Number of articles: 40

Archive:
Van ons as Sy bruid - Sy Vrou eis Hy gehoorsaamheid   2017-06-29

... Van ons as Sy bruid - Sy Vrou eis Hy gehoorsaamheid ...

 

Efes 5: 22 VROUE, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. 23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

 

Wat 'n spesiale verhouding bestaan daar nie tussen 'n man en sy vrou nie - of ten minste so hoort dit! Die "liefdestaal" sê dat ... As ons wil hê ons verhouding moet sterk staan, dan moet ons deposits in mekaar se harte maak.

 

Deposits werk so, jy moet uitvind wat jou vrou / man sien as belangrik, dit doen, en dan sal julle verhouding groei. Bv, my vrou hou daarvan as ek vir haar takies doen, meer as wat ek vir haar geskenke gee.

 

Sou ek geskenke gee, en nie takies doen nie, dan sal al die geskenke nie dieselfde effek hê, as war takies doen het nie! Dis gaan oor haar liefdestaal! Ons as mens is geneig om te doen wat ons dink vir ons belangrik is, nie vir die ander een nie.

 

Christus het ons liefdestaal gesien - ons was verlore sonder God, en ons almal - elke mens op aarde - het die geneigtheid om te soek na iets of iemand groters as onsself! Daarsonder is ons verlore!

 

Hy kom en spreek daardie grootste prioriteid aan! Hy kom stel ons voor aan die Enigste Lewende God! Mense wat nie, God vind nie - is mense wat nie Jesus se aksies verstaan nie! 

 

Inteendeel hulle verstaan hulle eie liefdestaal verkeerd! Hulle soek maar hulle vind nie omdat hulle weier om te glo dat dit wat Jesus vir hulle kom doen het - vir hulle is! Hulle glo Hom nie - maklik!

 

Daarom vind die wat soek (dit is ons Sy kinders) Hom, omdat ons glo. Hy Verlos ons van hierdie liggaam (hierdie vlees), wat weier om te glo! Dan wanneer ons glo - word ons Sy Bruid - Sy vrou!

 

In hierdie vêrs bespreek God Sy liefdestaal met ons! Hy het reeds deposits gemaak in ons harte! En as ons glo dan vind ons elke dag dinge uit oor onsself en die lewe - Hy hou aan deposits maak!

 

Nou is dit ons beurt! Wat is heel bo aan Sy doposit lys? "Vroue wees aan julle mans onderdanig"! Gehoorsaamheid! Sy eie Woorde sê: " Gehoorsaamheid is beter as offers"! Hy soek nie geskenke nie, Hy eis gehoorsaamheid aan Sy Woord! 

 

Hy soek nie wat jy dink vir jou belangrik is nie, Hy gee nie om of jy 'n hoed dra of nie wanneer jy kerk toe gaan nie, of 'n langbroek of nie, of om op saterdag kerk toe te gaan of nie - Hy soek gehoorsaamheid!

From us as His Bride, His future wife - He demands submission to His Word   2017-06-29

From us as His Bride, His future wife - He demands submission to His Word ...

 

Efes 5:22 Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. 23 For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.

 

What a special relationship does not exist between a man and his wife - or at least its possible! The "love language" says that if we want our relationship to be strong, then we need to make deposits in each other's hearts.

 

Deposits works in this way ... you have to find out what your wife / husband sees as important, do that, and then your relationship will grow. For example, my wife likes it more if I do things for her, than if I buy her presents.

 

If I would buy gifts, and not do things, then the gifts will not have the same effect as doing tasks! It's about her love language! We as humans tend to do what we think is important, not what the other person sees as important.

 

Christ has seen our love language - we were lost without God, and all of us - every human being on earth - have the tendency to seek something / someone greater than ourselves! Without it we are lost!

 

He come and spoke to that priority in our hearts! He introduces us to the Only Living God! People Who Do not Find God - Are People Who Do not Understand Jesus' Actions!

 

On the contrary, they understand their own love language wrong! They seek but they do not find because they refuse to believe what Jesus has come to do for them! They do not believe him - easy!

 

Therefore, those who seek (we as His children) find Him because we believe. He releases us from this body (this flesh), who refuses to believe! Then when we believe - we become His Bride - His wife!

 

In this verse God discusses His love language with us! He has already made deposits in our hearts! And if we believe then we find out things about ourselves and life - every day - He's making deposits!

 

Now it's our turn! What's on top of his doposit list? "Women are submissive to your husbands"! Obedience! His own words says, "Obedience is better than sacrifice"! He does not seek gifts, He demands obedience to His Word!

 

He does not want ... what you think is important to Him, He does not care if you wear a hat or not, when you go to church, wearing a pants or not, or go to church on Saturdays - He Seeks obedience!

Christus is die Hoof van die Bruid   2017-06-28

... Christus is die Hoof van die Bruid ...

 

1 Kor 11: 3 Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

 

Ek en 'n Brigadier in die polisie praat nou die dag oor 'n mens se lewe ... Oor wat nou eintlik belangrik is ... As jy kyk na ons in die polisie ... Die rangsisteem ... 

 

Daar is altyd iemand wat 'n hoër rang as jy het. Altyd iemand wat jou "hoof" is, selfs hulle val onder outoriteid van 'n ander ... Ons het hierdie "sê ding" ini polieste ... "Te veel base te min werkers"!

 

Is dit nie presies hoe dit ini kerk gaan nie? Daar is te veel base - te min werkers! Te veel base wat dink hulle is waaroor alles draai, hulle maar ongelooflikke reëls wat hulle self nie eens kan hou nie ...

 

Hulle weier self om onder outoriteid te staan - dis dan waar die Here met sy mense begin! Nee, elkeen wil Sy eie kerkie het, elkeen wil die hoof van "sy kerk" wees! 

 

2 Tess 2 praat die Woord oor mense wat ander sal verlei - hulle sal selfs sê hulle het dit by die Heilige Gees gehoor, 'n ander plek in die woord sê - tussen julle sal daar verleiers opstaan om die mense te verlei - en daar sal wees mense wat agter hulle aanloop!

 

Aan die vrugte ken jy die boom ! Spreek die Here! Elke boom het 'n seisoen ! Nie elke seisoen dra die boom sy vrugte nie! Passop ! Daardie boom se seisoen kom ! Oppas dat jy geen vrugte aan daardie boom vind nie! 

 

Na wie moet ek dan luister ? Christus is die Hoof van die gemeente! Christus is die Woord van God! Wat sê die Woord! Maar my pastoor sê! Wat sê die Woord! Maar my dominee sê! WAT SÊ DIE WOORD!

Christ is the head of the bride   2017-06-28

Christ is the head of the bride ...

 

1 Cor 11: 3 But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God.

 

Myself and a brigadier in the police were talking about what is really important in a person's life ... Look for example at the rank structure in the police ...

 

There is always someone who has a higher rank than you. Always someone who is your "head", and even themselves falls under the authority of someone else ... We have this "saying" in the police... "Too many bosses to few workers"!

 

Is this not exactly how it goes in the church today? There are too many bosses - too few workers! Too many bosses who think they are what causes the wheel to turn, they impliment and instruct on rules they cannot even keep themselves ...

 

They refuse to stand under authority - and yet that's where the Lord begins with his people! Now ... these days everybody wants His own church, everyone wants to be the head of "His church"!

 

2 Thess 2 the Word speaks about people who will seduce others - they will even say they heard it from the Holy Spirit. In another verse in the word - the Word says that there will be deceivers rising up from amongst us, to seduce His people - and there will be people who runs after them!

 

In the fruit you know the tree! Speaks to the Lord! Every tree has a season! Not in all seasons does the tree bear its fruit! Be careful! When the tree's season comes, you will find no fruit on that tree!

 

Who should I then listen to? Christ is the head of the church! Christ is the Word of God! What does the Word of God say? ... But my pastor says! What does the Word say? But my minister says! WHAT DOES THE WORD SAY?

Die Here Jesus praat met 'n opgewondenheid in sy stem oor sy bruid   2017-06-27

... Die Here Jesus praat met 'n opgewondenheid in sy stem oor sy bruid ...

 

Joh 3:29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.

 

Ek onthou hoe opgewonde ek was oor my troue in 2004. Ek het al my familie en vriende vertel van my bruid en hoe wonderlik sy is! Hoe ek nie kan wag om te trou nie! My bruid was - WOW! 

 

Mooi verby! Alles wat ek wou hê! Perfek! Sy het my aangevul, was lief vir my! Ek sou alles vir haar doen! Ek kon nie wag nie want ons sal vir ewig verlief wees en vir ewig by mekaar wees! 

 

Ons sou so baie dinge saam doen! Sy het my spesiaal laat voel, my ondersteun vir haar was daar net een! In haar oë en hart was ek die grootste sterkste beste mooiste - die enigste! 

 

Ek kon niks verkeerd doen nie! Ja - opgewonde was 'n understatement! Almal wat my geken het - het geweet hoe ek oor haar voel! Ek was so opgewonde dit was aansteeklik! My opgewondenheid het ander opgewonde gemaak!

 

Die wie Jesus ken (Sy wedergebore kinders wat nie net hoorders van die woord is nie maar ook daders) weet hoe opgewonde Jesus oor Sy toekomstige bruid is! Hy kan ook nie wag vir die dag dat hulle verenig sal word nie!

 

Sy woorde was : ek gaan om 'n plek voor te berei! Ek gaan weg sodat julle kan kom waar ek is. Lees Salemo en sien hoe Hy Sy bruid sien! Hy is verlief op ons - Hy kan nie wag dat ons vir ewig bymekaar sal wees nie! 

 

Hoekom haat die vyand enige huwelik - waarom vaar hy so uit teen huwelikke? Want 'n gehegte en gedigte huwelik is presies wat Ho herhinder aan die huwelik van die Lam van God en Sy bruid die kerk! 

 

Die dag is op hande maak gereed die bruidegom staan voor die altaar - die musiek het begin speel! Die bruid is hier ! Die bruid is hier - dis al woorde wat kortkom! 

 

Die ganse hemel wag op daardie aankondiging! Die bruid is hier - die bruid is hier! Kom kerk ons moet klaarmaak!

The Lord Jesus talks about His bride with excitement in his voice   2017-06-27

The Lord Jesus talks about His bride with excitement in his voice ...

 

Joh 3:29 He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. Therefore this joy of mine is fulfilled.

 

I remember how excited I was about my wedding in 2004. I told all my family and friends about my bride and how wonderful she is! How I couldn't wait to get married! My bride was - WOW!

 

Beyond beautiful! Everything I Wanted! Perfect! She was the missing part of me, she love only me! I would do everything for her! I could not wait because we will love each other forever and be together forever!

 

We would do so many things together! She made me feel special, she supported me, for her there was only one - Me! In her eyes and heart I was the biggest, strongest, best most beautiful - the only man in the world!

 

I could not do anything wrong! Yes - excited was an understatement! Everyone who knew me knew how I felt about her! I was so excited it was contagious! My excitement made other people excited!

 

Those who knows Jesus (His born-again children who are not only hearers of the word but also doers) knows how excited Jesus is about His future bride! He cannot wait for that day when they will be united!

 

His words were: I'm going to prepare a place for us! I'm leaving so you can come and stay where I am. Read Proverbs and see how he sees his bride! He is in love with us - He cannot wait for us to be together forever!

 

Why does the enemy hate marriage - why is he so against marrying? Because a true and poetic marriage is exactly what reminds him of the marriage between the Lamb of God and His bride the church!

 

The day is come get ready for the bridegroom is standing before the altar - the music already started playing! The bride is here! The bride is here - it's the only words which has to be spoken!

 

The whole heaven is waiting for that announcement! The bride is here - the bride is here! Come church we have to finish!

Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 5: Ek offer myself en kry 'n bedienning .   2017-06-26

... Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 5: Ek offer myself en kry 'n bedienning ...

 

Filip 2:17 Maar al word ek as ’n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal;

 

Dit is darm verskriklik lekker as jou kinders na jou toe kom en jou vra dat jy hulle moet help om iets te doen, self iets klein - jy wys hulle om 'n skroewedraaier te gebruik - of vuur aan te steek!

 

Dan wanneer hulle dit die volgende keer self doen is hulle baie opgewonde en jy baie trots! Dan wil hulle sommer al wat 'n skroef is in en uitdraai! Jy moet net keer! Want hulle weet hulle kan nou!

 

Hulle geloof dat hulle iets kan doen het in 'n werklikheid verander! 

 

Wanneer ons tot bekering kom is ons net so, maar gou stop ons as gevolg van die bekommernisse, en uitdagings van hierdie wêreld! Daar is min dinge wat my so opgewonde maak as ek besig is met iets wat die Heilige Gees my geleer het. 

 

Soos toe ek begin preek het moes die Here my geloof eers bou - in dat dit wel die regte bedienning is vir my - na ek die geloof gekry het - is my geloof en hoop verander in 'n werklikheid! 

 

Ek preek! Uit myself - onmoontlik - ek weet ek kanie - maar wanneer ek swak is dan is die Here sterk in my! Vind dit wat die Here vir jou beplan het! Doen dit - en kyk hoe jou lewe verander!

 

Die vraag is - is jy bereid om jouself vir jou bedienning te gegee! Hy is bereid om jou en my te leer! Dis die minste wat ons kan doen!

What can I do for God? Sacrifice 5 : I sacrifice myself - and get a ministry ..   2017-06-26

What can I do for God? Sacrifice 5 : I sacrifice myself - and get a ministry ...

 

Philip 2:17 Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all.

 

It's wonderful when your children come to you and ask you for help, even if it is for something small - asking you to show them to use a screwdriver - or light the fire!

 

Then the next time when they do it by themselves, they are so excited and you are so proud! After that they just want to fix everything! You just have to tell them to slow down, in their minds they can now fix everything!

 

In the beginning when we come to repentance we are like these children, but it fades as time goes by and the burdens and worries of this world brings us to an halt! 

 

There are only a few things that causes me to be excited and the one of the best is doing what the Holy Spirit teaches me.

 

When I began to preach, the Lord first had to build my faith - in that this was the right ministry for me - then as my faith grew - my faith and hope turned into a reality!

 

I preach, but not from my own strength - impossible - I cannot - but when I'm weak then the Lord is strong in me! ... ... Find what the Lord has planned for you! Do it - and watch your life change!

 

The question is - are you willing to give yourself to His service, His way? He is willing to teach us! That's the least we can do!

Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 3 en 4: Ek offer myself om ander te help en my goed te deel   2017-06-23

... Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 3 en 4: Ek offer myself om ander te help en my goed te deel ...

 

Hebr 13:16 Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ’n welbehae aan sulke offers.

 

Die gesegde in enige kerk is dat wanneer iemand tot bekering kom is sy beursie die laaste ding wat tot bekering kom en as iemand terugval is sy beursie die eerste ding wat toegaan! Baie interessant!

 

My geld, my eiendom, myne myne myne! Ek lees nou die dag hierdie interessante berig oor Alexander die grote! 

 

Hy het vir een van sy Generale glo gesê om al sy goud en silwer en geld op die pad te gooi as hulle sy lyk na die graf dra, en sy hande moet kaal by die kus uithang! Dit moes glo vir mense wys dat wanneer jy graf toe gaan jy niks kan saamvat nie. 

 

Sy hande is glo 'n teken van: met kaal hande het jy in die wêreld gekom en met kaal hande sal jy daaruit gaan! Wel of dit nou waar is of nie, daar is 'n baie goeie les in!

 

Hoekom is dit so moeilik om ander te help as hulle sukkel? Dis regtig 'n geval van kruisig myself en hoe ek voel en wat ek dink ek nodig het teenoor wat iemand werklik nodig het! 

 

Ek dink nie dis so maklik nie! Geen wonder die Vader sonder sulke opofferinge uit nie! Dis nou regtig iets wat Hom bly maak! Iets waaroor ek glo die skrif sê - Hy opgewonde oor raak! 

 

Werklikwaar sulke offers kan slegs gedoen word deur die krag van die Gees wat in ons bly! Sulke offers dui op oorwinning! Sulke offers is 'n bewys van die Here se teenwoordigheid! 

What can I do for God? Sacrifice 3 and 4 : I sacrifice myself - to help others and to share my belongings .   2017-06-23

What can I do for God? Sacrifice 3 and 4 : I sacrifice myself - to help others and to share my belongings ...

 

Hebr 13: 16 But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased.

 

There is a saying in church, that when someone comes to repentance, his wallet is the last thing to open, and if someone falls back, his wallet is the first thing to close as well! Very interesting!

 

My money, my property, mine mine mine! Today I read this interesting story about Alexander the Great!

 

He said to one of his generals to throw all his gold and silver and money (he got over all the years from his crusades) , on the road when they carry his body to the grave. 

 

His hands had to be bare and hanging from the sides of the coffin! Apparently it had to show people that when you go to your grave you cannot take anything with!.

 

His hands will be a sign of: with bare hands you have come into the world and with bare hands you will go out of it also. Well whether it's true or not, there's a very good lesson in this!

 

Why is it so hard to help others if they struggle? It's really a case of crucifying myself and how I feel and what I think I need to one of what someone really needs!

 

I do not think it's so easy! No wonder the Father vales such sacrifices! It's really something that makes him happy! Something that I believe this scripture says - He gets excited about!

 

Indeed, such sacrifices can only be done by the power of the Spirit Whom reside in us! Such sacrifices indicate victory! Such sacrifices are proof of the Lord's presence!

Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 2: Ek offer myself deur broederliefde   2017-06-22

... Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 2: Ek offer myself deur broederliefde ...

 

Efes 5:1 WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders; 2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n lieflike geur.

 

Ek ken mense wat nie van my hou nie! En ek weet ook hoekom hulle nie van my hou nie! En ek weet ook wat hulle van my agter my rug sê! 

 

Die moeilikste ding ooit is om nogsteeds aan hulle goed te doen, al wil ek nie! Om nie lelik van hulle te praat nie - al wil ek! Om hulle lief te hê - al glo ek hulle verdien dit nie! Die vraag is eerder dit ... wat dink die Vader van hulle? Hoe voel Hy oor hulle? Dit moet ons dryfkrag wees! Ons offer!

 

Wat het Christus gedryf om Homself aan die kruis vir ons oor te gee? Hy Het geweet hoe baie lief God die wêreld gehad het! Daarom het Hy Homself minder geag en God meer geag! 

 

Hy het geweet hoe belangrik Sy kruis is - want geen groter offer sou enige iemand ooit die Vader kon gee nie - want watter gtoter offer is daar as iemand wat sy lewe vir 'n ander gee? 

 

Hy het sy eie wil gehad: Vader as dit enigsins moontlik is laat hierdie beker by my verbygaan" - maar Hy het die Vader meer liefgehad as homself - "nogtans nie my wil nie - Here - maar U wil"!

 

Watter groter offer as dit is daar nie? Deur jouself - jou eie wil - te kruisig - en eerder te sê " nogtans nie my wil nie Here maar U wil!

 

Here ! Ek wil nie my 10 gee nie! "nogtans nie my wil nie maar U wil Here"! Ek wil nie my laat doop nie Here! "Nogtans nie my wil nie maar U wil Here"! 

 

Here ek wil nie dit doen nie of dat doen vir daardie persoon of hierdie persoon nie ! Hulle drink! Hulle vloek! Hulle gaan nie kerk toe nie! Hulle wil nie na U woord luister nie! Hulle is rebelle! 

 

Hulle doen sonde! Hulle - Hulle - Hulle ! Daarom wil ek nie !!!! "nogtans nie my wil nie Here - maar laat U wil deur my geskied!"

What can I do for God? Sacrifice 2: I sacrifice myself - for brotherly love   2017-06-22

… What can I do for God? Sacrifice 2: I sacrifice myself - for brotherly love ...

 

Eph 5: 1 Therefore be imitators of God as dear children. 2 And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.

 

I know of people who do not love me! And I also know why they do not love me! And I also know what they say about me behind my back!

 

The hardest thing ever -- is to treat them with goodness, even though I do not want to, and not to say bad things about them - even if I want to! To love them - even though I believe they do not deserve it! 

 

The question should rather be ... what does the Father think of them? Or ... How does He feel about them? This should be our driving force! Our sacrifice!

 

What drove Christ to give Himself on the cross for us? He knew how much love God has for the world! Therefore, He deemed Himself less and considered God more!

 

He knew how important His cross would be - for no greater sacrifice could anyone ever give the Father - for what kind of sacrifice is there wich is greater than someone who gives his life for others?

 

Jesus had his own will: "Father, if it is at all possible, let this cup pass me by"- but He loved the Father more than himself -" Nevertheless, not my will - Lord - but You will! "

 

What greater sacrifice is there than this? By crucifying yourself - your own will - and also saying "nevertheless, not my will Lord, but you will!

 

Lord! I do not want to give tides ... "Nevertheless, not my will, but You will Lord"! Lord, I do not want to be baptized the same way you were baptized, for it is not my tradition or the tradition of those before me Lord! "Nevertheless, not my will Lord, but You will Lord"!

 

Lord I do not want to do this, or do that, for that person or this person! They drink! They curse! They are not going to church! They do not want to listen to Your Word! They are rebels!

 

They are doing sin! They - They - They! Nevertheless Lord, not my will be done but Your will Lord! Do Your works through me! So that your power may be displayed through me! In Jesus name!

Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 1: Ek offer myself as 'n lewendige - heilige offer   2017-06-21

... Wat kan ek vir die Here doen? Opoffering 1: Ek offer myself as 'n lewendige - heilige offer ...

 

Rom 12:1 EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer — dit is julle redelike godsdiens.

 

Is dit nie instinktief by ons as mens om iets goeds te doen vir iemand wat iets vir ons gedoen het nie? As hulle ons gehelp het, dan wil ons ook dieselfde doen! Maar wat sou ek vir Hom kon gee?

 

Dis soos om 'n present vir iemand te gaan uitsoek. En dis net hier waar die vyand soveel van ons uitoorlê en uitvang! Of ons dink : ek moet iets doen sodat God van my notisie neem en my red : of : hy het iets vir my gedoen nou sal : bv : die sabatdag hou : dit sal Hom blymaak!

 

Hier is 'n offer wat vir Hom aanneemlik is! Nie my wil nie Here maar U wil! Wees onderdanig aan Hom en Sy woord nie aan iets wat ek dink vir myself 'n offer is nie! 

 

Ek moet myself gee, my liggaam aan Hom gee sodat Hy in en deur my lewe kan werk! Hy het my lewe gegee en daardie lewe wat in my is wil Hy deur my aan ander bekendstel!

 

Heilig beteken om anders te wees vir Hom ... Uitgesonder vir Sy werke! Dit is wat aanneemlik is vir Hom! Dit is waar Hy verwag ons moet begin! Dit is wat Hy na uitsien! Die effek van die Gees in ons lewens! 

 

Wat kan ek as offer na Hom bring ? Eerstens ! Myself

What can I do for God? Sacrifice 1: I sacrifice myself - Holy - acceptable to God   2017-06-21

What can I do for God? Sacrifice 1: I sacrifice myself - Holy - acceptable to God ...

 

Rom 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.

 

Is it not instinctive for us as human beings to do something good for someone who has done something for us? If they have helped us, we also want to help them! But what could I give Him?

 

It's like choosing a gift for someone. And it's also here that the enemy confuse and catch us! Whenever we think: I have to do something so that God takes notice of me and rescues me: or : 

 

Since He has done something for me - now I need to do something favourable for Him: eg: keep the Sabbath day: because that t will keep him happy!

 

This must surely be a sacrifice that is acceptable to Him! .... Not my will Lord ... but You will! Be submissive to Him, and His word, before I do something which I think is a sacrifice to me!

 

He requires me to give myself, and to give my body to him so that he can work in and through my life! He gave me life and in giving my life, I want to introduce that life, which He has given me, to others!

 

Holy means to be different ... Set appart for His works! That is what is acceptable to Him! This is where He expects us to start! This is what he looks forward to! The effect of the Spirit in our lives!

 

What can I bring to Him as a sacrifice? First of all! myself

Waarvoor ek opgelei word ...   2017-06-20

... Waarvoor ek opgelei word ...

 

2 Kor 5: 18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, 19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. 

 

20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

 

Ons Polisie Akademie bied vir die volgende jaar gedesentraliseerde opleiding aan. Wat dit beteken is dat ons nie nuwe polisiemanne oplei nie, maar polisiemanne wat reeds polisiemanne is.

 

Elke Sondag kom daar verskillende kursusse in - om die behoefde van bevelvoerders aan te spreek. Almal kry gespesialiseerde opleiding in 'n sekere gebied.

 

Die Here maak ook so met alle mense wat hulle hart vir die Hom gee en Jesus belei as hulle Verlosser en Saligmaker. Slegs wanneer ons met God versoen word deur Jesus dan leer Hy ons.

 

Hy leer ons om ander te leer, (deur te getuig) van hierdie Versoenning wat daar is met God. Hy leer ons om ander te leer, dat ons sondes vergewe is, en omdat ons sondes vergewe is kan Hy in ons kom bly, Vader, Seun en Gees - maar net as ons ook in Hom is.

 

Ons word verkondigers - met ons lewens (hoe ons lewe) - deur wie God - wat in ons bly - ander vermaan - en waarsku - om ook van hierdie versoenning gebruik te maak! 

What I am trained for   2017-06-20

… What I am trained for ...

 

2 Cor 5 : 18 Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation, that is, 19 that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. 

 

20 Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us: we implore you on Christ’s behalf, be reconciled to God.

 

Our Police Academy offers decentralized training for the following year. What this means is that we do not train new policemen, but policemen who are already policemen.

 

Every Sunday there are different courses arriving - to address the needs of commanders. Everyone gets specialized training in certain areas.

 

The Lord also gives specialised training to all people who give their heart to Him and testifies about Jesus as their Savior and Savior. Only when we are reconciled to God through Jesus - He teaches us.

 

He teaches us to teach others (by testifying) of this mercy that is with God. He teaches us to teach others that our sins have been forgiven, and because our sins have been forgiven, He can stay in us, Father, Son and Spirit - only if we are also found in Him.

 

We become preachers - with our lives (the way we live) - through whom God - who lives in us - admonishes and warns others - to make use of this reconciliation!

In Hom is lewe ons deel - ons toekoms ...   2017-06-19

... In Hom is lewe ons deel - ons toekoms ...

 

Heb 4: 14 TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou ... 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

 

Almal het deesdae die houding van ... "don't talk to me - talk to my lawyer"! In een van die drome wat ek gehad het - nadat ek wedergebore was - het ek opgeeindig in 'n soort hofsaal ... 

 

Ek het doodgegaan en 2 engele het my daarheen gevat. My aanklaer was daar, die "sak" getuienis teen my en ons het op die regter gewag om in te kom. Ek het gehuil oor al die getuienis teen my ...

 

Toe kom die "Regter" in en neem Sy plek op die "Regtersstoel" - ek het baie gehuil! Die Regter was niemand anders as Jesus nie - maar Hy was ook my Prokureer! 

 

Hy het afgekom, aan my skouer geraak, geglimlag en die hele "sak getuienis" teen my het verdwyn, asook my aanklaer en sy gespuis! Die hofsaal wat volgepak was het ontplof in toejuiging! 

 

Ek was onskuldig bevind , en nie net dit nie ek is beloon daarna! WOW! Met Jesus as ons Hoëpriester, ons verdediging en die Een wie die Oordeel toekom / ons Regter! Is ons onskuldig!

 

Hy wat op die Regterstoel sit - Reg om te oordeel ! Tussen die wie lewe en die wie reeds gesterf het! Waarom sal ons wat dan in Hom is - nie lewe nie? In Hom is lewe ons deel! Ons toekoms! Vir Ewig!

In Him we shall receive life - it is our future   2017-06-19

… In Him we shall receive life - it is our future ...

 

Heb 4:14 Seeing then that we have a great High Priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession ... 16 Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.

 

These days everybody has the attitude of ... "do not talk to me - talk to my lawyer"! In one of the dreams I had - after I was born again - I ended up in a kind of courtroom ...

 

I died and 2 angels took me there. My prosecutor was there, the evidence "bag"... ( evidence against me) and we waited for the judge to come in. I stood there crying about all the evidence against me ...

 

Then came the "Judge" and took His place on the "Judge's seat" - then I cried a lot! The Judge was none other than Jesus Himself ... but He was also my "Defence lawyer"!

 

He came down, touched my shoulder, smiled and the whole "bag of evidence" against me disappeared, as well as my prosecutor and his witnesses! The courtroom which was packed - exploded in applause!

 

I was found not guilty, and not just that, I received a reward! WOW! With Jesus as our High Priest, our Defense and the One who is the Judge, this outcome is forthcomingre !!! Innocent!

 

He who is on the Judge' seat - He has the right to judge! Between those who live and those who are already dead! Why then would, we who are found in Him, not live? In Him, life is part of us! Our future! Forever!

Om vir Sy span te spaal   2017-06-17

... Om vir Sy span te spaal ...

 

Efes 2: Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep

 

Ons het al almal Super rugby gekyk - die Stormers / Bulls / Sharks / Lions and Kings! Kyk as die twee spanne mekaar pak kan jy sommer die vyandskap sien! Né Eben E! 

 

Die manne gryp sommer mekaar , stamp en stoot, klap en trap en duik mekaar dat jy net sterretjies sien! Dan kom die Springbokspan se aankondiging en van hierdie selfde spelers draf vir die Springbokke uit - maar nou veg hulle saam in dieselfde span teen 'n gemeenskaplikke vyand!

 

What happened? Hierdie selfde spelers ! Druk mekaar , slaan mekaar op die bout , soen mekaar , en gee mekaar "high 5's ! ONGELOOFLIK! ------- Die antwoord ---- hulle is verenig! 

 

Dit wat skeiding veroorsaak het is weggevat! Dit wat twee was is nou een. Hulle het vrede gemaak! Hulle is nou EEN span!

 

Jesus is die "span" waarin ons "speel"! Maar soos daar net een Springbokspan is wat Suid Afrika verteenwoordig in Rugby - so is daar net een "span" wat die Veder se Koningkryk verteenwoordig en dit is slegs hulle wat in Jesus is!

 

Hy het vrede tussen ons en die Vader bewerkstellig deurdat Hy in alles ten volle gehoorsaam was aan die Vader! Sy bloed het ons sondes weggevat - daarom as ons in Hom gevind word dan sien die Vader Hom! En ons word geregverdig omdat ons in Hom is! Ons is die Vader se span! Bly "speel"! Die troefee wag.

Playing for His team ...   2017-06-17

Playing for His team ...

 

Efes 2: For He Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace,

 

We've all watched Super Rugby - the Stormers / Bulls / Sharks / Lions and Kings! When those teams play each other, you can see the enmity! Or what say I Mr. Eben E!

 

The men grab each other, bump and push, slap and step on each other, and tackle each other so that they see stars! Then the Springbok team is announcement and these same players come out to play for the Springboks - now they fight together in the same team against a common enemy!

 

What happened? These same players, squeeze each other, hit each other on the buttocks, kiss each other, and give each other "high 5's! UNBELIEVABLE! ------- The answer ---- they are united!

 

That which caused separation was taken away! Those who were two became one. They made peace! They are now ONE team!

 

Jesus is the "team" in which we "play" for the Kingdom of heaven! But as there is only one Springbok team representing South Africa in Rugby - and so also there is only one "team" representing the King's Kingdom - those in Jesus!

 

He brought about peace between us and the Father ... in that he fully obeyed the Father in everything! His blood has taken away our sins - therefore if we are found in Him, then the Father sees Him! So ... we are justified because we are in him! We are the Father's team! Keep on "playing"! The trophy is waiting.

Die Here kan verandering bring, daar is Hoop vir almal wat die Here nie ken nie   2017-06-14

Die Here kan verandering bring, daar is Hoop vir almal wat die Here nie ken nie ...

 

1Tim 2:1 In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; 2 vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. 3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

 

Ek kyk nou die aand Carte Blance en dis ongelooflik hoe koerupsie oorgeneem het, inteendeel ek wil nie meer koerant lees of nuus kyk nie! Dit ontstel my vreeslik en maak my hartseer hoe die armes uitgebuit word!

 

Ek kry nou die dag 'n brief van die Bestuur van die SAPS dat hulle besluit het om nie konstabels, wat al 7 jaar konstabels is, na sersante gaan bevorder nie, en ook nie Adjudante 1ste been na Adjudante 2de been nie. Rede daar is nie geld nie. Wow - skokkend! 

 

Dink net die wroeging waarmee die konstabels en adjudante in hulle harte sit! Ongelukkig in ons sisteem beteken bevordering meer geld. 1 Generaal se verhoging jaarliks is meer as genoeg om 'n paar van hierdie hardwerkende lede se bevordering te dra! Sulke goed steel my vrede!

 

Wil ons hê ons leiers moet hulle soos kinders van God gedra? Wil ons hê korrupsie moet stop sodat ALMAL voordeel uit die land kan trek, bid vir hulle redding, bid dat hulle harte verander word anders sal hulle verlore gaan - en net soos ons skuldig is aan baie dinge - en die Here ons verlos het! So wil Hy ook hê hulle moet gered word! 

The Lord is able to bring change, He is able to turn the hearts of the unsaved   2017-06-14

… The Lord is able to bring change, He is able to turn the hearts of the unsaved ...

 

1Ti 2:1 First of all, then, I exhort that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, 2 for kings and all who are in authority, so that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. 3 For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, 4 who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.

 

I was watching Carte Blance the other night, and it's amazing how corruption took over, on the contrary, I do not even want to read newspapers or watch the news anymore! It upsets me terribly and hurts me how the poor are exploited!

 

The other day I received a letter from SAPS Management wherein they decided not to promote constables, who are already 7 years constables, to Sergeant, and no Warrant officers 1st leg to 2nd leg. Reason: there is no money. Wow - shocking!

 

Just imagine the anger with which these constables and warrant officers will walk around in their hearts! Unfortunately in our system, promotion means more money. 1 General's increase annually is more than enough to carry some of these hardworking members' promotion! Such things robs me of my peace!

 

Do we want our leaders to behave like children of God? Do we want to stop corruption so that ALL will benefit from this country, pray for their salvation, pray for their hearts to be changed or they will themselves not inherit God's kingdom - because in the same way we are guilty of many things - and the Lord has saved us! He also wants them to be saved!

My "purpose"   2017-06-13

... My "purpose" ...

 

Heb 13:15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

 

As ons dan weet dat Hy ons uitverkies het om Sy Volk te wees - Syne! Om in Sy teenwoordigheid te lewe - God s'n! Om 'n woordvoerder vir Hom te wees - die Almagtige! 

 

Dat Hy ons self - op die naam ingeroep het en ons op 'n spesiale sending uitgestuur het, waarom sal ek dan nie weet wat my "purpose" in die lewe is nie? 

 

As ek 'n dokter is dan is ek een met 'n "purpose", of as ek 'n polisieman, verpleegster, besigheidsman, soldaat, straat veër, wie ook al is, ek het 'n "purpose"! 

 

Om eer aan die Here te bring deur in wat ek ook al doen, dit vir Hom te doen, en van Sy grootheid te vertel, en van Sy wonderdade te vertel, en van Sy getrouheid en van Sy liefde! Jy het 'n purpose! Lewe daarvoor - en gou sal blydskap jou deel wees!

My purpose   2017-06-13

… My purpose ...

 

Heb 13:15 By Him, then, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, confessing His name.

 

If we then know that He chose us to be His people - His! To live in His presence - God's! To be a spokesman for Him - the Almighty!

 

That he called us by name and sent us on a special mission, why should I not know what my "purpose" in life is?

 

If I'm a doctor then I'm one with a "purpose", or if I'm a policeman, nurse, businessman, soldier, street sweeper - does not matter what work I have, I have a "purpose"!

 

To bring honor the Lord through my work, to do everything as if I am doing it for Him. Telling others of His greatness, and to proclaim His miracles. Testifying about His faithfulness and of His love! You have a purpose! Live live according to your purpose - and soon joy will be your part!

Die plan met my en jou   2017-06-12

... Die plan met my en jou ...

 

1Pet 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

 

Het jy al ooit gesukkel met 'n program op die rekenaar? Jy het gesien, of jy weet, die program kan iets doen wat jy wil doen maar nou kry jy nie plek waar jy moet klick sodat jy kan klaarmaak nie! Dit is frustrerend! 

 

Om nie iets te verstaan nie! Of om in die duister te wees oor hoe iets werk kan enige iemand tot raserny dryf! En as jy dit nie kan verstaan nie - hou jy maar by die bekende - al is daar 'n baie maklikke ander pad. 

 

Met betrekking tot die 3Enige God was ons almal in die duister, selfs die manne in die bybel se tyd. Hulle en ons kon die 3Eenheid nie verstaan nie. 

 

Maar vir ons is 'n dure prys betaal deur die Vader self! Hy het ons gekies om Sy volk te wees. Om in Sy teenwoordigheid in te gaan! En in verhouding met Hom te wandel sodat ons nie meer in die duisternis sou wees nie! 

 

Maar dit stop nie daar nie, hy het die prys vir ons betaal sodat ons kan verkondig deur ons lewe van die duisternis en die lig! Sodat ons kan getuig van Hom en die prys wat Hy betaal het!

His plan with us   2017-06-12

… His plan with us ...

 

1Pe 2:9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for possession, so that you might speak of the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

 

Have you ever struggled with a program on the computer? You've seen, or you know, what the program can do, and you want to do it, but now you are in the dark! This is frustrating!

 

Not to understand, or to be in the dark about how something works can drive anyone mad! And if you cannot understand - you just stick to the known the traditional - even though you know there is a easier way.

 

With regard to the Trinity we were all in the dark, even the men in the time of the Bible. They and we could not understand the Trinity.

 

But for us, an expensive price was paid by the Father Himself! He chose us to be His people. To enter into His presence! And to walk in relationship with Him so that we would no longer be in darkness!

 

But it does not stop there, he paid the price for us to proclaim through our life about the darkness and the light! Also that we can testify of Him and the price He has paid!

. Die Here se Huis ...   2017-06-09

... Die Here se Huis ...

 

1Pet 2:5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

 

Die ander dag vertel 'n dierbare my van 'n man wat 'n profetiese woord oor ons dorp kom sê het. Hy het haar vertel dat die Here hom 'n visie gegee het dat die Here Sy huis in Oudtshoorn oprig.

 

Wat interresant was is visie sien Hy hoe die Here hierdie huis oprig, steen vir steen, maar, nje soos normale bouers nie. Sy huis begin Hy bo en bou ondertoe. Hy sê toe die Here bou Sy huis met lewende stene! (Dis ons!).

 

Wel dit maak totaal vir my sin, in die bietjie, die druppel in die see, wat ek van onse Vader ken. Daarmee wys Hy net weer - Hy is Ek is. Hieruit leer ek van die Gees ....

 

Dat die fondasie van die evangelie reeds gelê is, God hoef nie onder te begin nie. Hy bou aan Sy huis. Hy hoef nie onder te begin nie, want Hy weet presies hoefeel stene daar gaan wees..

 

Hy begin by die leierskap en dan beweeg Hy ondertoe. Hier is 'n les in vir leiers! God bou sy huis, nie huisies nie. Moenie in die Here se pad staan nie, moenie glo jou dominasie is wat tel nie. 

 

Werk saam met ander en laat die Here sy huis bou. Jou dominasie - miskien nie van jou lede nie - gaan verloor want jy weerhou hulle van die groter prentjie. Soek hulle op, wie se visie hierdie huis van God is. Is 'n dominasie, nie dalk net tradisie nie?

 

Lewende stene - kom uit - roep die Here! Breek die kettings af, maak los julle hande, maak los julle voette! Trek die wapenrusting van die Here julle God aan! Kyk ek bou My Huis! Waar jy ook al mag bly, waar jy ook al mag aanbid, Ek neem geestelikke offers aan wat My welgevallig is!

The Lord's House ...   2017-06-09

… The Lord's House ...

 

1Pe 2:5 you also as living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

 

The other day a loved one told me of a man who said a prophetic word about our town. He told her that the Lord had given him a vision that the Lord is building His house in Oudtshoorn.

 

What was interesting about this vision was how the Lord builded this house, stone for stone, but not like normal builders. He began to build his house downwards, from top to bottom. He said when the Lord builds this house, He is building it with living stones! (That's us!).

 

Well, how much do we know the Father, our knowledge about Him is a mere drop in the ocean, which. With this, He proclaims - He is - I am. This I learned from the Spirit ....

 

That the foundation of the gospel is already laid, God does not have to begin there. He does not have to start at the foundation because He knows exactly how to get there from Top to buttom..

 

He begins with the leadership and then moves downward. Here's a lesson in for leaders! God builds his house, not houses. Do not stand in the Lord's way, do not believe your domination is what matters.

 

Work with others and let the Lord build his house. Your domination - maybe not some of your members - will lose out because you refrain from showing them the bigger picture. Let us seek those whose vision is this house of God. Is a domination, not just tradition?

 

Living stones - - - Come out!!! - calls the Lord! Break the chains, loosen your hands, loosen your feet! Put on the armor of the Lord your God! Behold, I Am build My Home! Wherever you may be, wherever you may worship, I accept only spiritual sacrifices which are pleasing to me!

Watter Christen is ek? ...   2017-06-07

... Watter Christen is ek? ...

 

Mat 13:18 Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. 19 As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is—dit is hy by wie langs die pad gesaai is. 20 En by wie op rotsagtige plekke gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem; 

 

21 maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. 

 

22 En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. 23 En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestig—, die ander dertigvoudig.

 

Ek wat die afgelope jare met basiese studente gewerk het sal vir jou sê ek het 4 tieppe studente beleef...

 

Student 1: Sit in die klas, luister na jou, hoor alles wat jy sê, maar worrie nie hy het wat hy wou hê - 'n salaris. Hy gaan die werk deur maar gee nie om om dit te verstaan nie,

 

Student 2: Begin as goeie student, wil leer, vra vrae wil verstaan, maar dan sien hy student 1 word na die 4de remedial (selfde vraestel) net deurgesit, so hy gee ook nie om meer nie. Hy go with the flo!

 

Student 3: Begin goed, hou uit, dan omdat hy sien ander kry net alles, omdat hulle ander ken, al doen hulle wat, of hoër range beskerm ander, doen hulle niks ekstra nie - hulle "float" net.

 

Student 4: Hy luister ini klas, vra vrae, vorm besprekingsgroeppe, vra vir "scenarios", pas toe wat hy geleer is, gee om vir ander en omgewing gou ken hy alles en vind dat ander hom wil help.

 

So ook vandat ek wedergebore is ondervind ek 4 tieppes Christene ...

 

Christen 1: Hoor wat jy vir hom sê die bybel sê, maar tradisies van voorouers, en vriende maak dat hy nie verstaan nie, hy weier om te verander, meeste gevalle weet hy nie van wedergeboorte nie.

 

Christen 2: Hy kom van 'n diens of intiemme gesprek af, man die Gees werk met sy binneste, dan kom hy by sy vriende wat die Here nie dien nie (Christen 1) en hulle sê vir hom: ag nee man! Dai ou is mal! Hys 'n sekte, of dai kerk laat ek jou vertel wat die mense in daardie kerk doen, Jan wat daar is is so of so, en weet jy wat het Piet gedoen? Dan sit hulle voor in die banke! Christen 2 vergeet dadelik alles wat die Gees nou net in Sy hart gepraat het en hyself maak die Gees stil!

 

Christen 3: Hy is Christen 2, wat nie luister na Christen 1 nie. Hy verander die oppervlakkige dinge in sy lewe. Maak besluite om van nou af kerk toe te gaan. Dan begin die Gees met hom oor diep dinge te gesels en hy verander tog daarvan, maar dan wanneer dit kom by saai eerder as maai verander die prentjie en raak hy stil en iemand wat daar is by die kerk maar by niks betrokke is nie. Hy voel hy is oraai. 

 

Christen 4: Hy is Christen 3 wat saai en maai prensiep aanneem! Hy raak betrokke werk vir die Here, vind sy bedienning en lewe dit

uit! Hy het 'n passie vir die Here en is heel moontlik die ene wat met Christen 1, 2 en 3 praat oor betrokkenheid by die werk van die Here! 

 

Which Christian am I? ..   2017-06-07

… Which Christian am I? ...

 

Mat 13:18 Therefore hear the parable of the sower. 

 

19 When anyone hears the Word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and catches away that which was sown in his heart. This is the seed sown by the wayside. 20 But that which was sown on the stony places is this: he who hears the Word and immediately receives it with joy. 

 

21 But he has no root in himself, and is temporary. For when tribulation or persecution arises on account of the Word, he immediately stumbles. 

 

22 And that sown into the thorns is this: he who hears the Word; and the anxiety of this world, and the deceit of riches, choke the Word, and he becomes unfruitful. 23 But that sown on the good ground is this: he who hears the Word and understands; who also bears fruit and produces one truly a hundredfold; and one sixty; and one thirty.

 

I have worked with basic students in recent years and will tell you that there are 4 types ...

 

Student 1: Sits in class, listens to you, hears everything you say, but do not worry because he has what he wanted - a salary. He goes through the work but does not care to understand it,

 

Student 2: Starts off as a good student, wants to learn, asks questions to understand, but then he sees student 1 being passed through on the 4th remedial (same paper), so he does not care anymore. He goes with the flo!

 

Student 3: Starts well, holds on and then when he sees others just get everything because they know someone, even if they do wrong, higher ranks protects them, then they do nothing extra any further - they just "float".

 

Student 4: He listens in class, asks questions, forms discussion groups, asks for "scenarios", practice what he is taught, cares for others and the environment, he gets to know everything and finds that others wants to help him.

 

Since I was born again, I experience 4 types Christians ...

 

Christian 1: Hears what you say to him about what the Bible says, but traditions of ancestors, and friends causes him not to understand, he refuses to change, in most cases he does not know of rebirth.

 

Christian 2: He comes from a service or intimate conversation, the Spirit works with his innermost, but then he comes to his friends who does not serve the Lord (Christian 1) and they say to him, "No man! That guy is crazy! He is part of a sect, or his church is a sect, let me tell you what those people do in that church, Jan does this and Paul does that, then they sit in the front of the church! This Christian then imminently forgets what the Spirit told him and does not listen to Him.

 

Christian 3: He is Christian 2, who does not listen to Christian 1. He changes the superficial things in his life. He makes decisions to go to church from scratch. Then the Spirit begins to talk to him about deeper things, and he does change some of it, but when it comes to sowing rather than reaping, the picture changes and he gets quite at church and is not involved any ware. He feels he is ok

 

Christian 4: He is Christian 3 who accepts the sow and reap principle! He becomes engaged in the activities at church, finds his ministry and lives an active life! He has a passion for the Lord and is probably the one who speaks with Christians 1, 2 and 3 about involvement in the work of the Lord!

Daar is beloning vir die werkers van die Here   2017-06-06

... Daar is beloning vir die werkers van die Here ...

 

2Tim 2:6 Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet.

 

Wie het al sy eie groente tuin gemaak? Daardie weke se wag vandat jy gesaai het, die plantjies wat opkom, hoe jy hulle versorg het, water gegee het grond geskoffel het en onkruid uitgetrek het. Todat hulle vrug begin dra het, en die vrugte/groente reg was om te eet.

 

Ek onthou as kind hoe ons sommer die tamaties so van die plant af ge-eet het, of die wortels uit die grond, afgespoel en ge-eet het. Wat van wanneer die milies reg was vir gaarmaak. Ja eers het onsself vir ons uitgehaal en daarna vir ander gegee.Ons het eerste van die vrug geniet.

 

Is dit nie jou reg om eerste te eet nie? Dit was dan jou handewerk? Dis jou beloning! 

 

So sê die Here ook vir ons dat ons nie verniet werk nie! En omdat ons vir Hom werk en is sy lande is die eer ons s'n om eerste deel te hê aan ons harde werk. Hy gee ons 'n reg op beloning! Ons werk nie vir niks nie!

 

Hou aan - wees bereid om in Sy lande te werk - beloning kom van God af. Maak nie saak wat die vrug is wat mense na Sy huis toe bring nie, Hy gaan eerste met jou deel.

There is reward for God's workers   2017-06-06

… There is reward for God's workers ...

 

2Ti 2:6 It is right for the laboring farmer to partake first of the fruits.

 

Who has ever made his own vegetable garden? Those weeks' waiting after you have sowed, waiting for the plants to emerge, how you took care of it, watered it, worked the soil and pulled out the weeds. Until that day it started to bear fruit, and it was ready to eat.

 

I remember as a child how we ate the tomatoes from the plant, or rinsed off the soil, washed the vegetables and ate it . What about when the corn was ready for cooking? Yes, first we took our share and then gave some to others. We were the first ones enjoying the fruit.

 

Isen't it your right to eat first? This was your hand work? It's your reward!

 

Here the Lord also tells us that we do not labour for free! And because we labour for him in his fields, we are honored to have the first part of our labour. He gives us a right to enjoy the rewards! We do not work for nothing!

 

Continue to be willing to work in His field - reward comes from God. No matter what the fruit is you bring to His home, He's going to share with you first.

Ek kan slegs in 'n verhouding met Hom vrugte dra waarvoor Hy my geroep het   2017-06-05

... Ek kan slegs in 'n verhouding met Hom vrugte dra waarvoor Hy my geroep het ...

 

Joh 15:1 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. :2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

 

Een van die slaggate waarin enige verhouding kan val is om nie tyd met mekaar te spandeer nie. Ek en my vrou het agtergekom, selfs al is ons baie lief vir mekaar, veroorsaak ons 'n "gaping" in ons huwelik. 

 

Vra enige getroude paar - dit veroorsaak frustrasie! Wat lei tot misverstande net omdat daar nie kommunikasie is nie. So hoe gemaak? Ons het gebid en dis die oplossing wat die Heilige Gees gegee het.

 

Geen TV Maandag tot Donderdag! Staan elke oggend op en bid - vir God - vir mekaar en wat die Gees ook al op jou hart lê! 

 

Ons kon merkbaar die verskil sien! Binne 1 week! Moenie dat die vyand die oorhand kry nie! Jou verhouding met die mense om jou of jou huwelik, is 'n uiterlikke teken van jou verhouding met God en jou huwelik met die Bruidegom (Jesus) !

 

Hoe kan ons die vrugte van 'n goeie verhouding, of vriendskap pluk wanneer daar 'n gaping in die verhouding is? Net so is dit onmoontlik om die vrug te dra van lewe in Sy teenwoordigheid, as daar 'n gaping is in die verhouding tussen ons en die Here!

 

Die Here is nie 'n kitsoplossing nie! Hy verg "commitment"! Hy vereis jou tyd! Hy eis jou hande en jou voette! Dan kom 'n lewensverhouding!

I can only bear the fruit He has called me for, being in a relationship with Him   2017-06-05

… I can only bear the fruit He has called me for, being in a relationship with Him ...

 

Joh 15:1 I am the True Vine, and My Father is the Vinedresser. 2 Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away. And every one that bears fruit, He prunes it so that it may bring forth more fruit.

 

One of the pitfalls in which any relationship can fall is - not spending time with each other. My wife and I have noticed, even though we love each other - very much, we cause a "gap" in our marriage if we do not spent time with each other.

 

Ask any married couple - it causes frustration! Which leads to misunderstandings just because there is no communication. So ... What to do? We prayed and this is the solution which the Holy Spirit has given us ...

 

No TV Monday to Thursday! Get up every morning and pray - to God - for each other, and whatever the Spirit places on your hearts!

 

We could noticeably see the difference, within 1 week! Do not allow the enemy to prevail! Your relationship with people arround you, or your marriage, is an outward sign of your relationship with God, and your marriage with the Bridegroom (Jesus)!

 

How can we pick the fruit of a good relationship, or friendship when there is a gap in the relationship? Likewise, it is impossible to bear the fruit He has called you for, without life in His presence. If there is a gap in the relationship between us and the Lord, there is no fruit bearing. 

 

The Lord is not an instant solution! He requires "commitment"! He requires your time! He demands your hands and you feet! Then comes a living relationship!

Hy is die Een wat harte verander   2017-06-04

... He is die een wat harte verander ...

 

1Kor 3:6 Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei. :7 So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei. 

 

8 Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9 Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.

 

Ek het nou die dag 'n mini "konferensie" bygewoon oon voorsang in die kerk en een van die spreker se uitgangspunte was dat wanneer ons sing moet ons oplet na die "taal" van liedjies ... Bv waarom sing ons liedjies waar ons die Gees uitnooi om na ons toe te kom? Woon Hy nie reeds in ons nie? 

 

'n Ander pastoor sê nou die aand hy preek uit 'n punt van swakheid ... want as Hy swak is, dan is God sterk! Laat mens nogal dink of hoe? 

 

Wat ons ook al as kinders van God doen - weet dit dis Hy wat mense se harte kan verander - nie ons nie - jy kan die beste predeker in die wêreld neem, maar as die hoorder sy ore nie by sy hande bring nie - tervergeefs preek hy!

 

Dis God wat my en jou se harte verander het, nou waarom dink ons enigsins ons kan ander se harte verander? Die akker van God is die grond waar Hy my en jou laat werk, ons almal werk saam aan Sy grond, en in ons Almal werk een en dieselfde Gees!

He changes hearts ...   2017-06-04

… He changes hearts ...

 

1Co 3:6 I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. 7 So then neither is he who plants anything, nor he who waters, but God who gives the increase. 

 

8 So he planting, and he watering, are one, and each one shall receive his own reward according to his own labor. 9 For of God we are fellow-workers, a field of God, and you are a building of God.

 

I have attended a mini-conference the other day about the worship leaders in the church, and one of the speaker's points was, that when we sing we have to listen to the "language" of songs ... eg why do we sing songs where we are Invite the spirit to come to us? Does he not already live in us?

 

Another pastor said the other evening he preaches from a point of weakness ... because if he is weak then God is strong! Makes us think doesn't it?

 

Whatever we do as children of God-know this it is He who can change people's hearts-not us! -we can take the best preacher in the world but if the listener does not bring his ears to his hands - in vain is that preacher's sermon!

 

It's God who changed ou hearts, now why do we think we can change the hearts of others? The field of God is the ground where He allows me and you to work, we all work together in His field, and in us all works the one and same - Spirit!

Almal behoort aan die Here   2017-06-02

... Almal behoort aan die Here ...

 

Kol 1:26 naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, 27 aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

 

God se "timing" is "impeccable"! Die engelse woorde is net so kragtig ek kan dit nie anders beskrywe nie! Ek sit nou die dag in dié situasie ...

 

Die Here praat met my en gee my 'n woord oor die toekoms ... en ... net die volgende dag ... is daar 'n persoon wat my aanvat en die teenoorgestelde sê as wat die Here my gesê het ... ook 'n kind van die Here ... 

 

Was dit nie dat die Here net die vorige dag met my gepraat het nie ... Sou ek in 'n lelikke panarie gesit het met my geloof in wat Hy die dag tevore gesê het ... "timing" is alles! Niemand beat Hom nie!

 

Iemand kan dan wonder maar hoekom is ons nie Jode nie dit lyk dan of God hulle bevoordeel, maar die woord sê, nie hy wat in die vlees is - is 'n Jood nie, maar hy wat een is in die Gees!

 

Ons was nog altyd in God se hart ... Want so lief het God die wêreld gehad dat elkeen wat glo gered sal word! Jy is God s'n, of jy nou Jood is of nie, vryman is of slaaf is ... ALMAL behoort aan die Here!

ALL belongs to the Lord ...   2017-06-02

… ALL belongs to the Lord ...

 

Col 1:26 the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. 27 For to them God would make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations, which is Christ in you, the hope of glory,

 

God's "timing" is "impeccable"! These English words are just as powerful I can not describe it in any other way! ! I was sitting in this situation the other day ...

 

The Lord talked to me and gave me a word about the future ... and ... then, just the next day ... there was a person who argues with me and says the opposite of what the Lord told me ... Also a child of the Lord

 

Was it not that the Lord spoke to me just the previous day ... I would have been in a nasty situation with my faith about what he told me the day before ... "timing" is everything! Nobody beats him!

 

Someone may wonder why we are not Jews, because in the bible it looks like God is favoring them, but the Word says, not he who is in the flesh - is a Jew, but he who is in the Spirit!

 

We have always been in God's heart ... Because God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whomever believes in Him, will be saved! You are God's, whether you are Jew or not, are free or a slave ... ALL belongs to the Lord!

Die evangelie is dje krag van God ..   2017-06-01

... Die evangelie is dje krag van God ...

 

Efes 3:4 waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, 5 wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik 6 dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie

 

Ek vat nou die dag my bakie in vir 'n diens, en vir een wat niks van enjins af weet nie is dit ongelooflik om na die kennis van die motorwerktuigkundige te luister. Boetta jy vertel hulle niks van 'n enjin nie!

 

Hulle het of by 'n pa of oom of broer geleer en dit het net alles vir hulle gekliek! Hulle kan my nou verduidelik - môre het ek vergeet! 

 

Dis die Vader wie ons leer van die evangelie! Dis Hy wie Sy Woord vir ons bedien en oopbreek sodat ons kan verstaan. En hier is een van die belangrikste tekste wat jou en my leer oor die Vader se hart.

 

Hy wil nie het dat een verlore moet gaan nke maar dat elkeen moet kom tot insig en die ewige lewe moet hê. Hy leer my en jou vir daardie dag wanneer ons paaie kruis met die ongelowige, met die tradisionele, met die gevangene, die blinde die dowe, die rebel van en vir en oor sy Woord.

 

Berei jouself voor sien die een nie bo die ander maar almal gelyk voor God. Dis wie Hy is.

The gospel is the power of God .   2017-06-01

… The gospel is the power of God ...

 

Eph 3:4 by which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ) 5 which in other ages was not made known to the sons of men, as it is now revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit, 6 that the nations should be fellow heirs, and of the same body, and partaker of His promise in Christ through the gospel.

 

Today I took my vehicle for a service, and for someone who know nothing of the engine, it's incredible to listen to the knowledge of the macanic. Boetta you do not tell them anything about an engine!

 

They learned from a father or uncle or brother and they just understood! They can explain me now - but tomorrow forgets.

 

It's the Father who teaches us about the gospel! It is He who serves us with His Word, so that we can understand. And here's one of the most important texts which teach you and me about the Father's heart.

 

He does not want any person not to come yo heaven, but come to know Him and have eternal life. He teaches us for that day when our roads cross with the unbelievers, with the traditional, with the prisoner, the blind the deaf, the rebel. Those who does not believe His Word..

 

Prepare yourself do not see the one as more important than the other but all equal to God. That's who he is.