Number of articles: 29

Archive:
Is dit reg as ons na mekaar kyk en die vermoë toets en dan ‘n opinie maak en dan ‘n uitlating?   2017-11-24

Spreuke 17:3 Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die HERE toets die harte.

 

 

Het jy al gewonder, waarom ons wat in verhoudings staan … vir mekaar … sulke lelikke goed kan sê? Sonder om te dink oor die ander se gevoellens? Oh – ja … solank ons net reg is! Solank ons net wen! Solank ons opinie net gehoor word!

 

 

Het jy al na die tyd gesit en gaan nadink, en vir jouself gesê … was ek nie dalk nou lelik gewees nie? Het ek al ooit vir myself afgevra … hoe sou ek voel as die ander person sulke lelikke goed van my gesê het?

 

 

Om silver skoon of eerder “pure” - te kry / of goud / word dit deur ‘n proses gesit. So ook met ons … ons word net deur sekere lewensprosesse gesit. En in al hierdies … toets die Here ons harte, nie ons vermoë nie.

 

 

Anders as wanneer ons na mekaar kyk en die vermoë toets en dan ‘n opinie maak en dan ‘n uitlating!

 

 

Dis hier waar ons kleitrap! Dis net hier waar ons faal! Dis net hier waar ons ‘n oordeel trek volgens ons eie verwysings raamwerk!

 

 

Dis net nie reg nie! Vir elke person wat dalk saam met ons sal stem is daar 10 wat nie saam ons sal stem nie … hulle sal dalk nog eerder sê … dis nie die regte manier nie!

 

 

Mag die Here ons die vermoë gee om na die bedoelling van die hart te kyk en nie oor iemand anders se vermoëns ‘n oordeel te vel nie.

 

Is it right that we look at each other and test each other’s ability, and then we make an opinion and then a statement?   2017-11-24

 

Pro 17:3 The refining pot is for silver, and the furnace for gold, but Jehovah tries the hearts.

 

Have you ever wondered why we, who are in relationships ... with each other ... sometimes says such nasty things to each other? Without thinking about the feelings of the other? Oh - yes ... as long as we're right! As long as we win! As long as only our opinion is heard!

 

 

Have you ever sat down and thought about it, and said it to yourself ... How could I have been so nasty? Have you ever wondered by yourself ... how would you have felt if the other person said such nasty things about you?

 

 

To make silver clean or rather "pure" - or gold / it is put through a purifying process. So also with us ... we are also put through certain life processes. And in all these things ... the Lord tests our hearts, not our ability.

 

 

Unlike us, we look at each other and test the ability of the other, then make an opinion and then an statement!

 

 

This is where we get it all wrong! This is where we fail! It is here where we make a judgment call according to our own mental framework!

 

 

It's just not right! For every person who may vote with us there are 10 who do not agree with us ... maybe they will say to us ... that's not the right way!

 

 

May the Lord give us the ability to look at the, purpose of the heart, and lets not judge someone else's abilities.

 

 

My geloof word sterker en meer deur versoekkings te oorwin   2017-11-23

 

Jak 1:2 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, 3 omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.

 

 

Hoe meer dit gebruik word hoe beter word dit … ek speel squash en ek het nou al gesien hoe minder ek speel – hoe harder moet ek speel vir daardie wenhou …

 

 

Dis maar in alle sporte so, is dit nie, hoe meer ons oefen … hoe beter raak ons in ons sport!

 

 

Met geloof is dit presies dieselfde! Hoe meer ons in geloof wandel, hoe meer geloof het ons om in te wandel … hoe meer ons geloof getoets word en ons slag, hoe sterker word ons geloof!

 

 

Nou is daar dan net een manier om ons geloof te toets … om dit sterker en beter te kry … versoekkings!

 

 

Daarom moenie te gou die waarde van versoekkings weerlê nie … oorwinning kom deur geloof, en geloof word sterker en meer deur versoekkings te oorwin!

 

 

My faith becomes more and stronger through overcoming temptations   2017-11-23

 

Jas 1:2 My brothers, count it all joy when you fall into different kinds of temptations, 3 knowing that the trying of your faith works patience.

 

 

The more it is used the better it becomes ... I play squash and I've seen the less I play - the harder I have to play for that win ...

 

 

It's also so in all sports, isn’t it? The more we practice ... the better we become in our sport!

 

 

By faith it is exactly the same! The more we walk in faith, the more faith we have to walk in ... the more our faith is tested through temptation, and we overcome the temptation, the stronger our faith become!

 

 

Now there is only one way to test our faith ... to get it stronger and better ... temptations!

 

 

Therefore, do not undervalue temptations too much ... victory comes through faith, and faith becomes stronger and more victories follow!

 

 

Oordeel begin by die huis van die Here   2017-11-22

... Oordeel begin by die huis van die Here ...

 

 

1Pet 4:16 Maar wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. 17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

 

 

18 En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? 19 So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.

 

 

Ons as Christene weet dat wanneer ons Hom begin verkondig ons almal se oë op ons vestig. Hulle kyk na ons en wag net dat ons een iets doen of sê wat nie reg is nie.

 

 

Hulle kan nie wag om te sê, “en dan noem jy jouself ‘n Christen nie?”, of aan omstanders, “en dan noem hy himself ‘n Christen!”

 

 

Dan hou ons sommer op om met daardie persoon of ander oor die Here te praat! Ons val pens en pooitjies in die vyand se strik, en hy lag vir ons!

 

 

Hier is iets om oor n ate dink … die situasie … dis presies hoe dit moet wees! “oordeel moet begin by die huis van God”. Maar as dit by ons begin, waar los dit die wie ons oordeel?

 

 

Want hulle erken deur hulle eie mond dat hulle die waarheid ken maar in hulle eie lewens lewe hulle nie die waarheid nie … waar los dit hulle dan?

 

 

Dink hulle hulle sal nie geoordeel word nie. Hulle oordeel ons wel maar die Here sal hulle oordeel! Vreeslik is di tom te val in die hand van die lewendige God!

 

 

So, hoe hanteer ek die situasie? Vertrou jou siel toe aan die Here! Vra vergifnis waar vergifnis gevra moet word. Gee vergifnis waar vergifnis gegee moet word.

 

 

Bely jou sondes, maak reg wat verkeerd is, en laat ander sulke werke ook sien! Want so sal ons vergewe word, so sal ons vrykom!

 

 

Judgement starts at the house of the Lord   2017-11-22

Judgement starts at the house of the Lord

 

1Pe 4:16 But if one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God because of this. 17 For the time has come for the judgment to begin from the house of God. And if it first begins from us, what will be the end of those disobeying the gospel of God?

 

 

18 And if the righteous one is scarcely saved, where shall the ungodly and the sinner appear? 19 Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls in well-doing, as to a faithful Creator. … ...

 

 

We, as Christians, know that when we begin to proclaim Him, we turn everyone's eyes towards us. They look at us and just wait for us to do something or say what's wrong.

 

 

They cannot wait to say, "and then you call yourself a Christian?" or to bystanders, "and then he calls himself a Christian!"

 

 

Then we stop talking to that person or someone else about the Lord! We walk right into the enemy's snare, and he laughs at us!

 

 

Here's something think about ... this situation ... that's exactly how it should be! "Judgment must begin with us, who is part of the house of God". But if it starts with us, where does it leave those who judge us?

 

 

Because they are acknowledging, by their own mouths, that they know the truth, but in their own lives they do not live according to the truth ... where does it leave them then?

 

 

Do they think they will not be judged? They judge us, but the Lord will judge them! It is terrible to fall into the hands of the living God!

 

 

So, how do I handle this situation? Trust your soul to the Lord! Ask forgiveness where forgiveness is required. Give forgiveness where forgiveness should be given.

 

 

Confess your sins, correct what's wrong, and let others see such works! For so shall we be forgiven, so shall we escape the enemies snare!

 

Om my twyfel te verander na geloof, en my geloof na ‘n wete   2017-11-20

... Om my twyfel te verander na geloof, en my geloof na ‘n wete. ...

 

1Pet 1:6 Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, 7 sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

 

 

“Gaan ek dit maak”? dit glo ek is die gedagte wat in elke nuwe polisie rekruut se gedagte moet opkom die dag wanneer hy by die polisie akademie instap vir opleriding.

 

 

Dan wanneer hy deur die eerste prosesse is moet hy in himself begin glo en sy gedagte moet verander na “ ek glo ek kan hierdie ding doen”!

 

 

Dan kom daar nog baie uitdagings op sy pad, en dinge wat hom gedurende opleiding proef sodat hy op die ou end sou sê ´ek het dit gemaak, ek het geweet ek kon”!

 

 

Sy persepsie oor homself het dan verander van twyfel na geloof na wete. Hy het sy polisie identiteid gevind. Hy is deur die kultuur. Hy is nou deel, hy behoort!

 

 

Hierdie proses is kosbaarder as enige ander opsie om net by die polisie in te stap, ‘n post e kry en dan jou te verbeel jy is ‘n polisieman.

 

 

Met jou geesteslewe werk di tamper dieselfde … jy twyfel … begin glo is Jesus in jou, en dat Hy deur jou werk en dan, na vele “opleiding” deur situasie … die wete … Hy is in my en ek is in Hom!

 

 

Die lewe is ons leermeester … situasies, beproewinge en omstandighede ons eksamen. Wanneer ons egter deur die proses beweeg het, is ons sterker as Christen omdat ons geloof versterk is. Ons geloof het verander na ‘n wete, en dis kosbaarder as goud!

 

To change my unbelief to believe and by believe to assurance   2017-11-20

 

To change my unbelief to believe and by believe to assurance ...

 

1Pe 1:6 in which you greatly rejoice, yet a little while, if need be, grieving in manifold temptations;

7 so that the trial of your faith (being much more precious than that of gold that perishes, but being proven through fire) might be found to praise and honor and glory at the revelation of Jesus Christ,

 

 

"Will I Make It"? I believe it's the first thought which should enter the mind of every new police recruit the day he joins the police academy for training.

 

 

Then when he is through the first processes he must start believing in himself and change his mind to "I believe I can do this thing"!

 

 

Then there comes many more challenges on his way, and things testing him during training, so that he would say "I made it, I knew I could!"

 

 

His perception about himself then changed from doubt to faith and from faith to assurance. He found his police identity. He is now part of the culture. He now belongs!

 

 

This process is more precious than any other option, then just getting a post in the police, and imagining you're a policeman.

 

 

With your spiritual life, the same principle works ... you doubt ... that Jesus lives and works through you, and then, after much "training" through situations ... you know ... He is in me and I am in Him!

 

 

Life is our teacher ... situations, trials and circumstances our exam. However, when we move through this process, we become stronger Christians because our faith has been strengthened. Our faith has changed to a knowledge, and it is more precious than gold!

 

Dadelik het hulle opgestaan en Hom gevolg   2017-11-17

... Dadelik het hulle opgestaan en Hom gevolg ...

 

Mat 4:18 En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.

 

 

19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. 20 En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg.

 

 

… … … hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg … … … Dadelik – hoe lank nog moet ek na my kinders roep? Hoe lank nog gaan ek by die deur van hulle hart staan en klop?

 

 

Waarom is daar geen antwoord nie? Is ek dan vêr weg? Is my stem dan sag? Nog ‘n bietjie slaap. Nog ‘n bietjie sluimer. Nog ‘n bietjie talm. More sal ek antwoord is die antwoord van my gesalfdes!

 

 

Hulle het oë maar hulle sien nie. Hulle het ore maar hoor nie. In hulle hart weet hulle, ek moet draai! Hulle gedagtes weet – ek moet my lewe verander! Hulle verstand sê, ek moet die Here antwoord!

 

 

Hulle sê vir hulle self – more gaan ek opstaan en terug na my Vader gaan! Maar more eet hulle weer van die peule, hulle bly sit tussen die varke!

 

 

Luk 15:17 Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! 18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u,

 

 

19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. 20 En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.

 

 

21 En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. 22 Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.

 

 

23 En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. 24 Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word.

 

 

Kom!

And they immediately left their nets and followed him   2017-11-17

And they immediately left their nets and followed him ...

 

Mat 4:18 And walking by the Sea of Galilee, Jesus saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea. For they were fishermen.

 

 

19 And He said to them, Follow Me, and I will make you fishers of men. 20 And they immediately left their nets and followed him.

 

 

… … … they immediately left their nets and followed him … … … Immediately - how long do I have to call to my children? How long have I been standing at the door of their hearts and knock?

 

 

Why is there no answer? Am I then so far away? Is my voice then so soft? Sleep a little bit more. Slumber a little bit longer. Talk about it a little bit more. Tomorrow, I will answer this is the answer of my anointed ones!

 

 

They have eyes but they do not see. They have ears but they do not hear. In their hearts they know, I have to turn! Their thoughts know - I have to change my life! Their minds say, I must answer the Lord!

 

 

But they say to themselves - tomorrow, I will get up and go back to my Father! But they tomorrow they eat again from the peels, they stay between the pigs!

 

 

Luk 15:17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father abound in loaves, and I perish with hunger! 18 I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against Heaven and before you

 

 

19 and am no more worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. 20 And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.

 

 

21 And the son said to him, Father, I have sinned against Heaven and before you, and am no more worthy to be called your son. 22 But the father said to his servants, Bring the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoes on his feet.

 

 

23 And bring the fattened calf here and kill it. And let us eat and be merry, 24 for this my son was dead and is alive again, he was lost and is found. And they began to be merry.

 

 

Come!

 

Ons is die vissers – Hy is die Kaptein van die boot   2017-11-16

... Ons is die vissers – Hy is die Kaptein van die boot ...

 

 

Mat 13:47 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; 48 en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.

49 So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei 50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

 

 

Ek onthou ‘n speletjie wat ons as kinders gespeel het – “pick-up sticks”. Dis hierdie gekleurde sosatie stokkies wat jy in ‘n bondel bymekaar gesit het en laat val het. Dan moes jy een vir een verwyder sonder dat die ander beweeg.

 

 

Tussen die kinders van die Here is daar slegte mense en ons almal weet dit. Maar vir ons is dit onmoontlik om die harte van mense raak te sien. Maar vir God is elke mens se hart voor Hom ontbloot.

 

 

Hy verwyder ons nie uit hulle uit nie, maar daar kom ‘n dag en ‘n tyd. Maak net seker jy verhouding met Jesus staan vas. Die see en alles daarin is die here s’n – elke mens behoort aan Hom! Hy het hom gemaak.

 

 

Ons is nie die een om ‘n ander weg te wys nie. Gooi eerder jou net uit en vang vir die Here sy viskwota! Hy sal hulle uitsorteer!

 

 

We are the fishermen – He is the Captain of the ship   2017-11-16

 

We are the fishermen – He is the Captain of the ship ...

 

 

Mat 13:47 Again, the kingdom of Heaven is like a net that was cast into the sea, and gathered some of every kind; 48 which, when it was full, they drew to shore, and sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away.

 

 

49 So it shall be at the end of the world. The angels shall come out and separate the wicked from among the just, 50 and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth.

 

 

I remember a game we played as children - pick-up sticks. It's these coloured sticks that you put together in a bundle and drop it onto the floor. Then you had to remove one by one without the other moving.

 

 

There are bad people among the children of the Lord and we all know it. But for us it is impossible to see the hearts of people. But to God, every person's heart is exposed.

 

 

He does not remove us from them yet, but there comes a day and a time. Just make sure your relationship is right with Jesus. The sea and everything in it, is the Lord's - every person belongs to Him! He made him.

 

 

We are not the one to reject another. Just throw your nets out and catch those fish for the Lord! He will sort them out!

 

 

As jy die woord kan verkondig is dit goed – maak kan jy wandel soos daar gewandel moet word?   2017-11-15

- As jy die woord kan verkondig is dit goed – maak kan jy wandel soos daar gewandel moet word? -

 

2Tim 2:24 en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra.

25 Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,

26 en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

 

 

Om ons kinders te leer is sekerlik vir elke ouer ‘n uitdaging. Hulle doen nie sommer net outomaties wat ons van hulle verwag nie. Hulle het hulle eie vooropgestelde idees van hoe dinge behoort te werk.

 

 

Daar is ook dan net een rede hoekom ons kinders na my en my vrou sal luister, en dit is omdat ons in ‘n verhouding staan. Dit help nie ons raak in ‘n rusie met hulle betrokke nie, en dit help nie jy is ongeskik nie,

 

 

Wanneer ons verskil laat ons hulle stilsit, ons dring daarop aan dat ons mekaar in die oë kyk, luister na hulle, hoe hulle dinge ervaar en sien, en dan leer ons hulle uit ons ondervinding.

 

 

Ons as Christene is niemand dieselfde nie, ons het almal anders grootgeword, is anders geleer, en het elkeen sy eie vooropgestelde idees. Daar is die mens se opinie en dan is daar die Woord! Die Woord is die waarheid en is die lig vir ons voette!

 

 

Laat die Woord die verskil maak! Moenie dat ongeduldigheid, ons dryfveer word nie. Onthou, in die begin het ons ook nie verstaan nie. As iemand wil stry laat hom stry, moenie saam baklei nie! Dis die viand se laaste verdediging – aanval!

 

 

Wees vriendelik, wees voorbereid – have a heart man! Dis die vyand wat ‘n sluier tog oor ons oë en hulle s’n getrek het! Dis hy wat ons met strikke en met tradisies gevang het!

 

 

Dis die Woord wat ons bevry het! Ken die Woord, en hou daaraan vas – die Woord is ‘n tweesnydende swaard! Hy breek die dukste kettings in stukkies! Verhouding is beter as posisie!

 

I you can talk the talk it is good, but, can you walk the walk   2017-11-15

- I you can talk the talk it is good, but, can you walk the walk -

 

 

2Ti 2:24 But the servant of the Lord must not strive, but to be gentle to all, apt to teach, patient,

25 in meekness instructing those who oppose, if perhaps God will give them repentance to the acknowledging of the truth,

26 and that they awake out of the snare of the Devil, having been taken captive by him, so as to do the will of that one.

 

 

To teach our children is certainly a challenge - for every parent. They do not just automatically do what we expect from them. They have their own predicted ideas of how things should work.

 

 

There is also only one reason why our children will listen to us, and that's because we are in a relationship. It does not help us to get into a argument with them, and it does not help to be rude!

 

 

When we differ, we get them seated, we insist that we look each other in the eyes, we listening to them, how they experience and see things, and then we teach them from our experience.

 

 

We, as Christians, are not the same, we have all grown up differently, learned differently, and each one of us, has his own predicted ideas. Now, there is our opinion and then there is the Word! The Word is the truth and is the light for our feet!

 

 

Let the Word make the difference! Do not be impatient. Remember, we did not understand in the beginning either. If anyone wants to fight let him fight, do not fight with! This is the enemies last defence – to attack!

 

 

Be kind, be prepared - have a heart man! It's the enemy who pulled the veil over our eyes and he also pulled it over theirs! It is he who caught us with nets and traditions!

 

 

It's the Word Whom has freed us! Know the Word and hold on to it - the Word is a two-edged sword! He breaks the thickest chains into pieces! Relationship is better than position!

 

Elkeen van die Here se Kinders het ‘n roeping wat Hy bevestig   2017-11-13

... Elkeen van die Here se Kinders het ‘n roeping wat Hy bevestig ...

 

Luk 5:10 en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang. 11 En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg.

 

 

Ek het al baie gaan visvang by die see, maar so waar as die wraggies daardie grote ontwyk my altyd! Ek is sekerlik die blaasoppie koning! Ek sê altyd vir myself … miskien hierdie Desember! Dan vra my vrou weer vir my … “gaan jy alweer die visse voer?” ha ha …

 

 

Praat van roepping mis! Wat is die roepping wat die Here in jou hart lê? Vir my was dit … ”praat as ek praat” en …” moenie bevrees wees oor wat jy sal sê nie … in daardie oomblik sal aan jou gegee word wat om te sê!”

 

 

Hoe groot is die passie vir die Here se werk in jou? Is jy bereid om die ander goed te los en te doen wat dier Here aan jou openbaar? Hierdie roepping van jou is ‘n saak tussen die Koning en jy, en glo my Hy sal dit bevestig!

Every child of God has a calling which He will confirm   2017-11-13

 

Every child of God has a calling which He will confirm ...

 

Luk 5:10 and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not fear, from now on you will be taking men alive. 11 And bringing their boats onto land, forsaking all things, they followed Him.

 

 

I have fished a lot during Decembers, but until today, that big fish always avoids me! I'm surely the king of small fish! I always tell myself ... maybe this December! Then my wife asks me ... "Are you going to feed the fish again?" Ha ha ...

 

 

Talk about missing your calling! What is the calling the Lord placed in your heart? To me it was ... "talk when I talk" and ... "do not be afraid of what you will say ... in that moment you will be given what to say!"

 

 

What is the passion you have for the Lord's work? Are you willing to drop the other things … and do what the Lord reveals to you? This calling of you it surely is a matter between you and the King, and believe me He will confirm it!

 

Die Kerk is die Here se geleentheid vir almal wat gewillig is   2017-11-12

... Die Kerk is die Here se geleentheid vir almal wat gewillig is ...

 

Mar 1:17 En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word. :18 En dadelik het hulle hul nette laat staan en Hom gevolg.

 

 

Ek hoor baie mense sê: “ag as ek net die geleentheid gekry het dan sou ek ook ‘n goeie bevelvoerder kon wees.” En dit is … so daar is mense wat as gevolg van hulle familie bande, of hulle afkoms, bestuurders word maar dit nie is nie.

 

 

En al wat dit my sê is dat die persoon wat vir die aanstelling verantwoordelik was, nie na die Here geluister het nie, en hy moet dan ook verantwoordelik gehou word vir die probleme in die maatskappy.

 

 

In Jesus se tyd het dit ook so geqwerk, jy is gekies om ‘n dissiepel van ‘n rabi te wees, en dan sou die rabi jou leer om soos hy te wees. Maar hierdie student is dan gekeur op familiebande en wat ook al.

 

 

Kan jy dink hoe dit was vir die “vissermanne”, wat soos ek en jy nie volgens die “kerk” bestem was om die Here … of Sy woord te verkondig nie? En hier staan iemand, en Hy sê, kom volg my ek sal jou leer!

 

 

Jesus het hulle gekies nie op grond van waste geleertheid hulle gehad het nie, nie op grond van wie se kinders hulle was, of hoeveel hulle families besit het nie, nee Hy het hulle op grond van hulle harte groep, en gesê, kom volg my.

 

 

Mag hierdie ‘n les wees vir enige kommitee op individu wat aanstellins doen. Voel jy die Here roep jou om iets vir Hom te doen? Los dit waarmee jy besig is en volg Hom! Hy wil vir jou die geleentheid gee.

 

 

Jy sal meer lewensvervulling kry uit ‘n ja vir Hom as ‘n ja van die wêreld. Moenie dat iemand jou idiale en jou drome, wat Hy jou gee verongeluk deur hulle vereistes nie. Die Here is die een wat laat groei!.

 

 

The church is the Lord’s opportunity for all who is willing   2017-11-12

 

… The church is the Lord’s opportunity for all who is willing ...

 

 

Mar 1:17 And Jesus said to them, Come after Me and I will make you fishers of men. :18 And immediately they left their nets and followed Him.

 

 

I hear many people say, "If only I had the opportunity then I could also be a good commander." And it is so ... there are people who are promoted because of their family ties, or because of their culture.

 

 

And that tells me only one thing, and it is that the person who was responsible for the appointment did not listen to the Lord, so he also has to be held responsible for the problems in the company.

 

 

In Jesus' time, it also worked like that, you were chosen to be a disciple of a rabbi, who would teach you to do things like him. But usually that student has been selected because of their family ties who they knew.

 

 

Can you imagine how it was for the "fishermen" who, like me and you, were not “meant” to proclaim the Lord ... or His word according to the "church"? And now here comes someone, and he says, come follow me I will teach you!

 

 

Jesus chose them not on the basis of their prior learning, not according to whose children they were, or how prominent their families were, no He called them because of their hearts, and said, follow me.

 

 

May this be a lesson for any committee or an individual who appoints people? Do you feel the Lord calls you to do something for Him? Stop whatever you are doing and follow Him! He wants to give you the opportunity.

 

 

You will get more life fulfilment from a yes to Him than a yes from the world. Do not let anyone cause you to lose faith in your dreams, which he gave you, because of their opinions. The Lord is the one who cause growth!

 

 

Laat wysheid in jou praat teenwoordig wees – en gegeur met sout   2017-11-10

... Laat wysheid in jou praat teenwoordig wees – en gegeur met sout ...

 

Kol 4:5 Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. :6 Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.

 

 

Wie onthou nog “Cowboy” movies? Daardie “standoff”? Die “quick draw” en die ou wat moes leer skiet, want sy meisie is doodgemaak deur hierdie bende leier, wen die “duel”?

 

 

As mense is ons net soos daardie toneel. Veral as ons verbal “aangeval” word”. Ons praat te vinnig! En wanneer daardie woorde oor die lippe kom, dan kan ons … niks … doen om dit weer terug te kry nie.

 

 

Die Here verwag van ons om met wysheid op te tree waar dit by ons mond kom. Die ou mense het altyd gesê, “ jy het 2x ore en 1x mond sodat jy 2x meer sal luister as praat”!

 

 

Om weg te stap, na te dink, en dan te kom praat beteken nie jy verloor nie! Inteendeel dis ‘n wen vir almal! Die Here is vol wysheid! Hy ken alle situasies! Hoekom hom nie eers vra vir rigting nie!

 

 

As iemand iets oor die Koninkryk of oor die dinge van die Koninkryk vra … staan terug … vra – in jou gedagtes … Heilige Gees … help – glo my Hy is dadelik daar! Ons moet ophou om Hom uit die pad te stamp, en self te antwoord!

 

Wisdom needs to be in your speech and – salty!   2017-11-10

Wisdom needs to be in your speech and – salty! ...

 

Col 4:5 Walk in wisdom toward those on the outside, redeeming the time. :6 Let your speech be always with grace, having been seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.

 

 

Who still remember "Cowboy" movies? That "standoff"? The "quick draw" and then the guy who had to learn how to shoot … because his girl was killed by this gang leader, wins the "duel"?

 

 

As people, we are just like that scene. Especially if we are verbally "attacked". We talk too fast! And when those words come across those lips, then we can do ... nothing ... to get it back.

 

 

The Lord expects us to act wisely where it comes to our mouths. The old people always said, "You have 2x ears and 1x mouth so you must listen 2x more!"

 

 

Walking away, to think, and coming back to talk does not mean you're losing! On the contrary, it's a win for everyone! The Lord is full of wisdom! He knows all situations! Why not ask for direction!

 

 

If anyone asks something about God or the Kingdom ... first ask - in your mind ... Holy Spirit ... help - believe me He's right there! We must stop bumping him out of the way, and listen to Him first!

 

 

Laat wysheid in jou praat teenwoordig wees – en gegeur met sout   2017-11-10

... Laat wysheid in jou praat teenwoordig wees – en gegeur met sout ...

 

Kol 4:5 Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. :6 Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.

 

 

Wie onthou nog “Cowboy” movies? Daardie “standoff”? Die “quick draw” en die ou wat moes leer skiet, want sy meisie is doodgemaak deur hierdie bende leier, wen die “duel”?

 

 

As mense is ons net soos daardie toneel. Veral as ons verbal “aangeval” word”. Ons praat te vinnig! En wanneer daardie woorde oor die lippe kom, dan kan ons … niks … doen om dit weer terug te kry nie.

 

 

Die Here verwag van ons om met wysheid op te tree waar dit by ons mond kom. Die ou mense het altyd gesê, “ jy het 2x ore en 1x mond sodat jy 2x meer sal luister as praat”!

 

 

Om weg te stap, na te dink, en dan te kom praat beteken nie jy verloor nie! Inteendeel dis ‘n wen vir almal! Die Here is vol wysheid! Hy ken alle situasies! Hoekom hom nie eers vra vir rigting nie!

 

 

As iemand iets oor die Koninkryk of oor die dinge van die Koninkryk vra … staan terug … vra – in jou gedagtes … Heilige Gees … help – glo my Hy is dadelik daar! Ons moet ophou om Hom uit die pad te stamp, en self te antwoord!

 

The church should hold on to the truth   2017-11-08

The church should hold on to the truth ...

 

Luk 14:34 Salt is good, but if the salt has become tasteless, with what shall it be seasoned? :35 It is not fit for the land, nor for manure, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear.

 

 

I love milk, but there is nothing worse than sour milk! Except for our dog! He loves it when we pour out the sour milk onto his food.

 

 

For us sour milk is awful! Milk could be off just a little bit, then we will throw it away! It's exactly the same feeling I get when someone changes the meaning or context of the Word of God! And then I am expected to drink it! No ways! For the born-again children of God, that word will be disgusting!

 

 

Yet, there are people who become followers and disciples of such preachers twisting the gospel! Like my dog ​​- they enjoy all of it, no matter how twisted!

 

 

The world seeks a watered down word. As long as the Word they hear is not judging them! As long as the Word just tells them they are so loved no matter their lifestyles!

 

 

As long as the word tells them just how successful they are and will be! The word must just not address their sins or address the absence of a relationship with the Lord!

 

 

The full Word of God is the truth! There is judgment, there is punishment, there is retribution, and there is a hell! There is sowing and reaping! There are tithes! There is a baptism! There is a resurrection! And yes there is life after death!

 

 

Hold on to the truth, otherwise the lie will fill you!

 

 

Die kerk moet vashou aan die waarheid   2017-11-08

... Die kerk moet vashou aan die waarheid ...

 

Luk 14:34 Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? :35 Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

 

 

Ek is mal oor melk, maar daar is niks slegter as suur melk nie! Behalwe vir ons hond! Hy is mal daaroor as ons die suur melk uitgooi oor sy pille.

 

 

Vir ons is dit net nie bruikbaar nie! Kyk die melk kan net ‘n klein bietjie af wees dan gooi ons dit uit, want dit is sleg!

 

 

Dis presies dieselfde gevoel wat ek kry wanneer iemand die Woord van God verdraai! En dan nog verwag ek moet daaraan drink! Vir wedergebore kinders van God sal daardie woord walglik wees!

 

 

Maar tog is daar mense wat aanhangers en navolgers van sulke verdraaide evangelies word! Soos my hond – hulle drink dit op!

 

 

Die wêreld soek ‘n afgewaterde woord. Solank die Woord wat hulle hoor hulle tog netnie beskuldig nie! Solank die Woord hulle tog net vertel hulle is geliefd!

 

 

Solank die woord tog net vir hulle vertel hoe suksesvol hulle gaan wees en is! Die woord moet tog net nie hulle sondes aanspreek of afwesigheid van ‘n verhouding met die Here nie!

 

 

Die volle Woord van God is die waarheid! Daar is oordeel, daar is straf, daar is vergelding, daar is ‘n hel! Daar is saai en daar is maai! Daar is 10des! Daar is ‘n doop! Daar is ‘n opstanding! En ja daar is lewe na die dood!

 

 

Hou vas aan die waarheid anders maak die leeun jou vol!

 

Die Kerk moet veg om aan die waarheid vas te hou   2017-11-07

... Die Kerk moet veg om aan die waarheid vas te hou ...

 

Mar 9:49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. :50 Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar.

 

 

Die ander dag kom iemand na my toe en kla oor een van sy medewerkers. Die person steek lui weg vertel hy vir my. Hy, skram weg van werk! Ons moet alles doen maar hy doen niks!

 

 

Dit was natuurlik nie die waarheid nie maar die person het so aangeneem en later dit begin glo, en toe hy dit glo, het hy dit begin verkondig - as die waarheid, sodat ander dit ook as waarheid aangeneem het.

 

 

Eers nadat ek verduidelik het wat die ander person doen, kon die klaer sien, sy geloof was nie op feite gebaseer nie. Hy het nie die volle waarheid geken nie.

 

 

Hoe maklik val onsself nie in die strik nie? Ons oordeel ander op grond van ons waarnemings wat dan omgesit word in geloof en daarna volg ons verkondiging van ons geloof.

 

 

Kerk. Ons Here sê sy kerk gaan ten gronde, as gevolg van ‘n gebrek aan kennis! Ons glo blindelings as iemand mooi preek, sonder om seker te maak hy preek die waarheid! Die waarheid lê in die Woord!

 

 

Oppas vir die wolwe in julle eie geledere! Hulle wat die skape wil mislei! Maak seker van julle feite voordat julle glo en voordat julle ‘n vals leer verkondig! Jesus Christus is die weg die waarheid en die lewe!

 

 

Oppad vir tradisies. Oppas vir die wat die weg van werke verkondig! Oppas vir die wat die weg van slawe wees goedpraat! Sonde bring ‘n skeidsmuur tussen my en my kinders sodat Ek hulle gebede nie kan hoor nie.

 

 

Sondes wat ek vergewe, dink ek nie aan nie. Hou vas aan die Woord. Die Woord is die weg die lewe en die waarheid!

 

The church needs to fight for the truth   2017-11-07

The church needs to fight for the truth ...

 

Mar 9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. 50 Salt is good; but if the salt becomes saltless, with what will you season? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.

 

 

The other day someone came to me complaining about one of his fellow employees. The person is lazy, he tells me. He, hides away from work! We have to do everything but he does nothing!

 

 

This was of course not the truth, but the person accepted it and later began to believe it, and when he believed it, he began to proclaim it - as the truth, so that others accepted it as truth.

 

 

Only after I explained what the other person was doing, the complainant could see, his faith was not based on fact. He did not know the full truth.

 

 

How easy do we not fall in this trap? We judge others based on our perceptions of them, which are then converted into faith, and then our faith is followed by the preaching of our perceptions.

 

 

Church. Our Lord says his church is being destroyed because of a lack of knowledge! We believe blindly if someone preaches a good sermon. Not making surehe preaches the truth! The truth lies in the Word!

 

 

Beware of the wolves in your own ranks! Those who want to deceive the sheep! Make sure of your facts before you believe and before you start proclaiming false doctrine! Jesus Christ is the way the truth and the life!

 

 

Oppose traditions. Beware of those who proclaim the way of works! Beware of those who speak good of the way of slaves! Sin brings a partition between me and my children which causes me not to hear their prayers.

 

 

I do not think again of sins forgiven. Hold on to the Word. The Word is the way of life and it is truth!

 

Die Kerk is die sout van die aarde   2017-11-06

... Die Kerk is die sout van die aarde ...

 

Mat 5:13 Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.

 

 

Is dit nie ongelooflik nie? Wanneer iemand opstaan en sê: ”ek is die Here se kind”, of “dis wat die bybel sê”, dan het almal – en ek bedoel veral – diegene wat geensins in enige verhouding met die Here staan nie, en wat se lewenswyses nie spreek van ‘n goddelikke roeping nie … ‘n probleem met daardie individu!

 

 

Dan is die aanval somtyds so erg dat die person sy vrymoedigheid verloor om oor die Here en die bybel te praat. Dan daarna gee hy op, en sy eie gebedslewe en getuienis ly daaronder. Daarna los almal die person weer uit en is hy terug waar hy was voordat hy begin getuig het.

 

 

Vir my broers en susters wat sulke lyding moet deurgaan wil ek dit sê … Jesus het aangehou om te verkondig … tydig en ontydig …die wat geglo het, het Hom gevolg, die wat nie geglo het nie, het agtergebly om meer teen hom komplotte te beplan. Hy … het in die wil van die Vader gebly … doen jy ook net so …

 

 

Aan diegene wat aanhou om ander kinders van die Here stil te maak … Jesus het gesê … die wat nie teen ons is nie is vir ons … daarom isd die teenoorgestelde ook waar … Jesus het vir Soulus gesê … Soulus, Soulus waarom vervolg jy My? HY NEEM VERVOLGING VAN SY KINDERS … PERSOONLIK OP!

 

 

Jesus sê: “ die wie my bely, hom sal ek voor my Vader in die Hemel bely … die wie my nie bely nie … hom sale k ook nie voor my Vader bely nie! Kies jy wie jy wil wees … of van die huis van David (soek God se guns) … of van die huis van Saul (soek mense se guns)! KIES!

 

The Church is the salt of the earth   2017-11-06

The Church is the salt of the earth ...

 

Mat 5:13 You are the salt of the earth, but if the salt loses its savor, with what shall it be salted? It is no longer good for anything, but to be thrown out and to be trodden underfoot by men.

 

 

Is it not amazing? When someone gets up and says, "I'm the Lord's Child," or "that's what the Bible says," then everybody - and I mean especially - those who are not in a relationship with the Lord, and those whose lives does not speak of a divine calling ... has a problem with that individual!

 

 

Then the attack sometimes is so bad that the person loses his willingness to speak about the Lord and the Bible. Then he gives up, and his own prayer life and testimony suffers. Then only will those people let that person be, and that person again finds himself back where he was before he began to testify.

 

 

For my brothers and sisters who have to suffer such attacks, I want to say this ... Jesus kept on preaching ... timely and untimely ... those who believed followed him, those who did not believe remained behind to make more plans to interviene in Jesus’ testimony. But …He ... stayed in the will of the Father ... you also do so...

 

 

To those who keep on attacking those children of the Lord ... Jesus said ... those who are not against us are for us ... that's why the opposite is true also ... Jesus said to Soul ... Soul, Soul why are you prosecuting me? HE TAKES THESE ATTACKS ON HIS CHILDREN ... PERSONALLY!

 

 

Jesus says: "He who confesses ME, I will confess him to My Father in Heaven ... He who does not confess me ... I will not confess him to my Father in Heaven! Choose who you want to please ... or you are from the house of David (those seeking God's favour) ... or from the house of Saul (those seeking people's favour)! CHOOSE!

 

Ons getuienis is tweevoudig – deur woord en daad   2017-11-05

... Ons getuienis is tweevoudig – deur woord en daad ...

 

1Pet 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;

 

 

:12 en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.

 

 

Ek ken ‘n man wat by sy werk baie oor die Here praat … maar van sy medewerkers … wat hulle self Christene noem … praat maklik sleg van hom en dan sê hulle … hy dink so baie van homself en stap oral met die bybel onder die arm!

 

 

Ja met Jesus het die “kerkmense” dieselfde gedoen! Maar Hy het vir hulle gesê … as julle dan nie my wil glo nie, glo dan die werke wat ek doen … kyk daarna en glo date k in die Vader is en die Vader in my!

 

 

Jy wat die woord verkondig let daarop dat hulle sal kyk en nie sal sien nie! Hulle sal luister maar hulle sal nie hoor nie! Eers die dag wanneer Jesus kom dan sal Hy hulle oë oopmaak en dan sal hulle sê … ja waarlik … hy het die Here gedien!

 

 

Our testimony is two sided … through word and deed   2017-11-05

… Our testimony is two sided … through word and deed ...

 

1Pe 2:11 Dearly beloved, I exhort you as temporary residents and pilgrims to abstain from fleshly lusts which war against the soul,

 

:12 having your conduct honest among the nations, in that which they speak against you as evildoers, they may glorify God in a day of His visitation, seeing your good works.

 

 

I know of a man who speaks a lot about the Lord at his work ... but some of his associates ... who call themselves Christians ... speak badly about him and then they say ... he thinks so much of himself … and it looks like he is walking everywhere with the bible under his arm!

 

 

Yes, with Jesus, the "church people" did the same thing! But He told them ... If you do not want to believe me then believe the works I do ... look and believe that the Father is in me, and that I am in the Father.

 

 

You who proclaim the word … note that they will look and not see! They will listen but they will not hear! Only on the day when Jesus comes, He will open their eyes and then they will say ... Yes, truly ... He served the Lord!