Aan wie behoort ek?   2017-08-29

... Aan wie behoort ek? ...

 

1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 10 julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

 

Het jy al gesien? Wanneer jy 'n huis koop kan jy doen net wat jy wil is daardie huis! Want dit is mos joune? Of isit? Hulle noem dit nogal ook 'n privaat woning! 

 

Maar hier is iets oor na te dink ... en toets dit maar ... Aan wie behoort die grond, waarop die huis staan? As dit dan joune is waarom betaal jy erfbelasting? As dit joune is, hoekom bepaal ander wat jy op die grond mag doen en nie doen nie?

 

So ook jou liggaam dit behoort mos aan jou - of doen dit? As dit jou liggaam is hoe is dit moontlik dat ander vir jou sê wat jy met daardie liggaam mag doen of nie doen nie? As jy dan rook waarom stop jy nie net nie? 

 

As jy dan in sonde leef waarom varander jy nie net jou lewe nie? Dis dan sonde wat doodmaak, waarom sal jy nog daarin wil leef? 

 

Dis eers wanneer jy Jesus ontmoet dat jy uitvind jy was nog jou lewe lank 'n slaaf! Jy het gedink jy kon doen wat jy wil en gaan waar jy wil, net om uit te vind die pad waarop jy is - bring net probleme! 

 

Nou as ons dan nie aan ons self behoort nie aan wie behoort ons? Die bybel is duidelik of ons die die Koning van die lig, of ons dien die koning van die duisternis! Wie dien jy? Ek en my huisgesin, ons sal die Hefe dien!

 

 

Ons is Jesus se erfdeel   2017-08-28

... Ons is Jesus se erfdeel ...

 

Efes 1:17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, :18 verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

 

Wat is iets wat jy erf anders as 'n beloning van die een wat gesterf het? Toe my pa in 2000 oorlede is het sy pensioen aan elke kind en grootmens 'n bedrag geld gegee. 'n "Geskenk" van hom isit nie?

 

Ek onthou ek het dit nog by my geld gesit vir 'n diposito op my huis. So as ek die dag sterwe sal my eie kinders ook daaruit voordeel trek, en hulle kinders. 

 

Ander, sal hulle erfdeel verkwansel en nie eens hulle self sal daaruit voordeel trek nie wat nog te sê van hulle kinders? 

 

So het ek dit ook al beleef met mense wat in die kers van Jesus begin maar daarteen rebelleer! Kort voor lank kan hulle nie eens meer sien hulle is op die breë weg nie! 

 

Dis nie jou pastoor of kerkraad se kerk nie dis Jesus se kerk! Oppas wat jy sê en doen teenoor Sy kerk! Hy wat Jesus is vat dit persoonlik! Dis Sy erfdeel, dis ons erfdeel en dis ons kinders s'n!

 

 

We are Jesus' inheritance   2017-08-28

… We are Jesus' inheritance ...

 

Eph 1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, :18 the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints,

 

What is something you inherit other than a reward from the one who has died? When my father died in 2000, some of his pension was given to every child and some to adults. A "gift" from him is it not?

 

I've added it with my money for a diposito on my house. So if I die, my own children will also benefit, and their children.

 

Others will waist their inheritance not only for themselves but also so that their own children will not benefit from what was given!

 

In the same manner I've experienced it with people who start in the church of Jesus but after a while rebel against it! Soon they cannot even see they are on the broad road!

 

It's not your church or church council's church it's Jesus's church! Beware what you say about His church! He who is Jesus takes it personally! It's His inheritance, it's our inheritance and it's our children's inheritance!

 

 

To whom do I belong?   2017-08-28

… To whom do I belong? ...

 

1Pe 2:9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for possession, so that you might speak of the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light; :10 you who then were not a people, but now the people of God, those not pitied then, but now pitied.

 

Have you seen? When you buy a house you can do whatever you want in that house! Because it is yours? Or isit? They even call it a private home!

 

But here's something to think about ... and test it ... To whom does the land belonging on which the house is build? If it's yours why do you pay land tax? If it's yours, why does others determine what you can do on the land and what not?

 

So also your body belongs to you - or does it? If it is your body, how is it possible that others tell you what you can do or not do with that body? If you smoke then why do not you just stop?

 

If you live in sin, then why do you not change your life? If a sinful life then kills, why will you still live in it?

 

It's only when you meet Jesus when you find out you were actually a slave. You thought you could do what you want and go wherever you want just to find out that way of life - just brings you trouble!

 

Now if we do not belong to ourselves, who do we belong to? The Bible is clear - we either belong to the King of Light, or we serve the king of darkness! Who do you serve? But for me and my household, we will serve the Lord!

 

 

Aan Sy kinders deel Hy take uit!   2017-08-19

... Aan Sy kinders deel Hy take uit! ...

 

Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

PSALMS 1:6

 

Daar is 'n Suid-Afrikaanse spreek ding wat sê ... Ek ken my customers! Dit het ek die week agtergekom die ek vir my bevelvoerder ingestaan het.

 

Daar is sekere mense wie mens op kan vertrou, jy hoef hulle nie eens te vra nie, hulle weet wat gedoen moet word en uit hulle eie doen hulle dit.

 

Dan is daar die wie jy moet kyk of hulle gedoen het wat jy gesê het. Dan is daar die wie ander vir jou sê ... Dai man/vrou! Hulle gaan nie dit of dat doen nie! En so is daar baie voorbeelde ...

 

Wat maak ons? Ons deel take uit aan die wie jy vertrou en maak staat op hulle om jou te help. Die ander word outomaties deur ons menslikheid eenkant geskuif ... 

 

Hoekom, want daar is 'n werk wat gedoen moet word! Stadig maar vir seker loop die paaie van die goddeloses dood. Hulle wat stryd voer teen die Weg van die Here! Hulle sal beskaamd staan voor Sy aangesig. Met leë hande sal hulle voor Sy troon van heerlikheid verskyk - en hulle sal sê ... Het ek maar geluister!

 

Waarom gee die Here aan Sy kinders take om te doen? En waarom kry hulle teenstand wanneer hulle doen wat die Here beveel? Want, daar is 'n weg wat vir die wêreld reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood - en baie stap op daardie weg spreek die Woord van die Here!

 

Die uiteinde daarvan is die dood!

 

To His children He gives tasks to do   2017-08-19

… To His children He gives tasks to do ...

 

For the Lord knows the way of the righteous, But the way of the ungodly shall perish.

Psalms 1:6

There is a South African saying thing which says ... I know my customers! This I realized this week when my commnder was absent and I had to be the acting!

 

There are certain people who you can trust, you do not even have to ask them, they know what to do and they do it out of their own.

 

Then there are those who you should check up on if they did what you asked. Then there are those who others tells you ... That man / woman! They are not going to do this or that! And so there are many examples ...

 

What do we do? We share tasks with those whom you trust and rely on them to help you. The others are automatically moved to an outside circle - it is human nature ...

 

Why, because there is a job to be done! Slowly but surely the paths of the wicked leads to death and destruction. Those who fight against the Way of the Lord! They will stand ashamed before Him . With empty hands they will come before His throne - and they will say ... I only I have listened!

 

Why does the Lord give His children tasks to do? And why are they opposed when they do what the Lord orders? For there is a way that looks right for the world, but its end is death - and many walks on that road speak the Word of the Lord!

 

The end of it is death!

 

 

Glo en bly glo in die Weg selfs in vervolging   2017-08-18

... Glo en bly glo in die Weg selfs in vervolging ...

 

Hand 24:14 Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is,

 

Hier is 'n trasiese verhaal ... Regtig tragies en ek word sommer hartseer as ek daaraan dink ... Ek het 'n vriendin en sy kom uit 'n baie tradisionele kerk kultuur - waaruit ek natuurlik ook kom.

 

Kind van die Here, moenie verkeerd verstaan nie ... Die Heilige Gees openbaar toe aan haar dat Hy wil hê sy moet haar laat doop ... Ons het baie daaroor gesels ... en sy het haar voorgeneem om dit te doen, want Hy het haar oortuig, so, sodra die geleentheid hom voordoen ...

 

Al het ek haar herhinner oor tyd, het sy uitgestel en uitgestel .... later het sy met haar "kerk leier" daaroor gaan gesels want sy was 'n sondagskool onderwyseres ... oor haar oortuiging ...

 

Hy het haar weer oortuig dis nie nodig nie! Jy is ok! Boonop, het hy gesê dat alle maniere is reg, dit is jou hart wat saakmaak by die Here! 

 

Hier in ons kerk doen ons dit net anders, so as jy wil gaan kan jy maar, maar ons mense glo anders - en ons gaan tog ook hemel toe - of hoe? Sy is deur hom oortuig dis nie nodig nie.

 

Nou vir jare gaan sy deur verwoestende vervolg oor haar christenskap. So erg dat sy bang is om voor vreemdelinge oor haar geloof te praat. Emosioneel is sy onseker, oor dinge.

 

Die wie die Here nie dien nie - maar sê hulle ken Hom, maak die wêreld vir haar so moeilik by enige konfrontasie hardloop sy weg!

 

Kies! Spreek die Here! Kies vandag wie jy gaan dien - so sê God! Is jy dan van die huis van Soul - wat mense tevrede wil stel? Of, is jy van die huis van David wat My tevrede wil stel? Kies - so sê die Here! 

 

Oppas broers en susters - oppad vir die wolwe in skaapklere! Die woord van die Here sê dat tussen ons sal daar mense opstaan wat die skape uitmekaar sal drywe! Hulle redenasies is gif! 

 

Daarom luister nie eens na hulle nie! Nooi hulle nie eens in julle huise in nie - dien die Here! Luister na jou God! 

 

Jy sal vervolg word, as hulle my dan vervolg het en daadgamaak het, waarom sal hulle jou dan nie vervolg nie? Waarom sal hulle jou dan nie wil doodmaak nie? Glo en wees gehoorsaam!

 

 

Believe and keep on believing even during persecution   2017-08-18

… Believe and keep on believing even during persecution ...

 

Act 24:14 But I confess this to you, that after the Way which they call heresy, so I worship the God of my fathers, believing all things that are written in the Law and in the Prophets.

 

Here is a tragic story ... Really tragic and I'm sad when I think about it ... I have a friend and she comes from a very traditional church culture - the same as me

 

Do not misunderstand, she is a child of God ... The Holy Spirit revealed to her that He wants her to be baptized ... We talked a lot about it ... and she intended to do so, because He convinced her, so, as soon as an opportunity is there she will ...

 

Although I reminded her over time, she delayed and postponed .... later she talked to her "church leader" because she was a Sunday school teacher ... about her conviction ...

 

He convinced her it's not necessary! You are ok! In addition, he told her that it does not matter how you do it, because it's your heart which matters, that is what counts with the Lord!

 

Here in our church we just do it differently, so if you want to, go, but here, our people believe differently - and we are still going to heaven isn't it so? She was convinced that it is not necessary.

 

Now for years she goes through devastating persecution over her Christianity. So bad she is afraid to talk to strangers about her faith. Emotionally she is unsure about things. 

 

In her life, those who do not serve the Lord - but say they know him, makes the world so difficult for her, and at any confrontation she runs away!

 

Choose! Speak to the Lord! Choose today who you are going to serve - so says your God! Are you from the house of Soul - who wants to please people? Or are you from David's house who wants to please Me? Choose - says the Lord!

 

If they persecuted me, surely they will persecute you, and if they murdered me, why would they not want to destroy you? Why will they not want to kill you? Believe and be obedient!

 

 

Moet ek stry sodat ander se ore kan oopgaan en hoor?   2017-08-17

... Moet ek stry sodat ander se ore kan oopgaan en hoor? ...

 

Hand 19:9 Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ‘n sekere Tiránnus samesprekinge gehou.

 

Dis darm baie snaaks, mense met hul eie opinies, wil hulle opinies altyd op ander af vorseer, so asof ander glad nie 'n opinie behoort te hê nie. Het jy dit al agtergekom? 

 

Ek het nou die dag net 'n gewone menings verskil met iemand. Die persoon wat toe nie met my saamstem nie, praat toe later so hard dat ander mense, wat ongeveer 20 meter van ons af weg is, die persoon se opinie duidelik kan hoor. So asof ek totaal verkeerd is! 

 

Ek het toe net gesê, so lank as wat ek hier is, dan sal dit nie gebeur nie! Ek het weggestap en ander wat wou leer en hoor, geleer. Daardie persoon het ander gebel en vir hulle vertel hoe onregverdig ek is! Kan jy glo!

 

Jesus wys ons hier, moenie met mense stry en in 'n woordestryd betrokke raak oor Hom en die lewe saam met Hom nie. Gaan na die wie wil leer en wil hoor en leer hulle! 

 

In openbaring staan daar op 'n paar plekke "laat die wie 'n oor het luister". Nou hiers die punt, nie almal gaan glo nie, nie almal sal kies nie, nie almal sal saamstem nie! Nie almal sal Hom soek nie. 

 

Nie almal het ore nie! Soos ons ouers ons gesê het " waars jou ore"! Die Weg is nie vir almal nie! Daarom sê die Here : maar die wie Hom aangeneem het aan hulle is gegee om te eet van die boom van die lewe!

 

Must I have conflict with others so that they believe?   2017-08-17

… Must I have conflict with others so that they believe? ...

 

Act 19:9 But when some were hardened and did not believe, speaking evil of the Way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, reasoning daily in the school of one Tyrannus.

 

It's very funny, people with their own opinions, always wants to force down their opinions on others, as if others could not have an opinion of their own. Have you ever noticed such people?

 

The other day I had a normal difference of opinion with someone. The person who did not agree with me then later talked so loud that other people, who were about 20 meters away from us, could hear that person's opinion clearly. As if I was totally wrong!

 

I just said, as long as I'm here, it will not happen! I walked away and to those other people who wanted to learn and hear. That person then called others and told them how unfair I was! Can you believe it!

 

Jesus shows us here, not to fight with people and become involved in a words battle about Him and life with Him. Go to those who want to hear and want to learn and teach them!

 

In Revelations there are in a few places where it is written "let those who have ears, listen to what the Spirit of the Lord says". Now that's the point, not everyone will believe, not everyone will choose, not everyone will agree! Not everyone will seek Him.

 

Not everyone have ears! Did our parents also not ask us "where is your ears"! His Way is not for everyone! Therefore the Lord says, "but those who receive Him were given to eat of the tree of life!

 

 

Waarnatoe lei die pad waarop ek stap   2017-08-16

... Waarnatoe lei die pad waarop ek stap ...

 

Hand 22:4 Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee,

 

Ek het al geleer in my lewe dat die oomblik wanneer jy opstaan en vir iets staan is daardie oomblik wanneer jy begin teenkanting kry. Dis eintlik logies, jy laat dan oë op jou draai en sê: "hiers ek"!

 

Om op die Weg te klim en die pad te begin stap, is dit, presies wat jy doen. Dis 'n weg vol van vervolging. Dit kan 'n alleen pad raak maar dit is 'n weg vol verassings en avontuur!

 

Onthou jy staan op en sê die weg waarop ek was is die verkeerde weg. En jy sê almal wat daarop stap is in die verkeerde rigting oppad! Jy sê hulle is verkeerd! En niemand wil dit hoor nie!

 

Daarom sal hulle eerder as om jou Weg te ondersoek, jou Weg wil verwoes en almal wat daaroor getuig! Niemand wil gesê word hulle is verkeerd nie!

 

Daarom sê die woord ook ... Daar is 'n weg wat reg lyk maar die uiteinde daarvan is die dood. Breed is die weg wat na die verderf ly en baie is daarop. Smal is die weg wat na die lewe lei en min is daarop!

 

Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe spreek die Seun van God! Niemand gaan na die Vader behalwe deur My nie! Sela.

 

 

Where to does this road lead on which I am travelling?..   2017-08-16

… Where to does this road lead on which I am travelling?...

 

Act 22:4 I persecuted this Way as far as death, binding and delivering both men and women into prisons;

 

I've learned in my life that the moment you get up and stand for something is that moment when you start to get opposition. It's actually logical, because you turn get everybody's attention and say: Here I am!

 

To get on the Way and start walking on it, it's exactly what you do. It's a way of prosecution. It can be tough, but it's a Way full of surprises and adventure!

 

Remember, to get up and say ... the way I was on, is the wrong way, takes guts. And in doing so, you say everyone who walks on it, is heading in the wrong direction! You say they are wrong! And nobody wants to hear that!

 

Therefore, instead of exploring your new path, they would want to destroy your way and all who testify about it!

 

That's why the Word also says ... There's a way that looks right but its end is death. Broad is the road which leads to damnation, and many are on it. Narrow is the way leading to life and a few is on it!

 

I am the Way and the Truth and Life speaks the Son of God! No one goes to the Father xcept through me! Selah

 

Enige mens kom net in die hemel deur Jesus!   2017-08-15

... Enige mens kom net in die hemel deur Jesus! ...

 

Joh 14:5 Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? :6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

 

Het jy al ooit 'n kasteel uit die middel eeue gesien? Dis hierdie groot "gebou" en normaalweg is daar rondom 'n kanaal vol met water. Daar is net een brug en as jy binne die kasteel wil kom moet jy oor hierdie een brug kom!

 

God se Koninkryk is daardie kasteel, die dood daardie kanaal, en Jesus Christus ... God se Enigste Gebore Seun is daardie brug. As jy wil in, moet jy deur Hom! 

 

Op my pa se sterfbed, kon die feit dat hy homself 'n Christen noem hom nie inkry nie. Die feit, dat hy 'n bybel gehad het - en so nou en dan daarin gelees het kon hom nie inkry nie! 

 

Die feit dat hy al kerk toe gegaan het, dit kon hom nie inkry nie. Die ergste van alles - al het hy gesê ... Jesus ken ek ... kon dit hom nie inkry nie. Toe kom die dag wat hy op sy sterfbed voor daardie "kasteel" staan.

 

Hy het in die water beland en kon nie inkom nie! Hy het gesien en ervaar hoe hy sterwe, maar niemand kon hom help nie! Die dood het gelê en wag om sy soveelste slagoffer te gryp!

 

So het baie al gedink hulle is slim, net om uit te find hulle is nie so slim nie! Moenie wag todat jy in die water beland nie! Sy genade tyd was toe - jou genade tyd is nou!

 

Uit genade is hy gered, en diep is hy uitgehaal om oor daardie enigste brug te stap! Glory to God! Glory to His Son, Glory to the faithful Spirit. He has entered through the Son!

 

 

Any person ... only enteres heaven through Jesus!   2017-08-15

… Any person ... only enteres heaven through Jesus! ...

 

Joh 14:5 Thomas said to Him, Lord, we do not know where You go, and how can we know the way? :6 Jesus said to him, I am the Way, the Truth, and the Life; no one comes to the Father but by Me.

 

Have you ever seen a castle in the middle ages? It is this big "building" and usually there is a channel full of water. There is only one bridge and if you want to enter the castle you must go across this bridge!

 

God's Kingdom is that castle, death that channel, and Jesus Christ ... God's Only Born Son is that bridge. If you want to enter, you need to go through him!

 

On my father's deathbed, the fact that he called himself a Christian could not get him in. The fact that he had a bible - and occasionally read it could not get him in!

 

The fact that he went to church could not get him in. Worst of all - even though he said ... Jesus I knows ... could not get him in. Then came that day he were on his deathbed, standing, before that "castle".

 

He ended up in the water and could not get out! He saw and experienced how he is dying, but nobody could help him! Death has been waiting to seize another victim!

 

So many thought they were smart just to find out they are not so smart! Do not wait until you get into that water! My fathers time for grace was then - your time for grace is now!

 

Through grace he was saved, and deep in that water he was taken from to walk over that only bridge! Glory to God! Glory to His Son, Glory to the faithful Spirit. He has entered through the Son!

 

 

Die weg!   2017-08-11

... Die Weg ...

 

Hand 9:1 Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan :2 en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.

 

Ek onthou as kind hoe ek met my fiets gery het op Sondae oggende, wanneer ons nie kerk toe was nie, na die AGS kerk in die dorp. Van 'n afstand af het ek geluister hoe hulle sing!

 

Dit het iets in my hart geroer! Maar ek was streng deur baie mense gewaarsku," jy mag nie naby daardie mense kom nie!" Wat nog gesê was, is dinge soos!

 

"Hulle is 'n sekte! Jy sal nie glo nie, hulle klap hande! Lig hulle hande, praat as die "dominee praat"! Dis 'n gemors 'n deurmekaarspul totale wanorde in hulle dienste! Die Here sê daar sal orde in Sy huis wees! Nee wat almal daar gaan reguit hel toe!"

 

Tog het ek van 'n afstand af geluister! Ek wou so graag ingaan en gaan kyk - maar wat het ek geweet? Ek was kind! Hoe anders sou my lewe nie wees nie! Hoe anders sou ons lewe nie wees nie!

 

Jesus het gesê: " Ek is die Weg en die waarheid en die lewe!" Daar staan geskrywe! Daar is 'n smal Weg en - die wat daarop loop is min! En daar is 'n breë weg, en die wat daarop is - is baie!

 

Kyk om jou - op watter weg is die meeste mense om jou? Wat doen hulle? Hoe lewe hulle? Wat sê hulle oor die minderheid wat hulle lewens verander het? Wie dien nou die Here?

 

 

The way   2017-08-11

… The Way ...

 

Act 9:1 And Saul, still breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest :2 and asked letters from him to Damascus to the synagogues; so that if he found any of the Way, whether they were men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

 

I remember as a child, how I rode my bike on Sunday mornings, while we, were not going to church, to the AFM church in town. From a distance I listened to how they were singing

 

It stirred something in my heart! But I was strictly warned by many people, "You may not come close to those people!" What people said were things like!

 

"They are a sect! You will not believe them, they clap their hands! They lift their hands, speak while the the" dominee" is speaking "! It's disorder and chaos in their services! And the Lord says There will be order in his house! Everyone of them will go straight to hell! "

 

So I listened from a distance! I would have liked to go in and check it out - but what did I know? I was a child! How different wouldn't my life have been!

 

Jesus said, "I am the Way and the Truth and the Life!" It is also written! There is a narrow road and those who walk on it is a few! And there is a wide way, and those who are on it is many!

 

Look around you - how are the lifestyles of most of people around you? What are they doing? How do they live? What do they say about the minority who do not want to change their lives? 

 

Who serves the Lord?

 

 

Wat ek van God getuig   2017-08-07

... Wat ek van God getuig ...

 

Heb 13:14 Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. 15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

 

Ek vra myself af - waarom mense so stry oor posisie - oor iets wat nie permanent is nie? Ek het al gesien, en gehoor - ervaar - hoe offisiere die mense onder hulle so slegmaak net dat hulle beter moet lyk! 

 

Dan omdat hulle as die beste wil lyk in hulle "base" se oë, bring hulle aan hulle self 'n lofoffer van hoe hulle nie kan "cope" met die slegtigheid van ander nie!

 

Ag nee man! Sies vir jou! Net soos jy veg om daardie posisie wat nie permanent is nie, net so is dit belangrikker om te veg vir die een wat is! Jou posisie in God! Daardie ene is vir ewig! 

 

As jy so aangaan wat moet jou baas dink van jou as belydende Christen? Wat moet hy dink van die ander Christene wie jy so sleg maak? Is ons dan nie Sy beeld nie? Wat dink hy van jou God dan?

 

Bely Hom met jou lippe! Bely hom in al jou weë. Let om na jou woorde! Dit wat jy doen en dit wat jy sê het 'n inpak op God homself.

What I testify about God!   2017-08-07

… What I testify about God! ...

 

Heb 13:13 Therefore let us go forth to Him outside the camp, bearing His reproach. 14 For here we have no continuing city, but we seek one to come. 15 Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to His name

 

I wonder why people are fighting so much for position - about something that is not permanent? I have seen and heard - how officers mock their own people so that they should look better!

 

Then because they want to look the best in their "bosses" eyes, they bring themselves a sacrifice of praise of how they cannot cope with the laziness of others!

 

Oh no man! Shame on you! Just as you fight for that position that is not permanent, more important is it to fight for the one who is! Your position in God! That one is forever!

 

If you do what you are doing, what will your boss think of you as a professing Christian? What would he think of the other Christians who you say is so bad? Are we not made in His image? What will he he think of your God after all the things you said?

 

Confess Him With Your Lips! Confess Him in all your ways. Pay attention to your words! What you do and what you say has an impact on God himself.

Wat verwag die Here van my?   2017-08-04

... Wat verwag die Here van my? ...

 

Hand 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

 

As jy my jare gelede gesê het ek gaan voor mense getuig oor die goedheid van die Here, sou ek jou uitgelag het want ek was 'n skaam persoon! 

 

Dan was daar die keer toe ek na 'n man met 'n baie hoër rang, as myself, toe moes gaan en hom gaan sê hy hanteer sy mense onregverdig!

 

Dan weer toe ek vrese moes oorwin, deur die vrese te trotseer! Vergifnis te gee waar dit nie verdien was nie! 2 Weke gevas het en elke Saterdag 'n volle rugbywedstryd geref het! 

 

My 10des gegee het terwyl ek baie ander dinge benodig het! My tyd gegee het terwyl ek nie lus was nie! Die ander wang gedraai het terwyl ek geskop en geslaan word!

 

En nog baie meer getuienis dat Hy binne in my lewe! Maar nie een ding kon ek uit myself doen nie! Nie vir een oomblik was ek sterk genoeg nie! Nie een oomblik sal ek staande bly as dit nie was vir Hom nie!

 

Nie een oomblik sou iemand na my kon kyk en getuig dat ek verander het, as dit nie was vir die krag van die Heilige Gees oor my nie! Om getuienis te gee is soveel meer as net preek!

 

Daarom is ons nog hier! Gaan uit maak dissiepels van al die nasies! Dis, ons opdrag!

What does the Lord expect of me?   2017-08-04

… What does the Lord expect of me? ...

 

Act 1:8 But you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you. And you shall be witnesses to Me both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and to the end of the earth.

 

If you told me years ago that I would be testifying to people about the goodness of the Lord, I would have laughed at you, because I was a shy person!

 

Then there was the time when I had to go to a man with a much higher rank than myself, and tell him he is not treating his people fairly

 

Then again having to conquer my fears, by facing my fears! To give forgiveness where it was definitely not deserved! Fasting for 2 weeks without any food stil refereeing full rugby matches every Saturday!

 

Giving my thighs while I needed many other things! Giving my time while I was not in the mood! By turning the other cheek while I was kicked and beaten!

 

And much more evidence that He is in my life! But not one thing I could have done in my own strength! I was never strong enough! Not for one moment will I stay standing if it was not for him!

 

Not for one moment could anyone look at me and testify that I have not changed! It was because of the power of the Holy Spirit over me! To give evidence is so much more than only preaching!

 

That's why we're still here! Go out and make disciples of all nations! That's our mission!

Ons verblyf hier is net tydelik - daar sal vir ewig wees   2017-08-02

... Ons verblyf hier is net tydelik - daar sal vir ewig wees ...

 

Kol 1:12 en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig— :13 Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,14 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

 

Ek haal my hoed af vir immigrante! Hulle sien hulle land, maar dan maak hulle 'n keuse om in 'n ander land te gaan bly! Hulle verkoop alles wat hulle besit en daar gaan hulle.

 

Natuurlik bied die nuwe land hulle iets beters! Hulle weeg hulle opsies op en maak 'n keuse! 

 

Dis maklik, ons ken hierdie wêreld want ons is hierin gebore en het hierin grootgeword! Wat ons nie weet nie is dat ons eintlik slawe van hierdie wêreld is - sonder Jesus! 

 

Maar alles hoef nie te wees soos dit is nie! Daar is 'n ander wêreld vir ons! Die Koninkryk van die lig! Jy mag dalk hier alleen voel maar daar word jy omring deur Jesus se liefde! 

 

Maak jou keuse. Weeg die twee teen mekaar op en gou sal jy vind dat hier nie kan vergelyk met daar nie. Moenie net glo wat ander sê nie, verken! 

 

Vir iemand wat alby kan sien, en aan albei deelgeword het, getuig ek nou uit my hele hart. Hierdie wêreld kan nie vergelyk met daardie wêreld nie! 

 

Ek het ge-immigreer! Is burger van die Koninkryk van lig! Bky hier net tydelik, maar daar vir ewig. 

Our stay here is only temporary - there it will be an eternaty   2017-08-02

… Our stay here is only temporary - there it will be an eternaty ...

 

Col 1:12 giving thanks to the Father, who has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. :13 For He has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son; :14 in whom we have redemption through His blood, the remission of sins.

 

I take my hat off for immigrants! They see another country, experience that it is better than their own, and make a choice! They sell everything they own and they move there.

 

Of course, the new country offers them something better! They weigh up all their options find their own country lacking and move!

 

It's easy, we know this world because we were born in it and grew up in it! What we do not know is that we are actually slaves of this world - without Jesus!

 

But everything does not have to be as it is! There is another world for us! The Kingdom of Light! You may feel alone here but there you are surrounded by Jesus' love!

 

Make your choice. Weigh the two against each other and soon you will find that you cannot compare this world with that. Do not just believe what others say, explore!

 

For someone who can see both, I want to testify with my whole heart. This world cannot compare to that world!

 

I immigrated! Am now an citizen of the kingdom of light! Here in this world we will in any case, only stay temporary, but there - forever.

 

 

Ons is anders - lewe anders! Maak ander immigrante!   2017-08-01

... Ons is anders - lewe anders! Maak ander immigrante! ...

 

1Pet 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; 

 

:12 en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.

 

My pa hulle het altyd gesê: "moenie maak soos ek maak nie - maak soos ek sê"! Studies het getoon dat in 90% + gevalle maak die student soos die een wat hom wys en nie soos die een wat hom sê nie! 

 

Die sê ding: "when in Rome do as the Romans" is beslis nie van toepassing op ons wedergebore kinders nie! As ons dan maak soos die mense van die wêreld hoe sal hulle die verskil sien en oortuig word dat wat ons het is beter?

 

As polisie student is die eerste ding wat jy hoor wanneer jy na opleiding by jou stasie aanmeld dat jy alles moet vergeet wat jy by die akademie geleer het - hier doen ons dinge anders sê hulle! Dan voor jy jou kan kry het die bevelvoerder dieselfde klagtes oor jou as oor hulle!

 

Al sê almal jy is wat ook al, hou aan om goed te doen, want daar sal 'n dag kom wanneer die Here Jesus die ware kinders van God sal ontblood. En dan sal hulle wat so oordeel en jou afkraak verstom staan! 

 

Ook wanneer hulle Hom in jou sien dan sal hulle nie enige iets anders anders kan sê as - werklikwaar die Here is met Hom! Los alle oordeel vir Hom, wees anders! Dis jou vingerafdruk van Hom!

We are different, so live differently! Go make some immigrants!   2017-08-01

… We are different, so live differently! Go make some immigrants! ...

 

1Pe 2:11 Dearly beloved, I exhort you as temporary residents and pilgrims to abstain from fleshly lusts which war against the soul, 

:12 having your conduct honest among the nations, in that which they speak against you as evildoers, they may glorify God in a day of His visitation, seeing your good works.

 

My dad always said, "Do not do as I do - do as I say"! Studies have shown that in 90% + oll cases the student does what the teacher does, not what he says!

 

The saying "when in Rome do as the Romans" certainly does not apply to born-again children! If we then do like the people of the world how will they then see the difference, and be convinced that what we have is better?

 

As a police student, the first thing you hear when you arrive at your station is to forget everything you learned at the academy - here we do things differently they say! Then before you realise the commander has the same complaints about you than about them!

 

Even though everyone says you are doing evil, there will be a day when the Lord Jesus comes to judge, who the true children of God is. And then those who judge and condemn you will be amazed!

 

Even when they see him in you, they will not be able to say anything else than - truly the Lord is with him! Leave all judgment for Him, be different! This is your fingerprint of him!