satan wants to destroy the authority, Gods children have over him   2018-04-11

Rev 20:1 And I saw an angel come down from Heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. 2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, who is the Devil and Satan, and bound him a thousand years.

 

3 And he cast him into the abyss and shut him up and set a seal on him, that he should deceive the nations no more until the thousand years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little time.

 

What does it mean to seduce someone? The dictionary says so ... To make someone deliberately believe that something is not the truth, especially for personal gain ...

 

Now why does he want to deceive the nations, what can he gain?

 

1) He wants to deceive others because he has rebelled against God. If he can deceive others, it means that they also rebel against God - his time is little and he wants to kill as many people as possible because he scared of what the born again child of God, filled with Christ can do against him and his kingdom.

 

2) He does not want us to have authority in God because when we as Gods children loose our authority, he has authority over us.

 

3) He wanted to be God, and could not, now he knows that if we grow into the image of the Son, we grow into God’s image! He wants fellow soldiers who are also in opposition to God and His Word.

 

4) He wants his kingdom to grow here on earth. He knows that the church is enormously large and if the church is faithful to God, he loses his hold on humanity.

 

5) Of course he wants to win the war! He is in war with the Father, Son and Spirit, and also with the church, also every true believer as well.

 

6) He knows he has only a little while before Jesus comes to fetch his bride (the church). Therefore he wants to deceive people so that they will not get their inheritance.

 

7) He wants to get back what he lost to Christ - therefore he will do everything to try to destroy the faith of Christ's bride.

 

Do not hide or lose your authority. You, with God in you, are stronger than him! But without the Lord he is in charge.

 

 

satan wil die outyoriteid wat God se kinders oor hom het vernietig   2018-04-11

 

Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. 2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,

 

3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

 

Wat beteken dit om iemand te verlei? Die woordeboek sê so …Om iemand doelbewus te laat glo dat iets nie die waarheid is nie, veral vir persoonlikke wins …

 

Nou waarom wil hy die nasies verlei, en wat kan hy daaruit kry?

 

 1. Hy wil ander verlei omdat hyself gerebelleer het teen God. As hy ander kan verlei beteken dit dat hulle ook teen God rebelleer – sy tyd is min en hy wil soveel as moontlik mense vermoor omrede hy bang is oor wat die geesvervulde mens met hom en sy koningkryk kan doen.

 

 1. Hy wil nie hê ons moet ons gesag in God behou nie, want wanneer on sons gesag in God verloor, dan kan ons nie meer gesag oor hom uitvoer nie.

 

 1. Hy wou God wees, maar kon nie, nou weet Hy dat ons soos die Seun raak en as ons soos Hy raak, dan verander ons ns die Beeld van God! Hy soek wel medesoldate wat ook in opstand saam God en Sy Woord is.

 

 1. Hy wil sy koninkryk vergroot. Hy weet dat die kerk ontsaglik groot is en as die kerk getrou aan God is, dan verloor hy aansien en word sy koninkryk kleiner.

 

 1. Natuurlik wil hy die oorlog wen! Hy is in ‘n oorlog teen die Vader, Seun en Gees, en ook teen die kerk, elke ware gelowinge individueel ook.

 

 1. Hy weet hy het net ‘n klein tydjie oor voordat Jesus sy Bruid (die Kerk) kom haal. Daarom wil hy mense verlei sodat hulle nie hul erfdeel sal kry nie.

 

 1. Hy wil dit wat hy teen Christus verloor het, terughê – daarom sal hy alles doen om die geloof van Christus se bruid te probeer vernietig.

 

Moenie jou outoriteid veruil of verloor nie. Jy, met God in jou, is sterker as hy! Maar sonder die Here is hy in beheer.

 

 

Victory will come – leave those who hurt you to face God ... He will bring healing   2018-04-10

Mal 4:1 The LORD Almighty says, "The day is coming when all proud and evil people will burn like straw. On that day they will burn up, and there will be nothing left of them.

 

2 But for you who obey me, my saving power will rise on you like the sun and bring healing like the sun's rays. You will be as free and happy as calves let out of a stall.

 

3 On the day when I act, you will overcome the wicked, and they will be like dust under your feet.

 

Is it not nice if someone defends you? If someone - while others talks badly of you or while others treat you badly - tries to protect you?

 

We will do anything for our children, we will even die for them if we must, because they are our own! Will we not fight a gang for them? For them, we will kill bullies!

 

Spiritually, Satan is our greatest bully! All the time he strikes us! He hurts us, causing us to go through very difficult things because we allow him!

 

He uses people to rob us and hurt us! The wicked seek the way of sorrows! His eye is on the peacemaker! But his day comes the Lord!

 

I will repay! Leave your enemies in my hands! I will act against them! Their days are counted! Hear them laugh and say there is not a God! His voice is against Me, the Lord - because he says look how great I am!

 

Nothing will come of his words, what he sows he shall reap! He is his own greatest enemy! He digs his own grave! They who he cheated will stand around his grave and say, where is he now?

 

What off his words now? See his grave is an open throat! Permanently lost is he!

 

Repent! For He shall act for His children!

 

 

Oorwinning kom – los die wie jou seermaak vir God om mee te deel - daar sal genesing onder sy vleuels wees   2018-04-10

 

Mal 4:1 Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.

 

2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

 

3 En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.

 

Is dit nie lekker as iemand vir jou opkom nie? As iemand – terwyl ander van jou slegpraat – terwyl ander jou sleg behandel – jou probeer beskerm nie?

 

Ons sal vir ons kinders alles doen, ons sal vir hulle sterf as ons moet, hulle is ons eie! Sal ons nie vir hulle ‘n bende stormloop nie? Vir hulle sal ons boellies doodslaan!

 

Geestelik is die satan ons grootste boellie! Hy slaan ons deurentyd! Hy maak ons seer, hy veroorsaak dat ons baie moeilikke dinge deurgaan omdat ons hom toelaat!

 

 

 

Hy maak gebruik van mense wat ons wil bykom ons wil beroof en ons leed aandoen! Die goddelose soek die weg van smarte! Sy oog is op die vredemaker! Maar sy dag kom spreek die Here!

 

Ek sal vergeld! Los jou vyande in my hande! Ek sal teen hulle optree! Hulle dag is getel! Kyk hy lag en sê daar is nie ‘n God nie! Sy stem is teen die Here – want hy sê kyk hoe groot is ek!

 

Daar sal niks van sy woorde kom nie, dit wat hy saai dit sal hy maai! Hy is sy eie grootste vyand! Hy grawe sy eie gat! Die wie hy so verneuk het sal om sy graf staan en vra, waar is hy nou? Waar is sy woorde nou? Kyk sy graf is ‘n oop keel! Verewig verlore!

 

Bekeer jou tot die Here! Want vir Sy kinders gaan Hy optree!

 

 

How would life be without satan this is the picture sketched in the millennium when he is bound   2018-04-09

 

Isa 11:7 Cows and bears will eat together, and their calves and cubs will lie down in peace. Lions will eat straw as cattle do. 8 Even a baby will not be harmed if it plays near a poisonous snake.

 

9 On Zion, God's sacred hill, there will be nothing harmful or evil. The land will be as full of knowledge of the LORD as the seas are full of water.

 

It is said ... darkness is just the absence of light! Now, I want to make this statement, knowledge of the Lord is the absence of satan.

 

Why do I say so? Because it's satan who blinds ALL of us! When the knowledge of the Lord is present in us … about any matter - then it breaks those chains where we are bound.

 

That's when the blind begins to see. Look at our own lives. Was it not when we were born again when we began to see the ever present Kingdom of Heaven? Did not many things become clear to us? We were blind, but with the knowledge of the Lord we could see.

 

IF YOU AND I WANT TO HAVE MORE KNOWLEDGE OF THE LORD - IT IS NECESSARY TO GIVE MORE OF US AWAY TO MAKE PLACE FOR THE LORD!

 

I cannot place the Lord in a box. I cannot allow traditions to tell me who God is. I cannot let people convince me – that is the work of the Holy Spirit!

 

The satan uses things like these to blind us! Do not let pride control you - be humble before the Spirit of God! When we humiliate ourselves, it's when He increases in us!

 

 

Hoe sal die lewe sonder die satan wees … hierdie is die prentjie wat geskets word in die  millennium wanneer hy gebind word   2018-04-09

 

Isa 11:7  Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;  8  en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.

 

9  Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

 

Daar word gesê … duisternis is net die afwesigheid van lig! Nou wil e kook hierdie stelling maak, kennis van die Here is die afwesigheid van satan.

 

Hoekom sê ek so? Want dis die satan wat wat ALMAL van ons verblind! Wanneer die kennis van die Here oor enige aangeleentheid by ons teenwoordig word – dis dan wanneer bindings gebreek word.

 

Dis dan wanneer die blindes sien. Kyk na ons eie lewe. Was dit nie toe ons wedergebore is dat ons vrygemaak is nie? Het daar nie baie dinge vir ons duidelik geword nie? Ons was blind maar met die kennis van die Here kon ons die teenswoordige Koningkryk van die Hemele sien.

 

AS EK EN JY MEER KENNIS VAN DIE HERE WIL HÊ – IS DIT NODIG DAT ONS MEER VAN ONS VIR DIE HERE GEE!

 

Ek kan nie die Here in ‘n boks plaas nie. Ek kan ie toelaat dat tradisies my vertel wie God is nie. Ek kan nie toelaat dat mense my oortuig nie – dit is die Gees se werk!

 

Die satan gebruik juis dinge soos daardie om ons te verblind! Hou op trots wees – wees nederig voor die Gees van God! Wanneer ons onself verneder, dis wanneer Hy ons verhoog!

 

 

Die stelling is dit, in die bybel se tyd, het dissiepels geglo dat die satan ‘n invloed het op die siekte toestande by die mens   2018-04-06

 

Jes 33:24 En geen inwoner sal sê: Ek is siek nie; aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe.

 

In Jesaja word daar gepraat van ‘n tyd wqanneer daar geen siektes meer sal wees nie. Daardie tyd is in die Millennium. Nou wat is so anders in die Millennium?

 

Daar is een GROOT verskil! Die satan is gebind en hy het geen invloed op die mensdom in daardie stadium nie.

 

Elkeen is vergewe van hulle sonde en elkheen het heengegaan en nie meer gesondig nie.

 

Selfs die medesie glo deesdae dat sekere toestande stress op die liggaam bring van mense, soos woedde, onvergewensgesintheid ensovoorts …

 

Geen wonder die Here het vir my gesê dat as iemand aangaan met sondig gaan Hy hom oorgee aan ‘n siekbed!

 

Die nie die Here wat siekmaak nie, maar die sonde toestand van daardie persoon. Sonde tas jou liggaam aan. Ons moet self kies wat ons gaan doen!

 

 

The statement is that, in the time of the disciples, they believed that the satan had an influence on the sick conditions in humans   2018-04-06

 

Isa 33:24 No one who lives in our land will ever again complain of being sick, and all sins will be forgiven.

 

Here in Isaiah there is talk of a time when there will be no more diseases and sicknesses. That time is in the Millennium. Now what's so different in the Millennium?

 

There is a big difference! Here satan is bound and he has no influence on humanity at this stage.

 

Everyone is forgiven of their sins, and they sin no more.

 

Even the medical society nowadays believe that certain conditions bring stress to the body of people, such as rage, forgiveness, and so forth ...

 

No wonder the Lord told me that if anyone goes on sinning and not stopping their sinful ways, he will surrender them to a sick bed!

 

It is not the Lord causing the sickness but the sinful condition of that person. Sin has an influence on our body. We must choose what we are going to do!

 

 

… Your weakness is not of God ...   2018-04-05

 

2Co 12:7 But to keep me from being puffed up with pride because of the many wonderful things I saw, I was given a painful physical ailment, which acts as Satan's messenger to beat me and keep me from being proud.

 

8 Three times I prayed to the Lord about this and asked him to take it away. 9 But his answer was: "My grace is all you need, for my power is greatest when you are weak." I am most happy, then, to be proud of my weaknesses, in order to feel the protection of Christ's power over me.

 

I believe, one thing that the Lord does not want to hear from us is if we would say, thank you, Lord, that I'm not like that or those sinners!

 

We all have our weaknesses, but we must realize, as Paul says here, that maybe that weakness is the only thing helping me to stay humble!

 

But our weaknesses are not what helps us to grow spiritually, but the realization of my humanity, and yet, in me, the Lord lives. Through me a human being - he can make a difference.

 

That's why I always testify about myself when I say, with a crooked stick the Lord can still hit the target. It's the realization of our mistakes that causes us see His power in us.

 

My mistakes are what makes me causes me to say, who am I Lord that you want to use me! It's my undeserving attitude which causes me to realize - that's it is the Lord who is good! It's through His power, it's through His presence in me!

 

That's why I can cry out and say, MORE of YOU in my Lord, and LESS OF ME!

 

 

... Jou swakhede is nie van die Here ...   2018-04-05

 

2 Kor 12:7 En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.

 

8 Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. 9 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

 

Ek glo een ding wat die Here nie uit ons mond wil hoor nie, is dat as ons sou sê: ag dankie Here, dat ek nie soos hierdie of daardie sondaar is nie!

 

Ons almal, het ons swak punte, maar ons moet besef, soos Paulus hier sê dit kan ons dalk net help om nederig te bly!

 

Maar ons swakhede is nie wat ons laat groei nie, maar die besef van hoe menslik ek ook al mag wees, in my bly die Here. Deur my mens kan Hy ‘n verskil maak.

 

Daarom sale k altyd getuig van my eie self as ek sê, met ‘n krom stok kan die Here ‘n reguit hou slaan. Dis die besef van ons foute wat maak dat ons Sy krag in ons kan sien.

 

My foute is wat my laat uitroep en sê, wie is ek Here, dat U vir my wil gebruik! Dis my onverdienste wat my laat besef – dis die Here wat Goed is! Dis deur Sy krag, dis deur Sy teenwoordigheid in my!

 

Dit is juis waarom ek kan uitroep en sê, MEER van U in my Here, en MINDER van my!

 

 

… Because of his nature - satan causes sickness – but Jesus restores gladly ...   2018-04-04

 

1Co 5:1 On the whole it is reported that there is fornication among you, and such fornication as is not even named among the nations, so as one to have his father's wife.

 

2 And you are puffed up, and have not rather mourned, so that he who has done this deed may be taken from your midst. 3 For as being absent in body but present in spirit, I indeed have judged already as though I were present concerning him who worked out this thing;

 

4 in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, with my spirit; also, with the power of our Lord Jesus Christ; 5 to deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, so that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

 

As I have testified before, my father was incredibly ill with cancer on his death bed. At the end of his testimony he died. My stepmother asked me, when we were sitting alone.

 

Why did this happen to Joeks? What she referred to was that he was so sick. Why he should die in such a way.

 

The Spirit convinced my heart that if it was not for this death bed - surely he would not have come to repentance. Even his testimony is for the purpose of causing the blind to see, the death to hear.

 

About my father, I want to say the same as Paul says here: he was delivered to satan for the destruction of the flesh, so that the spirit could be saved in the day of the Lord Jesus!

 

The Lord once told me, if that person does not stop, I will hand him over to a sick bed. I knew that when the flesh is weakened that is when the spirit seeks the Lord.

 

Satan is the one who causes sickness, he wants us to become fleshly sick, so that we would die. I did pray for the Lord and asked, Lord please heal my father, your word says, I must pray and you will heal him!

 

Immediately the Spirit intervened and said to me, either spiritual or carnal! He did heal my fathers body, but he saved him spiritually! Jesus restores!

... As gevolg van sy natuur, maak satan siek – maar Jesus maak graag gesond ...   2018-04-04

 

1Kor 5:1 ‘n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ‘n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.

 

2 En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. 3 Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het,

 

4 in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus— 5 om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus.

 

Soos ek al baie getuig het, my pa was op sy sterfbed ongelooflik siek met kanker. Aan die einde van die getuienis is hy oorlede. My stiefma het my gevra toe ons alleen in die gang sit.

 

Ag hoekom het dit met Joeks gebeur? Waarna sy verwys het was dat hy so siek was. Waarom hy op so ‘n manier moes sterwe.

 

Die Gees het my hart oortuig dat was dit nie vir hierdie sterfbed nie – sou hy sekerlik nie tot bekering gekom het nie. Selfs sy getuienis het handerde ander blindes die waarheid laat sien.

 

Oor my pa wil ek dieselfde sê as wat Paulus hier sê: hy was aan die Satan oorge lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kon word in die dag van die Here Jesus!

 

Die Here het my een keer oor iemand gesê, as daardie persoon nie ophou sondig nie sal Ek hom aan ‘n siekbed oorhandig. Ek het geweet, as die vlees verswak, is wanneer die gees die Here soek.

 

satan is die een wat siek maak, hy kan nie wag dat hy enige mens kan verswak en vermoor nie. Ek het gebid en gevra, Here maak my pa gesond, u woord sê, ek sal bid en hy sal gesond word!

 

Dadelik het die Gees vir my gesê: of geesterlik of vleeslik! Vleeslik is hy toe nie herstel nie, maar geestelik is hy gered! Jesus herstel!

My life … is just that … my life, so how do I then change my life?   2018-04-03

 

 

Romans 12: 1-2 (The message) … So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside out.

 

So how do I change life as I know it? …

 

 1. I need to give the Lord and His Word, the rightful, first, place in my life!

Matthew 10:37 – “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me.”

 

 1. I need to believe that nothing happens by chance, God allows things to happen to me to conform me to Christ’s character …

Romans 8:28-29 – “All things work together for good, for those who are called according to his purpose…”

 

 1. I need to understand … if I choose Christ … my life is no longer mine, but His … to use as He pleases … even for others to learn from …

Galatians 2:20 – “I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.” you know you will ultimately triumph for the Father is with you …

 

 1. I know that through any circumstance … I’ll come out stronger

Philippians 4:13 – “I can do all things through Him who strengthens me.”

 

 1. I need to endure and persevere in troubled times!

James 1:2-4 – “Consider it pure joy… whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.”

 

– Carol Burnett (American writer, actress, comedian, and singer) … Only I can change my life. No one can do it for me.