Number of articles: 40

Archive:
Waarheid lê vasgevang in die fondament van die evangelie   2017-05-29

... Waarheid lê vasgevang in die fondament van die evangelie ...

 

1 Kor 3:9 Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. 10 Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

 

Is dit nie snaaks dat as jy jou mure teel, dan sien jy eers hoe skeef die huis se mure gebou is nie? Daar is sommer maklik 10cm verskil van links na regs! Klink min maar 'n nagmerrie vir die teeler wat se lyne skeefloop!

 

Ongelooflik hoe sommige predikers ook op die fondamente van die apostels en dissieples bou! Somtyds wonder ek waaroor gaan dit nou eintlik? Is wanneer doodgewone mense soos ons begin "teel" dat ons agterkom - hierdie prediker se muur is heel skeef!

 

Daarom moet ons wat preek oppas! Mense is nie stupid nie, en as hulle blind is daar gaan 'n tyd kom dat hulle sien en hoor want aan hulle sal die Gees elke skewe lyn en muur uitwys! 

 

Oh die tradisie! Hoe het sy nie van My mense slawe gemaak nie! Sy trek 'n vlees oor hulle oë sodat hulle nie kan sien nie! Stoppers druk sy in hulle ore sodat hulle nie kan hoor nie! Weë die skewe bouers! Breek al die mure af!

 

Laat die wat blind is sien! Laat die wat doof is hoor! Maak los die strikke! Gaan die fondament na - die waarheid lê daarin vasgevang!

Truth lies in the foundation of the gospel   2017-05-29

… Truth lies in the foundation of the gospel ...

 

1Co 3:9 For of God we are fellow-workers, a field of God, and you are a building of God. 10 According to the grace of God which is given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let every man be careful how he builds on it.

 

Isen't it funny, that only when you tile the walls of your house you see how skew the walls was build! There is easily 10cm difference from left to right! Does not sound a lot but a nightmare for the tiler whose lines need to be straight!

 

Unbelievable how certain preachers builds on the foundations set by the apostles and disciples! Sometimes I wonder what everything is about! It is when ordinary people like me and you start "tiling" when we realise - this preachers wall is totally skew!

 

For this reason, we who preach needs to take heed! People are not stupid! And if they are blind, there will come a time when they will see, and hear if they are death! The Spirit will introduce to them every skew line and wall!

 

Oh the traditions! How did she not enslave My people! She pulls an fleece over their eyes, so that they are not able to see! She closes their ears so that they are not able to hear! Woe to these builders! Break down all these walls! 

 

Cause the blind to see! Cause those who are death to hear! Loosen those ropes! Inspect the foundation of the gospel! Truth is held by it!

Hou Hom ingedagte by beplanning   2017-05-25

... Hou Hom ingedagte by beplanning ...

 

Psalm 118:22 Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.

 

Hand 4:10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan. 11 Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ‘n hoeksteen geword het.

 

Wanneer ons koek bak dan hou ek daarvan om al die bestandele wat ons gaan gebruik in bekertjies en houertjies oral op die tafel te pak. Om seker te maak alles wat ek nodig het is daar.

 

Dan wanneer ons begin hoef ek nie te vrees of my koek alles gaan kry wat nodig is nie. Het jy al 'n koek sonder bakpoeier gemaak? Die eindproduk lyk gladnie soos die prentjie nie. Sal ook nie, vra my!

 

Jesus het 'n visie ('n prentjie) oor die toekoms van jou gemeente, en omdat Hy die toekoms kan sien, staan Hy voor die "tafel van die lewe" met al die bestandele (ek jy en die ander) voor Hom. 

 

Hy weet presies wat (wie) nodig is. Hy sif die meel (hou Sy Woord suiwer BO alles)! Hy is die Meester Bakker! Ons kan nie hierdie gemeente uit ons oogpunt, uit ons emosies, uit ons denke bestuur nie! Ons staan nie voor die tafel nie en ken en sien maar net ten dele! 

 

Ook so met ons persoonlikke lewe! Die Leviette, die Rabbies, die skrifgeleerdes en wie ook al het dit probeer doen - tervergeefs, want as die Here nie die huis bou nie, sal dit verseker nie bly staan nie.

 

Hulle het dag en nag gewag op die koms van die Messias daaroor gebid, gesels, geleer, net om Hom te mis soos Hy verby hulle gestap het, net omdat hulle hierdie prentjie in hulle kop gehad het hoe oor Sy Koms. Hulle intrepertasie was nie Sy leiding nie, maar die van mense.

 

Hulle het Hom verwerp, waaroor alles van alle tye af gegaan het. Mis jy en ek nie ook dalk die prentjie wat God vir ons lewe het nie? Maak Jesus dadelik deel van jou en jou gemeente se lewens! Dis lewensbelangrik! Bid vir Sy insig elke dag en leun nie op jou eie insig nie! 

… Keep Him in mind when you plan ...   2017-05-25

… Keep Him in mind when you plan ...

 

Psa 118:22 The Stone which the builders refused has become the Head of the corner.

 

 

Act 4:10 be it known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, in this name does this man stand before you whole. 11 This is the Stone which you builders have counted worthless, and He has become the Head of the Corner.

 

 

When we bake a cake then I enjoy preparing the ingredients placing everything in cups and holders on the table. This is to make sure that everything I need is there.

 

 

Then when we start I know that I have everything prepared and handy and the cake will get every ingredient it needs. Did you ever bake a cake without baking powder? The end product does not look like the picture! And it will also never, this I am able to testify about!

 

 

Jesus has a vision, a picture in Him concerning your church, and because He is able to see the future He stands in front of the ‘table of life” with all the ingredients (that’s me and you and others) in mind.

 

 

He knows exactly who and what is needed. He sift the flour, (Keeps His Word pure above everything)! He is the Master Baker! We cannot manage this church from our own opinions, from how we see things, from our emotions and through our thoughts. We are not standing in front of this table and knows and sees only partially!

 

 

Even so with our own personal lives. The Levites, the Rabies, the old church leaders, tried but to no avail, because if the Lord does not build the house, for sure it will not stand.

 

 

The waited day and night upon the coming of the Messiah, prayed for Him to come, talked about it, discussed it, taught about it, just to miss Him as He walked by. Because they had this picture in their mind on how things ought to be concerning His coming. Their thoughts was not His thoughts, but the teachings of people!.

 

 

Then they rejected Him, what everything from all time was about. Do you and I also not miss the picture about our life which |God has for us, because of our own thoughts and interpretations? And that of the church? Make Jesus part of your churches and your own life. Our life and the life of our church depends on it! Pray for His insight and do not rely on your own.

Deelnemers van 'n hoër roepping ...   2017-05-24

... Deelnemers van 'n hoër roepping ...

 

Efes 2:19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, 20 gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, 

 

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, 22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

 

Om deel te wees van iets groters as net jouself - bring lewe. Ek kyk mos by die rugbyafrigting van die skoolkinders- hoewel ons 35 spelers het is daar net plek vir 15 om te speel. En vir die kleintjies is dit so belangrik ... Hulle wil net ook 'n beurt hê.

 

Wanneer ons reserwes kies is hulle op en af langs die veld en kyk nou en dan na die afrigter of die hulle nou 'n beurt gaan gee! Dan wanneer hulle 'n kans kry gooi hulle dai hempie wat hulle aanhet met een pluk af en trek die trui aan en harrrrrdloop op die veld net om deel van die span te kan wees.

 

God sê vir ons elke Christen is deel van Sy Span en vir elkeen het Hy 'n plan en strategie - Almal is belangrik en almal het speelkans. Jy en ek hoef nie op die kantlyn op en af te loop en te wag vir iets om te gebeur nie! Gryp die oomblik - maak 'n verskil met jou lewe! Hiertoe is ons geroep! 

Participants of a higher calling ..   2017-05-24

… Participants of a higher calling ...

 

Eph 2:19 Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, 20 and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, 

 

21 in whom every building having been fitly framed together, grows into a holy sanctuary in the Lord; 22 in whom you also are built together for a dwelling place of God through the Spirit.

 

To be part of something bigger than yourself brings life. Take for example ... When coaching the school boys to play rugby it is sometimes a difficult task when you have 35 players but only 15 can play at a time. And for these young boys it is so important ... They all just want to have a turn.

 

Then when we pick some reserves, they are walking up and down with the coach next to the field, now and again looking at the coach .... wondering when it is going to be their turn. Then when they do get the call they throw off that practice shirt and runnnnnn unto the field, just to be part of the team. 

 

God says to us that every Christian is part of His team, and for each one He has a strategy and a purpose. All is equally important all has a chance to participate. We do not have to walk up and down next to the field of play and wait for something to happen. 

 

Seize the moment! Make a difference with your life! For this we were created and called! Answer the call - today still! 

Die kerk is geen "one man show"   2017-05-23

... Die kerk is geen "one man show" ...

 

Efes 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,

 

Ons Akademie het nou geskuif van basiesse opleiding na gedesentraliseerde opleiding. M.a.w van manne en vroue wat polisiemanne wil word na manne en vroue wat al polisiemanne is.

 

Elke instrukteur, is opgelei in 'n sekere vakgebied, en moet daardie "skiells" gebruik om sekere kursusse aan te bied. Die wat nie is nie moet vir opleiding gaan sodat hulle in ander vakgebiedde aanbieddings kan maak.

 

Dan sal hulle gebruik kan word om ander polisiemanne toe te rus met "skiells" sodat hulle 'n spesifiekke werk kan doen. Hoekom, sodat die wie op kursus kom beter polisiemanne kan word, sodat die Suid Afrikaanse Polisiediens in geheel kan verbeter.

 

Net so gee die Here aan verskillende mense verskillende "skiells", sodat hulle ander Christene met ander "skiells" kan toerus, om beter Christene te wees. Om hulle roeping beter te kan uitleef want daardeur sal die Kerk van Ghristus net opgebou word en groei.

 

Die kerk was nog nooit 'n "one man show" nie. Dis Sy Bruid, Sy Liggaam!

The Church is no one man show ...   2017-05-23

… The Church is no one man show ...

 

Eph 4:11 And truly He gave some to be apostles, and some to be prophets, and some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, 12 for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.

 

Our Academy was changed from a basic I situation to an in service training centre. With other words from men and woman who wants to become police officers to those who are already ones.

 

Every instructor is already trained in a certain area, and he must use those skills to present certain courses. Those who does not have the skills needs to attend courses to aquire those skills, so that at the end of day they can present courses.

 

When they then present those courses they would teach other policemen new skills to do their work better or do a task they were not capable of doing. Why, so that all could become better policemen. This would improve the standard of the organisation. 

 

In the same way the Lord gave different skills to different people in His church. Reason being, to equip his people to become better Christians. They are then enabled to live out their calling. Then the whole organisation of God grows. 

 

His Body His Church it was never intended to be an one man show!

Joy and happiness comes from serving others   2017-05-22

… Joy and happiness comes from serving others ...

Act 20:28 Therefore take heed to yourselves, and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to feed the church of God which He has purchased with His own blood.

 

It is a daily task for my children to look after the animals. There is G-force the marmot and Beer our faithful dog. It teaches our children responsibility and to plan, and gives them purpose. 

 

This responsibility is not o e to take likely. The same way they look after themselves, they should also look after G-force ans Beer. They are their animals. 

 

It does not matter in which church you are, the church belongs to Him. We are His Children and the church is also part of our responsibility.

 

Firstly to look after ourselves, through prayer and the Word, walking in the spirit.   Afterwards, feeding the rest with what the Father supplied to us.

 

Is it not so that when we mean something to someone else it gives us purpose. Is it not then when we feel that we have purpose? This is what gives us peace, which brings us happiness. O ahead test this theory! Do you want to experience happiness? Do something for someone else without expecting something back.

Geluk en blydskap kom van om ander te dien   2017-05-22

... Geluk en blydskap kom van om ander te dien ...

 

Hand 20:28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.

 

Dit is daagliks my kinders se taak om vir die diere te sorg. Daar is G-force die marmot en Beer ons ou getroue hond. Dit leer die kinders om verantwoordelik te wees en te beplan, en dat hulle 'n doel het. 

 

Hierdie verantwoordelikheid is ook beslis nie iets om ligtelik op te neem nie. Net soos wat hulle vir hulle self sorg moet hulle seker maak van G-force en Beer. Dit is hulle diere.

 

Maak nie saak in watter gemeente jy ook al mag wees nie, die gemeente behoort aan die Here. Ons die Here se kinders is deel daarvan en het 'n verantwoordelikheid teenoor sy gemeente.

 

Eerstens om onsself te versorg deur gebed en die Woord om in die Gees te kan wandel. Daarna om die res van die gemeente te voed deur die voedsel wat Vader aan ons voorsien het.

 

Is dit nie so dat wanneer ons iets beteken vir iemand anders dat dit ons 'n purpose gee nie? Is dit nie dan dat ons voel ons beteken iets nie? Dit is wat ons vrede bring, dit is wat ons gelukkig maak! Toets dit maar. Wil jy blydskap ervaar? Doen iets goeds vir iemand anders sonder om iets terug te verwag.

Hy het ons reeds geseën om ander te seën   2017-05-19

... Hy het ons reeds geseën om ander te seën ...

Mat 25:21 En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. 22 En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. 

 

23 Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. 24 En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; 

 

25 omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. 26 Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie. 

 

:27 Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. 28 Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; 

 

29 want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. 30 En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.

 

Kyk enige bestuurder sal vir jou vertel ... Ek het my harde werkers wat hulle kant bring en dan het ek die nutteloses wat net nie die ekstra myl wil stap nie. Enige musikant sal vir jou vertel as hy nie oefen nie verloor hy sy potensiaal om te speel.

 

Enige sportman sal vir jou vertel as ek nie oefen nie kan ek nie my potensiaal bereik nie. Dis so eenvoudig. Enige bo gemiddelde presteerder oefen bo gemiddeld! Dis net soos dit is.

 

So ook met ons geestelikke lewe is dit presies dieselfde. God het elkeen van ons verskillende gawes en talente gegee om in Sy Koninkryk te gebruik, en as ons dit nie gebruik nie verloor ons dit ... Dis gewone wiskunde 1+1=2 maar net so is 1-1=0!

 

God wil my en jou bo gemiddeld seën en gee nie vir ons meer as wat ons kan hanteer nie! Dit wat Hy gee ... Gebruik dit al is dit net om iemand se hand by die deur te skud en hallo te sê. Voor jy jouself kan kry dan kan jy baie meer doen as wat jy gedink het.

He already blessed us to bless others ...   2017-05-19

He already blessed us to bless others ...

 

Mat 25:21 His lord said to him, Well done, good and faithful servant! You have been faithful over a few things; I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord. 

 

22 He also who had received two talents came and said, Lord, you delivered two talents to me. Behold, I have gained two other talents above them. 23 His lord said to him, Well done, good and faithful servant! You have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord. 

 

24 And he who had received the one talent came and said, Lord, I knew that you were a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter. 25 And I was afraid and went and hid your talent in the earth. Lo, you have yours. 

 

26 His lord answered and said to him, Evil and slothful servant! You knew that I reaped where I did not sow, and gathered where I did not scatter, 27 then you should have put my money to the exchangers, and coming I would have received my own with interest. 

 

28 Therefore take the talent from him and give it to him who has ten talents. 29 For to everyone who has, more shall be given, and he will abound. But from him who has not, even that which he has shall be taken away from him. 

30 And throw the unprofitable servant into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.

 

Look any manager will tell you... I have my hard working people who do more than their part, but, then I also have those who will do everything not to go the extra mile. Any mucisian will also tell you if you do not practice your instrument you will loose your potential

 

Any person who does sports will also say, if I do not practice I cannot reach my full potential. It is not complicated. Any above average participant practices above average. That is just how it is.

 

So also with our spiritual life. God gave all of us different talents and gifts to use in His Kingdom, and if we do not use it we loose it. It is ordinary maths 1+1=2 and 1-1=0!

 

God wants us to be above average and that is why He does not give us more than we can handle. Whatever He gives you use it .... Even if it is to shake the hand of some stranger at the door of your church. Then before you realise it you are able to do much more than you ever thought

Die kerk het ‘n gemeenskaplikke wandel   2017-05-17

... Die kerk het ‘n gemeenskaplikke wandel ...

 

1Joh 1:6 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.

 

 

7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

 

 

Eendag vertel 'n man my, as ek wil weet of iemand dalk 'n polisieman is dan kyk ek eers hoe hy loop.

 

 

Hy sê toe, omdat polisiemanne baie dril in hulle basiese opleiding, verander dit die manier hoe hulle loop. Wanneer hulle loop dan trap hulle eers op die hak, rol die voet, en dan op die toon, en so aan.

 

 

Die kerk van God het ook 'n unike manier van loop. Hulle is anders as die wêreld se mense, hulle dink anders, redeneer anders, doen anders en lewe anders.

 

 

Wanneer ander hulle dan dophou behoort hulle anders te lyk! Sodat ander ook kan sê, weet jy as ek wil weet of iemand 'n kind van God is, dan kyk ek wat hy doen en sê in onaangename situasies.

 

 

Soos 'n ander kind van God nou die dag vir my sê ... Onthou ons as Christene is anders, dit gaan nie oor wat met ons gebeur nie, maar hoe ons reageer wanneer slegte dinge met ons gebeur.

The church has fellowship in their actions   2017-05-17

… The church has fellowship in their actions ...

 

1Jn 1:6 If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.

 

 

7 But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.

 

 

One day a man told me, if you want to know if somebody is a policeman, just look at the way he walks.

 

 

He said, because policemen often drill during basic training, it changes the way they walk. When they step, they first step on the heel, roll the foot and end on their toe, and so on...

 

 

The church of God also has a unique way of walking. They live differently than the worldly people do, they think differently, reason differently, and do differently.

 

 

When other people then watch them, they should also behave differently. They should say: I know he is a child of God, because even in unpleasant situations he acts differently.

 

 

Just the other day, another child of God said, remember Christians is different, it does not matter what happens to us, what matters is what we do when things happens to us.

Gemeenskap deur die kruis   2017-05-16

... Gemeenskap deur die kruis ...

 

 

1Kor 10:15 Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek sê: 16 die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie?

 

 

Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? 17 Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

 

 

Ek is 'n polisieman. En baie van my kollegas is polisiemanne, maar die feit dat iemand 'n blou uniform dra maak almal nie polisiemanne nie. Ons het sekere dinge in gemeen ...

 

 

Ons het opleiding gehad, gedril, geskiet, gehardloop en is saam aangestel in die polisie met 'n aanstellingsertifikaat. Elke polisieman behoort dit ten minste in gemeen te hê.

 

 

Party het nie, is aangestel sonder al die ander dinge en nou noem hulle hulself polisiemanne. Regte polisiemanne sal jou gou sê ... Dai een isie 'n regte polisieman nie.

 

 

Die een ding wat Christene in gemeen behoort te hê is die kruis en die verlossing van sondes en daarby die geskenk van die ewige lewe! Dis die basiese, daarsonder hoe het jy gemeenskap met ander.

 

 

Hoe kan jy sê eks 'n Christen maar ek glo nie in die opstanding nie? Of ek glo nie in wedergeboorte nie? Of ek glo nie selfs in die kruis nie. Of ek glo nie in die krag van die bloed nie? Absurt!

 

 

Baie sê Jesus, sal oor die muur in die kraal wil klim, en nie by die hek wil ingaan nie. Hulle is rowers en diewwe wat uitgegooi sal word. Christene se gemeenskap is met die kruis van Jesus.

Fellowship through the cross   2017-05-16

… Fellowship through the cross ...

 

1Co 10:15 I speak as to wise men; you judge what I say. 16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ?

 

 

The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? 17 For we, the many, are one bread and one body; for we are all partakers of that one bread.

 

 

I am a policeman, and many of my colleagues are policeman, but the fact someone is wearing a blue uniform does not make him one automatically. Real policemen has some things in common...

 

 

We received training, drilled, did shooting exercises, ran a lot, and were appointed in the police with an appointment certificate. Every policeman should at least have that in common...

 

 

Some does not have that, was appointed without doing those common thing and now they call themselves policemen. Real policeman will tell you ... That one, he is not a real policeman...

 

 

The one thing Christians should at least have in common, is the cross, and the forgiveness of sins, and with that the gift of eternal life. This is basic Christianity, without it, how do you have fellowship with other children of God?

 

 

How is it possible that one could say, I am a Christian but he does not believe in the resurrection? Or, I do not believe in being born again? Or even, I do not believe in the cross? Or I do not believe in the power of the blood, Absurd!

 

 

Many, Jesus says, would try to enter the Kingdom over the wall, and they do not want to enter through the gate. They are robbers and thieves and will be cast out. Christian fellowship is with the cross of Jesus.

Held together by the unity of the Spirit   2017-05-15

… Held together by the unity of the Spirit ...

 

Eph 4:3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 4 There is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling,

 

 

5 one Lord, one faith, one baptism, 6 one God and Father of all, who is above all and through all and in you all.

 

 

My children always say ... Daddy can fix anything with super glue. My wife does not think so, but when super glue sticks then it sticks. It already fixed many broken toy guns and other toys

 

 

God's Spirit is the Super-Glue Who binds us as children of God together. He teaches us the same Word and gives us the same guidance, and binds us with the same love.

 

 

The "Super Glue" Spirit wil never teach any other Word than the Word of God. When He speaks he gives to all the same message.

 

 

There is only one church but it is people who changes the doctrines to suit themselves. Then they judge others out of selfishness and bondage.

 

 

He teaches all of us about the same Father, preaches the same faith, the same baptism, teaches us to know the same Father, and that there is only One God, and One Son and One Spirit.

 

 

Read listen and understand!

Saamgevoeg deur die eenheid van die Gees   2017-05-14

... Saamgevoeg deur die eenheid van die Gees ...

 

Efes 4:3 en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. 4 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;

 

 

5 een Here, een geloof een doop, 6 een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

 

 

My kinders sê altyd ... Pappa kan enige iets regmaak met "super glue". My vrou dink nie so nie, maar as "super glue" plak dan plak dit. Dit het menigde plastiese gewere al reggemaak, en baie speelgoed.

 

 

God se Gees is die "SuperGlue" Wie ons as Kinders van God met mekaar verbind. Hy leer ons dieselfde Woord, gee ons dieselfde leiding en bind ons met dieselfde liefde.

 

 

Die "SuperGlue" Gees sal nie enige iets anders as die Woord van God verkondig nie. As Hy praat, dan gee Hy aan almal dieselfde boodskap.

 

 

Daar is net Een kerk, maar mense maak kerk doktrines verskillend soos wat dit hulle pas en dan veroordeel hulle ander uit selfsugtigheid of gebondenheid!

 

 

Hy leer ons van dieselfde Vader, verkondig dieselfde geloof, verkondig dieselfde doop, en leer ons van Een God, Een Seun, en Een Gees. Lees, luister en verstaan!

Die Kerk het ‘n gemeenskaplikke doel   2017-05-13

... Die Kerk het ‘n gemeenskaplikke doel ...

 

1Joh 1:3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.

 

 

Enige maatskappy het een besturende direkteur. Al is daar 'n klompie bestuurders wat na die belange van die maatskappy omsien, kan daar net een besturende direkteur wees.

 

 

Die een wie die missie en visie van die maatskappy gee, Hy gee rigting en gee planne om by die doel uit te kom. Al vergader al die ander bestuurders en gee insette is Hy die een met die finale woord.

 

 

Ons Vader is daardie "Besturende direkteur" van ons maatskappy - die kerk. Ons as lidmate is die bestuurders. Ons kan nie 'n ander visie of missie het as wat die Vader gegee het nie.

 

 

Saam werk ons aan hoe om by daardie doel uit te kom .... Ons wil daarby uitkom en ons wil hê ander moet inkoop in ons visie en missie sodat ons en hulle 'n gemeenskaplikke doel het

 

 

Dan as ons na dieselfde ding streef, dan het ons gemeenskap. Ons word een - ons wen is dieselfde en dit is wat die verkil maak! Dit is wat dinge anders maak! Volg nie jou eie pad nie - volg Hom!

The Church has a common goal   2017-05-13

… The Church has a common goal ...

 

 

1Jn 1:3 that which we have seen and heard we declare unto you, so that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.

 

 

Any company has one managing director. There is some other managers who also looks after the interests of the company, but there can be only one managing director.

 

 

One who drives the mission and vision of the company and gives direction and guidance so that a common goal could be reached. All the other managers gives their input but he is the the one with the final say.

 

 

Our Father is that "managing director" of our company - the Church, and as members we are managers. We cannot have a different vision or mission than the one the father gave.

 

 

We need to work together for that common goal or target.... and train others to also share in our vision and mission so that we have fellowship.

 

 

Then, because we pursue the same thing, in our community we become one - we want the same and share the same things, and that is what makes the difference!

 

 

That's what makes us different! Do not do things your own way - follow him!

Ons Vader is die Vader van die huis   2017-05-12

... Ons Vader is die Vader van die huis ...

 

 

Psa 98:3 Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trou aan die huis van Israel; al die eindes van die aarde het die heil van onse God gesien.

 

 

As die Pa van my kinders is die uiteinde van al my aksies om hulle tot voordeel te strek. Ek dink altyd, hoe kan ons dinge doen wat tot voordeel van ons kinders sal wees?

 

 

Ek sê nou die dag vir iemand, weet jy op 'n staduim het ons vir onsself gelewe maar nou lewe ons eintlik vir ons kinders se toekoms. Ons dink hoe ons hulle kan bevoordeel.

 

 

Ek glo met alles in my, en uit ondervinding, dat alles wat God doen, die uitsluitlikke doel het om Sy huis, dis ons, Sy Kerk, te bevoordeel, selfs ten koste van Homself!

 

 

Het Hy nie Sy eie Seun gegee en Hom laat kruisig sodat ons kan lewe nie? Laat Hy nie toe dat ons maak net soos ons wil, en sê net soos ons wil, sodat ons self tot insig kan kom nie?

 

 

Hy laat ons leer uit ons foute, Hy staan ons by, Hy versterk ons, en gee aan ons talente en gawes! Hy wil ons beter leer ken en wil in 'n verhouding met ons staan! Ja, goed is Sy gedagtes oor ons!

 

 

Hy is die Vader van die Vaderloses - Hy is ons Vader!

Our Father is the Father of the house   2017-05-12

… Our Father is the Father of the house ...

 

Psa 98:3 He has remembered His mercy and His truth toward the house of Israel; all the ends of the earth have seen the salvation of Jehovah.

 

 

As the father of my children, the result of all my actions is to advantage them. I always think, how can we do things that will benefit them?

 

 

There was a time in our lives we lived only for ourselves but now we live for our children's future. We always think how we can be benefited them through our actions.

 

 

I believe with everything in me, and through experience, that is also God's ultimate goal, to benefit his House, that’s us, his Church, even His own expense!

 

 

Did He not give his own son to be crucified so that we can live? Is He not allowing us to live how we want to, and say things we want to, so that we ourselves can come to repentance?

 

 

He allows us to learn from our mistakes, he is on our side, he strengthen US, and gives US talents and gifts! He wants to know US better and wants to be in a relationship with us!

 

 

Yes, good is his thoughts about US! He is the father of the fatherless - he is our father!

Jesus is ons hoepriester   2017-05-11

... Jesus is ons hoepriester ...

 

 

Heb 10:21 en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 22 laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

 

 

By enige besigheid wil mense altyd vriende met die baas wees. Want dis hy wat die reëls maak en dit is hy wie sê wie bly en wie moet ry. Dit is hy wat kyk na die wie hy van hou en as vriende beskou.

 

 

Hoe gelukkig is ons as die familie van die Vader nie? Hy het iemand aangestel as die Hoof van Sy huis en dit is Christus en Christus en die Vader beskou ons as Sy kinders en as Sy familie!

 

 

Dis ons wat die voordele kry van God aan wie als en alles behoort! Soek en jy sal vind! Vra en vir jou sal gegee word! How "amazing" is dit nie!

 

 

Hy sal gee maar nie wat sal seermaak nie. Hy sal gee om te leer! Daarom vertrou op Hom en glo in Hom! Hy maak die paaie gelyk en breek berge stukkend sodat Sy kinders kan lewe! Dis ek en jy!

Jesus is our high priest   2017-05-11

… Jesus is our high priest ...

 

Heb 10:21 and having a High Priest over the house of God, 22 let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies having been washed with pure water.

 

 

In any business the people always wants to be friends with the boss. Why, because it is he who decides who stays and who goes.

 

 

It is he who gives advantage to those he likes and those he considers his friends.

 

 

How fortunate are we not, those who belongs to the Father! Because He appointed One as the Head of His household and that one is Christ Jesus!

 

 

Now the Father considers us as His children, and His family!

 

 

We receive from the Father benefits because of this.... Everything and all belongs to Him! Search and you will find, ask and you shall receive!

 

 

How amazing is that not? He will give but only to benefit us ... not to hurt us ... Sometimes to teach us!

 

 

Therefore, trust in Him and believe in Him! He makes straight our path and destroys mountains so that we could live. All of that for me and you! Glory!

Sy kerk - gedra hulle volgens Sy woord - Hulle is net Hom gehoorsaam   2017-05-10

... Sy kerk - gedra hulle volgens Sy woord - Hulle is net Hom gehoorsaam ...

 

1Ti 3:15 Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid.

 

 

Elke huis het sy eie reels, en die wie in daardie familie is, en in daardie huis bly, is gehoorsaam aan die reëls van daardie huis. Selfs ons eie huise het reëls, en die reëls is daar om ons te beskerm.

 

 

God se Woord is waarheid, en Sy kerk behoort die Woord van God te weerspieël, nie weg te redeneer of the weerlê nie!

 

 

Hoe behoort Sy kinders wat Sy kerk is die woord uit te lewe? Soos 'n pilaar in 'n huis. Hy dra die gewig van die huis. Vir die wie deel van Sy familie is nie, is die Woord te swaar.

 

 

Maar vir die wat aan Hom behoord is die Woord lewe!

His church behave according to His instructions - they only listen to Him   2017-05-10

 

… His church behave according to His instructions - they only listen to Him ...

 

1Ti 3:15 But if I should delay, that you may know how you ought to behave in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth.

 

 

Each house has its own rules, and every person in that family, who stays in that home is to obey the rules of that home. Even our own homes has rules, and it is there to protect us.

 

 

God's Word is truth, and his Church should reflect the Word of God! They shouldn’t not want to proof the Word to be wrong or to disregard it.

 

 

How should his children - his Church Accept His Word? Like a pillar in a House. It carries the weight of the House.

 

 

For those who is not part of his family, the word is too heavy. But to those belonging to Him the Word is life!

Familie is die wie erf   2017-05-09

... Familie is die wie erf ...

 

Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; 17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

 

 

Ek en my vrou het 'n testament saamgestel ... soos ek glo elkeen maar doen ... is dit slegs die kinders wat erf. Ek meen jy gee nie jou besittings tog aan vreemdelinge nie, of hoe?

 

 

Hoekom is ons erfgename van God? Omdat ons - die Kerk - Sy familie is. Wat is dan ons erfdeel? Eerstens ons word kinders van God genoem. Nie almal is kinders nie slegs hulle wat wedergebore is.

 

 

Tweedens ons kinders het guns by God ... Nie almal het God se Guns nie ... Ons het Sy beskerming ... Sy teenwoordigheid ... Sy hart ... Ons het 'n verhouding met Hom ... Hy sorg vir ons ... Dit sê Hy is ons deel!

 

 

Laastens is ons deel van Sy huis ... Ons woon daarin ... Kan daarin gaan en uitkom soos ons lus het ... Nie almal het daardie voordeel nie ... En dis ons wat die ewige lewe sal het ... M vir ewig in sy huis te vertoef.

 

 

Dis nie goeie mense wat daardie erfporsie het nie ... Maar wedergebore kinders van die Here ... Ja dis ons deel! How great is our Farther!

Family are the ones who inherit   2017-05-09

… Family are the ones who inherit ...

 

Rom 8:16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. 17 And if we are children, then we are heirs; heirs of God and joint-heirs with Christ; so that if we suffer with Him, we may also be glorified together.

 

 

My wife and I had a testament drawn up ... as I think everyone does ... and it is only our own children who gets the inheritance.

 

 

I do not believe any person would leave his possessions to strangers or am I wrong? Why do we have an inheritance from God? Because we - the Church - are his family.

 

 

What is then is our inheritance? First, we are called children of God. Not all people are His children, only those who are in His family, those born again.

 

 

Secondly as children we have favour with God ... not all people has God's favour ... we have His protection ... His presence ... His heart ... and we have a relationship with Him ... also He cares for US ...

 

 

Thirdly, we are part of his House ... we're living in it ... we can come and go as we like ... not all has this benefit ... and it's us who would have eternal life ... to stay forever in his home.

 

 

It's not good people who has this inheritance ... but born children of the Lord ... Yes it is our part! How great is our Father!

Die Kerk is die Here se familie   2017-05-08

... Die Kerk is die Here se familie ...

 

Mat 6:9 Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

 

 

Heb 3:6 maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.

 

 

Ons sê altyd vir ons kinders “family comes first”, en dit is belangrik. Want die dag wanneer ons groot problem het en ons familie is nie daar vir ons nie … hoe eensaam sal ons dan nie wees nie.

 

 

Dink gou hieraan … Is familie nie op die ou einde al wat ons saam met ons hemel toe kan vat nie?

 

 

Jesus leer vir ons dat wanneer ons na Hom toe kom ons deel van ‘n veel groter familie word. Nie net is die Vader Jesus se Vader nie maar ook my en joune! Ook word Hy ons “Ouboet”!

 

 

As dit dan waar is – soos die Woord vir ons leer – is dit nie tyd dat ons meer aandag aan mekaar gee nie! Is dit nie tyd dat ons opstaan vir die waarheid en mekaar ondersteun nie!

 

 

Kom ons soek mekaar op en help mekaar waar ons kan.

 

The Church is the Lords family   2017-05-08

… The Church is the Lords family ...

 

Mat 6:9 Therefore pray in this way: Our Father, who is in Heaven, Hallowed be Your name.

 

 

Heb 3:6 But Christ was faithful as a Son over his own house; whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end.

 

 

We always tell our children “family comes first”, and it is important to know. Because the day we have problems and our family is not there for us … how lonely wouldn’t our lives be?

 

 

Just think about this … in the end, is family not the only something we can take with us to heaven?

 

 

Jesus teaches us that when we come to Him we become part of a bigger family. Not only is the Father Jesus’ Father, no, he also becomes our Father. He also becomes our “big brother”!

 

 

If this is then true – as the Word teaches us – is it not time we spent more time with each other? Is it then not the time to stand up for the truth and support each other?

 

 

Let us seek each other and support each other any way we can.

Die gewilligheid van 'n dissiepel   2017-05-06

... Die gewilligheid van 'n dissiepel ...

 

Luk 14: 33 So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.

 

 

Hoe groot is jou droom? Ek haal my hoed af vir my broer Jaques en Charlene sy vrou, hulle het 'n droom gehad dat hulle hulself in 'n ander land kon gaan vestig, 'n werk daar kry, en daar bly.

 

 

Maar om hierdie droom van hulle te verwesenlik moes hulle ongelooflikke opofferinge maak, besittings wegmaak, vriende groet en totsiens sê aan familie lede waarvoor hulle baie lief is.

 

 

Maar hulle het hierdie droom gehad! Die stap was moeilik en swaar het hulle gekry, maar na al daardie hartseer en pyn en ongemak lewe hulle nou daardie droom.

 

 

Wat is dit wat my en jou dan terughou om ons droom uit te lewe as dissiepels van Jesus? Is dit besittings? Is dit familie? Is dit ons gemaklikke lewe, of dalk ons weiering om te verander van tradisie?

 

 

Een ding is seker, ek sal nie voluit gaan om dissiepel te wees as dinge my terughou nie! Dan is my droom netnie groot genoeg nie!

 

 

Ek glo Jesus wil vir ons sê: "droom groter"! Hy is nader as wat ons dink! Daar is meer in Hom as wat ons kan bedink, en dit is alles in ons hand! Gewilligheid bring verandering, verandering bring visie, visie gee lewe!

The willingness of a disciple   2017-05-06

… The willingness of a disciple ...

 

Luke 14: 33 So then, everyone of you who does not forsake all his possessions, he cannot be My disciple.

 

 

How big is your dream? I take my hat off to my brother Jacques and his wife Charlene, they had this dream that they could go and settle in another country, get a job, and stay there.

 

 

But to realise this dream of them they had to make huge sacrifices, dispose of property, greet friends and say goodbye to family members for which they love a lot.

 

 

But they had this dream! The move was hard and difficult, but after all the grief and pain and discomfort they are living that dream now.

 

 

What is it then that keeps me and you from living out our dream as an disciple of Jesus? Is it possessions? Is it family? Is it our comfortable life, or perhaps our refusal to change tradition?

 

 

One thing is for certain, I will not be able to go flat-out being a disciple if things holds me back! Then I do not dream big enough!

 

 

I believe Jesus wants to say to us: "Dream bigger!" He is closer than we think! There is more in Him we can ever imagine, and it's all in our hands! Willingness bring change, change brings vision, and vision gives life!

As dissiepelskap 'n refleksie van my geloof is, dan is ek 'n refleksie van Jesus !   2017-05-05

... As dissiepelskap 'n refleksie van my geloof is, dan is ek 'n refleksie van Jesus !...

 

Mat 11:29 Neem my juk op julle en leer van My ...

 

 

Mat 28: 19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 

 

Wanneer ek voor 'n spieël staan reflekteer ek myself, met ander woorde - die ou in daardie spieël lyk net soos ek en doen ook net soos ek. As ek lag - lag hy, as ek waai, dan waai hy.

 

 

Dis presies wat 'n dissiepel van Jesus doen - hy reflekteer Jesus. Jesus het gekom en alles aangaande God geleer, Hy het besluit, no matter what, ek sal doen wat God my vra - nie my wil nie maar U wil Vader.

 

 

Hy het mense die Woord geleer, hulle geleer van God se liefde en dat Hy wel omgee. Hy het ons geleer dat daar net een weg is na die Vader en dit is deur die Seun.

 

 

Hy het aan die kruis kom sterwe, is begrawe en het uit die dood opgestaan en gelewe. Hy het die dood en die vyand oorwinen het aan die regterhand van God gaan sit.

 

 

Hier is Sy laaste opdrag aan al Sy dissiepels ... Gaan maak net soos ek gemaak het ... oorwin die vyand - gee jou hart aan God - oorwin sonde - leer ander aangaande die wil van God, maak dissiepels! Wees bereid om te sterwe, want dan sal jy waarlik lewe

If discipleship is a reflection of my faith, then I will be a reflection of Jesus !   2017-05-05

… If discipleship is a reflection of my faith, then I will be a reflection of Jesus ! ...

 

Mat 11: 29 Take My yoke on you and learn of Me ...

 

 

Mat 28: 19 Therefore go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things, whatever I commanded you. And, behold, I am with you all the days until the end of the world. Amen.

 

 

When I stand in front of a mirror I will reflect myself, in other words - the guy in that mirror will look like me an do what I do, when I laugh - he laughs, when I wave he waves.

 

 

That's exactly what a disciple of Jesus does - he reflects Jesus. Jesus came and learned everything about God, he decided, no matter what, I'll do what God asks of me - not my will but your will Father.

 

 

He taught the people the Word, they learned of God's love and that he does care. He taught us that there is only one way to the Father, and it is through the Son.

 

 

He went to the cross died, was buried and rose from the dead - alive!. He conquered death and the enemy, and was seated at the right hand of God.

 

 

Here is His last command to His disciples ... Go even as I went... conquer the enimy - give your heart to God - overcome sin - teach others about the will of God, make disciples! Be prepared to die, because then you will truly life

Die toets vir my geloof , is dissiepelskap   2017-05-04

... Die toets vir my geloof , is dissiepelskap ...

 

Joh 8: 31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. Hand 11:26 ... en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.

 

 

Ons leer jong manne en vroue om polisiebeamptes te wees. Terwyl hulle in die polisie akademie is moet hulle verskeie toetse slaag, maar elke regte polisieman weet en sal jou sê om 'n eksamen te slaag maak jou nie een nie.

 

 

Dis wat jy doen met die inligting wat jy geleer het wat jou een maak. Word jy 'n volgeling van jou kennis en mentors, of nie?

 

 

Dis presies wat dissiepel beteken - volgeling - en dit is presies waarvoor Jesus elke mens op hierdie aarde roep om Sy volgelinge te word!

 

 

Ek sê ek glo ... Die bybel leer my ek doen goed ... Maar dan leer die bybel my ook dat die duiwels ook glo ...

 

 

Ons sê so maklik ... ek is 'n kind van God, ek is nie 'n Christen nie, maar wat is 'n Christen dan anders as 'n volgeling? Wat volg ek na? Sy woord! Dis deel van my lewe - dis my lewenstyl!

 

 

Hoe, want Hy het my gered van die mag van die sonde oor my! Wat doen ek met my geloof? Jesus verwag van my om Sy volgeling te wees!

 

 

Daarom leer Hy ons ... geloof sonder werke is dood! Daar is groot betekenis in hierdie woord ... "ek en my huis - ons sal die Here dien" ... Word Syne ... Wees 'n dissiepel!

The test of my faith is discipleship   2017-05-04

 

… The test of my faith is discipleship ...

 

Joh 8: 31 Then Jesus said to the Jews who believed on Him, If you continue in My Word, you are My disciples indeed. Act 11:26 ... And the disciples were first called Christian in Antioch.

 

 

We teach young men and women to be police officers. While they are in the police academy, they need to pass several tests, but every real cop knows, and will tell you, to pass an exam does not make you a cop.

 

 

It's what you do with the information you have studied. Are you a follower of the knowledge you gained and do you imitate your mentors?

 

 

That's exactly what disciple mean - follower - and that is exactly what Jesus calls every person on this earth to be - His followers!

 

 

I say I believe ... The Bible teaches me, I do good ... But then the Bible also teaches me that the devils also believe ...

 

 

We say so easily ... I am a child of God, I am not a Christian, but what is a Christian other than a follower? Who do I follow? His word, for it is part of my life - it's a lifestyle!

 

 

How, for He rescued me from the power of sin over me! What do I then do with my faith? Jesus expects me to be His follower!

 

 

Therefore He teaches us ... faith without any works is dead! There is great meaning in this word ... "I and my house - we will serve the Lord" ... His Word ... Be a disciple!

Om gevul te word met die Gees van die lewende God   2017-05-03

... Om gevul te word met die Gees van die lewende God ...

 

Hand 2: 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees ...

 

 

As 'n kind was ek verskriklik skaam - heel onnodig - ek was altyd die laaste een om te weet as 'n meisie van my gehou het!

 

 

Om voor ander te praat was ook 'n " no - no"! Wat nog te sê van in engels!

 

 

Om vervul te word met God se Gees is iets heeltemal anders as om met Sy Gees wedergebore te word! Hierdie is 'n ander belewenis van Sy teenwoordigheid!

 

 

Hierdie is die "no fear" doepa! Omdat Hy dan in ons bly is dit Hy wat ons nodig het om alles waaroor die Here Jesus al met ons gewerk het in ons gedagtes was te lê!

 

 

Gevul met Sy Gees laat jou drink van die lewende water. Laat jou eet van die lewende brood, laat jou aansit aan sy tafel.

 

 

Vervullentheid het my krag gegee en 'n wonderwerk het gebeur, vervulling maak jou 'n kanaal van sy krag en sy sterkte vir jou om hom eer te bring Vervulling laat jou uitroep in ''n vreemde taal, vervulling laat jou konsentreer op dit wat van belang is ...

 

 

Kuru manto shanto did manto ... Praat as ek praat

 

 

Vervulling is vir my belangrik want dit bring Hom nader en dit dryf die vyand verder.

To be filled with the Spirit of the Living God   2017-05-03

 

… To be filled with the Spirit of the Living God ...

 

Act 2: 4 And they were all filled of the Holy Spirit ...

 

 

As a child I was terribly shy - totally unnecessarily - I was always the last to know if a girl liked me!

 

 

To speak in front of others was a "no - no!" Please let alone in English!

 

 

To be filled with God's Spirit is something completely different than being born again with His Spirit! This is a different experience of being in his presence!

 

 

This is the "no fear" potion! Since-then it is He whom brings to us everything into remembrance, he is all we need! Fulfilment causes you to call out in a new tongue

 

 

Being filled with His Spirit causes you to drink of the living water. Cause you to eat the living bread, allows you to sit at his table.

 

 

Being filled gave me strength and a miracle happened, fulfilment will create a channel whereby his power and his strength flows through you. Fulfilment caused me to cry out in a heavenly tongue it causes me to focus on the task at hand and gives me courage...

 

 

Kuru Manto Manto shanto did ... Speak when I speak

 

 

Fulfilment is important to me for it brings Him closer and drives the enemy further

Geteken, geseël, en gelaat staan   2017-05-02

... Geteken, geseël, en gelaat staan ...

 

Efes 1: 13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte ...

 

 

Die skool waar my kinders skoolgaan vra gereeld dat die ouers asseblief hulle name op hulle kinders se klere moet skrywe. Sodat wanneer die kledingstuk opgetel word, dit aan die eienaar terugbesorg kan word.

 

 

God skryf net so Sy "Naam" as teken op Sy kinders om hulle tussen ander uit te ken. Hoe? Deur hulle te verseël met die Heilige Gees.

 

 

Dis hoe ek self ook weet ek behoort aan die Here ... deur Sy Gees wat in my woon! En dis my teken, deur God self gegee ... wat geeneen op die hierdie aarde van my kan af wegvat nie.

 

 

Dis God self wat my seël - en daardeur dan is ek - Sy eiendom!

Signed, sealed and let be   2017-05-02

… Signed, sealed and let be ...

 

Eph 1: 13 in whom also you, hearing the word of truth, the gospel of our salvation, in whom also believing, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

 

 

The school where my children attend, regularly asks that the parents should write the names of their children on their clothes. So when clothing is picked up, it can be returned to the rightful owner.

 

 

God also writes his "Name" as a sign on His children so that they can be identified from others. How? They are sealed with the Holy Spirit.

 

 

That's how I know myself I belong to the Lord ... through His Spirit Whom dwells within me! And that's my sign, by God Himself ... Whom no one on earth can take away.

 

 

It is God himself who sealed me - and by that action I am declared - His property! Therefore, I am!