Number of articles: 22

Archive:
Gelowiges se primêre funksie is om lig in hierdie wêreld te bring waar daar duisternis is   2017-10-30

... Gelowiges se primêre funksie is om lig in hierdie wêreld te bring waar daar duisternis is ...

 

 

Mat 5:16 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

 

 

Ek het nou die dag vir my bestuurder ingestaan toe hy nie by die werk was nie. Daar was toe ‘n kriesis en ek het iemand nodig gehad om ekstra werk te doen.

 

 

Ek het met baie mense tergelyk gepraat en slegs een van daardie mense het “ge-volunteer” om my te help. Toe die bestuurder terugkom moes ek hom terugvoer gee.

 

 

Sy woorde aan my was jy ken jou mense. Daar is die wat graag help en daatr is die wat nie graag help nie. Hoe ken hy hulle uit? Aan hulle werke. Hulle werke verklap wat in die hart aangaan.

 

 

Net so verklap ons werke wat in ons harte aangaan. Die Woord sê ook uit ‘n fontein kom nie bitter en soet water nie. ‘n Boom dra nie twee soorte vrugte nie. Aan die vrugte sal jy die boom uitken.

 

 

Ons goeie werke kom nie uit onsself nie dit kom uit wie in ons harte bly. Selfs Jesus sê waarom noem julle my goed! Slegs Hy is goed wat My gestuur het. Wat sê die lig in jou van jou?

 

 

The primary task of Christians is to bring light in the darkness   2017-10-30

The primary task of Christians is to bring light in the darkness ...

 

 

Mat 5:16 Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in Heaven.

 

 

I acted in my manager’s place the other day while he was absent from work. There was a crisis and I needed someone to do some extra work.

 

 

I talked to many people and only one of those people "volunteered" to help me. When the manager returned, I had to give him feedback.

 

 

His words to me were “you know your people”. There are those who like to help and those who do not like to help. How does he know them? By their works. By their works they shows what is going on in their hearts.

 

 

Likewise, our works also reveals what goes on in our hearts. The Word also says from a fountain there will not come bitter and fresh water. A tree does not carry two kinds of fruit. By the fruit you will identify the tree.

 

 

Our good works do not come out of ourselves. It comes from He who lives in our hearts. Even Jesus says: why do you call me good? Only He is good who sent me. What does the light in you, say about you?

 

Die Kerk in jou dorp is lampstaanders wat lig gee   2017-10-29

... Die Kerk in jou dorp is lampstaanders wat lig gee ...

 

 

Open 1:19 Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur; :20 die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.

 

 

Ek onthou nog voor daar ‘n GPS was het ons van naamborde gebruik gemaak om vir ons rigting aan te wys, of hoe vêr die volgende dorp is, of hoe vêr dit nog na ons volgende bestemming is.

 

 

Dan kom jy in plekke soos groot stede en as jy nie die bord betyds sien vir jou afdraai nie, dan verdwaal jy maklik.

 

 

Die Kerk van Christus is sulke rigting aanwysers. Die kerk is soos daardie borde wat die rigting aanwys, wat vir ons moet wys waarheen om te ry. Dan as jy skielik iewers in die donker om ‘n draai kom en die dorpie se ligte vang jy dan weet jy dis waar jy heen oppad is.

 

 

Dis asof daardie ligte jou roep en sê: kom hierheen! Kom uit die duisternis uit! Kom, dis veilig hier. Is di twat jou gemeente doen? Is jou gemeente daardie toevlug? Jou germeente is die lampstaander wat lig gee!

 

 

The church in your town is lampstands giving light   2017-10-29

The church in your town is lampstands giving light ...

 

 

Rev 1:19 Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which shall be after this, :20 the mystery of the seven stars which you saw in My right hand and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands which you saw are the seven churches.

 

 

I still remember before the time of the GPS. We used to use signposts to indicate to us that we are still moving in the right direction, or how far it still was to the next town.

 

 

Then you come to places like big cities, where if you do not see the sign, you miss your turn, and easily gets lost.

 

 

The Church of Christ is such a direction indicator. The church is like those road signs that points people in a specific direction. Then when you suddenly get around a corner at night time, you see a town's lights, inviting you to come closer.

 

 

It's as if those lights calls out to you and says, come here! Come out of the darkness! Come on, it's safe here. Are you church doing that? Is your congregation that retreat people need? Your church is a lampstand which gives light!

 

 

Die Christen gelowige reflekteer die lig van Christus   2017-10-24

... Die Christen gelowige reflekteer die lig van Christus ...

 

Efes 5:14 Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.

 

 

My oudtse het op ‘n stadium hierdie “night terrors” “drome gekry. Dis iets vreesliks om deur te maak. Uit onkunde het ons hom probeer wakker maak – sodat hy nie moet die goed sien wat hy sien nie. En dat hy nie moet beleef wat hy beleef nie. En dat hy nie moet doen wat hy doen nie.

 

 

Todat my vrou gaan oplees het daaroor – en ons hom op die regte manie kon mee deel. Dis ongelooflik wat hy deurmaak in so “droom” en ons is hulpeloos! Jy sien hoe hy dinge beleef maar kan niks daaraan doen nie!

 

 

Wanneer ons optree sonder dat die lig van die Here deur ons skyn, dan beleef ons dinge, doen dinge en tree op op maniere waar buitestaanders net kan toekyk. Dis asof on sons eie mind het en niks van ander hoor of wil raaksien nie!

 

 

Maar wanneer ons die Here toelaat om sy lig deur ons te skyn – dis dan wanneer ons optree volgens sy wil. Hoekom is ons dan bang om te sê … ek glo die Here sê vir my doen dit of sê dat? Is dit dalk da tons onseker is van ons saak? Laat Sy lig deur jou skyn, dan hoef jy bang te wees vir niks nie!

 

The Christian believer reflects the light of Christ   2017-10-24

 

The Christian believer reflects the light of Christ ...

 

Eph 5:14 Therefore he says, "Awake, sleeping ones! And arise from the dead, and Christ shall give you light."

 

 

My oldest use to have these "night terror" dreams at one stage. It's a terrible thing to go through. In ignorance we tried to wake him up - so he could not see the things he saw. And that he should not experience what he experienced. And that he should not do what he did.

 

 

Until my wife read about it - and we could handle him in the right way. It's incredible what he's going through in such a "dream" and we're helpless! You see how he experiences things but cannot do anything about it!

 

 

When we act without the Light of the Lord shining through us, we experience things, do things and act in ways outsiders can only watch. It's like having your own mind about everything and hearing nothing others tells you!

 

 

But when we allow the Lord to shine his light through us, it is then when we act according to his will. Why are we afraid to say ... I believe the Lord says this to me or say that to me? Is it perhaps of uncertainty about our hearing capability? Let His light shine through you, then you need not to be afraid of anything!

 

Hulle wat glo is kinders van die Lig – en getuig oor Christus wat die ware Lig is   2017-10-23

Hulle wat glo is kinders van die Lig – en getuig oor Christus wat die ware Lig is ...

 

Joh 8:12 En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

 

 

Daar was eenkeer hierdie persoon wat homself ‘n kind van die Here genoem het. Maar toe daar iets in die kerk gebeur waarvan hy niks gehou het nie, omdat dit met sy persoonlikheid gebots het, het die person ‘n ander kind van die Here loop en slegmaak en beskinder.

 

 

Sy praatjies het ‘n opstandigheid in ander se harte veroorsaak, sodat wanneer die kind van die Here ‘n boodskap gebring het, niemand wou luister nie, aangesien hulle die kind van die Here met afsydige oë gesien het.

 

 

Niemand het self na die kind van die Here gegaan en met hom gepraat nie, hulle het reeds ‘n oordeel oor hom geplaas! Dit het veroorsaak dat daardie gemeente uitgemis het op ‘n seën wat vir hulle bedoel was.

 

 

Waar is die lig van die kwaadstoker? As Ek dan die Lig is? En jy, kwaadstoker, wat getuig dat Ek in jou bly. Waar kwaadstoker, is die Lig in jou? Hoe is dit dat jy dan die Lig van ander weerhou? Het jy so belangrik geraak dat almal na jou moet luister?

 

 

Ek is die Lig van die wêreld en in My is daar geen duisternis nie!

 

 

They who believe is children of the Light, and they testify about Jesus whom is the True light!   2017-10-23

… They who believe is children of the Light, and they testify about Jesus whom is the True light! ...

 

Joh 8:12 Then Jesus spoke again to them, saying, I am the Light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

 

 

Once upon a time, there was this person who called himself a child of the Lord. But when something happened in the church that he did not like, because it collided with his personality, the person slandered a different child of the Lord. Giving this child of God a bad name.

 

 

His talks caused a stirring in the hearts of others, causing that when the child of the Lord brought a message, no one wanted to listen, as they saw the child of the Lord with hateful eyes.

 

 

No one went to the child of the Lord himself and spoke to him, so they already judged him! It caused that congregation to miss out on a blessing that was meant for them.

 

 

Where is the light of the whisperer? If I then be the Light? And you, whisperer, who testifies that I am residing in you. Where whisperer, is the Light in you? How is it that you withhold this light from others? Have you become so important that everyone should listen to you?

 

 

I am the Light of the world and in me there is no darkness!

 

 

Die Kerk is die lig van die wêreld   2017-10-16

... Die Kerk is die lig van die wêreld ...

 

Mat 5:14 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. 16 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

 

 

So twee jaar teug het ek en die seuns gaan kyk na die naglewe op die rotse by die see. Ons elkeen het sy eie koplig aangehad en kon baie van die verskillende diere soorte sien wat op en om die rotse lewe.

 

 

Hulle was mal daaroor, want as jy op die strand staan sien mens net die donker kolle waar die rotse is, maar skielik toe ons lig daarop skyn – het dit ‘n nuwe wêreld vir ons oopgesluit.

 

 

Ek dink nou skielik aan hoe die Gees soos ‘n vlam op elke kop van die dissiepels gaan sit het, met pinkster, as ek na die beskrywing kyk het hulle sekerlik soos kerse gelyk.

 

 

Die Here het hulle “opgesteek” (v15) sodat hulle ‘n lig vir die nasies kon wees. Hoekom het Hy dit gedoen? – sodat almal hulle kon sien!

 

 

Die Heilige Gees kom sit nou wel nie op ons kop nie, maar Hy Brand defnitief in ons hart! Hy gee ons moed, gee ons “guts” om die goeie en regte ding te doen. Hy gee ons krag en wysheid en insig, sodat ander ons “andersheid” kan raaksien!

 

 

Deur ons werke sluit die Here ‘n nuwe wêreld vir die ongereddes en vir die babatjie en vir die jongelinge oop – iets wat voorheen net vir hulle na ‘n donker kol gelyk het. Maar nou dat Sy Lig deur ons daarop skyn – nou sal hulle wat nie kon sien nie - sien!

 

 

Laat jou lig skyn – eindelik – is dit nie Sy lig wat deur ons skyn nie? Is dit nie om hierdie rede waarom Hy ons harte aan die brand gesteek het nie! Laat jou hart brand! Laat jou lig skyn!

 

The church is the light of the world   2017-10-16

The church is the light of the world ...

Mat 5:14 You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. 15 Nor do men light a lamp and put it under the grain-measure, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. 16 Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in Heaven.

 

 

About two years ago, the boys and I investigated the nightlife on the rocks by the sea. We each had our own headlight on, and we saw many different animals living on and around the rocks.

 

 

They loved it - because when you stand on the beach you only see these dark spots where the rocks are, but suddenly with our lights shining on it, it opened up a new world.

 

 

I suddenly now think of how the Spirit came like a flame on each of the disciples’ heads, with Pentecost, when I think of the description they should have looked like candles.

 

 

The Lord "lit" them (v15) so that they could be a light to the nations. Why did he do it? - So that everyone could see them!

 

 

The Holy Spirit does not come on our heads, but He burns definitely in our hearts! He gives us courage, gives us "guts" to do the right thing. He gives us power and wisdom and insight so that others can see us "differently"!

 

 

Through our works, the Lord opens a new world for the unsaved and for the infant and for the youngsters - something that seemed to be a dark spot to them, now becomes a reality. But now that His Light shines through us - those who could not see - sees!

 

 

Shine your light - Is not in fact His light that shines through us? Is this not why He put His Spirit in our hearts? Lighting a fire! Let your heart burn! Let your light shine!

 

Ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword   2017-10-15

... Ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword ...

 

2 Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

 

 

Ek het lank terug hierdie TV program gesien waar hulle ou karre restureer. Hulle vat hierdie ou karre dan bou hulle dit oor, en restoreer dit sodat die ou kar weer nuut lyk en werkbaar is.

 

 

Het jy al gesien hoe maklik glo kinders? Maar soos hulle ouer word verander hulle manier van dink en doen as gevolg van hulle omstandighede. God word in ons minder belangrik en ons eie self word baie belangrik.

 

 

Met wedergeboorte, verander dit weer – ons word weer “kinder swat glo” – en styg ons boo ns omstandighede uit wat ons ge-indroktuneer het. God word weer meer en ons word weer minder.

 

 

Stadig maar seker verander ons, morele standaarde! Ek besef ek kan myself nie red nie en dat God my geregverdig (sondes vergewe) het.

 

 

Ek besef ek is heillig uitgekies/eenkant gesit vir God se plan. Ek ervaar ek het ‘n nuwe hart gekry, dat God nou binne my woon, deur Sy Gees! Ek ontdek Sy Goddelikke krag, in my!

 

 

My sienning … motiewwe … standard van lewe … doelstellinge … planne vir die lewe …en my missie in die lewe verander … ek het verander

 

 

Old things have passed away; behold, all things have become new   2017-10-15

Old things have passed away; behold, all things have become new ...

 

2 Cor 5:16 So as we now know no one according to flesh, but even if we have known Christ according to flesh, yet now we no longer know Him so. 17 So that if any one is in Christ, that one is a new creature; old things have passed away; behold, all things have become new.

 

 

I have seen this TV show a long time ago where they restored old cars. They take these old cars and restore it so that the old car looks like new and become workable again.

 

 

Have you ever seen how easy children believe? But as they grow older they change their way of thinking and doing because of their circumstances. God becomes less important in them and our own selves becomes more important.

 

 

With rebirth, it changes again - we become like "children again" - and we rise above the circumstances which initially changed us. God becomes more and we become less.

 

 

Slowly but surely, our moral standards are changed! I then realize I cannot save myself and that God has justified me (forgiven my sins).

 

 

I realize I am was selected for God's plan. I experience having received a new heart, that God now lives within me, through His Spirit! I discover His divine power in me!

 

 

My view ... motives ... standard of life ... goals ... plans for life ... and my mission is changed ... I have changed, the old me has died – look all things have become new.

 

 

Hoekom is ons hier? – Om Sy wilt e doen!   2017-10-10

... Hoekom is ons hier? – Om Sy wil te doen! ...

 

Heb 13:20 Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het,

 

21 julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.

 

 

Ons almal het al die gesegde gehoor … buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Hoekom? Sodat daardie boompie nie sy eie ding doen nie, maar doen soos ons wil hê hy moet dit doen – is dit nie so nie?

 

 

Dan kyk ek na manne soos die dissiepels – hulle moes tog ook maar leer om die wil van die Here te doen! Selfs Jesus het geleer om die wil van die Vader te doen.

 

 

Nou is ons in ‘n verhouding met Vader deur Jesus. Hy sal ons leer wat Sy wil is. Hy sal ons beweeg in die rigting waarin ons moet gaan sou ons Hom net toelaat.

 

 

Nou kan ons baie druk van onsself afhaal! Alles werk tesame in een rigting – om ons te beweeg sodat ons Sy wil doen! Geniet die lewe saam Vader! As jy bly is, wees bly, hoekom dit wegsteek?

 

 

As jy hartseer is – wees hartseer! Daar is niks fout met jou nie! Jy is die Here s’n. Bly in Sy wil! Glo in Sy teenwoordigheid! Glo dat Hy net die beste intensies het vir jou.

 

 

Geniet Sy sorg, Sy raad, Sy kennis, Sy kommunikasie, Sy teenwoordigheid – daar is baie daar buite wat glad nie kan ervaar wat jy en die Vader het nie. Jy kan wel – so … geniet dit.

 

 

Why are we here? – To do His will!   2017-10-10

Why are we here? – To do His will! ...

 

Heb 13:20 Now may the God of peace (who brought again our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant)

 

21 make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.

 

 

We all have heard the saying ... bend the tree while it is still young. Why? So that that tree does not do its own thing, but does as we want him to do - is not it?

 

 

Then I look at men like the disciples - they had to learn to do the will of the Lord! Even Jesus had to learn to do the will of the Father.

 

 

Now we are in a relationship with Father through Jesus. He will teach us what His will is. He will move us in the direction we need to go if we only would allow Him.

 

 

Now we can take a lot of pressure off ourselves! Everything works together in one direction - moving us to do His will! Enjoy life with the Father! If you're happy, be happy … why hide it?

 

 

If you're sad - be sad! There is nothing wrong with you! You are the Lord's. Stay in His will! Believe in His presence! Believe that he has only the best intentions for you.

 

 

Enjoy His Care, His Advice, His Knowledge, His Communication, His Presence - There are so many out there, who cannot truly experience what you and the Father have. You can - so ... enjoy it.

 

 

Hoe meer ons Hom toelaat om ons te verander, hoe meer kry ons Sy geaartheid   2017-10-09

... Hoe meer ons Hom toelaat om ons te verander, hoe meer kry ons Sy geaartheid ...

 

Kol 1:28 Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;

 

 

Niemand word ‘n goeie sportman gebore nie. Saam met dit gaan baie oefening, opoffering, en “coaching”.

 

 

Die “couch” sal jou vertel waar jou foutewas, en dan sal hy jou leer hoe om daardie foute uit te skakel sodat jy nog ‘n beter speller kan wees.

 

 

 Niks sal egter werk as jy nie die onderrig toepas nie. Jy sal net aanhou om dieselfde foute te maak, en nie beter word nie.

 

 

So het die Here aan ons baie ‘lewens afrigters” gegee. Manne en vroue wat ons kan help. Om iemand te vermaan of om vermaan te word het absoluut niks met iemand oordeel of veroordeel uit te waai nie.

 

 

Vermaning is ‘n opdrag maar wat daar mee saam gaan is onderrig. Vermaning sonder onderrig is niks werd nie. Hoe moet iemand leer as daar niemand is wat vermaan nie? Sal die person nie maar oor en oor dieselfde foute maak nie?

 

 

Luister na die wie die Here op jou pad stuur. Luister aandagtig na alle raad en behou die goeie.

 

 

The more we allow Him to change us, the more we become like Him   2017-10-09

The more we allow Him to change us, the more we become like Him ...

 

 

Col 1:28 whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, so that we may present every man perfect in Christ Jesus.

 

 

No one is born a good sportsman. Together with goes, a lot of practice, sacrifice, and coaching.

 

 

The "couch" will tell you where your errors were, and then he will teach you how to eliminate those mistakes so that you can be a better player.

 

 

However, nothing will work if you do not apply the teaching. You will then only continue to make the same mistakes and not get better.

 

 

In this life, the Lord gives us many "life coaches". Men and women who can help us. To admonish someone or to exhort them has absolutely nothing to do with judging or condemning them.

 

 

To admonish someone is an instruction from God, but what goes with admonishing is teaching. Admonishing without teaching is worth nothing. How could someone learn if there is no one who teaches? Will the person not keep on making the same mistakes over and over again?

 

 

Listen to those who the Lord sends on our way. Listen carefully to all advice and keep the good.

 

Wees gehoorsaam aan die Here laat Hom toe om jou “system” te “update”   2017-10-07

... Wees gehoorsaam aan die Here laat Hom toe om jou “system” te “update” ...

 

 

Filip 2:12 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; 13 want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

 

 

My vrou kry mos nou die dag ‘n nuwe selfoon. Maar omdat die foon ‘n 2016 model is, moet die foon eers baie “updates” kry sodat die “operating system” reg kan funktioneer sodat die foon behoorlik kan werk.

 

 

Eers as al die “updates” behoorlik klaar “ge-download” is, sal die foon kan doen waarvoor hy ontwerp is. Maar voor dit kan gebeur moet my vrou eers haar toestemming gee, en die “install” knoppie druk.

 

 

Nou elke keer na so ‘n “download” dan is al haar settings uitgestel. Nou het sy besluit dat die foon eers al sy “downloads” klaar moet doen … voordast sy finaal al die settings instel.

 

 

Ons as wedergebore kinders is soos daardie nuwe / ou model foon wat besig is om “downloads” te kry. Want as gevolg van tradisies, en gebruike en voor-opgestelde idees – het ons klaar ons eie idees van hoe goed moet werk en hoe dinge gedoen behoort te word.

 

 

Dan plaas ons God ontwetend binne in ‘n boks. En na elke episode in ons lewe waar ons Hom toelaat om ons te verander dan is ons hele “operating system” deurmekaar en gooi dit al ons “settings” uit.

 

 

Maar dis nie ‘n slegte ding nie! Wetend verander die Here ons sodat ons kan funktioneer vaarvoor Hy ons geskep het.

 

 

Maar niks kan gebeur as ek nie daardie knoppie druk wat sê: “install” nie! Wees gehoorsaam aan die Here! Laat Hom toe om jou te “upgrade”!

 

 

Listen to God and allow Him to update your “system”!   2017-10-07

… Listen to God and allow Him to update your “system”! ...

 

 

Php 2:12 Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, cultivate your own salvation with fear and trembling. 13 For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure.

 

 

My wife got a new mobile phone this week. But because the phone is a 2016 model, the phone needs to get many "updates" so that the operating system can function properly in order for the phone to work properly.

 

 

Only when all the "updates" are "downloaded" will the phone work properly for what it was designed. But before this happens, my wife must first give her permission and press the "install" button.

 

 

Now every time after such a download, all her settings are deleted. Now, she has made a decision, that all the “downloads" must first finish, before she is going to set the phone to her taste.

 

 

We as born again children are like that new / old model phone which is getting downloads. Because of traditions, customs and pre-established ideas, we have our own ideas of how things work and how things should be done.

 

 

Then, unawares, we put God inside a box. And after every episode in our life where, we ​​allow Him to change, us our entire "operating system" deletes all our "settings".

 

 

But that's not a bad thing! Knowingly, the Lord changes us so that we can function properly, so that we can do what He created us for.

 

 

But nothing can happen if I do not press that button which says "install"! Be obedient to the Lord! Allow him to "upgrade" you!

 

 

My wedergeboorte is ‘n lewensveranderende prosess – ek kan nie arriveer - todat Hy gekom het nie.   2017-10-04

... My wedergeboorte is ‘n lewensveranderende prosess – ek kan nie arriveer - todat Hy gekom het nie ...

 

 

Filip 1:6 omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

 

 

Ek kyk nou die dag hoe groot my seuns geword het. Tjoef tjaf en hulle is 12 en 10! As ek somtyds so na hulle luister en kyk, kan ek nie anders as om dink … ag my kind jy moet nog so baie leer!

 

 

My vriend sê toe vir my ek moet vashou en kyk as hulle tieners is! Hulle breine is te “on-volwasse” om te besef dat dit nie net hulle oppinie is wat tel nie.

 

 

Dis soos nuwe mammas en pappas wat sê … ek sal nooit my baba so hanteer nie … of ouers met jong kinders wat sê … my kinders sal dit nie doen nie. “Famious last words”!

 

 

Ek dink baie ons Christenne het sulke tiener mentaliteid waar ons dink dis net ons wat hoor, dis net ons wat reg is, of lyk my nie iemand anders verstaan die saak reg nie!

 

 

Ek wonder dan soms of die Vader ook dink en sê … Mmmm ag my kind jy moet nog so baie leer!

 

 

Dankie Here Jesus Christus! Net soos ons grootgeword het, en volwasse, so groei ons as Christenne ook. Maar hier is Sy Woord – moet nooit dink jy het arrive nie! Daar is altyd iets nuuts te leer!

 

 

Vir hoe lank nog? Tot ons dood of wanneer Hy weer kom. Jy sal nooit alles weet nie – gee ander ook ‘n kans!

 

 

Being born again is a life long process – I cannot arrive until He comes   2017-10-04

Being born again is a life long process – I cannot arrive until He comes ...

 

Php 1:6 being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ,

 

 

Just today I saw how big my sons have become. Tjoef tjaf and they are 12 and 10! Then if I sometimes listen to them and look at how they act, I cannot but think ... my child you still have so much to learn!

 

 

Then my friend told me … hold on and see when they become teenagers! Their brains are too "childish" to realize that it is not just their oppositions that count.

 

 

It's like new moms and dads saying ... I'll never take care my baby in such a manner ... or parents with young children who say ... my kids will never do that! "Famous last words"!

 

 

Sometimes I think that many of us as Christians have such a teenager mentality … we think it is only us who hear, it's just us who are right and understand! Then I wonder if the Father is also looking at us saying: … Mmmm … my child you still have so much to learn!

 

 

Thank you Lord Jesus Christ! Just as we grow up, and become grown-ups, we also grow up as Christians. But here's His word - never think you've arrived! There is always something new to learn!

 

 

For how long? Until … we die or He returns. You will never know everything – so … give others a chance too!

 

 

My wedergeboorte is ‘n lewensveranderende prosess – ek kan nie arriveer - todat Hy gekom het nie   2017-10-02

... My wedergeboorte is ‘n lewensveranderende prosess – ek kan nie arriveer - todat Hy gekom het nie ...

 

 

Filip 1:6 omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

 

 

Ek kyk nou die dag hoe groot my seuns geword het. Tjoef tjaf en hulle is 12 en 10! As ek so na hulle luister en kyk, kan ek nie anders as om dink … ag my kind jy moet nog so baie leer nie!

 

 

My vriend sê toe vir my ek moet vashou en kyk as hulle tieners is! Hulle breine is te “onopgevoed” om te besef dat dit nie net hulle oppinie is wat tel nie.

 

 

Dis soos nuwe mammas en pappas wat sê … ek sal nooit my baba so hanteer nie … of ouers met jong kinders wat sê … my kinders sal dit nie doen nie. “Famious last words”!

 

 

Ek dink baie ons Christenne het sulke tiener mentaliteid waar ons dink dis net ons wat hoor, dis net ons wat reg is, of lyk my nie iemand anders verstaan die saak reg nie! Ek kan die Vader hoor dink as hy na ons kyk en sê … Mmmm ag my kind jy moet nog so baie leer ne!

 

 

Dankie Here Jesus Christus! Net soos ons grootgeword het, en volwasse, so groei ons as Christenne ook. Maar hier is Sy Woord – moet nooit dink jy het arrive nie! Daar is altyd iets nuuts te leer!

 

 

Vir hoe lank nog? Tot ons dood of wanneer Hy weer kom. Jy sal nooit alles weet nie – gee ander ook ‘n kans!

 

 

Being born again is a life long process – I cannot arrive until He comes   2017-10-02

Being born again is a life long process – I cannot arrive until He comes ...

 

Php 1:6 being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ,

 

 

Just today I saw how big my sons have become. Tjoef tjaf and they are 12 and 10! If I listen to them and look at how they act, I cannot but think ... my child you still have so much to learn!

 

 

Then my friend told me … hold on and see when they become teenagers! Their brains are too "untrained" to realize that it is not just their opposition that counts.

 

 

It's like new moms and dads saying ... I'll never take care my baby in such a manner ... or parents with young children who say ... my kids will never do that! "Famous last words"!

 

 

I think many of us Christians have such a teenager mentality … we think it is only us who hears, it's just us who are right or understands! I can see the Father looking at us going … Mmmm … my child you still have so much to learn!

 

 

Thank you Lord Jesus Christ! Just as we grow up, and become a grown up, we grow up as Christians as well. But here's His word - never think you've arrived! There is always something new to learn!

 

 

For how long? Until we die or when He returns. You will never know everything - give others a chance too!