Ons as kerk, is Sy meesterstuk   2017-09-18

... Ons as kerk, is Sy meesterstuk ...

 

Efes 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

 

 

Gedurende die afgelope rugby seisoen het ek en ‘n vriend die 0/11b spannetjie afgerig. Hulle het baie goed gedoen en hierdie jaar onoorwonne ge-eindig. Maar dit het beplanning gekos.

 

 

Elke keer voor die wedstryd het ek met die agterspelers gewerk oor wat ons in die wedstryd gaan doen en die afrigter wat die voorspelers afgerig het, het met die voorspelers gewerk.

 

 

Hoewel sommige mense nie van ons plan gehou het nie, het ons plan gesorg vir die goeie resultate! Kom wat wil ons het by ons wedstrydplan gebly.

 

 

God het ook ‘n wedstrydplan en kies sy spelers self. Hy maak ons deel van Sy kerk, en vir elkeen van ons het Hy ‘n spesefiekke doel. Hy verwag van ons om by Sy wedstrydplan te hou.

 

 

Elkeen het sy posisie en elkeen het sy takie maar saam is ons ‘n span. Die een is nie belangriker as die ander nie. Ons kan ook net sê ons is in sy span as ons in Sy Seun is! As jy saamstem met Sy manier van doen en as jy inkoop in sy wedstrydplan. In ons inkoop in Sy visie en in Sy missie!

 

 

Hy het reeds alles haar-fyn beplan, alles en almal is reeds in plek vir my en jou om ons deel te doen … is jy in?

 

 

The Church is His masterpiece   2017-09-18

The Church is His masterpiece ...

 

 

Eph 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus to good works, which God has before ordained that we should walk in them.

 

 

During the past rugby season, a friend and I coached the 0/11b team. They did very well and ended this year unbeaten. But this could not have happened without proper planning.

 

Every time before the match I worked with the backs about what we are going to do in the match and the other coach who coached the forwards worked with the forwards.

 

 

Although some people did not like our plan, our plan brought our team these excellent results!

 

 

God also has a game plan and selects his players himself. He makes us part of His church, and for each of us He has a real purpose. He expects from us to carry out His gameplan!

 

 

Everyone has his position and everybody has his task, but together we are one team. The one is not more important than the other. We can only say we are in his team if we are found in His Son! If we agree with his way of doing, and if we buy into his game plan, His Vision and His Mission!

 

 

He has already planned everything in all detail, everything and everyone is already in place for us ... are you in?

 

Ons is die Here God se kinders   2017-09-13

... Ons is die Here God se kinders ...

 

Mal 3:17 En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.

 

 

Ek kyk na my twee seuns en weet een ding, ek is baie lief vir hulle. Al dink ons nie altyd dieselfde nie. Ek kyk gisteraand video grepe vandat hulle gebore is en ek kan nie glo dis dieselfde twee mannetjies wat ek rondgedra het nie.

 

 

Maar een ding wee tons en dit is dat niemand die feit kan wegvat dat hull eons kieddies is nie. Man dis lekker om kinders te hê, hulle maak ons lewens vol!

 

 

Hoewel ons so oor hulle voel is daar geen manier hoe ons hulle ooit so life kan het soos die Vader ons het nie. Hy het ons geskep en gemaak om Syne te wees! Dink net God … Hy is ons Vader!

 

 

Ongelooflik! Jy is Syne! Vir altyd en Hy verstaan ons en verstaan waardeur ons gaan. Hy sal voorsien en help en dinge vir ons laat uitwerk! Glo in Hom en glo in Sy liefde vir ons!

 

 

We are Gods children   2017-09-13

We are Gods children ...

 

Mal 3:17 And they shall be Mine, says Jehovah of Hosts, for the day that I will make up My treasure. And I will pity them as a man has pity on his son who serves him.

 

 

I look at my two boys and know one thing, I love them very much. Although we do not always think the same. Yesterday I watched some video clips from when they were born and I cannot believe those babies are the same two men standing before me.

 

 

But one thing I know, and that's that nobody can argue the fact that they are our children. It's wonderful to have children, they fill our lives!

 

 

Even though we feel so much love for them, there is no way we can ever love them the same way the Father loves us. He created us and adopted us as His own children! Just think God ... He is our Father!

 

 

Unbelievable! You are His! Forever, He understands us and understands what we are going through! He will provide and help us and make things work out for us! Believe in Him and believe in His love for you!

 

 

As Vader, voer Hy Vaderlikke pligte uit   2017-09-10

... As Vader, voer Hy Vaderlikke pligte uit ...

 

Deut 32: 3 Want die Naam van die HERE roep ek uit: Gee grootheid aan onse God! 4 Die Rots—volkome is sy werk; want al sy weë is strafgerigte; ‘n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy.

 

 

In my jare as skeidsregter het ek baie drieë gesien, maar daar is geen drië mooier en beter wat meer vreugde bring as ‘n drie wat in beseringstyd gedruk word om ‘n wedstryd te beklink nie!

 

 

Die spelers en afrigters en skare gaan “bossies” hulle raak mal van vreugde. Dis mooi om te sien! Maar nou net, voor daardie vreugde, was daar baie aanslae op die skeidsregter! Daar was op hom gevloek, hy was sleggesê, en gekritiseer!

 

 

Dis mos sy swak blaas en swak reël kennis wat die span laat agter loop en verloor! Vir die tuis skare en afrigters het dit mos niks te doen met die spelers se swak keuses op die veld nie, ook nie met die talle aanslane nie!

 

 

Maar boetta! Wanneer daardie wen daar is , dan is hy sommer die beste skeidsregter ooit!

 

 

En dis presies wat mense ook met God doen! Hulle sal nou kom getuig van hoe goed God vir hulle was, en vir hulle ‘n nuwe kar gegee het met ‘n onbeskostigbare paaiement – maar Hy het dit gegee!

 

 

Drie maande later wanneer daardie kar onbekostigbaar geraak, dan is dit mos die Here se skuld! Dis mos sy skuld omdat my pa van kanker sterf of lewer probleme gehad het – natuurlik het dit niks met sy rook en drank gebruik uit te waai nie, dis die Here!

 

 

Moordenaars – is mos die Here! Dis eers wanneer ons God kan leer ken in moeilikke tye, en in slegte tye wanneer ons die waarde van ons God besef! Dis dan wanneer Sy Vaderskap na vore kom!

 

 

Hy is die Here! Abba! Vader! Hy sal nie vir sy kind ‘n skerpejoen gee as die ‘n eier vra nie, nog minder ‘n klip as hy ‘n brood vra nie! Vertrou op die Here in goeie tye sowel as in slegtes! Luister na sy raad!

 

 

As a Father, He executes His Fatherly responsibilities   2017-09-10

… As a Father, He executes His Fatherly responsibilities ...

 

Deu 32:3 because I will proclaim the name of Jehovah, ascribe greatness to our God. 4 He is the Rock; His work is perfect. For all His ways are just, a God of faithfulness, and without evil; just and upright is He.

 

 

In my years as a referee I saw many tries, but there is no better try, than a try scored in injury time, giving a team a victory over their opponents.

 

 

The players and coaches and crowds goes "bananas" their joy causes them to become insane for that moment. It's really good to see! But before that joy, there are many attacks on the referee! Cursing him, saying his blind, and criticizing him!

 

 

It's his weak refereeing and poor knowledge of the rules that caused their team lose! In the eyes of the home crowd and coaches, it has nothing to do with the players' weak choices on the field, nor all the knock-ons!

 

 

But brother! When that victory try is scored, in their eyes - he is the best referee ever!

 

 

And that's exactly what people do with God! They will now testify of how good God was for them and how He gave them a new car, with an unmanageable instalment - but He gave it!

 

 

Three months later when that car becomes unaffordable, then it's HIS fault! It's his fault because my father died of cancer or had liver problems - of course, it had nothing to do with his smoke and liquor intake, it's the Lord fault!

 

 

Murderers – its God! It's only when we can honour God in difficult times and in bad circumstances, when we realize the value of our God! That's when His Fatherhood comes to the foreground!

 

 

He is the Lord! Abba! Father! He will not give his child a scorpion if he is asking for an egg, even less a stone if he asks for bread! Trust in the Lord in good times as well as in bad ones! Listen to his advice!

 

 

Sy Commitment is onbuigbaar! Hoe is joune?   2017-09-08

... Sy Commitment is onbuigbaar! Hoe is joune? ...

 

Deut 14:2 Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is.

 

 

Hierdie naweek is ek uitgenooi om ‘n troue by te woon. Ek kyk toe sommer na ons trou foto wat in my beursie is en sien hierdie twee mense wat 13 jaar gelede getrou het.

 

 

Ek moet dit net sê, wow, ek het ‘n mooi vrou gekies. Hoewel ons defnitief nie dieselfde persone was wat so lank terug getrou het nie, is ons nogsteeds getroud as gevolg van een woordjie – “commitment”!

 

 

Ons het mekaar gekies en dis scary om so te dink, maar vir solank ons lewe. Al is daar “ups en downs” soos in enige huwelik het ons besluit om “committed” te wees!

 

Die Here ken die toekoms, en ek weet dis moeilik om te verstaan, maar Hy kies Sy wedergebore kinders uit Sy vermoë, om die toekoms in ag te kan neem.

 

 

Soos ek al baie verduidelik het beteken die woord heilig nie – om goddelik te wees nie, maar anders, uitgesonder van die res.

 

 

Hoekom vaal so baie huwelikke? Iewers gee iemand op, en hulle weier om verder aan iemand wat hulle gekies het vêrder committed te wees!

 

 

Die Here sê vir my en jou dat Hy ons gekies het – en dit maak nie saak wat nie, Hy sal committed wees! Hy het ons uitgesonder van al die ander om vir ons ‘n God te wees. Hy is ten volle committed!

 

 

Is ons?

 

 

His commitment is unstoppable! How is yours?   2017-09-08

… His commitment is unstoppable! How is yours? ...

 

Deu 14:2 For you are a holy people to Jehovah your God, and Jehovah has chosen you to be a peculiar people to Himself, above all the nations that are on the earth.

 

 

This weekend I was invited to attend a wedding. I just looked at our wedding photo which is in my purse and saw these two people who married 13 years ago.

 

 

I just have to say, wow, I chose a beautiful wife. Although we are defensively not the same people who have been married for so long, we are still married because of a single word … commitment!

 

 

We have chosen each other and it is scary to think, but for as long as we live. Although there are "ups and downs" as in any marriage we decided to be "committed" to each other!

 

 

The Lord knows the future, and I know it's hard to understand, but He chooses His born-again children from His ability to take the future into account.

 

 

As I have explained a lot, the word holy does not mean to be divine, but to be different, to be set apart from the rest.

 

 

Why do so many marriages fail? Somewhere someone gives up, and they refuse to be committed to the other person whom they have chosen!

 

 

The Lord tells us that He chose us - and it does not matter what, He will be committed! He chose us from all the others to be our God. He is fully committed!

 

 

Are we?

 

Ons is Sy volk   2017-09-06

... Ons is Sy volk ...

 

Exo 19:5 As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. 6 En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

 

 

Toe ons kinders was het ons laaities hierdie ding gehad - as jy en jou vriend broers wou wees dan het julle 'n sny in dieselfde hande gemaak, en hand geskud. Julle het dan gesê - as gevolg van die bloed wat saamvloei is julle bloedbroers!

 

 

Dit het beteken - julle sou daar wees vir mekaar vir ewig! Julle sou na mekaar luister, en mekaar help. As die een 'n kriesis het dan sal die ander help! Die een se vyand was die ander sin! Julle 2 het 1 geword! By ons het dit beteken net die dood sou ons skei!

 

 

So 'n "bloedbroer verbond" het die Here ook met die volk Israel gemaak! Wat dieselfde betekenis gehad het as ons "bloedbroer verbond" behalwe dit, dat die dood hulle nie eens sou kon skei nie!

 

 

Hulle was verplig om te luister! Jesus is ons bloedverbond met die Vader! Hy het die offer reeds gemaak! As ons Hom aanneem as ons Verlosser en Saligmaker, dan is ons in so 'n verbond!

 

 

En die verbond hardloop weerskante! Sonder Jesus is daar nie 'n verbond nie! Ons is dan sy eiendom! En Hy ons s'n! Luister na Sy stem en hou die verbond! Ons sal Sy volk wees!

 

 

We are His nation   2017-09-06

… We are His nation ...

 

Exo 19:5 And now if you will obey My voice indeed, and keep My covenant, then you shall be a peculiar treasure to Me above all the nations; for all the earth is Mine. 6 And you shall be to Me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the sons of Israel.

 

 

When we were children, our boys had this thing - if you and your friend wanted to be brothers, you made a cut in the same hand and shook hands. You then said - because of the blood that flowed together are your blood brothers!

 

 

It meant - you would be there for each other forever! You would listen to each other and help each other. If one had a problem, then the other would help! The one's enemy was the other's enemy! You 2 would become 1! With us it meant that only death could separate us!

 

 

Such a "blood brother's covenant" was also made between the Lord and the people of Israel! Which had the same meaning as our "blood brother" covenant, except that death could not even separate them!

 

 

They were obliged to listen to His voice! Jesus is our blood covenant with the Father! He has already made the sacrifice! If we accept Him as our Lord and Saviour, then we are in such a covenant!

 

 

And the covenant runs both ways! Without Jesus there is no covenant! We are His property! And He's ours! Listen to His voice and keep the covenant! Then we shall be His people!