n polisieman te wees, wat nodig is om soos een te lyk en wat nodig is om soos een te leef!

 

 

'n Ander naam vir "Trooster" is juis Helper. Nou waarmee gaan Hy my help? Juis om 'n Christen te wees, om die kultuur geleer te word van Christen wees, om geleer te word om soos 'n Christen te wees, om geleer te word wat nodig is om soos een te lyk en wat nodig is om soos een te leef!

 

 

Hierdie is baie belangrik ... 'n mens as kind behoort aan die Here, maar daarna maak jy die keuse om as kind van God wedergebore te word.

 

 

Mense sonder God se Gees ... Slaan hulle hulle oë op die berge en sê:" waar sal daar hulp vir my vandaan kom" ... Ons sê: My hul is van die Here. Hy wat binne in my bly!

 

 

In Esegiel 36 belowe God vir my dat Hy sal vir my 'n nuwe gees gee, en Hy sal Sy Gees in my binneste plaas! Om by my te wees vir ewig! Hy is ons hulp, Hy is my toevlug... Hy wys altyd na God

Lord help me   2017-04-26

 

… Lord help me ...

 

 

John 14: 16 And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, so that He may be with you forever ... John 16: 7 But I tell you the truth, it is expedient for you that I go away; for if I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I depart, I will send Him to you.

 

 

I see the role of an instructor as that of a "helper". We help civilian people to become something else - a policeman, because you are not born one, no you become one! You take the person and teach him the culture, which is necessary to be a policeman, you teach him how to look as one, and how to live as one!

 

 

A different name for "Comforter" is Helper. Now what does He help me with? To be taught the culture of a Christian, to be taught how to live as a Christian, to be taught what is needed to look like one!

 

 

This is very important ... man as a child belongs to the Lord, but then you make the choice to become a child of God through rebirth.

 

 

People without God's Spirit in them say ... I lift my eyes to the mountains, "from where will my help come" ... We say: My Helper is my God, He that stays within me!

 

 

In Ezekiel 36, God promised me that He will give me a new spirit, and He will place His Spirit within me, to be with me forever! He is our Helper, He is our refuge ... He always points us to God

Gebed staaf my geloof dit bring my nader aan my Here !   2017-04-25

... Gebed staaf my geloof dit bring my nader aan my Here !...

 

Mat 7: 7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

 

Heb 4: 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

 

 

Wanneer ek die kieddies optel by die skool en ons ry huistoe dan gesels dit lekker veral as daar iets interessant gebeur het.

 

 

Dan onthou ek toe hulle nog klein was en nie geweet het om te praat nie. Maar gelukkig leer mens jou kind ken en verstaan jy wat hulle vir jou wil sê.

 

 

Nou weet hulle darm dat hulle met enige iets na ons toe kan kom - ons sal luister. Ons leer hulle altyd ... wees net eerlik en so wys hulle vir ons respek!

 

 

Maak nie saak wat nie ... of wat hulle sou doen nie ... hulle sal altyd ons kinders bly!

 

 

As ons wedergebore is staan ons ook met ons Vader in 'n ouer / kind verhouding. En net soos hulle ons harte aanraak as hulle met ons praat is dit presies wat ons doen wanneer ons met Hom praat.

 

 

Met die "movie" "The Patriot" het Mel Gibson se dogtertjie nie met hom gepraat nie - vir jare - en op 'n staduim vertel sy seun vir hom dat die dogtertjie nou praat. In die oorlog gaan kuier hulle toe by die kinders.

 

 

En sy sê nie 'n woord nie, self toe hy weer groed wil sy niks sê nie ... maar toe hy so paar treë weg is op sy perd roep sy na hom "daddy" - dan as hy aangehardloop kom sê sy " daddy don't go".

 

 

Ek is maar 'n softie waar dit by sulke goed kom - en elke keer pik ek maar 'n traan! Net soos die pa van die verlore seun wag die Vader dat ons ook met hom sal praat. MAAK TYD!

 

 

Ek en jy het te veel verskonings - Hy het ons so lief en sy hart klop vinnig as ons na Hom roep! Genade op genade gee - dis wie Hy is ... ONS VADER! ... Praat Ek luister!

Prayer proclaims my faith, and it brings me closer to my Lord   2017-04-25

 

… Prayer proclaims my faith, and it brings me closer to my Lord ...

 

 

Mat 7: 7 Ask and it shall be given to you; seek and you shall find; knock and it shall be opened to you.

 

 

Heb 4: 16 Therefore let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.

 

 

When I pick up the kieddies at the school and we drive home then they talk a lot and I enjoy every moment, especially if something interesting happened!

 

 

I remember when they were young and could not speak to me, fortunately one learns how to communicate with your child and you learn to understand what they want to say.

 

 

Now they know that they can come and talk to us about everything - we will listen to them. We teach them always ... Just be honest and ain doing so they show us respect!

 

 

No matter what ... or what they have done ... they will always remain our children!

 

 

If we are born again, we are also born into a parent / child relationship with the Father. And just as they touch our hearts when they speak to us ... it is exactly what we do, when we speak to Him.

 

 

In the movie "The Patriot" Mel Gibson's little girl did not speak - for years - and somewhere in the movie his son tells him that his little girl speaking now. Then during the war they go home and he visits his other children.

 

 

But she did not say a word to him, even when he said goodbye she wanted to say nothing ... but when he was a few steps away, on his horse, she called out to him "daddy" - then as he came running saying his "daddy don't go ".

 

 

I am a softie when it comes to such things - and every time I tear up! Our Father is l like the father of the prodigal son ... waiting for our return and that we would talk to him. MAKE TIME!

 

 

You and I have too many excuses - He loves us so much and His heart beats faster when we cry out to Him! Grace upon grace upon grace he gives - that's who He is ... OUR FATHER! ... Speak, I m listening!

... Hoe moet ek Bid? Luister na die Gees in jou ...   2017-04-24

... Hoe moet ek Bid? Luister na die Gees in jou ...

 

 

Efes 6: 18 ... terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees ...

 

 

Rom 8: 26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

 

 

Op skool as ons as kinders iets van ons ouers wou hê het ons altyd met 'n ompad en 'n storie gekom voor ons by die werklikke vraag uitgekom het - ek soek geld!

 

 

As ons - ons ouers se harte geken het en ons hulle s'n sou ons baie meer openlik oor dinge kon praat, sou ons vra sonder die mooi woorde sou ons vra want ons het geweet hulle vertrou ons en ons hulle.

 

 

God ken ons - Hy is die bewoner van die harte! Hy sê in Esegiel vir ons dat Hy Sy Gees in ons binneste plaas en dat Hy vir ons 'n nuwe gees gee!

 

 

God sê ons moet bid volgens Sy wil - en al hoe ek kan weet wat Sy wil is, is om by Homself te hoor - deur Sy Gees!

 

 

Dis iets outomaties wanneer ek bid - ek moet nie net bid nie, gebed is twee rigting kommunikasie. Ek praat Hy Hoor - Hy praat ek luister!

 

 

Gebed is verhouding bou - gebed bring lewe! Gebed is die fontein van lewende water waaruit ek drink! Bid sonder ophou bid!

…  How should I pray? Listen to the Spirit  in you ...   2017-04-24

…  How should I pray? Listen to the Spirit  in you ...

Eph 6:18 ... praying always with all prayer and supplication in [the] Spirit ...

 

 

Rom 8:26 Likewise the Spirit also helps our infirmities. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.

 

 

When we were children and we wanted something from our parents, we always came with a detour and a story only to come to this conclusion ... we want money!

 

 

If we knew our parent's hearts and - and they ours -  we could have had an much more open relationship and talked much more openly about things.

 

 

We then did not need "educated"  words - and would have known how to talk to them and they  would have known what we really wanted.

 

 

God knows us - He is the occupant of the hearts! He says in Ezekiel, that He gave His Spirit in our hearts and He gave us a new spirit!

 

 

God tells us to pray according to His will - and the only way I can know what His will is, is to hear from Him - through His Spirit!

 

 

It's something automatically when I pray - I not only pray, because prayer is a two-way communication. I speak He hears - He speaks - I listen!

 

 

Prayer is ... relationship building - prayer brings life! Prayer is the fountain of living water which I drink off! Pray without ceasing ... pray!

Luk 22:42 ... Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!   2017-04-18

... Luk 22:42 ... Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied! ...

 

 

1 Joh 5: 14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil ... Jak 5: 3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.

 

 

Eendag baie lank gelede .... bid ek en vra vir die Here iets ... My hart was totaal daarin gegee ... Maar die Here maak toe geen deure vir my oop nie ... En Hy gee my nie waarvoor ek so smeek nie ...

 

 

Elke dag is ek aan Sy voette en kla en murmereer en huil .. want ek wil wil hierdie "iets hê! Na 8 maande van dit kom Jesus toe in 'n droom na my toe en sê vir my ... Hier ... Hier is dit wat jy van my vra ... En Ek gaan dit vir jou gee ...

 

 

En meer as dit ... Ek gaan jou die begeertes van jou hart gee ... Ek gaan jou dit bygee en dat! Maar Ek sê vir jou ... as jy dit gekry het gaan dit veroorsaak dat jy weer van my af sal weggaan ... En dan sal ek alles terugvat wat Ek vir jou gegee het!

 

 

Toe huil ek eers en sê: "Nee Here , ek sal nooit nie" en ek huil, en huil! Hy - gee my toe alles wat ek gevra het ... en 4 jaar daarna, nadat ek nie meer in 'n verhouding met Hom staan nie, toe vat Hy alles terug, presies net soos Hy profeteer het!

 

 

Hoe beantwoord ek dit? Ek laat Hom toe om dit self te doen ...

 

 

Lukas 11:11 En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ‘n klip gee; of ook ‘n vis, en hy sal hom in plaas van ‘n vis ‘n slang gee;

 

 

12 of ook as hy ‘n eier vra, hom ‘n skerpioen gee? 13 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

 

Luke 22:42 ... Yet not My will, but Yours be done   2017-04-18

… Luke 22:42 ... Yet not My will, but Yours be done ...

 

 

1John 5: 14 And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us ... Jas 4:3 You ask and receive not, because you ask amiss, that you may spend [it] upon your lusts.

 

 

One day long ago .... I prayed and asked God for something ... My heart was totally given in getting it ... But the Lord did not open any doors for me ... And he did not give me what I was begging for ...

 

 

Every day I was at His feet complaining and crying .. because I really wanted to "have that something! Then after 8 months of this, Jesus visited me in a dream and told me ... Here ... Here is what you ask of me ... I will give it to you ...

 

 

And more than that ... I will give you the desires of your heart ... I am also going to give you more than you asked for ... But I tell you ... When you get what you ask for, it will cause you to not have an relationship with me ... then I will take back everything that I have given you!

 

 

Then I even cried even more and said, "No, Lord, I will never" I just cried and cried! He then - gave me everything I asked for and some more things I desired... and just 4 years later, I was no longer in a relationship with Him, then he took back everything exactly as He prophesied!

 

 

How do I answer that ... I allow Him to do it Himself ...

Luke 11: 11 For what father of you, [if] the son asks [for] bread, will he give him a stone? Or if [he asks] for a fish, will he give him a snake for a fish?

 

 

12 Or if he shall ask for an egg, will he give him a scorpion? 13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall [your] heavenly Father give [the] Holy Spirit to those who ask Him?

Vra en jy sal ontvang   2017-04-17

... Vra en jy sal ontvang ...

 

 

Mar 11: 24 Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

 

Fil 4: 6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

 

 

Huiskoop is een van die rofste ondervindings wat ons gehad het. Nou, Oudtshoorn is vrek warm soos die mense van die karoo weet - in die winter net so koud!

 

 

Ons het meer as 6 maande gesoek na 'n huis en het baie tyd gehad om daaroor te bid. Ek het gevra vor 'n plaaskombuis soos ek as kind geken het, groot, waar ons kon sit en kuier by 'n tafel.

 

 

Ek het gevra vir 'n aircon in die kamer en een in die sitkamer. Ek het gevra vir n groot slaapkamer en daar moet asseblief 'n stort wees. Nog so paar dingetjies het ek gevra maar heeltemal daarvan vergeet. O ja - het net gewens vir 'n huis in 'n sekere straat!

 

 

Na ons ingetrek het bring die Heilige Gees toe weer my versoekke by my op en jou wrintie waar, die Vader het aan elke versoek voldoen! Selfs die straat en die huis waarop ek maande terug 'n aanbod op gesit het! Die enigste huis waaroor ons alby mal was!

 

 

Ja - Hy is goed al is ons so sleg! Hy sorg vir Sy kinders en luister na die gehoorsames! Hy vervloek ons nie en wil ons nie weggee vir aanneming nie - nee Hy is ons God en ons Here!

 

 

Vra en Hy sal gee! Vertrou op Hom - Hy ken die tyd en die tye ! Hy is die Here!

Aks and you will recieve   2017-04-17

 

… Aks and you will recieve ...

 

 

Mar 11: 24 Therefore I say to you, All things, whatever you ask, praying, believe that you shall receive [them], and it will be to you.

 

 

Phil 4:6 Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God.

 

 

Buying a house is one of the toughest experiences. Now, Oudtshoorn is a really hot town as the people of the Karoo will tell you - and in the winter just as cold!

 

 

We searched more than six months to find a house giving us plenty of time to pray. I asked God for a farm style kitchen, like the one I knew as a child, where we could sit around at a table and relax.

 

 

I asked for an aircon in the room and for one in the lounge. I asked for a large bedroom with its own shower, and for many other things, I forgot about. Oh yes - I also asked for a house in a certain street!

 

 

After we moved in the Holy Spirit reminded me again about my requests! And low and behold, he supplied in all my wants! Even the street was where I wanted the house! This was the same house we wanted six months ago and He gave it to us!

 

 

Yes - He is good even though we are so bad! He cares for His children and listen to those who are obedient! He do not want to curse us and do not want to give us up for adoption - no He is our God and our Lord!

 

 

Ask and He will give! Trust Him! - He knows the time and the times! He is the Lord!

 

Die Here ken ons hart en hy oordeel ons motivering   2017-04-16

... Die Here ken ons hart en hy oordeel ons motivering...

 

 

1Joh 3: 21 Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God; 22 en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

 

Ps 66: 18 As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie.

 

Jak 5: 16 ... Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

 

 

Wat is die gedagtes wat by ons opkom wanneer iemand ons in die parkeerarea voorkeer en vir geld vra? Ek sal jou sê by my is dit: Hy wil gaan wyn koop! Of die kind wil gaan drugs koop!

 

 

Dis darem altyd so nie - maar wat doen ek? Ek oordeel sy hart en ek oordeel sy motivering dan maak ek daardie besluit of ek gaan gee of nie - somtyds is ek sommer net ge-irreteerd en dan sê ek sommer vir myself dis wat hy wil doen.

 

 

Dankie tog ons God is nie so nie. Maar Hy ken ons harte en Hy oordeel ook ons motiverings! Hoe kan ons iets vra van iemand en ons staan in konflik met Hom? Ons sal dit nie met ander doen nie - sal ons!

 

 

As ons God se hand wil beweeg is dit belangrik dat ons aan Hom gehoorsaam moet wees. Vra vergifnis vir ons ongehoorsaamheid want die Here luister graag na Sy kinders, en Hy is gretig om hulle te help!

The Lord knows our hearts and He seeks after motivation   2017-04-16

… The Lord knows our hearts and He seeks after motivation ...

 

 

1 John 3: 21 Beloved, if our heart does not accuse us, we have confidence toward God. 22 And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight.

 

Ps 66: 18 If I regard iniquity in my heart, the LORD will not hear;

 

Jas 5:16 ... The] effectual fervent prayer of a righteous one avails much.

 

 

What are the thoughts that comes to mind when someone in the parking lot of ask us for money? I'll tell you with me it is: He wants to buy wine! If it is a child -He wants to buy drugs!

 

 

That's not always the case - but what am I doing? I am judging his heart and I am judging his motivation! After that I make that decision if I'm going to give or not - sometimes I am just irritated and then I say to myself that's what he wants to do.

 

 

Thank goodness our God is not like that. But He knows our hearts and He considers our motivations! How can we ask anything of anyone and we are in conflict with him? We will not do that with others - will we?

 

 

If we want God's hand to move, it is important that we should obey Him. Ask forgiveness for our disobedience when that's the problem because the Lord His children, and he is eager to help them!

Onse Vader wat in die Hemel is   2017-04-15

... Onse Vader wat in die Hemel is ...

 

Mat 6: Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

 

Joh 14: 13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

 

 

Wanneer spanne agterloop in 'n rugbywedstryd dan hoor mens almal sê - doen net die basiese goed reg dan sal alles regkom!

 

 

Of die afrigter sê: "kom manne maak skoon by die "rucks" "dryf oor die bal" "dit is die basiese" dan kan ons die bal terugwen!

 

 

Jesus kom leer ons ook die basiese dinge van die evangelie "van wat God verlang".Jesus sê: "Doen die basiesse goed reg"! Wanneer julle bid sê "Onse Vader wat in die hemel is"

 

 

Hy leer ons in hierdie gedeelte dat ons die Vader moet aanbid want dit is hoekom selfs Hy gekom het - om die verhouding tussen ons en die Vader te herstel. Die Vader en nie enige mens of iets anders nie!

 

 

Dan as ons bid verheerlik die Vader deur die Seun - want daardeur bring ons die Vader eer - ons wys ons nederigheid ons aanvaarding van Sy plan - Hy is die Here!

Our Father who are in heaven   2017-04-15

… Our Father who are in heaven ...

 

 

Mat 6: 9 Therefore pray in this way: Our Father, who is in Heaven, Hallowed be Your name.

 

 

Joh 14: 13 And whatever you may ask in My name, that I will do, so that the Father may be glorified in the Son. 14 If you ask anything in My name, I will do [it].

 

 

When teams are running behind in a match we hear everybody say - just do the basics right then all will be well!

 

 

You will hear the coach say, "Come, let’s clean at the" rucks "" drive over the ball "" It is the basics "we can win back the ball!

 

 

Jesus also teaches us the basics of the gospel "of what God requires." "We also need to do the basics"! Jesus says: When you pray, say "Our Father which art in heaven"

 

 

He tells us in this passage that we should worship the Father because that is why He came - to repair the relationship between us and the Father. The Father and not anyone or anything else!

 

 

Then when we pray glorify the Father through the Son - because by doing this we bring glory to the Father we honour Him - we show our humility our acceptance of his plan - He is Lord!

Gebed is een van die belangrikste faktore in my redding   2017-04-14

... Gebed is een van die belangrikste faktore in my redding ...

 

 

Luk 18:13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!

 

 

Luk 23:42 En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.

 

 

Wie wat kinders het kan nog onthou hoe erg dit was as ons babas nie lekker gevoel het nie? Ek onthou ek het altyd gesê ek kan nie wag dat hy kan praat nie!

 

 

Hoekom? Want dan kon hy ons sê wat fout is! Hy kon ons roep en ons kon hom ten hulp snel! Ons kon redeneer en praat en saam gesels en saam lag!

 

 

Hoewel ons God ons harte ken, en Hy weet wat ons gaan sê nog voor ons praat is kommunikasie en verhouding een van die redes waarvoor Hy ons gemaak het!

 

 

Hy verlang van ons om Hom vir hulp te vra, om vir Hom te sê ons is jammer, na Hom te roep, en sodoende erken ons Hom as Koning van ons lewe!

 

 

Dis niks anders as nederigheid nie – die teenoorgestelde van hoogmoeddigheid – wat ons in die eerste plek op die plek gebring het waar ons sonder die Here is!

 

 

Bid vir die Here vir redding! Erken dat Hy God is – die Here! Elkeen wat die Naam van die Here aanroep – sal – gered word! Bid is so belangrik! Praat met die Here vandag! Hy luister!

Prayer is one of the most important factors in my salvation   2017-04-14

… Prayer is one of the most important factors in my salvation ...

 

 

Luk 18:13 And standing afar off, the tax-collector would not even lift up his eyes to Heaven, but struck on his breast, saying, God be merciful to me a sinner!

 

 

Luk 23:42 And he said to Jesus, Lord, remember me when You come into Your kingdom.

 

 

Can you still remember when our babies were small? How bad it was when they did not feel good? I remember how I always said that I cannot wait for them to talk to me!

 

 

Why? Because then they could tell us what was wrong with us! They could call us and we could give immediate attention to them. We could talk with each other about things and discuss things. We could laugh about things!

 

 

Although our God knows our hearts, and He knows what we are going to say even before we speak, is communication and relationship one of the reason He created us!

 

 

He expects us to ask for His help, to say to Him we are sorry, to call unto Him, and so we acknowledge that we were wrong and He is God! We acknowledge Him as the Lord of our lives!

 

 

This is nothing else than humbleness – the opposite of – pride – which was the cause that we are found on this place where we are without God!

 

 

We need to ask God to save us! Acknowledge him as God – He is the Lord! Every person who will call upon the Name of the Lord will be saved! Prayer is so important! Talk to the Lord – even now! He is listening!

Gebed is niks anders as kommunikasie tussen 2 persone nie   2017-04-13

... Gebed is niks anders as kommunikasie tussen 2 persone nie ...

 

 

Jer 29: 12 Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. 13 En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.

 

 

Rom 10 : 13 Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Ek en my vrou het ook al mekaar skeef uitgekyk!

 

 

Maar een ding is seker, Wanneer ons by mekaar stilgestaan het en eers gekominikeer het dan word alles wat tussen ons staan sommer gou uit die weg geruim.

Kommunikasie is so belangrik, daarsonder sal geeneen die paal haal nie!

 

 

Ek praat nou die dag met 'n kollega en ons praat oor as dinge bietjie druk en swaargaan, hoe maklik ons die Here aanroep en hulp by hom soek.

 

 

My woorde was "prys die Here vir moeilikke omstandighede want daarsonder sou weinig die Here soek!

 

 

Met myself moes ek ook eers "rock bottom" wees voordat ek die Naam van die Here aangeroep het!

 

 

En een ding kan ek nou belowe en dis iets waarin ek glo omdat ek dit so baie keer al beleef het - as jy Hom aanroep dan antwoord Hy! Hy is nie soos ons nie!

 

 

Hier is Sy belofde: Hy sal Luister, Hy sal Homself openbaar aan ons en Hy sal ons uitred - dis 'n belofde!

What is prayer other than a conversation between 2 individuals?   2017-04-13

… What is prayer other than a conversation between 2 individuals? ...

 

 

Jer 29: 12 Then you shall call on Me, and you shall go and pray to Me, and I will listen to you. 13 And you shall seek Me and find [Me], when you search for Me with all your heart.

 

 

Rom 10: 13 For everyone, whoever shall call on the name of [the] Lord will be saved.

 

 

My wife and I also had situations where we were not happy with one another!

 

 

But one thing is certain, when we stopped and talked to each other then everything between us is soon dispelled.

 

 

Communication is so important, without which none will make it!

 

 

The other day a colleague and I was talking about when things pressure us and other things are not going well, how easily we call upon the Lord and ask His help!

 

 

My words were "praise the Lord for such circumstances because without it who would seek the Lord!

 

 

Even I had to lose everything first and hid "rock bottom" before I cried upon the name of the Lord!

 

 

And one thing I can promise because I believe in it and experienced it - if you call on Him then he will answer! He is not like us! Here is His promise ... He will listen, He will reveal Himself to us and he will deliver us - it's a promise!

Die bybel is nie 'n ken en verstaan boek nie dis 'n wees wedergebore en begryp boek   2017-04-12

... Die bybel is nie 'n ken en verstaan boek nie dis 'n wees wedergebore en begryp boek ...

 

 

1 Kor 2: 14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

 

15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. 16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

 

 

Ek het al op baie plekke in ons land gewerk. As 'n mannetjie wat net afrikaans gewoond was kom uit die Vrystaat uit en toe Pretoria toe, was Engels maar net iets wat jy vir selfverdediging gebruik het.

 

 

Toe gebeur dit dat ek Pietermaritzburg toe verplaas is en daar is dit net Engels - oral! As jy by 'n winkel instap en afrikaans praat is dit net - "sorry sit I do not understand"!

 

 

Ja saam met die taal was die kultuur van al hierdie engelse ook volksvreemd en kommunikasie was ''n struikelblok! Ek sien dit met ons studente wat uit die Noord-Kaap ook kom - we're lost!

 

 

So is dit ook met die bybel ek het al baie ongeredde mense hoor sê dat hulle dit heeltemal verloor waar dit by bybel lees kom. Dis grieks en hulle verstaan dit nie!

 

 

Dis net die Woord van God wat die woord kan intripiteer! Omdat die woord die Woord van God is! Dis ook hierdie selfde Woord wat in ons kom bly deur die Heilige Gees.

 

 

Die bybel klink vir mense dwaas! Vergesogd! en onmoontlik! Maar ons moet wedergebore wees om dit te beoordeel! Dis eintlik so maklik so eenvoudig maar ons moet daarin lees met geloof.

The bible is not a know and understand book, it's a - be born again and understand book   2017-04-12

… The bible is not a know and understand book, it's a - be born again and understand book ...

 

 

1 Cor 2: 14 But the natural man does not receive the things of [the] Spirit of God, for they are foolishness to him; neither can he know [them], because they are spiritually discerned.

 

 

15 But he who is spiritual judges all things, yet he himself is judged by no one. 16 For who has known the mind of the Lord, that he may instruct Him? But we have the mind of Christ.

 

 

I worked in many places in our country. As a man who just new Afrikaans who came from the Free state and then went to Pretoria, English was just something you used for self-defence.

 

 

Then it happened that I was transferred to Pietermaritzburg and there everything is English - everywhere! If you walked into a store and spoke Afrikaans you will hear - "sorry I do not understand!"

 

 

Yes with the language, the culture of these people were also strange, English and communication was an obstacle! I also saw this with our students coming from the Northern Cape - their lost!

 

 

So it is with the Bible I have heard many unsaved people say I do not understand it, they say they lost it completely where bible reading comes into. It's Greek and they do not understand!

 

 

It's only the word of God whom is able to interpret! Because the word is the Word of God! It's also the same word that we stay in the Holy Spirit.

 

 

The Bible sounds to people foolish, stupid and impossible! But we must be born again to evaluate it! It's really as easy as simple but we have to read it with faith.

Geestelikke groei vind slegs plaas deur bybel studie   2017-04-11

... Geestelikke groei vind slegs plaas deur bybel studie ...

 

 

2 Pet 3: 18 Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.

 

1 Pet 2: 2 en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei,

 

 

In rugby het ek gesien hoe spanne wat die reëls geleer en gedemonstreer word net beter doen as die spanne wie nie die reëls ken nie.

 

 

Ek het gesien hoe geleerde spelers minder strafskoppe afstaan omdat hulle die spel verstaan en spelers wat dink hulle is beter baie meer oortree omdat hulle nie die spel verstaan nie!

 

 

Die gospel gaan nie oor beter wees as die ander nie want God ag nie die een hoër as die ander nie! Boonop is dit God wat die mense hulle bedienning in Sy Koningryk gee.

 

 

Maar geleertheid speel wel 'n rol in ons geestelikke toestand! Die Here sê vir ons dat ons kennis kan toeneem van Jesus Christus en ons kan groei!

 

 

Ek het ongelooflik baie geleer gedurende my studies en nog steeds leer ek elke dag meer! Hou was aan die Woord van God want daarin is krag en lewe!

Spiritual growth can only take place through bible study   2017-04-11

… Spiritual growth can only take place through bible study ...

 

2 Pet 3: 18 But grow in grace and [in] knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.

 

1Pet 2: 2 desire the sincere milk of the word, as newborn babes, so that you may grow by it;

 

 

In rugby I've seen teams whom was taught and demonstrated the laws do far better than the teams who do not know the laws

 

 

I have seen educated players penalised less because they understand the game and players who think they are better penalised more because they do not understand the game!

 

 

The gospel is not about being better than the other, because God do not consider the one higher than the other! Also it is God who gives people their ministry in His Kingdom.

 

 

But being educated plays a role in our spiritual state! The Lord tells us that we can increase our knowledge of Jesus Christ and we can grow through the Word!

 

 

I have learned an incredible amount during my studies and still I learn more every day! Hold on to the Word of God because it is powerful and brings life!

Efes 6: 17 ... die swaard van die Gees—dit is die woord van God   2017-04-10

... Efes 6: 17 ... die swaard van die Gees—dit is die woord van God ...

 

 

Psalm 119: 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

 

1 Joh 2: 14 ... omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.

 

 

Ek is seker nou al meer as 14 jaar betrokke by rugby as 'n skeidsregter en het al 100rde wedstryde hanteer.

 

 

Ek het spanne gesien wat gedink het hulle is so goed en die spannetjie teen wie hulle speel gaan hulle sommer maklik wen. Dan begin hulle sommer los speel en almal wil 'n drie druk en voor hulle hul oë uitvee is die tyd om en daardie "swak span" word "sterk" en wen!

 

 

Selfs God waarsku ons pertanent "wees versigtig jy dink jy staan dan val jy"! Versoekkings is oorkombaar! Versoekkings kan gewen word ons kan as oorwinnaars uittreë!

 

 

Ons moet net weet ons is in 'n oorlog betrokke elke oomblik van - elke dag, en die wapen waarmee ons aanval is 'n swaard ... Wat God vir ons gee en dit is die Woord van God!

 

 

Ken dit, bedink dit , leer dit, onthou dit, en resiteer dit! As ons sukkel met 'n versoekking sal God altyd sy kinders wys die skrif wat hulle nodig het daarteen!

 

 

Moenie so lank vat soos ek om eers te besef hoeveel krag daar in die Woord van God is nie! Deur die Woord sal ons oorwin! DIT IS ONS WAPEN - NIE ONS DENKE NIE!

Efes 6: 17 ... the sword of the Spirit, which is the Word of God   2017-04-10

 

… Efes 6: 17 ... the sword of the Spirit, which is the Word of God ...

 

Ps 119: 11 ... I have hidden Your word in my heart, so that I might not sin against You ...

 

1 Joh 2:14 ... the word of God abides in you, and you have overcome the evil one ...

 

 

I'm am now for more than 14 years involved in rugby as a referee and handled 100 d's of games.

 

 

I have seen teams that thought they were so good and the team against whom they play they will win easily. They then start playing loose and everyone wants a get a try and before they realise the times up and that "poor team" is found "strong" and they win!

 

 

Even God warns us clearly "be careful you think you stand then you fall"! Temptations is beatable! Temptations be overcome, we can have victory and be victorious!

 

 

We just have to realise we're in a war - every moment of - every day, and the weapon with which we attack is a sword ... which God gives us, which is the Word of God!

 

 

Know it, say it over and over in your mind, learn it, remember it, and recite it! As we struggle with a temptation God will always show his children the word they need against it!

 

 

Do not take as long as I did to first realize how much power there is in the Word of God! By the word we will be victorious! THIS IS OUR WEAPON - NOT OUR THOUGHTS!

Die bybel is die Lewende Woord van God - nie 'n storie nie   2017-04-09

... Die bybel is die Lewende Woord van God - nie 'n storie nie ...

 

 

1Pet 1: 22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees ... gereinig het ...

 

Jak 1: 22 En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

 

 

Hoe maak ek van 'n jong mens 'n polisieman? Deur in boekke te lees en eksamen skryf gaan hom defnitief nie daar kry nie!

 

 

Hy moet leer - eerstehands - oor dissipliene, om in 'n groep saam te werk, om saam swaar te kry, vir mekaar te werk, opdragte uit te voer, na mense te luister al hou hy nie van hulle nie, goed doen al stem hy nie saam nie, verantwoordelikheid te aanvaar en en en ...

 

 

Dit kom nie uit boekke nie dit kom uit prakties te lewe in hierdie kultuur van hierdie organisiasie, waarvan die fondasie jou basies is!

 

 

Haal hierdie praktiese inbou uit jou polisieman dan sit jy met 'n aanstelling wat nie verstaan nie!

 

 

Ons praktiese onderbou as Christen kom uit die Woord van God uit - die bybel! As ons hierdie praktiese inbou uit die Christen haal dan sit jy met 'n verwarde Christen, een wat maklik op 'n dwaalspoor gelei kan word!

 

 

God verwag van ons om nie net die Bybel te lees nie maar prakties dit toe te pas! En daaraan onderdanig te wees en te doen wat dit ons leer!

 

 

"My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis"!!! Christene wat nie die woord toepas nie vind dit moeilik om te verstaan wie God is en wat Hy van ons verwag!

 

 

Leer God ken, Ken die Woord!

The bible is the Living Word of God - not a story   2017-04-09

 

… The bible is the Living Word of God - not a story ...

 

1 Pet 1: ... 22 Purifying your souls in the obedience of the truth through the Spirit ...

 

Jas 1: 22 But become doers of the Word, and not hearers only, deceiving your own selves.

 

 

How can I cause a young person a become a policeman? By reading books and writing examination will definitely not get him there!

 

 

He must learn - first hand - about discipline, working together in a group, to suffer as a group, to work for each other, to carry out orders, to listen to people even though he does not like them, do things even if he does not agree to accept responsibility and and and ...

 

 

This does not come from books it comes from practically living in this culture of this organisation, of which the foundation is your basic course!

 

 

Remove this practical experience then you sit with an appointment whom does not understand!

 

 

Our basis for being a Christian comes from the Word of God - the Bible! If we do not practically do what the bible says we sit with a confused Christian, one that is easily led astray.

 

 

God expects us not only to read the Bible but to practically apply it! To to be submissive and to do what it teaches us!

 

 

"My people are destroyed because of a lack of knowledge" !!! Christians who do not apply the word find it difficult to understand who God is and what He expects of us!

 

 

Get to know God, know the Word!

Deur die Woord van God word ons geheilig   2017-04-08

... Deur die Woord van God word ons geheilig ...

 

Joh 15: 3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.

 

Joh 17: 17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

 

Efes 5:25 ... soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het 26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord ...

 

 

Een van die opmerklikste dinge van enige Jesus film is dat dit die geestelikke leiers van daardie era was wat hom altyd wou vasvra of uitoorlê.

 

 

En hoe het hulle dit gedoen? Deur uit die bybel gedeeltes te haal en dit vir Hom te kwoteer. Maar Jesus het die hele Woord geken en hulle uit dieselfde geskrifte op hulle plek gesit.

 

 

Laastens het Hulle Hom dood laat maak omdat Hy nie in hulle boks gepas het nie. Dis dieselfde Woord wat ons heilig! Dis dieselfde Woord wat ons anders maak!

 

 

Dis hierdie Woord wat ons leer wat vir God aanneemlik is! Dis hierdie Woord wat ons instruksie gee van hoe om te lewe!

 

 

En as ons die instruksie volg is dit hierdie selfde woord wat ons lewensstyl verander en ons lewens omkeer! Dan as ons nou nie meer doen wat ons gedoen het nie - het ons dan as mens nie verander nie?

 

 

Met God in ons verander ons normes, ons waardes en daardeur ons lewenstyl! Dis die Woord van God wat vir ons leer! Hou vas aan hierdie Woord Hierdie Woord is die Woord van God hierdie Woord is God! Maak die Woord deel van jou daaglikse lewe! Het jy al vandag by die Woord gehoor?

 

 

Hierdie Woord heilig ons! Hierdie Woord is die Waarheid! Hierdie Woord is God se Woord!

Through the Word of God we are sanctified   2017-04-08

… Through the Word of God we are sanctified ...

 

John 15: 3 Now you are clean through the Word which I have spoken to you.

 

Joh 17:17 Sanctify them through Your truth. Your Word is truth.

 

Efes 5: 25 ... even as Christ also loved the church and gave Himself for it, 26 that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word,

 

 

One of the noticeable things of any Jesus movie is that it is the spiritual leaders of that era who always wanted to quiz or outwit Him.

 

 

How did they do it? By quoting to Him from scriptures. But Jesus knew the whole truth, and put them with the same writings in their place.

 

 

Finally, they killed him because he did not fit in their "box". It's the same Word by whom we are sanctified! It is this same Word that causes us to become different!

 

 

It is this same Word that teaches us what is pleasing to God! It is this Word Who instructs of how to live!

 

 

And if we follow the instruction it is this Word that is changing our lifestyle and our lives! Then if we no longer do what we did - haven't we changed because of this Word?

 

 

Through God's Word we change our norms, and our values ​​and then changes to our lifestyle follows! Hold on to this Word! This Word is the Word of God and the Word is God! Is this Word part of your daily life! Did the Word speak to you today?

 

 

This Word sanctifies us! This Word is the Truth! This Word is God's Word!

Dit is die Woord wat ons rig om gered te word   2017-04-07

... Dit is die Woord wat ons rig om gered te word ...

 

 

2 Tim 3: 15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

 

 

Aan die begin het ek absoluut niks van ons land se wette af geweet nie, maar dit was iets wat vir my ongelooflik interessant was. Al hoe ek meer daaroor te wete kon kom was om daaroor in die wet boekke te leer!

 

 

Op 'n dag het ek besef ek is totaal en al verlore - sonder God! Die situasie wou ek omkeer en al hoe dit sou plaasvind is as ek die bybel studeer het, en gaan leer het wat die bybel my oor redding leer!

 

 

Die bybel - het my geleer dat ek net gered kan word op een manier - en dis om geloof te het in Christus Jesus!

 

 

Joh 5: 39 Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig ...

 

 

My pa op sy sterfbed het vir my gesê toe ek hom vra of hy gered is, "ek het 'n bybel en ek lees daarin", maar dit was hierdie selfde bybel wat hom geleer het dat hy net gered kan word deur geloof in Christus Jesus!

 

 

As ek sê "ek is gered, ek is 'n kind van God" kon dit net op een manier plaasgevind het - en dit is dat ek geglo het wat die Woord van God sê - ek glo in Christus Jesus! Nie my lees nie - nie ander se woorde nie - maar in Christus Jesus! Die Bybel getuig oor Hom!

It is the Word which moves us unto Salvation   2017-04-07

… It is the Word which moves us unto Salvation ...

 

 

2 Tim 3: 15 and that from a babe you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise to salvation through faith in Christ Jesus.

 

 

At first, I knew absolutely nothing about our country's laws, but it was something that was very interesting to me. The only way I could know more was to learn about it in law books!

 

 

One day I realized that I was totally lost - I was without God, and if I wanted to turn the situation around I needed to study what the Bible teaches about salvation!

 

 

The bible - has taught me that I can only be saved in one way - and that's to have faith in Jesus Christ!

 

 

Joh 5: 39 You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are the ones witnessing of Me ...

 

 

My father on his deathbed told me when I asked him if he was saved, "I have a Bible and I read it", but it was that same Bible that taught him that he can only be saved through faith in Christ Jesus!

 

 

When I say "I'm saved, I'm a child of God" it can only take place in one way - and that is that I believe what the Bible says - I believe in Jesus Christ! My reading or others people's words counts for nothing, only faith in Christ Jesus! The Bible testifies about Him!

God se Woord is die fondasie van ons Geloof   2017-04-06

... God se Woord is die fondasie van ons Geloof ...

 

Efes 1: 13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,

 

 

As ek na 'n kaart van Suid-Afrika kyk, en ek sien al die paaie en plekke is daar geen ander wat dieselfde is nie. Die kaart en die plek is een! Die een wys na die ander! Die een is die ander!

 

 

Die Bybel is die Kaart van God! Is die nie God se Woord wat ons geleer het van ons Koning Jesus Christus nie, van hoe Hy vir ons aan die kruis kom sterf het nie?

 

 

Is dit nie hierdie uinste Woord wat ons geleer het Hoe die Vader Hom uit die dode opgewek het, en hoe Hy uit daardie doodsgraf verlos is nie?

 

 

Dis die Woord wat ons leer dat God ons met daardie selfde krag en deur dieselfde Gees uit ons dooie Geestelikke toestand verlos van die greep wat sonde en die effek van sonde in ons lewens het! DIT IS VIR HOM MOONTLIK OM HIERDIE GREEP WAT DOOD OOR JOU HET - TE BREEK!

 

 

Wanneer ek dan hierdie Woord glo - glo ek God - glo ek in Christus Jesus, ek glo dat die Woord waar is dat Hy my Redding is, ek glo dat Hy my uitweg is, ek glo dat Hy die dood oorwin het en omdat Hy lewe - kan ek ook oorwin hierdie gevoel van dood wat so aan my kleef!

 

 

Ek glo in Hom het ek die lewe! Want Hy is die lewe! Hy is die bron van die lewe, Hy is die fontein van die lewe! Dis die Woord van God! Dis die Lewe! God en Sy Woord is Een! Die Woord is God en God is die Woord!

God's Word is the foundation of our faith   2017-04-06

… God's Word is the foundation of our faith ...

 

Eph 1: 13 in whom also you, hearing the word of truth, the gospel of our salvation, in whom also believing, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

 

 

If I look at a map of South Africa, and I see all the roads and places no others countries the same. The map is the place, and the place is the map! The one points to the other! The one is the other!

 

 

The Bible is the Map of God! Is it not from God's Word we learned about our King - Jesus Christ, how He died for us on the cross?

 

 

Is it not through this Word we learned how the Father raised Him from dead, and how He was delivered from a grave?

 

 

It's through this same Word we learned that God will - with that same power and that same Spirit He delivered Jesus from that state of death - deliver us from the grip of sin and the effects of sin in our lives! HE IS ABLE TO BREAK AND DEFEAT THE FEELING OF DEATH YOU FEEL!

 

 

When I believe this Word - I believe God - I believe in Jesus Christ, I believe that the Word is true that k, He is my Salvation, I believe He is my way out, I believe that He conquered death and because He lives - I can also conquer this dead feeling clinging to me!

 

 

I believe in Him I have life! He is life! He is the source of life, He is the fountain of life! That is the Word of God! The Word is life! God and His Word are One! The Word is God and God is the Word!

Die Bybel is die Woord van God   2017-04-05

... Die Bybel is die Woord van God ...

 

 

Jak 1: 21 Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

 

 

As jy my moet vra wat is vir jou die ongelooflikste van wedergeboorte moet ek vir jou vertel dat - behalwe vir die feit dat jy weet jy is gered en dat jy nou aan God behoort - is dit beslis die ontnugtering dat Jesus binne in jou lewe en met jou praat, Sy Woord het lewendig geword in jou!

 

 

Daar is geen perke aan die krag en betrokkenheid van die Woord van God met jou as jy bereid is om te luister en daaroor na te dink nie.

 

 

Byvoorbeeld dinge oor die bybel waaroor so baie mense redeneer het - wat jy self oor getwyfel het word skielik vir jou duidelik sonder redenasie! Jy het hierdie ongelooflikke dringentheid om net te doen wat die Gees vir jou fluister!

 

 

Jy aanvaar die Bybel as God se Woord sonder twyfel want dis hierdie selfde Woord wat met kommunikeer omdat dit lewendig geword het.

 

 

Die jukke wat tradisies op jou geplaas het val sommer van jou skouers af! Jy is gewillig om vir hierdie woord te sterf en doen dit ook stadigaan deur te doen wat die Woord jou vra!

 

 

Jy weet en verstaan dinge - dis soos liefde met die eerste oogopslag! Ja werklikwaar die Bybel is die Ware Woord van God! Dis God se Woord!

The bible is the Word of God   2017-04-05

… The bible is the Word of God ...

 

Jas 1: 21 Therefore putting aside all filthiness and overflowing of evil, receive in meekness the implanted Word, which is able to save your souls.

 

 

If you would ask me, what are the most amazing thing of rebirth, I will tell you that - except for the fact that you know you are saved and that you now belong to God - it is definitely the unbelievable fact that Jesus is in you and talks to you, His Word became alive in you!

 

 

There are no limits to the power and engagement between the Word of God and you if you would only be willing to listen and consider what He says!

 

 

For example things about the Bible which so many people argue about - even things you yourself had doubts about, suddenly becomes clear to you! You have this urge to do only what the Spirit whispers to you!

 

 

You accept the Bible as God's Word without doubt because it is this same word that is communicating with you because this Word is a living Word!

 

 

The yoke traditions has put on your shoulders just falls away! You are willing to die for this Word and do it by doing what the Word expects of you!

 

 

You know and understand things - it's like falling in love at first glance! Yes really - the Bible is the true Word of God! It's God's Word!

Die resultaat van wedergeboorte is aanneming tot kindwees   2017-04-04

... Die resultaat van wedergeboorte is aanneming tot kindwees ...

 

 

Rom 8: 16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

 

 

Wat God in ons doen is bo - natuurlik, en omdat God dit self gedoen het kan niemand behalwe God Homself dit van ons wegneem nie!

 

 

Al staan wie ook al teen ons op - en almal probeer ons uitmaak as hierdie verlore sielle - is een ding seker Sy Gees sal saam met ons gees getuig dat ons aan die Here behoort!

 

 

Ongelukkig is die teenstand groot maar onthou net ons anders wees is as gevolg van Sy ingryping in ons lewe!

 

 

Saam Hom sal ons oorwin soos wat Hy reeds die wêreld oorwin het, soos Hy die vlees oorwin het en soos Hy die satan oorwin het!

 

 

1 Joh 3: 9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie ...

 

 

Ons lewe nie in sonde nie want Hy bly in ons! Wanneer ons sondig dan bekeer ons! Maar sonde is nie by ons aanwesig nie! Dis nie ons lewenstyl nie! En dit is die effek van Sy ingryping in ons lewe!

 

 

Ons is sy kinders! ONS BEHOORT AAN DIE HERE! Laat die Here deur jou lewe getuig dat Hy lewe!

The result of being reborn is becoming a child of God   2017-04-04

… The result of being reborn is becoming a child of God ...

 

 

Rom 8: 16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God.

 

 

What God is doing in us is - a miracle, and because God himself did it, no one can take it away from us, except God Himself!

 

 

Even though whoever rises against us - and makes us all out as these lost souls - one thing is for sure -His Spirit testifies with our spirit that we belong to the Lord!

 

 

Unfortunately, the opposition is great - but just remember we're different as a result of His intervention in our lives!

 

 

Together we will overcome as He himself has conquered the world, in the same way he overcame the flesh - and overcame satan!

 

 

1 Joh 3: 9 Everyone who has been born of God does not commit sin, ...

 

 

We do not live in sin because He lives in us! When we sin we repent! But sin is not present with us! It's not our lifestyle! And this is the effect of His intervention in our lives!

 

 

We are his children! WE BELONG TO THE LORD! Allow the Lord to testify that He is alive through your lifestyle!

Wedergebore deur die Hand van God   2017-04-03

... Wedergebore deur die Hand van God ...

 

 

1 Pet 1: 23 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.

 

 

Ek was in 1990 in die Polisie Kollege in Pretoria, en die dag toe ons daar afgelaai is het ons absoluut niks van enige polisie dinge af geweet nie. Ons is geleer van die hart van die polisie en waaroor sy gaan.

 

 

Ons was totale ander mense toe ons met ons opleiding klaar was, ons was polisie konstabels en nie meer jan publiek nie (of hase soos hulle genoem was)!

 

 

Hoe het so verandering plaasgevind - van binne af na buite toe, en om geleer te word van die kultuur van 'n polisieman -prakties!

 

 

Wedergeboorte is nie iets wat jy geleer kan word nie - dis 'n wonderwerk wat plaasvind deur die krag van God! Nie enige ander geloof kan daarop aanspraak maak nie!

 

 

Hulle dissiepels word geleer van buite af binne toe, hoe om daardie geloof toe te pas!

 

 

Ons kry die Gees van ons God en Hy lewe in ons! Wanneer en wie kan wedergebore word? Elke mens wat glo in die Woord van God en wat geleer word oor die belangrikheid van bekering en om geloof te het in Jesus Christus!

 

 

Wedergeboorte is iets bo-natuurlik! Iets kragtig! Iets onbeskryfbaar! Dis 'n daaglikse ondervinding! Nie deur die hand van 'n mens nie, net deur die Hand van God is dit moontlik!

 

Dit ... is wat lewe bring en gee! Deur wedergeboorte het ek die ewige lewe!

Born again through the Hand of God   2017-04-03

… Born again through the Hand of God ...

 

 

1 Pet 1: 23 having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the living word of God, and abiding forever.

 

 

I was in 1990 in the Police College in Pretoria, and when we were dropped off we absolutely knew nothing about any police stuff. We were taught about the heart of the police and whom she was!

 

 

We were totally different people when we finished our training, we were police constables and no more called public citizens.

 

 

How did such a change occurred - from the inside out, being taught the culture of a policeman -practically!

 

 

Rebirth is not something you can be taught - it's a miracle that takes place through the power of God! No other faith can claim the same!

 

 

Their disciples are also taught from the outside in, how to apply that faith! We have the Spirit of our God and He lives in us!

 

 

When and who can be born again? Every person who believes in the Word of God which teaches us about the importance of repentance and to have faith in Jesus Christ!

 

 

Being Reborn is something supernatural! Something powerful! Something indescribable! It's a daily experience! It is not possible by the hand of man, only through the hand of God!

 

 

This ... is what brings life and gives life! Through being born again I have eternal life!

Met wedergeboorte stap ons oor na 'n nuwe Koninkryk met 'n Nuwe Koning   2017-04-02

... Met wedergeboorte stap ons oor na 'n nuwe Koninkryk met 'n Nuwe Koning ...

 

 

Joh 5: 24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

 

 

Ek het op 'n keer gesien dat na 'n verkiessing die geleentheid gegun word vir parlementslede om "oor te loop" na 'n ander party toe!

 

 

Dan los jy jou ou party en besluit jy om die party by wie jy aansluit se idiale, visie en missie na te volg! Ek wonder soms wat is die verskil tussen dit en verraaiers, soos in die ou dae?

 

 

Vir satan is dit seker presies wie die wedergebore kind van God is 'n verraaier - 'n oorloper! Iemand wat van sy koninkryk oorgeloop het na die Koningryk van God!

 

 

Dis wat wedergeboorte beteken vir ons, nou volg ons God se instruksie, Sy idiale, Sy visie en Sy missie! Ons lewe nie meer na die wêreldsse standaarde nie - maar God s'n!

 

 

Dit wat ons nie gesien het nie sien ons nou! Ons oë gaan oop en ons sien die Lig! Ja ons is defnitief anders! Ons is Heilig! Ons behoort aandie Here!

 

 

Hand 26: 18 om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God ...

Being reborn we walk over into a new Kingdom honouring a new King   2017-04-02

… Being reborn we walk over into a new Kingdom honouring a new King ...

 

 

John 5: 24 Truly, truly, I say to you, he who hears My word and believes on Him who sent Me has everlasting life and shall not come into condemnation, but has passed from death to life.

 

 

Once on TV I saw that after an election MPs are afforded the opportunity to "crossover" to another party!

 

 

Then they leave their old party and join another! Then they follow that parties’ ideals and vision and mission! I wonder what the difference between that is and traitors, like in the old days.

 

 

For satan this must be exactly who the born-again child of God is - a traitor! Someone who crossed over from his kingdom to the Kingdom of God!

 

 

That's what reborn means for us, now we follow God's instruction, His ideas, His vision and His mission! We do not conform to the standards of this world - but to God's!

 

 

What we could not see, we now see! Our eyes are opened and we see the light! Yes we are definitely different! We are holy! We now belong to the Lord!

 

 

Act 26: 18 in order to open their eyes so that they may turn from darkness to light, and from the authority of Satan to God ...

Met wedergeboorte word daardie mens "oor" geskep om ' n ander "tieppe" mens te wees (let wel te wees, nie te word nie)   2017-04-01

... Met wedergeboorte word daardie mens "oor" geskep om ' n ander "tieppe" mens te wees (let wel te wees, nie te word nie) ...

 

 

2 Kor 5: 17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. 18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus ...

 

 

My vriend werk met rekenaars, hy het hierdie ou rekenaar gevat, van sy (wat ek weet van die binnekant van rekenaars is absoluut gevaarlik) "binnegoed" uitgehaal en nuwes ingesit. Nou is daardie selfde rekenaar vinniger en het meer spasie dis nie meer dieselfde rekenaar nie!

 

 

Daar was 4 x "dinge" betrokke. 1) My vriend, 2) die rekenaar, 3) die ou parte, en 4) die nuwe parte!

 

 

Ons is soos daardie ou rekenaar! Wanneer ons in geloof Jesus aanneem as ons Verlosser en Saligmaker dan kom die Vader, haal sekere ou parte uit ons uit ( Lees Esegiel 36:26-29), en plaas nuwes terug.

 

 

Daarna is dit nie meer dieselfde mens nie, dis 'n nuwe skepsel. Een met nuwe vooruitsigte, nuwe motiverings, nuwe standaarde, en nuwe planne vir die toekoms! Hy soek vir nuwe doelstellings en uitdagings en lewe vir nuwe idiale!

 

 

Die verandering in hom is so diep en so deeglik en so duidelik, en so bindend dat mens nie anders kan as om te sê: "werklikwaar God het hom iemand nuut geskep nie"!

 

 

God het die hemel en die aarde geskep en gesê: "dit is goed"! God maak mense nuut en sê: "Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees"!

Being reborn that person is created a new, to be (not to become) a different "type" of man   2017-04-01

… Being reborn that person is created a new, to be (not to become) a different "type" of man ...

 

 

2 Cor 5: 17 So that if any one [is] in Christ, [that one is] a new creature; old things have passed away; behold, all things have become new. 18 And all things [are] of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ ...

 

 

My friend works with computers, then he took this old computer, (what I know of the inside of a computer is absolutely dangerous) took some of the old parts out and replaced it with newer and more powerful parts. Now that same computer is faster and has more space it's not the same computer anymore!

 

 

There were 4 x "things involved ... 1) my friend, 2) the computer, 3) the old parts, and 4) the new parts!

 

 

We are like that old computer! When we accept Christ through faith as our Saviour and Redeemer the Father comes, takes out some old parts (read Ezekiel 36: 26-29), and replace it with new ones.

 

 

Then that person is no longer the same person, he's a new creature. A has a new outlook, has new motivations, new standards and new plans for the future! He seeks new purpose and lives for new ends!

 

 

The change in him is so deep and so thorough and so clear, and so binding that one can only say: "truly God created someone new"!

 

 

God created the heavens and the earth, and said: "it is good"! God creates us anew and says: "I will be their God, and they shall be my people"!