Ons dien 'n ander Koning!   2017-07-29

... Ons dien 'n ander Koning! ...

 

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

 

Lank terug, voor wedergeboorte, het een van my vriende my regtig seergemaak. Ek het uitgevind dat hy stories van my agter my rug aan ander vertel. Toe dink ek, jou "alie"! 

 

Toe maak ek hom ook sleg net waar ek kom en vertel vir ander om hom nooit te vertrou nie! Hy is 'n jakkals het ek gesê! Natuurlik net op 'n baie slegter manier! Ek het gedink - "ek sal jou wys!".

 

Na wedergeboorte het ek besef dat my verhouding met God nie gaan oor wat ander van my sê nie! Ook hang my geluk en vrede nie af van hoe ander my behandel nie. Ek moet verby dit kyk!

 

Ek moet my denke verander oor hoe ek dinge sien en ervaar en interpreteur! Ek mag nie toelaat dat my emosies beheer oor my neem nie, want emosies kan in 'n vleeslikke nagmerie ontaard! 

 

Daar is 'n defnitiewwe duidelikke verskil in hoe ons optree voor en na wedergeboorte! Hoekom? Want ons is uit die koninkryk van die duisternis geneem en geplaas in die Koninkryk van lig!

 

Ons is nie meer aan die koning van hierdie wêreld onderdanig nie, maar aan die Koning van 'n ander Koninkryk! Hoekom? Want ons is Burgers van daardie Koninkryk! Ambassedeurs hier!

 

So ja, dink nie soos die mense van hierdie wêreld nie, doen ook nie soos hulle sal doen nie, nee, word verander deur die vernuwing van julle gemoed! Dink anders, doen anders, en lewe anders want julle is anders!

We serve another King!   2017-07-29

… We serve another King! ...

 

Rom 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, in order to prove by you what is that good and pleasing and perfect will of God.

 

Long ago, before I was born again, one of my friends really hurt me. I found out that he told stories of me behind my back to others. Then I thought to myself - you "ass"!

 

Then I also did the same! I told others never to trust him! He's a fox! Of course only in a much worse way! I thought - "I'll show you!".

 

After rebirth, I realized that my relationship with God is not about what others say about me! Also, my happiness and peace does not depend on how others treat me. I have to look past those things!

 

I have to change my thinking about how I see and experience and interpret things! I cannot allow my emotions to take control of me, because emotions can be one's own enemy and a nightmare!

 

There is a definite difference in how we act before and after rebirth! Why? For we are taken from the kingdom of darkness and placed in the kingdom of light!

 

We are no longer subject to the king of this world, but to the King of another Kingdom! Why? Because we are citizens of that kingdom! We are ambassadors here!

 

If so, then do not think like the people of this world, do not do as they will do, no, be changed by the renewal of your mind! Think differently, do differently, and live differently because you are different!

Ons burgerskap is nie van die Aarde nie maar van 'n ander Koninkryk   2017-07-28

.. Ons burgerskap is nie van die Aarde nie maar van 'n ander Koninkryk ...

 

Filip 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

 

Een van die lekkerste vakansies wat ek nog ooit gehad het was toe ek en my gesin vir my swaertjie hulle in Neeu-Zeeland gaan kuier het. Om 'n ander land as jou eie te ervaar is iets spesiaals!

 

Dan vergelyk mens jou land en daardie op alle teryne! Ek moet nou belei - en ja ek is hier omdat die Here my hier gesit het in Suid-Afrika, maar, Ek, is mal oor Neeu-Zeeland!

 

Nou is ek hier maar daar is hierdie onverklaarbare begeerte om ook daar te wees! Weet jy, dis presies wat ek nou as Christen ervaar. Ek is hier op Aarde omdat God my hier geplaas het. Maar ...

 

Daar is hierdie begeerte om ook saam met my familie, en my gesin by God te wees! Na my wedergeboorte het die Here my ons nuwe tuiste gewys en my daarvan geleer en ek belowe jou, hierdie Aarde kan nie vergelyk - nie naastenby - met ons nuwe Koninkryk nie!

 

Die Woord is waar wat sê, ons is hier maar nie van hier nie! Ons burgerskap is nie van hier nie! Dis moeilik om te "imagine" hoe dit daar gaan wees. Glo my - Glo die Woord - there's no comparison!

Our citizenship is not from here, but from another Kingdom!   2017-07-28

… Our citizenship is not from here, but from another Kingdom! ...

 

Php 3:20 For our citizenship is in Heaven, from which also we are looking for the Savior, the Lord Jesus Christ,

 

One of the best holidays I've ever had was when myself and my family went to visit my brother in Law in Neeu-Zealand. Experiencing a country other than your own, is something special!

 

Then usually one compares your own country to this one you visit! I have to confess - and yes I'm here in South-Africa because the Lord has placed me here, but, I love New Zealand!

 

Now while I'm here, there's this unexplainable desire to be there also! That's exactly what I now experience as a Christian also? I'm here on Earth because God placed me here. But ...

 

There is this desire to be with God, with my family, and my family! After my rebirth, the Lord showed me our new home and believe me, I promise you, that this Earth cannot compare - not nearly - with our new Kingdom!

 

The Word is true, but we are not here! Our citizenship is out of here! It's hard to imagine how it's going to be. Believe me - Believe the Word - there's no comparison!

Mense verwerp - Maar God neem aan - slegs Hy kan die waarde sien wat diep verberg is   2017-07-26

... Mense verwerp - Maar God neem aan - slegs Hy kan die waarde sien wat diep verberg is ...

 

1Pet 2:4 Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is; 5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

 

Een van die dinge waaroor ek mal is - is om na pantjies winkels toe te gaan en daar deur te stap. Ek kan dit heeldag doen. Dis ongelooflik om al die goetters te sien waaraan mense nie meer waarde heg nie.

 

Dan verkoop hulle dit, of gooi dit weg. Maar hier in die pantjies winkel vind dinge weer waarde! Mense koop dit wat ander as waardeloos geag het! Vra maar enige persoon wat al iets restoreer het! 

 

Hierdie lewe is rof en ons as wedergebore kinders van God kan getuig wat met jou gebeur as hierdie wêreld jou uitspoeg! Vir hierdie wêreld is jy waardeloos. 'n Suurstofdief! Sy sal jou gebruik net waar Sy kan.

 

Selfs mense is so. Ons het net waarde vir hulle as ons iets vir hulle kan beteken. So maklik gee hulle op om jou te ondersteun. En gou vind jy jouself alleen! Selfs op onsself gee ons maklik op en slaan ons geen waarde op onsself toe nie!

 

Maar God soek uit juis daardies wie die wêreld verwerp het, Daardies wie ander verstoot. Hulle wie geen hoop meer het nie! Ja - hulle roep Hy nader. Wand die hoogmoeddiges weerstaan Hy. Maar aan die nederiges van hart bewys Hy genade.

 

Waarom kind van God sal jy jouself as waardeloos ag as die Here jou verander het? Binne in jou is die waardevolste skat! Dit wat die wêreld begeer maar nie kan kry nie! SY GEES! 

 

Daarom, sal sy jou respekteur en waardevol ag, omdat jy haar kan help is haar donkerste tye. Moenie soos sy wees nie, moenie soos sy lewe nie want wanneer haar tyd kom, en dis is naby, sal sy jou waarde besef en jou om hulp nader! Nie oor jou nie maar oor wie in jou is!

 

Omdat sy Hom in jou sien! Omdat Hy die wêreld reeds oorwin het! Omdat Hy God is!

People reject - But God elects - Only He can see worth which is buried down deep   2017-07-26

People reject - But God elects - Only He can see worth which is buried down deep ...

 

1Pe 2:4 For having been drawn to Him, a living Stone, indeed rejected by men, but elect, precious with God; 5 you also as living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

 

One of the things I'm crazy about - is to go to second hand shops, and walk around. I can do it all day long. It's incredible to see all the stuff that people no longer value.

 

Then they sell it, or throw it away. But here in the pawn shop, things et their worth back! People buy what others considered worthless! Just ask anybody who has ever restored something!

 

This life is ruff and we as born again children of God, can testify what happens to you when this world spits you out! For this world you are worthless. An oxygen thief! She will use you wherever she can.

 

Even people are so. We only value others if they can do something for us. We so easily just use others for our benefit. And soon we find yourself alone! Even on ourselves, we easily give up and do not value ourselves!

 

But God is looking for those who are rejected by the world, Even those who are reject by others. Those who have no hope! Yes - them He calls closer. The proud He resists. But to the humble of heart He gives mercy.

 

Why child of God will you regard yourself as worthless if the Lord has changed you? Inside of you is the most valuable treasure of all. The world desires Him but cannot receive Him! HIS SPIRIT!

 

Therefore, the world, will respect you, and consider you valuable, because you can help her in her darkest times. 

 

Do not be like her, do not live like her, because when her time comes, and it's near, she will realize your value and approuch you for help! Because she sees Him in you! 

 

Not because of you, but because of the Treasure in you. Because He has already overcome the world! He is God!

Sy kerk moet grooi !   2017-07-25

... Sy kerk moet grooi ! ...

 

Efes 2:21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, 22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

 

Ek wil vir julle 'n stelling gee om oor na te dink ... (mediteer daaroor en die vêrse) ... Een baksteen maak nie 'n huis nie ... Jesus is die ... Hoeksteen ... Wie die bouers verwerp het ...

 

Het jy al gesien hoe word 'n motor aanmekaargesit op 'n fabriekslyn? Daardie "robots" weet wat hulle doen! Dan kom die part by dan daardie ... Dan swys die arm hier dan daar ... Indrukwekkend!

 

Wanneer die "chassis" op die produksielyn lê, kan geen mens, tensy hy daar werk, vir jou sê watter tieppe motor gebou word nie! Die eindproduk kan niemand sien nie. Slegs hulle wie daar werk! 

 

Eers nadat - AL -die dele aanmekaargesit is, dan kan jy sê - dis kla! Dis 'n Isuzu, of wat ook al! 

 

Hoe moet die Here Sy Heilige Tempel bou sonder bakstene? Sy Kerk moet groei sodat ons ... SAAM ... opgebou word tot 'n woning van God in die Gees!

His Church needs to grow   2017-07-25

… His Church needs to grow ...

 

Eph 2:21 in whom every building having been fitly framed together, grows into a holy sanctuary in the Lord; 22 in whom you also are built together for a dwelling place of God through the Spirit.

 

I want to give you a statement to think about ... (meditate on it and these verses) ... One brick does not make a house ... Jesus is the ... Cornerstone ... Who the builders Rejected ...

 

Have you seen how a car is assembled on a factory line? Those "robots" knows what they are doing! Then comes this part, then that ... Then the arm works here, than there ... Impressive!

 

When the "chassis" lies on the production line, nobody can tell you what tipe of car is being built, unless you work there! The end product cannot be guest by anyone, only by those who work there!

 

Only after - AL - those parts are assembled, then you can say - it's a completed! It's an Isuzu, or whatever! 

 

How can the Lord build His Holy Temple without bricks? His church must grow so that we ... TOGETHER ... can be built into a home for the Spirit of God to dwell in!

.Jy is spesiaal vir Hom   2017-07-20

... Jy is spesiaal vir Hom ...

 

1Kor 3:17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

 

Komaan hoekom kyk ons so een-ogig na hierdie vêrs? Voel ons nie ook so oor ons eiendom nie? Ek het al menigde manne hoor sê: Slaan net aan my vrou/kind/pa/broer/sussie dan sal jy sien hoe slaan ek jou vandag!

 

Ek moet konfess dis darm lekker as mens se vrou so bietjie jaloesie toon, isit nie? Veral as sy sê, wat kyk sy so vir my man? Ha ha - I love it!

 

God sê, jy is Syne - en Hy bly in jou! Laat iemand net aan jou vat, dan sal daardie mense sien wat sal met hulle gebeur! Natuurlik, Hy sal ook nie staan en toekyk hoe ons onself vernietig nie! 

 

Is dit nie wat Hy bedoel as Hy sê: "watter pa sal vir sy eie kind 'n klip gee as Hy 'n brood vra, of 'n skerpejoen as hy 'n eier vra? Nou hoeveel te meer sal jou Hemelse Vader nie iets goed vir jou gee nie?

 

Kies dan self wie jy wil dien! Om nie te kies nie - dis ook 'n keuse!

You are special to Him   2017-07-20

… You are special to Him...

 

1Co 3:17 If anyone defiles the temple of God, God shall destroy him. For the temple of God is holy, which you are.

 

Come on why do we look at this verse from only the one angle? Do we not feel the same about our property? I have heard men say, just hit my wife / child / father / brother / sister then you'll see how I will fight you today!

 

I have to confess it's good if your husband / wife shows a little ealousy, is not it? Especially when she says, why is she looking at my husband that way? Ha ha - I love it!

 

God says, you are His - and He stays in you! Let someone just touch you, then those people will see what will happen to them! Of course, He will not stand and watch how we destroy ourselves as well!

 

Is this not what He meant when He said, "Which father will give a stone to his own child if he asks for a bread, or a scorpion if he asks an egg? Now how much more will your Heavenly Father not do good for you?

 

Choose who you want to serve! Not to choose - it's also a choice!

He wants to be part of our discussions about Him!   2017-07-19

… He wants to be part of our discussions about Him! ...

 

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in My name, there I am in their midst.

 

My brother in law lives in Neeu Zeeland and my sister in Richards Bay. Because we see each other so little, it's really nice to make a video call. It's like they're here with us.

 

We can then share and talk to each other! Have you ever been in a conversation with people and they are talking about you and you are sitting there? Usually you say, "Hello, I'm sitting here!"

 

It's actually a "mind blowing" statement that Jesus makes here! "Talk about Me and I'm Here!" And ... It's not someone else who says it - it's Jesus himself!

 

And if He is present, why do we ignore Him sometimes? Should we not "include" Him in our conversations?

 

How great is it not to serve a living God. Myself and one of my friends prayed at church one Saturday morning and both of us saw Him standing in the door. He is close, very close!

Hy wil deel van ons gesprek oor Hom vorm ...   2017-07-19

... Hy wil deel van ons gesprek oor Hom vorm ...

 

Mat 18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

 

My swaer bly in Neeu Zeeland en my sister in Richards-baai. Omdat ons mekaar so min sien is dit regtig baie lekker om 'n "video call" te maak. Dis amper of hulle hier by ons is.

 

Ons kan dan deel en met mekaar gesels! Was jy al ooit in 'n gesprek met mense en hulle praat van jou en jy sit net daar? Gewoonlik sê jy dan ... "Hallo ek sit net hier"!

 

Dit is eintlik 'n "mind blowing" verklaring wat Jesus hier maak! "Bespreek My en Ek is self hier"! En ... Dis nie iemand anders wat dit sê nie, dis Jesus self! 

 

En as Hy dan self teenwoordig is, waarom ignoreer ons Hom soms? Moet ons nie Hom ook "include" in ons gesprek nie? 

 

Hoe "great" is dit nie om 'n lewendige God te dien nie. Ek en een van my vriende het een Saterdag oggend by die kerk gebid en altwee van ons het Hom gesien in die deur staan. Hy is naby, baie naby!

Hy is GROOT!   2017-07-18

... Hy is GROOT! ...

 

Jes 66:1 So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?

 

'n Mens kry darm mense wat verskriklik lank is! Ons het altyd spottendewys vir sulke lang vriende gesê: More "Piet". Hoe is die weer vandag daar bo? 

 

Laat ek nou nie vandag vir jou vertel my sienning van hoe Groot God is nie! Wag - met hierdie vêrs vertel Hy ons sêlf! 

 

As die Hemel dan sy troon is en die Aarde Sy voetbank kan jy "immagine" Sy wide schreen TV? Met al die sonnestelsels - moet asemrowend wees! 

 

Ons dink darem baie van onsself of hoe? Die dat ons Hom wil vertel hoe dinge behoort te werk! Ek skaam myself vir myself! 

 

Soos 'n sandvlooi is ek vir Hom! Tog kies Hy om Sy lewe vir ons neer te lê! Awesome God!

He is Huge!   2017-07-18

… He is Huge! ...

 

Isa 66:1 So says Jehovah, Heaven is My throne, and earth My footstool. Where, then, is the house that you build for Me? And where is the place of My rest?

 

We get people who are very tall! We then - in a joke - say to our tall friends: Morning "Piet". How is the weather - up there?

 

Today I will not tell you my view of how great God is! Wait - with this scripture He tells us Himself!

 

If Heaven then is his throne and the Earth His footstool can you "immagine" His wide screen TV? With all the solar systems - must be breathtaking!

 

Don't we think to much of ourselves? In that we want to tell Him how things should work? I'm ashamed of myself!

 

Like a sand flea - that's how huge I am to Him! Yet He chooses to lay down His life for us! Awesome God!

God is so GROOT ek kan elke minuut iets nuut van Hom leer   2017-07-17

... God is so GROOT ek kan elke minuut iets nuut van Hom leer ...

 

1Ki 8:27 Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.

 

Wanneer ons aan die einde van 'n vakansie by die see kom dan sien mens altyd mense wat bottels vol see-sand see-water maak en terugvat huiste. Dan kan jy maar weet dis heel moontlik Gautengers, of Vrystaters!

 

As kind het ons dit ook gedoen om vir vriende by die huis te laat ruik hoe die see ruik! En selfs te proe. Maar natuurlik is daar niks wat by die ware Jakob kom nie! Dis net anders by die see self!

 

Ongelukkig kan ons nie die hele see verbottel nie. Dit maak ook nie saak hoeveel water ons saamvat nie, dit sal netnie dieselfde wees as die ware Jacob nie!

 

Net so is daar geen Gebou wat God in Sy volheid kan bevat nie! God is Groter as jou kerk! God is Groter as my kerk! Heng God is groter as ek en jy saam!

 

Tog kom hierdie Groot God binne in my en jou bly sodat ons Hom elke dag kan ervaar! Kan leer ken want Anders - Anders -Anders is die Here God Almagtig! Hy wat was en wat is en wat kom!

 

As die Serafs van ewigheid tot in ewigheid dit verkondig! En hulle is vol oë, hoe kan ons sê ons ken alles van God? Hoe kan ons - Hom - in 'n huis wil sit, met hande gebou? ONMOONTLIK!

God is so "Huge" every minute you will be able to learn something new of Him   2017-07-17

… God is so "Huge" every minute you will be able to learn something new of Him...

 

1Ki 8:27 But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heavens and the heaven of heavens cannot contain You. How much less this house which I have built?

 

When our holiday comes to an end at the sea, you always see people who fill bottles with sea-sand and sea water which they take back home. Then you know, it's probably Gautengers, or Freestaters!

 

As a child, we also did it, to let our friends at home smell the sea, even to taste the water. But of course there is nothing that comes close to the real Mackoy! It's just different to the sea itself!

 

Unfortunately, we cannot bottle the entire sea. And no matter the amount of water we take back it's just not the real thing!.

 

Likewise, there is no building which can contain God in His fullness not even us! God is Greater than your church! God is Greater than my church! Heck, God is Greater than you and me combined!

 

Yet, this Great God comes and stays inside me and you so that we can experience Him - every day! Can learn from Him - everyday! Different! Different! Is the Lord God Almighty! He who was and is and is to comes!

 

If the Serafs around His Throne calls out from eternity to eternity, Holy (different) Holy, is the Lord God Almighty, and they are full of eyes, how can we say we know everything about God? 

 

How could we even try to contain - Him - In a house, build with hands? IMPOSSIBLE!

My liggaam is die tempel van God   2017-07-14

... My liggaam is die tempel van God ...

 

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

 

Daar kom 'n staduim aan die einde van 'n lange 8 maande kursus wanneer ons by die werk begin oefen aan 'n uitpasseringsparade vir ons basiesse studente. Dan gee ons vir hulle hulle "tunick".

 

Selfs van die instrukteurs is opgewonde - om te sien hoe hulle peleton lyk! Hoewel hulle dit nie wys of sê nie! Ha ha party sal sê hulle is opgewonde want die einde vam die kursus is naby!

 

Dan kom almal paradegrond toe, en dan fluit die studente vir mekaar klap hande neem videos en foto's - want hulle lyk baie mooi met die baadjie en das en blink knope orals!

 

Dis presies wat - onwetend - met 'n nuwe wedergebore kind van God gebeur! Kan jy nog onthou? Daardie dag en oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het? Toe Sy Gees ingetrek het! 

 

Hoe opgewonde jy was vir jare! Hoekom? Jy was "smart"! Het geblink van nuuthheid! Jy is nou 'n nuwe mens! Sonde is weg, jy kan God voel, hoor en beleef! 

 

Ja, jy was nou die Tempel van die Gees van God!

My body is the Temple of God   2017-07-14

… My body is the Temple of God ...

 

1Co 3:16 Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

 

There is a stage at the end of a long 8 month course when we start practicing on a passing out parade for our basic students. Then we give them their "tunick".

 

Even the instructors are excited - to see how their peleton looks! Although they do not show or say it! Ha ha some will say they are excited because the end of the course is close!

 

Then everyone walks up to parade ground, and then the students clap their hands and take videos and pictures - because they look very nice with the jacket and tie and shiny buttons everywhere!

 

It's exactly what - unknowingly - happens to a new born-again child of God! Can you still remember? That day and moment when you gave your heart to the Lord? When His Spirit Entered!

 

How excited you were for years! Why? You were "classy"! You shined of newness! You were now a new person! Sin was gone, you could feel, hear and experience God! 

 

Yes, you were the Temple of the Spirit of God!

Waar is God? Nader as wat jy dink!   2017-07-13

... Waar is God? Nader as wat jy dink! ...

 

Hand 17:24 Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.

 

Ek onthou as kind het ons dorpies en paaie in die sand gebou en met karretjies gespeel. Daar was 'n garage, ons eie huise en ander huise, and you name it! Die dorp het selfs 'n heining reg rondom gehad. 

 

Dan wanneer ons moeg was en klaar gespeel het, dan verbeel ons ons is groot reuse wat die dorp inval en alles met ons groot voette plattrap! Dan die volgende dag begin alles van voor af!

 

Ons was natuurlik letterlik te groot om self in ons handgemaakte huise te bly - vanselfsprekend! Maar tog het ons huise gebou en gesê dis waar ons bly. 

 

God wat alles gemaak het, die hemel en alles daarin, die aarde en alles daarop en daarin, is te GROOT om te bly op dit wat hy gemaak het. Hoewel mense met hulle hande tempels, en kerke en geboue bou en sê - hier is God se huis! 

 

God het ons begeerte gesien, en 'n plan gemaak hoe Hy, by ons en in ons kon kom bly deur Sy Gees! Maar omdat Hy 'n Heilige God is kon hy nie in 'n onheilige woning bly nie. 

 

Daarom as ons in Jesus is dan vat hy die "onheiligheid" weg! Dan maak Hy Sy woning in ons sodat waar ons ook al mag gaan daar is die Here! 

 

Hy waarsku ons as iemand vir ons sê kom hierna toe die Here is hier of gaan daarna toe die Here is daar dat ons nie moet gaan nie! Hoekom sal ons - sy kinders Hom dan gaan soek as Hy reeds in ons bly?

 

Eseg 36 vanaf v 26 .... En ek sal My Gees in hulle binneste plaas! Die wie Hom soek sal Hom vind - in die harte van die wie Hom ingenooi het!

Where is God? Closer than you might think   2017-07-13

Where is God? Closer than you might think! ...

 

Act 17:24 The God who made the world and all things in it, since He is Lord of Heaven and earth, does not dwell in temples made with hands,

 

I remember when we were children we use to built towns and roads in the sand and played with cars. There was a garage, our own homes and other houses ... You name it! The town even had a fence all around.

 

Then when we were tired and finished playing, we imagine we are big giants invading the town and stepped on everything with our big feet! Then the next day everything starts from scratch!

 

Of course, we were literally too big to stay in our handmade homes! But yet we built houses and said that's where we live.

 

God who has made everything, heaven and everything in it, the earth and everything on it and in it, is too big to stay on what he has made. Although people with their hands build temples, and churches and buildings - for God to "stay" in and said thats God's house!

 

God saw our desire, and made a plan how He could come and stay with us through His Spirit! But because he is a Holy God, he could not live in an unholy home.

 

Therefore, when we are in Jesus, he takes away the "unholiness"! Then He makes His dwelling in us so that wherever we go there is the Lord!

 

He warns us if someone tells us to come here, the Lord is here, or go there He is there, do not go! Why should we - His children then go to "find" Him if He is already in us?

 

Ezekiel 36 from v 26 .... And I will put My Spirit in their innermost place! Those who seek Him will find Him - in the hearts of those who he has invited Him in!

Wat is die vredesboodskap wat die Here aan ons toevertrou?   2017-07-12

... Wat is die vredesboodskap wat die Here aan ons toevertrou? ...

 

2Ko 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, :19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

 

Ek is geleer dat in enige verhouding is daar 'n "vredesdrimpel". Dis 'n denkbeeldige lyn wat horisontaal op die bodem in die grafiek van enige verhouding loop.

 

Die vertikale lyn weerspieël dan die intensiteid van die verhouding. Solank die grafiek (die rooi lyn) nie deur hierdie "vertikale" lyn daal nie is daar hoop vir die verhouding! 

 

En dis die boodskap aan Sy kinders, vir Sy kinders! Solank as enige persoon lewe! Dan is daar Hoop! As God ons dan gered het, waarom sal Hy nie enige ander persoon wil red nie?

 

Hoe het ons lewe gekry? Is dit dan nie deur Christus nie? Het ons enige iets gedoen om die ewige lewe te verdien? Nee! Is dit dan nie na aanleiding van wat Hy kom doen het nie?

 

Ja die Vader het ons met Homself verenig deur wat Sy Seun kom doen het! Dis hierdie boodskap wat Hy aan ons kom gee het! Waarom wil ons dan vir ander sê hulle moet eers dit of dat doen? 

 

As hulle nie Christus het nie, dan het hulle nie die lewe nie! So ook ons! Dis die boodskap! Christus is die vrede! Ons moet in Hom gevind word! Want in Hom versoen (maak hy vrede) met ons en vergewe ons ons misdade. In Hom!

 

Dit, kan en mag ons nie vergeet nie! Dit is ons boodskap van vrede. Hy vertrou ons daarmee, dis meer werd as goud of silver! Dis meer werd as hoe die mens lyk, wat hy aantrek of wat hy kan gee!

What is this message of peace which God entrusted to us?   2017-07-12

What is this message of peace which God entrusted to us?

 

2Co 5:18 And all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation; :19 whereas God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and putting the word of reconciliation in us.

 

I was taught that in any relationship there is a "peace line". It's an imaginary line that runs horizontally in the graph of any relationship.

 

The vertical line then reflects the intensity of the relationship. As long as the graph (the red line) does not fall through this "vertical" line, there is hope for the relationship!

 

And that's the message to His children, for His children! As long as any person lives! There's Hope! If God saved us, then why would not He want to save any other person?

 

How did we receive life? Is it not through Christ? Have we done anything to earn eternal life? No! Is it not because of what he has done?

 

Yes, the Father has united us with Him through what His Son has done! This is the message he has given us! Why do we want to tell others that they should first do this or first do that?

 

If they do not have Christ then they do not have life! So also us! That's the message! Christ is the peace! We must be found in Him! For in Him the Father has reconciled (made peace) with us, and forgave us our trespasses. In him!

 

We can not and may not forget this! This is our message of peace, He entrusted to us, it's worth more than gold or silver! It's worth more than what other people looks like, what they are wearing or what they are able to give!

Ons boodskap as Ambasedeurs, is: ons bring vredesvoorwaardes   2017-07-11

... Ons boodskap as Ambasedeurs, is: ons bring vredesvoorwaardes ...

 

Luk 14:32 Anders stuur hy ‘n gesantskap as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes.

 

Alle getroude pare sal vir jou sê, daar kom tye wanneer daar nie vrede in julle verhouding is nie. En al hoe daardie vrede herstel word is as een van die 2 partye besluit om na die ander een te gaan om vrede te bewerkstellig! Gewoonlik is dit die skuldige party! 

 

Wat interresant is van die Here, is dat Hy Sy Ambasedeurs stuur na die wêreld met 'n vredesboodskap! Hy die Een wat onskuldig is, is die Een wat na die skuldige toe kom, en vredesvoorwaardes aan die skuldige gee.

 

Ons is die wie teen Hom oortree het! Ons het teenoor Hom gesondig! Ons het teenoor Hom ge-rebelleer en tog - gee Hy aan ons 'n vredesboodskap! 

 

Jesus is daardie vredesboodskap! Hy is ons vredesvoorwaarde! Sy offer, Sy lewe! En al wat ons moet doen is om Hom te verkondig en vir die Hele ganse wêreld vertel! God het alles reeds gedoen!

 

Ons moet net Sy offer aanneem! Gaan uit maak dissiepels van al die nasies! Vertel elke man en vrou wat soek na die Here! Die wie soek sal vind! Hier is die Here! Bring jou vredesboodskap!

Our message as Ambassadors is a message of conditions for peace   2017-07-11

Our message as Ambassadors is a message of conditions for peace

 

Luk 14:32 Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace.

 

All married couples will tell you, there are times when there is no peace in your relationship. And if they want that peace to be restored, one of the two parties has to decided to go to the other to achieve that peace! Usually it's the guilty party!

 

What is interesting about the Lord is that He sends His ambassadors to the world with a message of peace! He the innocent is the One who comes to the guilty and gives a plan for peace.

 

We are the ones who has sinned against Him! We rebelled against Him and yet - He gives a message of peace to the world!

 

Jesus is that message of peace! He is our prerequisite for peace! His sacrifice, His life! And all we have to do is to accept His peace sacrifice! God has already done everything!

 

We just have to accept His sacrifice! Go out make disciples of all nations! Tell every man and woman who seek the Lord! Those who seek Him will find Him! Here is the Lord! Bring your message of peace!

Ons is Sy Ambasedeurs hier op aarde   2017-07-10

... Ons is Sy Ambasedeurs hier op aarde ...

 

2Kor 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof (soos) God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

 

In enige land kry 'n mens 'n ambesade en in die ambesade 'n ambasedeur van 'n ander land. Die ambesade en ambasedeur verteenwoordig dan die land waar hulle vandaan kom. 

 

Jy kan letterlik sê, dat in die land waar die ambesade is, behoort die stukkie grond van die ambesade aan die land wie dit verteenwoordig. 

 

Die ambasedeur is 'n mens, onder die reëls en wette van sy land van herkoms. Hy projekteur waarvoor sy land staan. As jy na hom kyk moet jy sy land sien.

 

Dis wie God se kinders is. Hulle is in hierdie wêreld maar nie van hierdie wêreld nie. Hulle verteenwoordig 'n ander wêreld - God se wêreld! Daarom is ons verbind tot Sy Koninkryk se reëls. 

 

Oral waar ons gaan behoort ons 'n ambasedeur en ambesade te wees! Die grond om ons - dit wat ons doen en sê - dit behoort Sy Koninkryk te weerspieël. 

 

Dis wie ons is! Dis Hom wie ons verteenwoordig!

We are His Ambassadors here on earth   2017-07-10

We are His Ambassadors here on earth ...

 

2Co 5:20 Then we are ambassadors on behalf of Christ, as God exhorting through us, we beseech you on behalf of Christ, be reconciled to God.

 

In any country, one gets an Ambezsade and in the Ambesade an Ambassador of another country. The Ambezsade and Ambassador then represents the country where they come from.

 

You can literally say that in the country where the Ambezsade is, the piece of land belonging to the Ambezsade belongs to the country it represents.

 

The Ambassador is a person, under the rules and laws of his country of origin. He is to project his country of origin. When you look at him you must see his country.

 

That's who God's children are. They are in this world but not of this world. They represent another world - God's world! Therefore we are committed to His Kingdom's rules.

 

Everywhere we go, we should be Ambezsade and Abassador! The ground around us - what we do and say - it should reflect His Kingdom. That's who we are! 

 

We represent Him and His Kingdom!

God se Koninkryk (Met ander woorde ONS S'N) is nie van hier nie   2017-07-06

... God se Koninkryk (Met ander woorde ONS S'N) is nie van hier nie ...

 

Efes 6:20 waarvoor ek ‘n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek.

 

Iere het (as gevolg van flieks / tv) hierdie reputasie hulle hou van drink in bars en sal sommer gou fight. Scotte die reputasie van 'n sterk persoonlikheid! 

 

So verskil dit van land tot land watse reputasies mense het oor ander landsburgers. Dink byvoorbeeld aan wat Amerikaners dink van Islamiette en visa versa!

 

Wat Isrealiette dink van Palesteine en visa versa? En dan is daar al die ander lande wat TV kanale het en sosiale media! Wat 'n reputasie gee aan ander mense deur hulle eie emosies en onkunde!

 

Hierdie wêreld is deurmekaar! En onregverdig en gebou op leeuns en propaganda! Elke regering is magsbeheb en opsoek na rykdom!

 

Dis die gees wat in die koning van hierdie wêreld wat in die mense van hierdie wêreld heers! Soos hulle koning so ook sy gesante! 

 

Maar die kinders van God is nie van hierdie wêreld nie! Hulle het nie die gees van hierdie wêreld nie! Nee hulle het die Gees van die Koning van 'n ander Koninkryk nie van hier nie. 

 

Hulle veg nie vir die dinge van hier nie - nee! Hulle bring 'n ander boodskap, het 'n ander visie, het 'n ander missie! Hulle is ambasedeurs / gesante van God se Koninkryk! Hulle dra Sy Gees in hulle!

 

Hulle sien nie ras nie, hulle gee nie om waar jy gebore is nie, hulle glo nie in status nie! Die gees van die wêreld sê - veg! Vat! Eien toe! Dis jou reg! Die Gees van hulle sê - VREDE! Saai! Deel!

 

Joh 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

God's Kingdom( this means OURS) is not from here   2017-07-06

God's Kingdom( this means OURS) is not from here

 

Eph 6:20 for which I am an ambassador in bonds; so that in it I may speak boldly, as I ought to speak.

 

Irish has (because of movies / TV) this reputation they like to drink in bars and will fight surely. Scottish again has this reputation of being ill disciplined with a strong personality!

 

And so the reputations differs from country-to-country on what they think of citizens of other countries. For example, think of what Americans think of Islamites and vice versa!

 

What Isrealies think of Palestinians And Visas Versa? And then there are all the other countries who has TV channels and social media! The reporters gives a reputation to other people through their own emotions and ignorance!

 

This world is confused and indoctrinated! And unfair and built on lies and propaganda! Every government is power seekers and looking for wealth!

 

It is the spirit that prevails in the king of this world who resides in the people of this world! Like their king, so are, his citizens!

 

But the children of God are not of this world! They do not have the spirit of this world! No, they have the Spirit of the King of another Kingdom not from here.

 

They do not fight for things like this - no! They bring another message, have a different vision, have another mission! They are ambassadors / citizens of God's Kingdom! They carry His Spirit in them!

 

They do not see race, they do not care where you were born, they do not believe in status! The spirit of the world says - fight! Take! Make it yours! It's your right! The Spirit of the Kingdom of God says - PEACE! Sow! Share!

 

Joh 18: 36 Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

Gehoorsaamheid is beter as offers   2017-07-05

... Gehoorsaamheid is beter as offers ...

 

Efes 5:22 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

 

So baie mense het hierdie skrif al so uit perporsie uitgeruk ... Ek wil nie soos enige ander vleeslikke mens daarop fokus nie, van hoe die vrou na haar eie man moet luister, of die man sy eie vrou moet liefhê, soos Christus die kerk liefhet, nie, nee ek wil fokus op Christus en Sy Bruid! 

 

Ons is die bruid van Christus - ons Sy kerk! Sy kerk het net een man - haar eie man! Daar is nie plek vir enige ander afgode in hulle verhouding nie! 

 

Hy is die een na wie Sy moet luister nie "bv" "Operah" of "Dr Phil" - of enige ander tydskrif nie! Sy moet aan Hom onderdanig wees! Na Sy Woorde moet sy luister en daaraan gehoorsaam wees!

 

Hy het reeds Sy liefde bewys deur vir haar te sterwe! Vir haar is Hy gekruisig! En as gevolg van Sy grote liefde het God Sy offer aanvaar sodat Sy kerk kan lewe! Sodat Sy kerk kan vry wees! 

 

Luister na God! Doen wat Hy sê! Gehoorsaamhekd is beter as offers! Is maklik ... doen wat Hy gedoen het ... al sê almal om jou nee! 

Submitting to Him is better than any sacrifice   2017-07-05

… Submitting to Him is better than any sacrifice ...

 

Eph 5:22 Wives, submit yourselves to your own husbands, as to the Lord.

 

So many people have already "declared" this scripture ... I do not want to focus on any carnal human emotions, of how the woman should listen to her own husband, whether the husband should love his own wife, like Christ loved the church, no, no I want to focus on Christ and His Bride!

 

We are the bride of Christ - we are His church! His church has only one Husband - her own Husband! There is no place for any other idols in their relationship!

 

He is the one to whom she has to listen not for example "Operah" or "Dr Phil" - or any other magazine! She must be submissive to Him! Listen to His Words, she must listen and obey Him!

 

He already proved His love by dying for her! For her he was crucified! And because of His great love, God accepted His sacrifice so that His church could live! So that his church can be free!

 

Listen to God! Do what he says! Obedience is better than any sacrifice! It is easy ... do what he did ... Even if everyone around you say no!

  2017-07-03

... Die rok van die bruid ...

 

Openb 19: 7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. 

 

8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. 

 

9 Toe sê hy vir my: Skryf — salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

 

'n Mens kry darem verskriklikke mooi trourokke. En almal is dit eens, daar is geen vrou so mooi soos die bruid nie! Ek dink regtig dis 'n spesiale dag waarby die rok en die bruid mekaar absoluut komplimenteer!

 

Dis daardie dag wanneer die rok en die bruid tot hulle volle reg en uniekheid kom! Die dag - as ek dit so kan stel - wanneer die twee kom op daardie punt waarvoor hulle gemaak was. 

 

As ons dan die bruid van Christus - gaan wees - hoe lyk die rok wat ons gaan aantrek! Want dis ons wie die rok self voorberei - self maak! Ons sit die rok aanmekaar deur ons eie heilige regverdige dade! 

 

Heilig beteken vir my nie ons eie dade wat ons dink mooi en goed is nie maar juis daardie dade wat deur die Gees van God geinspereer is. Dade van God vir God deur ons! Regverdige dade!

 

So wanneer ons dinge vir die Here doen maak seker ons doen dit deur die invloed van God se Gees - in ons - . Sulke dade is dade wat die bruid se rok uitmaak. Luister na die Gees, wandel in die geloof!

How the dress of the Bride loks like?   2017-07-03

… How the dress of the Bride loks like? ...

 

Rev 19: 7 Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready.” 

 

8 Then he said to me, “Write: ‘Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!’ ” 

 

9 And he said to me, “These are the true sayings of God.”

 

You get some beautiful wedding dresses. And everyone agrees, there is no woman as beautiful as the bride! I really think it's a special day where the dress and the bride absolutely compliments each other!

 

It's that day when the dress and the bride comes to their full right and uniqueness! That day - if I may say this - when the two comes to, that point for which they were made.

 

If we are going to be the bride of Christ - how does the dress look which we are going to wear? Because it's us who prepares the dress ourselves! We put together the dress by our own holy righteous deeds!

 

Holy does not mean our own deeds that we think are beautiful and good, but just those deeds inspired by the Spirit of God. Deeds of God for God through us! Fair deeds!

 

So when we do things for the Lord, make sure we do it through the influence of God's Spirit - in us -. Such deeds are acts that make up the bride's dress. Listen to the Spirit, walk in faith!